Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1890

Voeren terwgl de Toorwaardeo waaronder zg onschadeiyk is niet z n vervuld dan oogst men louter teleurstelling Hiermede nemen vg afscheid van dit belangrgke stuk waarin de hand van den bekwamen staathuishoudkuudige niet te miskennen is Daarom hebben wg veelal het rapport zelve laten spreken Tegenover de ondoordachte en luidrachtige eischen van sommige leiders der arbeiderspartg verdient het kalme betoog der Amsterdan sche heeren gezette overweging Wellicht dat het sommigen geneest van den waan dat een wetsartikel voldoende zou zijn om een op zich zelf nuttige verbetering te brengen in den toestand der arbeidende klasse zonder aan den anderen kant even groot of nog grooter onheil te stichten De maatschappelgke quaestiën zyn zoo eenvondig niet dat ze door ééne tooverformule kunnen worden opgelost BINNENLAND GOUDA 12 Juni 1890 In eene gisterenavond gehouden vergadering van de Ooudsche Harddraverq Vereeniging tEtndrachi maakt macU is besloten Donderdag 31 Juli e k eene harddrarerü te doen plaats hebben door paarden van lessea klaar De rekening over het afgeloopen jaar werd goedgekeurd Er werd in deüe vergadering op gewezen dat de vereeoiging in de gemeente louda zelf betrekkelijk zoo weinig leden telt en de hoop werd uitgedrukt dat dit boter mocht worden Het valt toch niet te ontkennen dat de jaarlijks te houden hnrddraverij rcer vele vreemdelingen herwaarts doet komen en dat hunne komst vele ingezetenen dezer gemeente een voordeeligen dag bezorgt In verschillende opnchten verdient de vereeniging die een der van oods gewaarderrde Ond Hollandsche amusemenlen in eere houdt dus steun en wij wekken gaarne onze lezers op als lid daarvan toe te treden Gisteren zijn in de Kromme Gouwe bijna tegelqk een tweetal kinderen te water geraakt gelukkig werden beide spoedig op het drooge gebracht Op het verzoek van den Baad der gemeente Zevenhuizen om ontheffing van de verplichiing tot invoering van schoolgeld is door den Minister van Binnenlandsche zaken afwijzend beschikt Beroepen te Woudsend Ds J Hoek te Zevenhuizen Aan het Venlag va dm toatand der gemeente Gouda orer 1889 ontleenen wij nog het volgende Driniicater Er worden hoe langer hoe meer gebouwen aan de drinkwaterleiding aangesloten Dat deze op den openbaren gezondheidstoestand een gunstigen invloed niloefent mag wel worden aangenomeD Zij stelt althans de bewoners der aangesloten woningen en da armen die daarvan gebruik wenschen te maken in het genot van een veel zuiverder drinkwater dan zij vroeger kondon bekomen hij opstond om de godsdienst oefening te beginnen I hetwelk hij deed met het bidden van het Onze Vader I met een heldere wellnidende stem waardoor het inderdaad iets nieuws werd voor sommigen die het nooit anders dan op een vasten dreun hadden hoo1 ren opzeggen Levendige sprekende blikken die van verwondering en goedkeuring getuigden werden van bank tot bank gewiaselo Het oude bekende kerklied kreeg toen hij het las van zijne lippen eveneens nieuwe frischheid Daarop volgde een hoofdstuk uit dun bijbel waarin Ds Dillingham den geest van zijn preek liet doorschemeren Thans was er in die heldere blauwe oogea een zonderling licht gekomen en het open bleek gelaat dat zoo weinig scheen te beloven straalde van geest Toen de jeugdige prediker tot zoo ver met zgne godsdienst oefening gekomen was had hij reeds meer dan de helft zijner hoorders ingenomen De preek zelve voltooide de overwinning mijnheer Seth Wiggins en oom Jedd waren alleen niet overwonnen De eerste was dadelijk