Goudsche Courant, dinsdag 10 juni 1890

Woensdag if Janl 1890 4343 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van adTertentièn kan geaohleden tot ééo ggr des namiddagB van den dag der uitgave GBAND THEATBE DES ATTMCTIOirS onder het bestuur van den Heer 8PBIET komt met zijn Pracbtvol Theatre op de Kermis te Haastrecht op het KERKPLEIN Eerste Voorstelling op DONDEBDAO 12 JUNI s avondi om 8 uur Zie verder Strooibilletten Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelgk aan voor de LEVERING van BOEK en STEENDHUZWERKEIT PLAATSING VAN ADVEaTENTIÊN 000 QeÖQlSTÏTQ 000000 Gouda Snolpersdruk van A Beinkman Zoon gratie wordt Terleend an 78 persoaun dio reroordeeld waren wegens handelingen h j werkstaking of weKens manifestatien op l Mei Het Pruisische Huis van afgevaardigden heeft Uet ontwerp betreffende do Sperrgelder bg derde lesing tegen de stemmen der rrgzinnigen verworpen Tegenover Windthorst hoffl de minister van eeredienst volgehouden dat do Paus jgn tolerari pom omtrent het ontwerp heeft uitgesproken De weg langs welken dit geschied is is deselfde dien de Paus heeft ingeslagen om met de Pruiaisehe regeering te onderhandelen De officieele Beiohsaazeiger die tegenwoordig voor de dementi s sorgt verklaart het bericht voor onjuist dat te Koningsbergen eon bijeenkomst tuSschen den Keizer en den Czaar zou plaats hebben Vorder evenzeer het bericht als zou Denemarken uitgenoodigd zijn tot deelneming aan de manoeuvres der Duitsche vloot In de door de militaire Kyksdag oommissie gehouden zitting bleek dat ten gevolge van de onlangs door den minister van oorlog voor de toekomst ontwikkelde plannen het verzet tegen da aanhangige voorstellen is toegenomen De minister deelde mede dat hij wellicht nog in dit zittingjaar voorstellen zal indienen voor den bouw van een nieuwen itrategischen spoorweg en voorde oefeningen in do behandeling van hot nieuwe gewen wat de reservetroepen betreft Evenals elders is in Groot Brittanje sedert geruimen tijd de school en onderwijsquaestie aan de orde van den dag Bij de beraadslagingen in de begrootingscommissie is echter gebleken dat onderwgs en scholen in Kngeland en Wales in de laatste jaren grooto vonleringen maakten Volgens mededeeling van den ondervoorzitter sir W Hart Dyke bestaan er thans 30 000 lagere scholen waar SVa millioen kindeien d i een 19de deel der guhee e bevolking plaats vinden Ook het schoolbezoek neemt to het getal onderwgzets is vermeerderd en de trap hunner ontwikkeling gestegen Intusschen blijft nog de quaestie van koseloos g dwongen onderwijs onopgelost Waarschijnlijk aangespoord door de discusciën in da begrootings coramissio nam Gladstone de gelegenheid te baat om tegrnover den graafschapsraad in Hawarden oen woord te spreken over de classieke opvoeding naar aanleiding van da op te richten middelbare scholen in Wales die zoo ongeveer op ééa lijn staan met de Duitscha gymnasia Gladstone verklaarde zich beslist ten gunste van het classieke onderwijs Grooto fouten waren volgens hem begaan en onder de dientengevolge ontstane reactie had hit land thans nog te lyden wgl men beproefd had eiken leeriing zonder acht te slaan op aanleg en bekwaamheid de elassieken als t ware in te pompen Niettemin moest men voortgaan om ieder die daarvan nut kan hebben bekwaam te maken voor de classieke ontwikkeling Vooral moesten de middelbare scholen een classieke afdeeling bobben De spreker wees daarbij op de ervaring in Duitschland verkregen dat in onderwijs en opvoedingsqaaostien veel Ie loeren geeft Gladstone zeido voor Engeland wij kunnen er gerost bijvoegen ook voor Nederland