Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1890

Begra fplaaUn Er ijin hier twee begraafplaatsen de Algemeene Burgerlijke Begraafplaats in de Korte Akkeren en de Begraafplaats voor Israëlieten in de Boelekade De eerste is gesplitst in twee afdeelingen waarraa eene Toor Katholieken en eene voor niet Katholieken Op de Algemeene Begraafplaats werden 486 Protestanten en 236 Katholieken begraven en wel in eigen graven 15 huurgraven Ie klasse 7 H II 2e ff 33 3e 654 kosteloos 3 Op de Isreélietische begraa laats werden 10 Igken ter aarde besteld Zuike kuu De volgende tabel geeft een overzicht van het getal verpleegden in het St Catharina Gasthuis Beide Hanneo VroBwcn Getlichten Op 1 Jan 1889 waren in behandeling 9 7 16 In den loop van het jaarwerden opgenomen 45 47 92 108 54 54 Totaal der verpleegden Beide M V Ge l Ontslagen werden Als hersteld 28 29 67 Opeigen verl 2 3 5 Overl zyn 10 8 18 40 40 80 Zoodat op den laatatenDecember in behandeling waren 14 14 28 Van de 108 zieken wenlen 60 geneeskundig en 48 heelkundig behandeld Van de 18 overledenen behoord n 14 tot de geneeskundige en 4 t de heelkundige afdeeling Van de 28 patiënten die aan het einde van het jaar zich in het Ziekenhuis bevonden werden 6 mannen en 12 vrouwen geneeskundig en 8 mannen en 8 vrouwen heelkundig behandeld Er werden nog tijdelijk verpleegd vijf krankzin nige mannen en eene vrouw die naar onderscheidene krankzinnigengestichten werden ovei ebracht In de kraaminrichting wenlen eene gehuwde en eene ongehuwde vrouw opgenomen Lqders aan besmettelijke ziekten boden zich niet aan zoodat va de daarvoor bestemde barak geen gebruik behoefde te worden gemaakt Het aantal verpleegdagen bedroeg ten laste van het Gesticht 7045 en ten laste der verpleegden of andere particulieren die voof hen betaaldeno van mwoders dez Gemeente a 1 per dag 118 h van inwoner van andere gemeenten a 1 25 per dag 80 e van gepensioneerde militairen gerekend naar bet gagementsbedrag a f 100 en f 120 per jaar 61 259 Te zamen 7304 Voor de patiënten der geneeskundige afdeeling in het Kiekenhuis werden 1610 en voor die der heel gelijk die fresco s waarin dezelfde teekening in verschillende tjnten wordt weergegeven Zij luisterde steeds voort en toen oom Jedd plotseling de lakensche deuren openwierp was het alsof zij uit eene betooverinij ontwaakte Heerlijke gave galden woorden in gulden tonen te kunnen spreken Toen mijnheer Dent haar die vraag deed kwam het haar voor dat zij ontrouw was geworden aan de herinnering van den ouden dominé dit hinderde haa en nu had zij niet eerlijk geantwoord AU Prudence Roomsch geweest was zouden het znlke zonden geweest zijn die zij te biechten had gehad Ds Dillingham beviel haar beter dan zij gedacht had dal Ds Wibird s opvolger baar kon bevallen maar het kwam niet met haar karakter overeen dit gedwongen te erkennen Toen zij de kerk verliet voelde zij in iet diepst van haar hart dat zij een hekel had aan Ds Dillingham omdat hij haar had doen luisteren en toen vormde Prudence den onverklaarbaren wenseh en later dacht zij er nog dikwijl alin dat hij nooit te Rivennouth gekomen was XI Den volgenden Zondag werd de Weleerwaarde Zeergeleerde Heer James Dillingham plechtig bevestigd als dominé van Old Brick Church Ds Josephus Starleigh hield de bevestigingsrede die later op verzoek der gemeente in druk verscheen en kundige afdeeling 5S3 recepten ter Stads Apotheek gereed gemaakt De kasten van die geneesmiddelen kunnen niet afzonderlek worden opgegeven daar zij begrepen zqn onder die van de