na het eerste gezang in slaap gevallen en de laatste was naar den toren gegaan waar hij op een spar zat te peinzen in gezelschap van de glanzige kerkduiven en totdat het zijn tijd werd de deuren weer open te doen Mijnheer Wiggins werd als bij instinkt wakker Vq het uitspreken van den zegen en nam die half beschuldigende half uittartende uitdrukking aan die den geoefenden misdadiger verraadt en oom Jedd wierp de lakensche deuren juist op het beslissend Ter verkrijging vin water uit de atandpypen werden in 1889 door het Burgerlijk Armbestuur 689 kaarten aan behoeftigen uitgereikt namelijk 806 kaarten voor 1 emmer en 383 kaarten voor 1 emmers daags In 1888 bedroeg het aantal afgegeven kaarten 715 Gedurende een gedeelte van het jaar voldeed het water niet aan de eischen by de Concessie gesteld Wij maakten daarop de Directie opmerkzaam die maatregelen beraamt om in den tegenwoordigeu toestand verbetering te brengen Wij werden door de Directie in staat gesteld de volgende bijzonderheden betrekkelijk het waterverbruik mede te deelen Het getal abonnements contraoten dat aan het einde van het vorig jaar 1412 bedroeg was den laaUten December XB89 tot 1549 gestegen dat der meter oontraoteu verminderde van 106 tot 103 lerwyl het aantal aangesloten perceelen van 193 tut 2142 klom De bruto waMropbrengst bedroeg ƒ 25361 59 Kr werden in 1889 naar de stad gevoerd 285236 M water tegen 220065 M in 1888 Branden en rampen In de brandweer werd eene aanmerkolgke verbetering aangebracht door het maken van dezelfde koppelsohroeven op de Militaire Spuit en Spuit No 6 als op de andere Hierdoor worden de vroeger wel eens plaats gehad hebbende verwarringen voorkomen Overigens zijn de brandbluschmiddelen in goeden staat Alle defecten worden onmiddelijk hersteld Het onderhoud der brandbluschmiddelen met hunne bergplaatsen kostte ƒ 713 57 aan materialen en ƒ 173 27 aan arbeidsloon Aan het personeel der brandweer is ƒ 1622 62 voor verlies van tqd en gratificatiéo uitbetaald eene veel hoogere som dan gewoonlyk wegens het groot aantal branden die dit jaar plaats hadden Den 17n Maart had des morgens te half acht een binnenbrand plaats in het perceel Wijk K No 20Sd gelegen aan den Bleekertsingel Het pand behoorde toe aan den Heer P van Hofwegen en was bewoond door den Heer A H Spruyt De brand is door de buren in het begin gestuit doch later door de Militaire Spuit eu Spuit No 6 geheel gebluscht jEene der huisgenoote kwam bij dien brand om het leven Den 12n April was r een schoorsteenbrand in het perceel Wgk B No 133 gelegen aan de Boelekade die buiten de Brandweer door de buren is gebluscht Den lOn en den I2n Mei hadden dergelijke branden in de Doelensteeg en op de Nieuwehavon plaats die echter van geringe beteekenis waren Den 25n Juli des namiddags ten half drie ure brak een felle brand uit in de perceelen Wijk K Nos 7 8 en 9 aan de Peperstraat toebehoorende aan de Hseren Gebra de Baadt die door de Brandweer werd gebluscht nadat deze perceelen geheel waren uitgebrand In den nacht van 13 op 14 September ontstond brand in het perceel Wyk I No 14 achter de Vischmhrkt die in den aanvang met behulp van eeoige brandspuiten werd bedwongen In den nacht van 19 op 20 December barstte een felle brand uit in de pijpenfabriek van den Heer G C van der Want Pz in do Kuiperstraat I die door de Brandweer werd beperkt tot een gedeelte der fabriek oogenblik open alsof hij daar een eeuw had staan wachten Toen de menigte de kerk uitstroomde outdekteq beide hoeren dat de nieuwe domiiié een diepen indruk op de gemeente had gemaakt