Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1890

0 4343 DoDderdag 12 Juol 1890 De heele eu lialwe wIJuflessebeD waarin BOLDOOT s Eau de Cologne verkocht wordt zyu steeds ver egeld met cachet J C BOLDOOTe GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gowia en Omstreken 0000000000000000 1 BI IÜTIKiavr JbT dc Zoon Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefde gk aan voor de LEVERING van BOEK en STEENDRUKWEHKEU PLAATSING VAN ADVEBTENTIEN De InBendinK van advertentien lean gescbleden tot é n nor des namiddags van den dag der uitgave 000000000010 00000 welke daar steeds in hais werd gebracht maar dtsr de Bussen zioh orerigeas ordelqk en bedaard gedroegen werd er niet rerder op gelet Al ds toespraken in de Oostenryksch Hongaarsche Delegaties ademen dien zeer kostbaren vrèdegeest welke aan onzen t d eigen is en de naties bedreigt met fiuancieele ruino In het antwoord op de toespraken van de presidenten der Delegaties zeide de Keizer o a dat dé ontwikkeling der militaire krachten van de monarchie noodwendig moet gehouden worden zooveel mogelijk op de hoogte ran de belangrijke plaats die Oostenryk verplioht is naast zgn boodgenooten in te nomen rekening houdende met den financieelen toestand der monarchie Men zal er zich niet aan kunnen onttrekken sprak Z M maatregelen Tan oorzorg te nemen uit oen militair oogpunt en zich de noodige middelen te verschaffen vpor bet doen van die uitgaven welke door den Tooruiijgang op technisch gebied met betrekking tot de vuurwapenen en de versterkingen noodig worden gemaakt De Keizer constateerde dat de vooruitgang in ontwikkeling van Bosnië en Herzegowina dit jaar toelaat de bestuurakoiten met de ontvangsten in deze provinciën te dekken HÜ eindigde met een beroep te doen op de beproefde vaderlandslievende wigsheid der Delegatieu De Italiaanache regeering heeft een wetsontwerp in gereedheid gebracht om de gemeente Kome uit hare finanoïeele moeilijkheden te redden De staat zal de rentebetaling der schuld in zooverre op zich nemen als tot herstel van het evenwicht op de gemeentelgke begrooiing noodig is en verder tot zekere hoogte bydragen in de kosten der uitvoering van eonige noodzakelijke gemeentewerken De voorschotten der regeering voor de rentebetaling tal de gemeente bij jaarlgksche termijnen aflossen en voortaan zal de ontworp begrooting der gemeente regelmatig aan de goedkeuring van den minister van biuuenlandsche zaken onderworpen worden PËTIIOLBUM NOTEERIKGEIM van de Makelaars CaotzUar Sehalkwük te RottN dam De markt was heden onveranderd I oco Tankfiiet ƒ 8 20 Geïmporteerd fust ƒ 8 30 September October November en Decemberlevering S SO BurKorlfike Stand GEBOREN 7 Juni Johaini oadcra H duo Ouditcn en F il Jong 8 Aurt oaderi P K nu Hurea C barger Houlnka Jo ddm owler J i Bmya ea J Broer 10 Jtn flesdrik ooden C Rietteld n S d Heunl OVEBLEDEN 7 Jnm C A Kayi i9 11 m T de Breyii 4 m J J md der Bee Wed J Jonker IS j J de Jong 8 m 8 A de Hoop 8 n APVERTENTIÈN 6g beschikking van den Heer Kantonrechter Tan Gouda rux 5 Jani 1890 is aan WILLEM TOM Junior gedomicilieerd te Moordrecht handlichting verleend tot het aangaan eener VJEVNOOTSCHA i met zwa Vader WILLEM TOM en zgn Broeder C0RNELI8 TOM beiden wonende te Moordrecht ten doel hebbende het iabriceeren ran Toaw den aankoop der grondstoffen daartoe benoodigd den verkoop van het gefabriceerde het ontvangen van gelden en het qniteeren daarvoor het optreden in rechten en in één woord tot al