Stads Apotheek Aan het Ziekenhuis zijn verbonden een Geneesheer en een Heelmeester die ieder een tractement genieten van 500 sjaars Hun is tevens opgedragen de behandeling der zieken in de Godshuizen der Gemeente en ook in de Inrichting tot wering van bedelarij als die daar verlangd wordt In den loop van het jaar werden 79 baden genomen door mannen en 5 door vrouwen dus in het geheel 84 Hot gesticht bevindt zich in goeden toestand Als proef werd in een der ziekenzalen een lucbtkoker aangebracht die daar goed werkt De toepassing van dit systeem verdient volgens Regenten ook in de andere lokalen aanbeveling Het CoUegie van Regenten leed een gevoelig verlies door het overlijden van den heer H P N Koemans die gedurende bijna zeventien jaren daarin zitting had en zich van de verplichtingen aan die betrekking verbonden met veel ijver en belangstelling kweet In z ne plaats werd benoemd de heer A W Roes die ie September zitting nam Oeneeikundu e diemt bij arme verpleegd iti hunne Konmgen Volgens de bestaande Verordening is de geneeskundige behandeling der armen in hunne woningen aan drie Gemeente Artsen opgedragen die leder in hunne w k de praktijk in haren geheelen omvang uitoefenen Tijdelqk is een der artsen met den dienst in twee wyken belast Voor iedere wijk wordteen salaris van 700 s jaars genoten In plaats van den heer C Kodde die naar Rotterdam vertrok werd tot gemeente arts benoemd de heer P i A Levedag Aan de gemeente artsen is niet alleen opgedragen het bezoeken der armen aan hunne woningen maar zij zijn tevens dagelijks des morgens te 9 uur op het Gasthuis voor de tads patienten te spreken De gewone verloskundige hnlp wordt verleend door vier StadiHVroedvrouwen die ieder een salaris ontvangen van ƒ 250 sjaars Op de Stads Apotheek werden voor 2060 armen 18029 recepten gereed gemaakt waaronder 4015 voor personen die zich in het Gasthuis en de Ge tichten bevonden In het vorige jaar bedroeg het geheele getal 16291 De kosten dergeneesmiddalen bedroegen 1270 59 Koepokineatmg Overeenkomstig de bepalingen der Wet tot voorziening tegen besmettelg ke ziekten werd zooveel mogelijk gelegenheid gegeven tot kostclooze inenting en herinenting Bovendien werd viermaal in het jaar zitting gehouden tot het vaccineeren rechtstreeks van bet kalf welke kunatbewerking ieder inwoner dezer Gemeente kosteloos kan ondergaan Het getal inentingen en horinentingeb bedroeg volgens de bij ons ingekomen opgaven in 1889 476 in 1888 480 in 1887 413 in rt86 379 en in 1885 492 Toezickt op levetumiddeUn Vlaeoch eu visch zijn hier aan keuring onderworpen Voor het vleesch zijn twee keurmeesters Ben van hen is tevens belast met het keuren van de visch Er werden goedgekeurd n de Gemeente 1232 mijnheer Thomas Jefferson Greene een jong dichter van plaatselijke vermaardheid schreef een nieuw lied voor deze gelegenheid Zoo viel de mantel van Ds Wijjird Hawkins op de schouders van den jongen geestelijke en het plechtig kerkgezang steeg ten hemel terwijl de groote kanonnen in het Zuiden bulderden Dat waren de dagen thans is het alsof ze eeuwen ver achter ons liggen toen het geroffel der trommels en de schelle toon van de fluit NieuwEngeland met schrik uit den droom deden ontwaken en de wrekende echo s wekten die tusschen de bergveslingen en m de gelukkige dalen bijna eene halve eeuw hadden gesluimerd Sedert lang had Dillingham opgehouden den wenich te koesteren naar Zuid Carolina terug te keeren en hij mocht zich gelukwenschen dat hij zulk een aangename haven gevonden had als Rivennouth