Er was gelijk ik zeide een fijne warme regen beginnen te vallen en groepjes oudere dames en lieve meisjes namen met wanhopige vingers hunne rokken op en bleven in het portaal staan wachten op de parapluies die men zou brengen Een jongmensch van zeldzame talenten hoorde men mijnheer Luthers den instituteur zeggen tegen mijnheer Gargoyle een emeritus loodgieter nJa zeldzaam antwoordde deze Hij ia allerheerlijkst dunkt me zei Juffrouw Imogen Brawne terwijl zij haar nieuwe glaceetjos in verrukking tegen elkander sloeg Zoo zedig zei juffrouw Hesba Godfrey En zulke mooie oogen lispto Amelia de jongste zuster Wat vond ik dat lief van hem merkte juffrouw Blijdenburgh aan terwijl zij bedaard haar armband vastmaakte die losgeraakt was en er een bestraffend tikje op gaf dat hij juist dat vers tot tekst koos dat Ds Hawkins las toen hü stierf Gij goedeen getrouwe dienstknecht En wat heeft hij lief over Ds Hawkins gesproken zeide de jonge mevrouw Newbury en zij zag er in haar weduwkleed heel verstrooid koud en smakelijk uit net als seldery ik meende het Nationale Militie Het aandeel dezer Gemeente in de lichting van 1889 bedroeg 38 man Het getal ingeschrevenen voor de Nationale Militie was 144 Daarvan werden 83 om verschillende redenen vrijgesteld en 61 voor den dienst geschikt bevonden Twee lotelingen werden na hunne inleving afgekeurd on moesten door hiogere nommers vervangen worden B j de Militie te land zijn ingelijfd Lotelingen 22 Nummorvorwisselaars 3 Plaatsvervangers 12 Bij de zeemilitie lotelingen 1 Te zamen 38 Schutleri De dienstdoende Schutterij bestaat uit drie eompagnién De werkelijke sterkte was 599 manschappen waarvan Actief 288 Reserve 80 r De volgens de wet gevorderde actieve sterkte der Schutterij is 296 De eerste ban telde OfHeieren S Onderofficieren 8 Korporaals 6 Tamboers 1 Actieve 178 Bewrve 196 Schutters Te zamen 392 man Bij besluit van Zijne Miyesteit den Koning d d 3 Mei 1889 No 8 worden benoemd tot Ie Luitenant de 2e Luitenant D Hoogendijk en tot 2e Luitenant de Schutters J J Prins en P S Sparnaay terwijl bij besluit van den 6 Juli 1889 No 11 op het daartoe dour hem gedaan verzoek eervol onUlag werd verleend aan den 2n Luitenant C J A Kerkhof Do zomeroefeningen werden voor zooveel de weersgesteldheid dit toeliet op de daarvoor bepaalde dagen gebonden Er word dan tegelijk schijf geschoten door de daaVtoa aangewezen Onderofficieren en Schutters Bovendien oefenden de Officieren zich in het schijfschieten lederen Woensdagnamiddag het kader lederen Zondagochtend ec op don vrijen Maandag zü die om de eene of andere reden van eene veertiendaag ohe oefening waren vrijgesteld De resultaten hiervan waren vooral wat het kader betreft meer dan bevredigend Behaalden vijf hunner in het jaar 1888 den Eereprijs gouden medaille by den acbietwedstryd te Amersfoort met het salvovuur dit jaar behaalden zij wederom den Eereprijs verguld zilveren medaille te Haarlem met het snelvuur zoomede den derden prijs met hot individueel vuur Gedurende de wintermaanden werden door den MajoorCommandant met de Officieren om de veertien dagen theoretische en door den In Luitenant fungeerend Adjudant met het kader wekelijks theoretische en practische oefeningen gehouden De MajoorCommandant was over de opkomst en belangstelling steeds zeer tevreden Da vrijwillige winteroefenini en voor de schutter uit te huilen Ik heb gehuild Wat een verstandig uitzicht heeft hij I merkte de oudere juffrouw Trippew aan die in waterverf schilderde het deed me denken aan het gelaat van den Zaligmaker in Ijoonard da