in de allereerste plaat wat leerplicht betreft Opnieuw is in het Lagerhuis het voorstel betrekkelijk den Kanaal tunnel verworpen ditmaal met 234 tegen 153 stemmen Het lot van de Amerikaansche tanef wet Mc Kingley is nog niet beslist Indien het ontwerp wordt aangenomen worden daardoor alle invoerrechten met 73 500 000 dollars verhoogd Daarvan komen alleen 17 965 000 doll op de tabak maar ook worden de Duitsche en Engelsche artikelen zwaar getroffen Van de 745 130 000 doll waarvoor in 1888 89 in Ver Staten aan waren werd ingevoerd kwam alleen voor 403 420 000 doll uit Europa en hiervan leverde Engeland voor 178 270 000 en Duitschland voor 81 710 000 doU De Duitsche nijverheid wordt vooral getroffen door de invoerrechten op verfwaren ijzerwerk leer zijde wol en katoen Daarentegen voerdon de Vereenigde Staten in 1888 89 uit voor 730 280 000 doU en daarvan ging 572 370 000 doll naar Europa Engeland ontring voor 379 999 000 en Duitschland voor 66 570 000 dollars Dat het oiitwe p in het Huis van Afgevaardigden niet heviger door de democraten is aangevallen wordt door de New Vorker HaruleUzeUung toegeschreven aan partijpolitiek De leden der democratische partij zijn overtuigd dat de wet een slechten invloed zal oefenen op de stemming tegenover de republikeinen en daarom spoorden zij aan het ontwerp ongewijzigd te laten aannemen Hoe de Senaat zal handelen is nog onzeker maar nu de commissie eenmaal is begonnen met het hooren der iMlanghebbende kooplieden en fabrikanten vermeerdert steeds de kans dat het ontwerp op do lange baan wordt gehouden om eindelijk in den doofpot terecht te komefl PETROLBUN NOTRËRINGE van da Makelaars Caotzlaar SebalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco TankfuBt 8 20 Geïmporteerd fust 8 20 September October November en Decemberlevering ƒ 8 30 KEXXiSGEriMG BURGEMEESTEK en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gezien Ai iikel 182 der Wet van den 29iten Juni 1851 ataaMlad No 86 Brengen ter kennis van de ngoietocen dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente ia 1889 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van ƒ 1 00 GOUDA den 9n Jnni 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING 1 B Do Secretaris BROUWER ADVERTENTIÊN i $ y$ E Op den 14 Juni hopen onze geliefde Oadera JOHANNES HENDRIK van dïr TÜGT EH CORNELIA SPEK hun iS JARIG HUWELIJKS FEEST dankbaar te gedenken Hon rerheagde Kinderen Behuwd huwd n Kleinkind Oouda 9 Juni 1890 Heden overleed na een langdurig Igden mgne geliefde Ëcktgenoot en der Kinderen zorgdragende Vader JOHAN PHILIFPUS POSTHUMUS in leven Natuur en Werkt Instr maker Wed J Ph POSTHUMUS en Kinderen Leeuwarden 5 Jnui 1890 TE HUUR gevraagd een HUIS bevattende ongeveer 7 Kamers tegen 1 AUG 1890 e k Opgaven met hunrpr g worden ingewacht bij den Uitgever dezer Courant onder de Letters Z IJ X Di oog HoUandsch by 5 en meer Ponden 30 Cent het Pond bfl C A VËRZIJL Spekslager Spieringstraat Gouda Dageiyiis rersch voorhanden ASPERGES BLOEMKOOL JONGE WORTELEN K0MK0MMEK8 mm AABDAFFELEN 10 Cent per Pond J GERRITSEN Miraculo Fr£lparate Prgg bekroond met Gouden Medaljes ter genezing van Zwaktoestanden Zennwenaandoeningen gevolgen van jeugdige litderlvjkheid met manbaar etc Beleerende schriften in de Nederlandsche taal worden discreet verzonden tegen toezending van 60 ceati Ned Post Eduard Bendt Braunschweig Duitschland Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeHbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau 8 elfbewaringr HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoadarlgke Nommen VIJF CENTEN De normale