Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1890

1800 Vrijdag 13 Juni 0 4344 60UDSCHË COURANT JSteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentlön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave WSAWA VAPi BierTjrouwerïj Het Dubljele Anker MOLENWERF GOUDA De commissie wgat nog op hetgeen buitenslands in dit opzicht valt waar te nemen Er zgn twee landen waar de wetgever zich met den arbeidsduur valk mannelgke volwassenen heeft ingelaten Oostenrgk en Zwitserland Beide wetten die nagenoeg eensluidend zgn bepalen dat voor fabrieks en mgnarbeiders de werktijd in den regel niet langer mag z n dan 11 uur met huisarbeid zelfs met veldarbeid en arbeid van visschers en schepelingen bemoeien deze wette zich niet Het voorbeeld dezer beide landen bewijst dus niet veel Deze wetten stellen een arbeidsduur vast 11 uren die niet bijzoi der veel van den vroeger algemeen gebruikelgke yerschild kan hebben in onze Twentsche fabrieken werkt men ongeveer zoolang soms kortaf Zij lieten den landbouw en vele andere bevgven ongemoeid tot de invoering van eu tgemtenéu normalen werkdag werd niet besloten Zg lieten zelfs de kleiue industrie onaangeroerd want zg hebben behalve op mijnen alle betrekking op fabrieken dat is zoo wordt dit woord althans in Zwitserland opgevat op inrichtingen met meer di n 25 arbeiders of met meer dan 5 indien er een stoomwerktnig gebezigd wordt Zulk een bescheiden wetgeving kan goed werken zouder iets te bewijzen omtrent de vermoedelgke gevolgen van veel ingrgpender maatregelen Hadden wij bier te lande een uitgebreide fabrieksnijverheid waar doorgaans 11 uren daag werd gearbeid schoon in enkele fabrieken de werktjjd tot 12 of 13 urentlom kwam er dan een wet om ann die uitzonde Steeds voorhanden PDIK HELDER GEKSTE DUBBELD GERSTEi Voor de levering beveelt zich beleefd a n 00000000OO00000 © Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelgk san voor de LEVERING vkn BOEK en STEEITDRUKWEHKEIT PLAATSING VAN ADVERTENTIÊN XliT A IjLB OOTJ RJLl T I JE l r 0000000000000000 duidelijk bewys van misnoegen der Voorzienigheid zag Zoo dit al de beteekenis was van de onvertvachte regenvlaag die do voorjsarshoedjes van Birermouth drenkte en de rechtvaardigen zoowel als de onrechtvaardigen bedroop de gemeente in Old Brick Church nam dit zoo niet op Ds Dillingham had een schitterende overwinning behaald en dat wel tegenover ernstige bezwaren Vgn het begin af waren enkele gemeenteleden tegen hem geweest en de dood van Ds Hawkins had de oppositie niet alleen versterkt maar zelfs eene reactie in het leven geroepen onder degenen die bet sterkst op het ontslag van den ouden dominé hadden aangedrongen Zoo kwam het dan dat Ds Dillingham voor het meest eischende en het minst welwillende gehoor optrad dat men zich kan deuken Misschien waren de eenige onpartijdige hoorders onder de kerkgangers de personen uit andere gemeenten want het viel in het oog dat al de andere kerken b j deze gelegenheid bijna leeg waren Ds Josiah Jones die byzonder zijn best gedaan had op zijn preek voor dien voormiddag zag met kwalqk verborgen spijt dat het grootste gedeelte zijner kudde naar da naburige weide was overgeloopen Als mijnheer Pillingham eenig besef had gehad van den wezenlijken stand van zaken zou hij misschien niet zoo onbezorgd en zoo geheel kalm en bedaard geweest zijn als hij scheen maar gelukkig vermdedde hij niets van den vijandelijken geest die zijn hoorders bezielde maar da Regeering wil voor het reces een beslissing over de