Vinci s laatste avondmaal En wat oen heerlijke stem net als Wendell Phillip En dan zoo n preek Dat is toch heel wat anders als die eindelooze preeken van dien goeden ouden dominé met ten negende en ten slotte Ik ben benieuwd of hij getrouwd is zei juffrouw Oandace Woodman een kort dik persoontje met groote bruine oogen en schitterende gele krullen die men zoo naar de munt kon zenden om goudgeld van te laten slaan Die opmerking van juffrouw Candace bracht de geheelo groep waarin zij stond een oogenblik tot zwijgen Langzamerhand kwamen de parapluies de sneeuwwitte rokjes werden heel voorzichtig opgenomen het portaal was verlaten de stommen stiorvea weg in de verte Hier en daar had men in d straten als zwaluwen in den regen heen en weer vliegende honderde van die gevleugelde bijvoegelijke naamwoorden kunnen opvangen d O jonge dames in hun verrukking loslaten als zij haar bewondering willen lucht geven Wordt vervolgd der nieuwe lichting die nimmer gediend hadden werden iederen Dinsdagavond gehouden Zij blijven steeds belangstelling wekken zoodat byna allen die daartoe in de gelegenheid waren voortdurend daaraan deel nemen Gedurende het afgeloopen jaar zijn hot kader en de schulters die vroeger gediend hadden met het geweer klein kaliber bowapenil geweest Aangezien het nut van het in gebruik hebben van dit geweer niet zeer groot is vooral met het oog op de invoering van het reperteergeweer en het onderhoud van eenige geweren nog al ie wensohon heeft overgelaten bestaat bij den M oor Commandant het voornemen die geweren voorlocpig niet meer te doen verstrekken Do kleeding word over hot algemeen goed schoon gehouden en verwaarloozing kwam niet voor Do kleeding en de instrumenten van de muzikanten zgn in goeden strfft en worden n l zorg onderhouden Het muziekkorps gaat steeds vooruit dat In zijn aan ons gedaan verslag verklaart de Ma joorCommandant zeer tevreden te zyn over den goeden geest de orde eu de tucht die ook dit jaar bü do Schutterij hebben geheerscht Vereeniging tot oefening in den Wapenhandel Do Weerbanrheids Vereeniging Burgerplicht opgericht den lOen Mei 1867 bestond op 31 December 1888 uit 73 leden 26 begunstigers en 2 eereleden en aan het einde van dit jaar uit 87 gewone leden 24 begunstigers en 2 oereloflen Het bestuur dat zeven loden telt onderging geene verandering De Heeren J J van Bommel on A C Geitel worden als Commissarissen herkozen De looning in 1887 ten behoeve van den schietwedstrijd tor viering van het twintigjarig bestaan der Vereeniging aangegaan werd in dit jaar geheel afgelost Voor do oefeningen in de behandeling van hot geweer en het schieten naar de schijf met Flobertpntronen is het Gymnastieklokaal aan de Spieringslraat op Dinsdag en Vrijdagavond ter beschikking der Vereeniging gesteld Dit lokaal wordt alsdan van Gemeentewege verlicht en verwarmd Aan do schietoefeningen op hot Exercitieveld op Zondagochtend en Donderdagnamiddag word druk deelgenomen de uitkomsten dezer oefeningen warden zeer geroemd Tot aanvulling van de verbandkist die steeds bij alle oefeningen aanwezig is ontving do Vereeniging van den Hoor M Spruijt Heelmeester van het Ziekenhuis eene Esmarch sluiting De schietoefeningen werden op don 22n en 23n September besloten met een huishoudelijken wedstrijd Staten generaal Tweedb k hes Zitting van Woensdag 11 Juni In deze zitting waren niet alleen de tegenstanders aan het woord De spoorweg overeenkomsten werden verdedigd door een paar brokeheonen op dit gebied de heeren Schaepmnn en Huber doch mochten ook de beschermende hand gevoelen van