datgene wat op het aangaan en drgren ran genoemde Vennootschap betrekking heeft Geschiedende dese afkondiging krachtetu artikel 486 van het Wetboek van Koophandel De Griffier v h Kantongerecht te Gouda Mr O A CAU OPNIBÜW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af ƒ lo Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Ëene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage No 12 B i A VAN DUE Het BESTU ÜB van den Veenpolder BBOEKVELDEN n VETTEN BROEK te Reeuwijk vraagt vóór den 28 decer insohrövingen voor het opmaken van Een macbinistwoning en van drie houten Draaibruggen in twee peroeelen Bestekken en Teekening te verkrggen bg den Heer Ed TDO Boekdrnkker te Leiden en bg den Heer Q BOER aan de Reeawgk sche Bmg te Reeuvijk tegen betaling van 30 cent TSICOT ONBEESOEBEfiSN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Mooie modellen en sterke kwaliteiten SGHE K Zn Heden is verschenen Is er geene o rzaak Eene vraag naar aanleiding van E UN W OOBJ toi de NederlandscheHervormde Gemeente van Oouda DOOK D J H GUNNING JHz JPriJs 10 ets Verkrggbaar bg alle Boekhandelaars en bg den Uitgever Firma P C MATTHIJS t Gravenhage en GORDELS A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 Doct SALFs BAARD TINCTUUR g geeft de natnorlgke klenr terog droogt spoedig op en wasclit niet af PriJ ƒ 1 20 per flacon Verkrggbaar bg Je H C HUINCK F HZe Hoogstraat te Gouda StoomlDootmaatscliappïj Boskoop Waddingsveeo Gouda Voorloopige ZOMEBDIBNST 15 JUNI 1890 Uren van vertrek Van Boskoop naar Waddingsveen f Oouda ZONDAG 8 60 2 7 20 DONDERDAG 6 30 8 50 2 7 20 Overige dagen 6 30 8 50 1 7 20 Van Qouda naar Waddingsveen en Boskoop ZONDAG 11 5 45 10 45 DONDERDAG 7 45 12 45 6 45 9 Overige dagen 7 45 11 5 45 9 Den laatsten VRIJDAG van de maand alleen 6 30 van Botkoop en 9 van Gouda Namens het Bestanr C VAN NES Dz Directeur Voor een klein gezin te Rotterdam wordt tegen 1 AUG gevrajtgd eene flinke goed kunnende strgken en werken Brieven onder Lett L W bg den Boekb fl L008 Rotterdam Alom te bekomen SE OOUDSCSE OIW of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabetb OHRISTIAAN KBAMM Lid der Kou Academie van Beeldende Kunsten enz Kmutschilder Architect en Directeur der Academievan Bouwkunde te Utrecht Prijs 6o Cents A BRINKMAN Qouda Snelpersdruk van A Brinicmaii k Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 H oaderlBke Nonuners VIJF CENTEN De Eormale Arl eldsdag H De commissie komt nu tot de gevolgen van wettelijke beperking Natuurlgk zou zg geen bezwaar hebben tegen de aan het slot van ons vorig artikel bedoelde vermindering van werkuren die gepaard ging met even groote productie Maar daarop is niet te rekenen De wetgever toch zon één cgfer noemen vooralle bedrgven ten minste voor alle bedrgven van dezelfde groep de gnnstigd werking van vermindering der arbeidsuren zou zich daar alle arbeid niet even vermoeiend is in sommige gevallen wel in andere niet vertoonen Zonder proefneming op ruime schaal is het niet uit te maken hoe ver de vermindering der werkuren kan gaan eer het product geringer wordt Doch welke fabrieken en werkplaatsen zullen Itëh tot proefneming leenen En al werd dit bezwaar overwonnen de uitslag der proeven zon toch nooit iets anders dan gemiddelde duB gebrekkige resultaten geven de eene werkman vermag veel meer dan de ander en hetgeen waar is van den Amsterdammer geldt misschien niet voor den Arnhemmer of Groninger Kortom er bestaat geen waarborg hoegenaamd dat vermindering