nijverheidsrechtbanken waarover het rapport op hel laatst van deze week zal worden ingediend het militaire crediet stalegische spoorwegen en oefeningen dor reserve worden nog V Sor hst reces verwacht eu zg zullen ook niet wachten kunnen Een en ander maakt een uitgaaf noodzakelijk van 60 millioen M en de Begeering weet zelf nog niet van waar die te kragen De maat wordt dus wel wat vol voor desen K ksdag De Berlynsche bladen verzuimen natuurlijk niet den Italiaanschen kroonprins die de gast is des keizers welkom te heeten te Berlijn Dat prins Victor Emanuel ofschoon slechts een kroonprins tooh op uitdrukkelijken wcnsoh dos keizers wordt ontvangen met de eerbewijzen welke gewoonlijk alleen regeerenden voreten ten deel vallen wordt uit den aard der zaak op den voorgrond gesteld als een bewijs an do goede vriendschap welke tusschen keizer Wilhelio eii zijn bondgenoot bestaan Katuurlijk komt daarbij ook weer de politieke toestand ter sprake Het bezoek van den kroonprins is weer oen bewgs voor de hechtheid van bet drievoudig verbond en zoo brengt do jonge prins door zgn wetenschappelijke reis welke uitsluitend tot zyn ontwikkeling werd ondernomen er al weer toe by om den vredeo een nieuwen steunpilaar te geven Voor het oogenblik is dit overigens niet noodig want na de uitvoerige en geruststellende verklaringen van graaf Kalnoky in de Delegaties kan men den vrede nu wel als behoorlijk verzekerd beachoowen Wanneer de Parlementen nog niet overal zoo dmk bezig waren zouden de staatslieden en diplomaten nu reeds met een gerust hart hun badreizen kunnen aanvaarden In de militaire commissie van de Hongaarsche delegatie heeft de minister van oorlog gezegd dat de eischen voor bet krggswezen thans niet verminderd kunnen worden De grondslagen zijn alleen gdegd op welke men voort moet bouwen Belangrqke vermeerderingen zullen onvermijdelijk zijn Men zal waarschijnigk eene verhoogir g van de legersterkte in vredestijd in overweging moeten samen Ieder moet medewerken om de militaire kracht des rijks te versterken ü08tenrijk Uongar je mag niet achteruitgaan De begrooting is een minimum en niet voor vermindering vatbaar Gelijk men weet was het oorspronkelijk het doel van de i egeering der Vereenigde Staten om het bekende tariefontwerp M cKingley reeds den Isten Jali in te voeren Ku de Senaat commissie echter bogonnen is met de behandeling te vertragen bleek spoedig de onmogelijkheid om het ontwerp reeds op den gastelden termijn ger te hebbon De regeering heeft daarom den dag een maand verschoven Indien dus werkelijk een overeenstemming betreflfande de verhooging der tarieven wordt verkregen dan geschiedt dit eerst den 1 Augustus a De Berlijnsche NatioiuU ZeUunf verzekert dit uit goede bron vernomen te hcbliett In elk geval wordt dus aan hen die belang hebben bij den invoer in de Vereenigde Staten nog een maand uitstel verleend pëtrolëun imoteëriivgën van de Makelaars CaotzUkr Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ S iO Geïmporteerd fust ƒ 8 20 September October November en December leveiing 8 35 KlelDhaodel lo Sterken Draok BUEGEMEESTEB en WETHOUDEBS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augastu 1881 Staatsblad no S7 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende porsoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haar naam vermelde loca liteit sterken drank in het klein te mogen verkoo pen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit D J van Wijk VeersUl B No 186 GOUDA den 11 Juni 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING t B De Secretaris BBOÜWEB ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen Tan een Zoon F VAS TONGERLOO geb AOTERHOBOT Gouda 11 Jnni 1890 Oouda Snelpersdruk van A BaiiiKiiA N k Zoon Op den 14 Juni hopen onze geliefde Oadera JOHANNES HENDRIK van dhr TüGT XM CORNELIA SPEK hun as J A BIG HVWELIJK8JFEIBST dankbaar te gedenken Hun verheugde Kinderen Behuwd huwduu Kleinkind Oouda 9 Juni 1890 Beden overleed in den on derdom van 44 jaarfmjjne geliefde Dochter MATHILDE I P WOLTERS Wed D VAN HiNLOOPiN Labbïeton Gouda 11 Jani 1890 Ëenige kennisgeving F E nmWINSEL Art a Gravenhage NOOBDBINDM 139 Alle werkdagen van 10 11 en 1 2 te eoneulteeren voor ziekten van Maag en Ingewanden 0 90 f 1 1 20 per Flesch PORT ü PORT f 1 40 f2 en ƒ 2 50 per Flesch van 2 2 en 3 oent per stnk in verschillende merken verkrggbaar bg Wed C van OWE Kleiw g No 2 te GOüDA ummis mmm uit de fabriek van G C REYNWIT te ANTWJEBPJSy verkr gbaar bg M PEETERS Jz Wgdstraat A 172 Gouwe C 13 Gouda llkDOORNS Meltknobbelë HoornvUes Huideelt Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tgd geheel verwgderd zöuder de minste pgn t verooniaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per flacon met penseel 50 ct8 Alléén eclu bö B SCHOLTEN Coiffeur i 01v £ Eisch de handteekening van A v TUIJLL Eene BURGERDOCHTER te Rotterdam 21 jaar zag zioh gaarne te 6ou a geplaatst als M E 1 O Adres G OVERHEDL Manritsstrast lOS Rotterdam AAITBESTEDIN DÜKGRAAF en HBEMRADBN van den Polder Bloemendaal zullen op DONDERDAG den 19 JUNI 1890 des voormiddags ten elf ure in de Rohiins te Gouda AANBESTEDEN Het doen van eenige herstellingen aan de B ade langs de rivier de Oonwe met byievering van de noodlge materialen Het bestek ligt ter lezing in bovengenoemd lokaal en de verlangd wordende inlichtingen worden gegeven door het Polder Bestuur Biljetten in te leveren Donderdag 19 Juni des morgens voor tien ure in het gebouw van aanbesteding De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlflke Nommers VIJF CENTEN Pe normale Arbeidsdag III FEVItLBTOX Wü iet EngeUch rX T T P Nieuw Engeknd Z7 wT P l f lin or was op denim nr f ie Zeergeleerde Heer Ds Jreek dêl i r t O B ok Church ijn eerste K vreemdeling zou als hï de straten doorkwam die op het eerste gelui al m T T er is geen zoeter Sn f Ki ermouth een buitengewone levendige trek van belangstelling heb me il TV P 5 K 1 netjes gekleede memgte Tot in de lucht toe was er ieto anders dan op gewone dagen Door de laaghangende sohaapW vf O n vroom uationaal Zvlf f Meimaands grill ghoid in een dichten motregen werd opgelost voor de dienst ten einde was Dit was eene omstandig eid waann oom Jedd met scherpziend oog een Uit hetgeen wg tot dusver mededeelden uithet verslag door de heeren Pierson c s aanhunne Vereeniging nitgebracht bljjkt reeds dBt zg niet gunstig gestemd ügn voor de wet telgke invoering van een normalen arbeidsdag In beginsel hebben zg er geen bezwaar tegen Voor hen geldt niet de leer dat de Staat zichniet mag inlaten met den arbeid van volwassenen Evengoed als de wetgever den arbeidvan vrouwen aan banden legt kan hg ook dien van mannen aan vaste regels onderwerpen Indien b v de ingesteMe enquête dillen aanhet licht brengt welke hoe eer hoe beter verholpen moeten worden dan zonden zg gaarne zien dat die misbruiken werden belet DeMmmissie geeft een voorbeeld ontleend aan dewetgeving van het kanton Bazel Ben verordening van 19 December 1887 in hetbelang van het personeel der restauratiesaldaar schrgft voor dat elk der