om uit te rusten totdat de simoem was overgewaaid En ongetwijfeld wenschte Rivermouth zich er geluk mee dat het zulk een uitstekend geestelijke bezat Omstreeks dezen tijd was ik er toevallig ook herstellende van eene sleepende ziekte en ik had het voorrecht getuige te zijn van een tooneel dat alleen mogelijk is in behoorlijk vervallen oude steden zooals die welke het tooneel van mijn verhaal is Twee honderd jonge vestaalsche maagden uit NieuwEngeland te zien die wierook branden en bloemen strooien vfor een rank jongmensch in bet zwart dat is een tooneel dat der moeite waard is runderen 760 vette en 617 nuchtere kalveren 140 schapen 1673 varkens 171 geiten en 161 paarden Afgekeurd werden 4 runderen 1 vet en 2 nuchtere kalveren 1 schaap en 4 paarden Bq invoer zgn goedgekeurd 8416 kilogram rundvleesch 120kilogr kalfsvleesch 425 kilogr paardenvleesch en 12602 kilogr spek terwül bij invoer werd afgekeurd 1 kilogr spek In de Gemeente werden afgekeurd 6 kilogr randvleesoh Voorts werden nog tien partijen zeevisoh en eene partij riviervisch afgekeurd Tegen betaling eener kleine vergoeding kan men bij de scheikundige sectie der Openbare Gezond heidsCommissie levensmiddelen en andere zaken doen onderzoeken Van deze gelegenheid werd in dit jaar door ingezetenen van deze Gemeente geen gebruik gemaakt Staten generaal Tweedb k vmeb Zitting van Donderdag 12 Juni Van den heer Tak van Poortvliet die eene groote en talentvolle rede hield over de spoorwegovèreenkomsten kan zeker niet gezegd worden dat hij geen deskundige is Ook hij stelde zich tot taak de regeeringsvoorstellen af te breken Zeker niet in alle opzichten overtuigend maar getuigend van een vertrouwdheid met feilen en cijfers met technische bijzonderheden en stelsels van spoorwegexploitatie als nog in geen der uitgesproken redevoeringen aan het licht kwam In het begin zijner rede betoogde hij dat het verdwijnen van de Kijnspoor niet overeenkwam met hetgeen bg de spoorwegenquêto in 1882 aanbevelenswaardig scheen Hij vergat echter dan wij thans 1890 schrgven en de omstandigheden veranderd zgn Het sterkst gewapend was de heer Tak in zgn aanval op het stelsel van gemeenschappelijk gebruik Volkomen bekend met het Engelsche en Italiaansche stelsel loonde de spreker in bijzonderheden aan dat wij hier geheel iets anders zullen krggen Hoe interessant het een un ander was voor ons blijft de logica verborgen der conclusie dat derhalve het bij ons voorgedragen stelsel onuitvoerbaar is Do heer Heemskerk gaf blijken van ernstige studie van het onderwerp Hij putte eenige kracht ter verdediging vau het voorgestelde uit de onderlinge tegenspraak van hen die het bestrijden Dit is zeker wel niet voldoende al men een zaak verdedigt maar te ontkennen is hot niet dat uit hot geheele debat niet blijkt wal ons ideaal moet zijn in zake spoorwegaxploitatie als deze voorstellen niet worden aangenomen Handhaving van t bestaande kan niet anden dan ïoorloopig zijn en wat dan Inderdaad ziet men in de aanneming der voordrachten niet dan elementen van onzekerheid bij verwerping is het verschiet vooral niet minder duister Volledigheidshalve vermelden wg nog dat do heer G van Dedera op zeer onvoldoende wijze de voordracht verdedigde terwijl de heer Domela Nieuwenhuijs een lans brak voor staatsexploitatie Aan de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging der wet van 1872 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Hel strekt tot het brengen van wijzigingen in de wet waarvan de noodzakelijkheid of wenschelijkheid door