der werkuren niet zou gepaard gaan met vermindering van productie Geen waarborg ja in menig geval geen waarschgalijkheid want daar de huisindustrie onbelemiLerd zou blgven zou voor vele arbeiders de gelegenheid openstaan om deze laatste FEVILLETOK VU het IkgeUck nc Ï3 Hy moet gevonden worden of w them vertellen of niet hq moet gevonden worden Ik geloof ook dat hij opgezocht moet worden Het is bespottelqk dat hg zich daar al die narigheden getroost waar h j ook is terwijl hij in een maand of wat zooveel geld krjjgt Maar ik begrijp noch maar niet wat er aau gedaan kan worden Kunnen we niet iemand uitsturen om hem te zoeken Joseph Twombly bgvoorbeeldP fJa we zouden Twombly kunnen sturen dan kon hij ook een schot in zjjn andere been krijgen dan was hij bezorgd A la je er maar van kikte zou hg dadelijk gaan maar Twombly heeft nu juist een goede betrekking te Chicago heb ik je dat niet gezegd en ik we t niet of het wel verantwoord is hem weerom te laten komen Joseph Twombly ei ridder ei kapilalist had goedschiks en gewillig voor het noodlot gebukt in plaats van zgne handen te wringen en zijn kleeren uit te breiden Dan werd er wel minder gewerkt in de fabriek maar niet minder in het geheel Het kwaad zou voor die arbeiders slechts verplaatst zgn Maar vermindert de productie dan zal hetloon slechts matig kunnen atggen Wel zal er éénige loonsverhooging plaats vinden want beperking der werkuren heeft hetzelfde gevolg als minder annbod van handenarbeid Maar er zal geene e nr iiy loonsverhooging volgen het inkomen van den werkman zal dus geringer worden De rgziug van het loon zal verschillende ondernemingen te gronde richten misschien enkele streken grootendeels ontvolken ten bate van andere en dit zal de rgziug temperen haar verhinderen om zoo belangrgk te zgn dat uren met loon verSienigvuldigd dezelfde som tot uitkomst geven als voorheen Met andere woorden de norn ale arbeidsdag zal strekken tot vermindering van het inkomenvan de werklieden Hg zal ook strekken tot vermeerdering van het getal der werkloozen in de groote steden Het is een dwaling in den normalen arbeidsdag een remedie tegen de werkloosheid te zien juist bet tegendeel bevordering van het kwaad is daarvtti te wachten In tgden van levendige vraag wordt thans in de behoefte voorzien door krachtiger inspanning Men doet meer werk per dag Beperkt nu de wet dat meerdere voor elk individu dan zal de arbeid die geschieden moet niet onverricbt blgven maar hg zal verricht worden door een grooter getal personen Komt later de slappe tgd dan zgn er des te meer lieden naar de groote te verscheuren zooals sommige meuschen die wg kennen Na zgn terugkomst uit El Dorado kon de goede ndder maanden lang niets te doen krggen en hg kon ook werkelgk niet veel doen tengevolge van zgno wonde Hij liep te Bivermouth leeg tot niet geringen last van diaken Twombly dien het menschelijker wijs gesproken niet meeliep De ooilammetjes waren in het huisgezin van den diaken epidemisch geworden en hg was gelijk de lezer zich zal herinneren weer naar de logeerkamer op zolder gebannen en er was een nieuw lammetje gekomen om gevoed te worden voor het kleintje van het vorige jaar behoorlijk op zijn dikke beentjes kon staan In dezen tgd veertien dagen voor dat Ds Hawkins dien noodlotligen aanval van beroerte kreeg en terwijl mijnheer Dent zgn vriend Dillingham aanzette bet voorstel van Bivermouth in overweging te nemen viel Joseph Twombly dat fortuintje ten deel Mgnheer Dent