don kundigen spoorwogspecialiteit Van Kerkwijk Do beide sprekers der rechterzijde spraken met do beste bedoelingen over dingen waarvan zij blykbaar geen verstand hebben zoodat hunne flaters meer dan eens de vroolijkheid hunner tegenstanders gaande maakten Do hoer van Kerkwijk toonde terecht nnn dat do eigenaardige positie dor maatschappijen ten onzent in velerlei opzicht de concurrentie beperkt Aan den anderen kant heeft de kracht der coalitie haar niituurlyko grenzen Hij zag in het stelsel der regeering betreffendo het gomeenachnppelijk gebruik niet het minste bezwaar en hot komt ons voor dat zijn oordeel als technicus en als practisch spoorwegman tegen dat van velen opweegt Ook de oppositie tegen de wet bracht uiouwe troopen in t vuur Do heer Mees gaf een scherpe critiek op do financieela regeling als vervolg op zijne redo van den vorigen dag Daarna volgde de heer Butgors van Rozenburg die niet bijzonder sterk was in zijne argumentatie Viior den heer Rutgers was de overtuiging dat da concurrentie van thans plaats zal maken voor ooalitie waarbij het publiek het kind van de rekening wordt het grooto bezwaar De hoer Butgers ergerde zich terecht over hot vonnis der Standaard die beweerde dat de heeren er eigenlijk niets van weten Zij mocht haar eigen volkje taxoeron maar do heer Rutgers gevoelt zich zelf te goed en kent zijn vrienden te goed om overtuigd te ïijn dat zij er wel wat van weten Nu dat blijkt ook wel maar toch zou men byna gaan twijfelea als men zich in do rode van den heer Rutgers bepaalde tot de oppervlakkigheden die hij over bet vraagstuk der concurrentie ten beste gaf Een kind kon toch begrijpen dat do concurrentie tusschon twee spoorwegmaatschappijen heel iets anders is dan die tusschen twee gasfabrieken of twee slagers winkels en dat op spoorweggebied een onbeperkte i vermeerdering van concurrentie een absolute onmogelijkheid is Of men nu twee of drie maatschappijen heeft ten slotte is er toch maar concurrentie op bepaalde trajecten en binnen zekere grenzen on t is volstrekt niet uitgemaakt dat er met drie maatschappijen over t geheel genomen krachtiger concurrentie moet ziju dan met twee De heer Hiutze voor mede in het zog van zijn collega Mees Van zijn bijzonder Rottordamsch koopinansstaudpunt toonde hij zich volmaakt tevreden met het bestaande tout pour Ie mieux dan Ie meilleur de monde poetiile In de Standaard leest men Wodbrom is het aantal afdeolingen van de Vereeniging van Ohr onderwijzers en onderwijzerossen in Nederland mot ééne vermeerderd met die va n Gouda en omstrokeoi Het besluit ter oprichting werd genomen door een 13 tal onderwijzers Zaterdag 7 Juni te Oudewater bijecngokomon en daartoe uitgenoodigd door den heer van Loc te Niouworbrug Tot leden van het bestuur werden gekozen do heeren Van der Putte te Gouda Van Loo lo Nieuwenbrug Slothouber te Waddinxveen on Looijen te Dudewater Do eorsto vergadering zal D V gehouden worden op Zaterdag 5 Juli e k te Gouda in do Christelijke school Het bestuur hoopt dan een oonoopt roglement tor tafel te brengen Christelijke onderwijzers uit den omtrek worden uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen Omtrent den moord te Rotterdam wordt aan het Utr Dbl gemeld De man Jan ten Poerik gehoeton was jaren lang aan den ilraak verslaafd en dientengevolge leidde het echtpaar een zeer oneenig leven Alles wat zij bezaten werd door hom doorgebracht ook een erfonisje dat hun in het vorig jaar ten ileel viel en ton slotte verkocht hij zelfs het huisraad om aan ziju rampzaligen hartstocht voor den drank te