bediendenten minste 7 ureu van de 24 onafgebroken tijd tot slapen moet hebben om iedereweek althans fi uren vrg op een namiddag Dergelgke inmenging van het Staatsgezag inde arbeidsregeling wraakt de commissie niet integendeel zg vestigt er de aandacht op alsbelangrgk teekeo des tjjds Maar dit is geen regeling van den normalen arbeidsdag Daartegen meent zg haar waarschuwenden stem temoeten laten hooreii omdat de nadeelen veelgrooter zgn dan de voordeelen m 1 I J I w maem AOVËUTENTISN worden gepUatit van 1 5 regels 50 Centen Were regal meer 10 Centen GR 00 TE LlTTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alie Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni ringen een eind te maken en de 11 oren tot regel te stellen voor iedereen daarin zou niets bedenkeljjks zgn gelegen Zulke veranderingen zgn zeer w i uitvoerbaar Maar genoeg werd reeds gezegd om aan te toonen dat niet aldus de stand van zaken is in Nederland en dat het voorstel van den normalen arbeidsdag belangrgk verder leikt Alles bgeengenoraeo komt de Commissi dus tot de slotsom dat de haar gestelde vraag ontkennend moet beantwoord worden zg verwacht meer heil van den natuurlijken ontwikkelingsgang der maatschappelijke toestanden Werd de wet gestreng toegepast zg zou geen jaar hebben bestaan of zg ware bezweken onder de bgkans algemeene ontevredenheid Zoolang de loonen niet tot een hooger peil gerezen zgn en onze industrie op vele plaatsen het Irarakter blgft behonden dat hnar eigen is sterke afwisseling van stilstand en beweging zgne lange werkuren in sommige seizoenen onvermgdelgk Schoon op zich zelve te betreuren zjju zij het voor den arbeider noodzakelijk correctief van geringe verdiensten In één woord den arbeidsduur bij de wet te regelen is een plukken van de onrijpe vrucht een poging om kunstmatig te verkrggen wat alleen goed en nuttig is wanneer het verkregen wordt langs den natuurlijkeii weg liBat het loon stijgen de industrie stabieler worden dan volgt de vermindering der werkuren vanzelf De arbeiders zullen haar kunnen begeeren de patroons haar toestaan Maar tracht men de vermindering der werkuren bjj de wet in te Met een lichte kleur die bijna dadelijk verdween begaf Ds Dillingham zich van de consistorie naar het schip van de kerk en beklom den predikstoel Hij was een tenger jong mensoh bijna zes voet lang mot zachte blauwe oogen en lang kastanjebruin haar achter de ooren weggestreken Hij had geen buitengewoon mannelijk gelaat maar het was niet zonder uitdrukking Den vastberaden trek om den mond en de kin gaf er misschien een minder weekelgke uitdrukking aan Hg was negen en twintig of dertig jaar oud maar hg zag er veel jonger uit zoo van den stoel gezien gaven zgn gladgeschoren gezicht en zijn lichte gelaatskleur hem een uiterst jeugdig voorkomen Wel tis nog maar zoo n jongetje zei oom Jedd bij zichzelven terwijl hij den nieuwen doming een oogenblik onderzoekend aankeek toen deze ia het portaal stond Dat gaat niet En do oude koster gaf nog een laatsten ruk aan het klokketonw dat hij in de hand had gehouden Terwijl de trillingen van den zilveren klank die nu volgde nog boven de huizen zweefde en tusscben de heuvelen in de verte wegstierf deed oom Jedd de groenlakecsche deuren dicht die op de drie gangen uitkwamen Toen Ds Dillingham de trappen van den preekstoel opkwam en in den ouden hoogen stoel aan de linkerzijde van den lessenaar plaats nam verspreidde zich een aanstekelijk geschuifel door de kerk Datzelfde geschuifel en gefluister wcrd verdubbeld toen