was niet iemand die zijn hart bloot lei voor ieder met wien hij toevallig kennis maakte maar tegen mgnheer Dillingham was hij aangaande de zaken te Eivermouth zeer mededeelzaam geweest en zoo had hij dan ook de ongelukkige geschiedenis van zgn neef verteld Ik zou het er echter voor willen houden dat mgnheer Dent zich tothetfinanoieele gedeelte van de zaak bepaalde en hoegenaamd niets zei van de kleine liefdesgeschiedenis tusschen zijn pupil en John Dent Tegenover Prudence zou het niet aardig geweest zijn er van te spreken maar hg sprak drnk over zgn neef en te drukker ADVERTENTIEN worden geplaatot van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LSTTBB8 worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc middelpunten van verkeer gelokt des te meer armen dus Wat is de grootste oorzaak der werkloosheid In plaatsen waar de fabrikanten en werkbazen io alle seizoenen ongeveer evenveel te doen hebben en in slappe tgden op voorraad werken neemt men dit euvel niet waar De lieden die er geen werk kunnen vinden gaan voorgoed naar elders Werkloosheid ontstaat door afwisselende behoeften en hoe grooter het aantal der personen is die bg levendige vraag aan den arbeid worden gezet des te grooter zal ook later het getal der afgedankten zijn Vermeerdert men het eerste getal door beperking der werkuren zöo vermeerdert men ook hel tweede En de afgedankten omdat zg minder verdiend hebben zullen den slappen tgd ouder ongunstiger omstandigheden tegengaan Bij dit alles echter ging de commissie va een onderstelling uit die zeker onwaar zal blgken dat de wet eerlgk nageleefd en niet tallooze malen ontdoken zal worden Hare hardheid zelve schoon menschhevendheid haar ingaf zal tot ontduiking nopen Men stelle zich de werkelijkheid klaar voor de oogen wg schetsen het volgend geval één uit duizend De winter was ruw er kon weinig gewerkt worden Weken gingen voorbg waarin het hoofd des gezina niets verdiende Het eene voorwerp na het andere werd verpand menigen dag was er nauwelgks een stuk brood op tafel Eindelgk kwam er beterschap de vraag naar werkkrachten herleefde en onze arbeider wil daarvan gebruik maken om veel te ver misschien omdat het onderwerp thuis verboden was Op een avond toen de twee heeren samen in eea afzonderlijke kamer op Astor House zaten te praten kwam het gesprek toevallig op Twombly Ik Vrees dat Joseph den diaken tegenwoordig erg bezwaart zei mijnheer Dent Ik wou dat ik den jongen kon helpen maar iedereen schaft tegenwoordig meuschen af door de onluatea in het Zuidea en er schgct wel geen plaats voor Joseph te wezen Hij schijnt een flink en eerlgk jongmenscb te zijn hernam mgnheer Dillingham en ik lou uheel gaarne helpen om hem van dienst te wezen Hier heb ik geen relatién maar als ik mgn bankier te Chicago schrgf boud ik het er voor dat ervoor mijnheer Twombly wel wat gevonden zal worden Wil ik eens schrijven Mijnheer Dillingham schreef en de Heeren Bawlings en Zonen gaven zeer gaarne eene betrekking op hun kantoor ian een jongmenach die huu zoo sterk door hun gecerden patroon werd aanbevolen Weinig dagen later was mijnheer Joseph Twombly met een fatsoenlijk sommetje in zgn zak op weg naar Chicago Hem nu teru te roepen om hem John Dent te laten opsporen was een stap waartoe men zoo men dit al wagen mocht niet dan na rijp beraad mocht overgaan Daar is nu geen denken aan Als ik mettertijd volstrekt niet te weten kan komen waar Jack zich Inhoudt zou ik later misschien toch wel genoodzaakt t