kunnen voldoon Toen verliet do vrouw mot hare beide kinderen de eohtolijko woning Ten Poerik echter wonschte weder met haar samen te wonen en beloofde beterschap De vrouw liet zich overhalen om eene samenkomst met hem te hebben ten huize zijner moeder eene 92 jarigo vrouw die op eeno bovenwoning in do Dirksmitstpat woont In tegenwoordigheid dezer oudo vroeg hij haar of zy weder met hem samen wilde leven en toen de vrouw daarop weigerend antwoordde haalde hij plotseling een revolver voor deu dag en sphoot liaar dood De vrouw had op dat oogenblik haar kind van drie maanden op den arm dat met haar bloed lespat mede tegou don grond sloeg Do man richtte terstond nadat hij den moord had geploegd het wapen togen zich zelven en joeg zich een kogel door den hals waarop hij over het lijk zijner vrouw heen tor aarde stortte Do outio vrouw getuige van dit vreosolyk tooneel viel in onmacht en verkeert tengevolge van den hevigen schok die haar zenuwen ondergingen in een boklagenswaardigoii toestand Eeno miss Cissie Kent liet zich bij Wakefield in Engeland met een valsohorra uit het bootje van een luchtbal neer op eene hoogte van 11300 voet Dit is de groDtsto val uit do lucht die tot dusverre gewaagd werd De Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbolangen in Nederland Leeft m een adres do aandacht dor Tweede Kamer gevestigd op de belangen der binnenlandsohe stoom on zeilvaar zooverre die betrokken zijn bij het wetsontwerp op do spoorwegovereenkomsten en waarin door gozegd wetsontwerp niet is voorzien Do beide spoorwegondernemingen zullen elkander na do aanneming van het wetsontwerp hot wederzijds gebruik hunner verschillomle lyncn moeten verleenon waardoor het aantal treinen noodzakelijk belangrijk zal vermeerderen wat ten gevolge zal hebben dat do spoorwogbruggon die de voornaamste vaarwaters in ons land overspannen nog meer dan nu gesloten zullen blijven en het eoheepvaartverkoer op vele punten ernstig zullen stremmen In 1885 heeft de Vereeniging zich gewond tot hot ministerie van waterstaat met het verzoek officieelo opgave te doen verstrekken betreffende het openen en sluiten der verschillende spoorwegbruggen om daarmede oen einde te maken aan de willekeurige handelingen dor spoorwogmantsohappijen of hare beambten Het was destijd zoover gekomen dat do tijdige doorvaart van eenige bruggen door fooien moest gekocht nordon Het daarop regelmatig verschijnend overzicht van do tijdstippen vïn het openen en sluiten van eenige spoorwegbruggen in Nederland omvat de volgondo bruggen liggen lo in de spoorwegen iu gebruik bij de Maatschappij tot exploitstie van staatsspoorwegen de Nederlandacho Byu en de Hollandsche spoorwegmaatschappij Spoorwegbrug over de Koningshaven to Botterdam over de Oude Maas nabij Dordrecht over het kanaal van Zuid Beveland over het HolUndscho Diep over Wantij tusschen Sliedrecht eu Dordrecht over do Keulsche vaart te Utrecht over den IJsel bij Zotfen over de Singelgracfat nabij Amsterdam over de Oosterdoksluis nabij Amsterdam bij Zaandam over het Spaarne nabij Haarlem over de Vocht nabg Weesp overdo DelfshavenscheSchie over de Schiodamsche Schie nabij Schiedam over de vaart bü Breukelen aan de Jeremia bij Utrecht oier den IJsel bij Westervoort over de Leidtche Trekvliet bij Voorburg ovor de Gouwe bij Gouda over de Gouwe spoorweg Leiden Woerden over de Vecht by Utrecht over den IJsel by Hattem over do Willemsvaart by Zwolle Behalve deze bruggen zyn er nog eenige waarvan goone opgave wordt verstrekt zooals by voorbeeld do bruggen by s Hertogonbosch Breda en over