Arlseidsdag I De beweging onder de werklieden in sommige landen ten doel hebbende het verkrggen van een normalen arbeidsdag heeft sedert de voorgenomen mislukte betoogiog van 1 Mei meer dan vroeger de aandacht getrokken Dit heeft aanleiding gegeven tot meer gezette bestudearigg van het vraagstuk of normale arbeidsdwir wenschelgk M en zoo ja welke voorwaarden daaraan ittMten worden verbonden De Amsterdamscbe afdeeling der Ver H igiog tot bevordering van Fabrieks en Hsndelsngverheid heeft deze vraag voorgelegd JMn eene commissie waarvan o a de heer N G Pierson lid was Op het antwoord dezer beeren wenaelien wg wegens i t giiaote belang der zaak de aandacht onzer lezers te reatigen Terecht heeft de commissie de vraag zoo pgevat dat zg overwogen heeft of neneü k $ beperking van den arbeidsduur behoudens de noiodige uitzonderingen en tgdelgke vrijstellingen weuschelgk mocht geacht worden Ten inde daarop een antwoord te geven stelde zg de volgende drie vragen Wordt er hier te lande overmatig gewerkt Zoo ja waaraan is dat t wgten Welke gevolgen zou wettelgke beperking van den arbeidsduur teweegbrengen Wg nemen de vrgheid het voornaamste mede te deelen van het antwoord dat op elk dier vragen gegeven wordt daar wg overtuigd zijn dat grondige bekendheid met de bestaande FEVILLETOK Vit iet IkgeUcA Ln r kaar geheele leven op hem gewacht hebben gn ongeluk had hem nauwer aan haar verbonden maar hy had haar niet verzocht op hem te wachten of m zyn ongeluk te doelen h5 had van haar afgezien en het was duidelijk d7t Prudence hem nu had moeten vergoten Hoe Z tS l Ü in een oo kalm leve te Wlllwh t T Jol Dent s bezoek 1 11 i e op TOlgde als een S niot i verder br ht Dent n t naar allen aohyn Was hü uit beider ge n3 Prudence en haar oom er niet over woS Tf k wel van hem gewordt 8 f Ü tegenwoordig oo t meer om hem denkt zei iijnheer toestanden en vert ioedelgke gevolgen eeu eerste vereischte is I Wordt er hier te lande overmatig gewerkt Voor zoover de waarneming der commissie strekt en zg bepaalt zich tot de grenzen der gemeente Amsterdam antwoordt zg met beslistheid Ja Een arbeidsduur van 14 uren waarbg dan nog dikwijls detamelijk lange tijd te voegen is dien de werkman noodig heeft om van zgne woning aaar de werkplaalts of den winkel n van daar i sar zgne woning te gaan is daar ter stede Keer gewoon Trekt men van die 14 uren twte voor schafttgdcn af en rekent men het zoo even genoemde er bg dan komt men tot een zeer langen werktgd die voor gezellig verkeer voor lectuur voor het huisgezin niet veel overlaat Maar hoe dikwgls wordt dit jrewone nog orersehroden Er zgn werkplaatsen te Amsterdam waar in de voorjaarsmaanden gewerkt wordt van 6 uur s morgen tot 10 uur s avonds met weinig schafttgd Andere waar bet in die maanden wel eens per week voorkomt dat de arbeider den gauBchen dag den gauschen nacht en opnieuw den volgenden dag das 36 uren achtereen met korte tusschenpoozen bezig is Dat hierdoor schade wordt toegeoracht aan de gezondheid der werklieden veelal hunne krachten worden ondermgnd kan niet worden ontkend Of de wet er iets aan doen kan is een vraag op zich zelve maar dat de werkuren gewoonigk te lang zgn is onwedersprekeiyk In het kleedermakersbedrijf is gedurende de maanden April tot en met Juni de nachtrust Dont bü zich zelven Hij hoeft hem nu geheel vergoten filosofeerde Prue Maar mijnheer Dent nam nooit zijn brieven aan zonder de stille hoop er een van John bij te vinden en Prudence zag nooit een eenigszins ernstigen trek op het gelaat van haar oom of ze dacht dat hy bericht van z jn neef had gekregen Toen Prudence dien morgen