de Dieraervaart by Amsterdam Adrossanto vestigt er do byzondere aandacht op dat de bruggen ta Amsterdam te Botterdam over do Koningshaven en te Dordrecht over de Oude Maas gewichtige vaarwaters beheerschen on behooren tot de spoorwegen by het wetsontwerp genoemd Bij eene vluchtige inzage van het oflicieele overzicht van het openen en sluiten dor spoorwegbruggen blykt het dat nu reeds de meeste bruggen gedurende don dag langer gesloten dan geopend zyn De toestand is evenwel nog voel ongunstiger dan uit het overzicht blykt want extra treinen kolen zanden werktreinen en vertraging in den loop der treinen maken herhaaldelyk dat het voorgeschrevenea openen der bruggen niet plaats heeft By de tegenwoordige wet hoeft de minister van waterstaat wel do macht don loop dor personentreinen te rogelen maar die dor overige treinen zyn niet aan zyno goedkeuring onderworpen By hot nieuwo wetsontwerp is daarin evenmin voorzien en adressante acht hot wenscheiyk by de wet te bepalen dat de spoorwegbruggen niet langer dan een half uur achtereen mogen gesloten blijven om daarna telkens voor den tyd van 15 minuten open ce zijn Van deze bepaling kan de ministor van waterstaat afwyking toestaan voor personen en extratreinen doch niet voor plezier goedoren veezand zandon werktreinen Hierdoor zal voorkomen worden dat do treinen der concurreerendo Maatsch appyen elkander zoo snel opvolgen dat do bruggen geen voldoonden tyd voor do scheepvaart kunnen geopend blyven of dat eenig vaarwater geheel wordt afgesloten en de concurrentie der scheepvaart onraogelyk wordt gemaakt door eenvoudig over de brug treinen hoen en weder te laten ryden Het geval met do aansluiting te Hengebo toont aan dat ter wille der concurrentie dit middel reeds in de practyk toepassing heeft gevonden Mochten de eischen van hot spoorwegverkeer zoodanig toenomon d t aan do bepaling betrelFendo het openen en sluiten der spoorwogbruggon voor eonigo brug niet meer kan voldaan worden dan dient die brug vervangen te worden door eene wior hoogteligging voor de scheepvaart niet meer hindorlyk is of het verkeer moet geleid worden over twee bruggen met voldoende tusschenruimte De brug over de Gouwe by Gouda van den Ned Rynspoorweg die na het tot stand komen dor spoor wegovereenkomst door eene hoogo brug zal vervangen worden toont duidelyk aan dat het spoorwegverkeer ovor eenigen weg zoo kan uitgebreid worden dat het scheepvaartverkeer letterlyk wordt gestremd Do onderhandelingen van de Rynspoorweg maatschappij met de vorige regeering over de verlenging van de concessie en don daarby door do regeering gestelden eifch van verhooging der brug over de Gouwe leveren het bewys hoe noodzakelyk hot ia by de wet bepalingen vast te stellen betreffende het gobruik der lage bruggen Worden de gestolde grenzen overschreden dan heeft de regeering de macht in handen het vorkoor binnen de perken terug te brongen of verbetering van deu toestand te eischen zonder in langdurige processen gewikkeld of tot schadeloosstelling verplicht te worden Adressante verzoekt do Kamer by de behandeling van hot thans aan de orde gestelde wetsontwerp op de spoorwegovereenkomsten dezo punten wel in overweging te willen nomen Baltenlandscb Overzicht In den Franschen Senaat waait evenals in de Kaïjior de wind krachtig uit den hoek der protectionisten Dit bleek weer by do verkiezing van de commissie voor do invoerrechten Deze commissie bestaat uit 36 leden en van deze zyn niet meer dan 4 vryhandolaars Tot voorzitter werd gekozen de heer Foucher de Careil en tot onder voorzitter de