aan hot raam stond on met haar bloemen bezig was kwam het beeld van John Dqnt zeldzaam helder voor haar geest en toen zij de trap alliep zweefde het met merkwaardige volharding voor haar uit Mgnheer Dent zat aan de tafel in de bibliotheek en op die tafel lagen eenige documenten die er zeer officieel uitzagen met hoogst indrukwekkende zegels en hy zag er min of meer verlegen uit waardoor Prudence geheel gerustgesteld werd Wat er ook gebeurd mocht zgn iets heel treurigs was het niet We h ben eindelyk dominé s testament gevonden zoide hü haar aanziende toen zij binnenkwam Daags na Ds Wibird s dood had men in een ouden haren koffer waarin hü documenten bewaarde een testament gevonden maar Mr Jarvis had gezegd dat er een later testament bestond dat aanmerkelijk verschilde van dit stuk dat vijftien jsar oud was Na de ijverigste nssporingen was dit nieuire stuk echter niet voor den dag gekomen Mr Jarvis had het echter tien maanden geleden opgemaakt on hij stond er op dat het gevonden werd Mijn dient was in die dingen een zonderling ADVERTENTIBN worden geplaattt van 1 5 regels i 50 Centen iedere ragal meer 10 Centen GROOTS LETTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc gewoonigk onvoldoende Over het geheel is in sommige maanden de tgd te kort dien de werkman aan zgn huisgezin kan geven II Waaraan moet men dat wgten Naar de meening der commissie aan de volgende oorzaken lo Aan den betrekkelijk lagen stand van vele loonen 2o Aan de wisselende vraag naar werkkracht 3o Aan de macht der gewoonte lo Ten eerste aan lage arbeidsloonen Men stelt den eisch van een normalen arbeidsdag dikwijls voor als een eisch van het werkvolk Niets is onjuister De commissie ontkent niet dat er arbeiders zgn die zoo de patroon bet wilde tc estaau gaarne korter zouden werken ld ging dit met minder inkomen gepaard I Maar in den regel gaat de drang tot v rleggiag I der werkuren van de arbeiders zelven uit zg werken lang om veel te kunnen verdienen Korte werkdMfen vindt men alleen in die lauden NoordAmerika Engeland waar de loonen per uur zeer hoog zjjn Ware de korte arbeidsdag inderdaad een eisch van het volk zelf dan zou hg bestaan door den invloed der vakvereenigingen zou hg zgn verkregen zonder toedoen van den wetgever En mochten in ons land de loonen een sterke verhooging ondergaan dan zou men de werkuren vanzelf geringer zien worden Bg lage loonen per uur een lange arbeidsdag eene noodzakelijkheid wordt bij altlians door de meesten in dat licht beschouwd Ben werkman zeide men geve mjj 25 cents per uur dan ben ik terstond voor de beper man zei hij Hij zou versjes en stukken uit oude couranten in zijn brandkast aan de Bank bewaren en effecten en contracten door z n studeerkamer laten slingeren alsof ze niets waard waren Gg kunt gelooven dat hq hot testament hier of daar heeft neergelegd en er later nooit meer om heeft gedacht Éen dag of zes zeven later toon men reeds algemeen dacht dat dominé dat testament weer vernietigd had vond men het in een exemplaar van Cc tOD Mather s Magnalia op een plank in het kamertje waar dominé gestorven was gHj beeft Salomo een lijfrente vermaakt en het vruchtgebruik van het huis Dat doet me pleizier zei Prudence Die arme Salome Sn do rest vervolgde mgnheer Dent enkele kleine legaten er afgerekend aan wien denk je dat bij dat gegeven heeft Ja dat kan ik niet raden Familie had hg niet Aan de Zondagschool f Neen Aan de kerk Noen Aan het zeemanshuis Neen I Maar dat krggt toch twee duizend dollars Dan weet ik het niet Aan John Dent l zei haar voogd met oen zonderlingen glimlach terwgl hij Prudence onderzoekend