wetenschap en practijk is aangetoond terwijl de Rogeering getracht heeft de bezwaren herhaaldelijk geopperd t en art 17 betreffende de verplichte koepokiri een in zijn leven bij te wonen De jonge man die met terzijdestelling van de minder geestelijke belooningen in andere betrekkingen het predikambt tot zijn arbeidsveld kiest tot dien arbeid aangetrokken door het bewustzijn dat zijn plicht hem gebiedt zal zeker door zgn zuivere bedoeling indruk op ons maken Men begrijpt gemakkelijk dat hij meer invloed op onzen geest uitoefent dan een jong advocaat of een jong koopman of een jongmensch in eenige andere fatsoenlijke betrekking Maar een jongmensch die de bovenste knoop van zijn ja dichtknoopt en een witte das draagt behoeft noch niet iemand te zijn met verheven bedoelingen en schitterende bekwaamhei l Toch ia er alle kan op dat men hem in sommige provinciestadjes zonder eenig nader onderzoek daarvoor houdt Ik houd het er voor dat die engsluitende zwarte jas een geheime tooverkracht bezit niet ongelijk aan de betoovering die de uniform van een jong officier uitoefent Hoe anders zouden we de bewondering kunnen verklaren die we menigfcaal aan zeer middelmatige jongelieden hebben zien wijden Dit alles gold echter niet van D James Ddlingham Het geheim van zijn populariteit was een openbaar geheim Het was zijn mannelijke houding zijn schoon gelaat en zijn onbetwi tbare welsprekendl id die hem in eens tot den lieveling van Rivermouth hadden gemaakt en die hem overal tot aanbeveling zouden verstrekt hebben Wordt vervolgd enting van het onderwijzend personeel en de leerlingen van scholen van welke bezwaren de rechtmatigheid niet kan worden ontkend tot oplossing te brengen Voorgesteld wordt om in art 1 der wet de mazelen als besmettelijke ziekte te doen vervallen daar de besmetting dikwijls geschiedt in het incubatietijdperk viJór de diagnose zoodat de wettelpe voorschriften de besmetting niet kunnen tegenhouden De doelloosheid der wettelijke bepalingen blijkt ook hieruit dat de sterfte aan mazelen niet is verminderd Mochten zich gevaarlijke epidemieën van mazelen voordoen dan kan daarin voorzien worden door toepassing van art 1 tweede lid Toegevoegd wordt daarentegen aan de Igst der besmettelijke ziekte de kraamvrouwenkoorts of febris puerperalis Verder is de Regeering niet gegaan met opneming van ziekten bij kinkhoest hangt het ernstige der ziekte van te veel omstandigheden af de maatregelen tegen tuberculeuse longtering behooren tot privaten hygiene Croup wordt volgens bevoegde deskundigen niet besmetelgk geacht al beschouwen soms geneesheeren d phtheritis tls croup In nrt 20 wordt van den geneeskundige alleen de verklaring geëischt dat de ziekte geweken is en ontimetteng heeft plaats gehad gefijk tot dusver datde besmetting gewekeken is De strafbepalingen zijn in oveieenstemming gebracht met het Wedb van strafv Aan de Maandag a st in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam te openen tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken eu werkplaatsen is door het departement van justitie deelgenomen o a door de inzonding van het model van een volksbad naar een voor het geslicht Veenhuizen 3 opgemaakt project Voor het Hamburgsche Landgericht stonden de vorige week drie eerzame boterhandelaren terecht beschuldigd van sedert geruimen tijd mengsel van boter en 40 pCt margarine als feuute hohleinUcke boter te hebben verkocht Voor een hunner werd 3 jaren gevangenisstraf goèischt en 6 jaren Ehrverlmt voor de beide anderen 4 maanden gevangenis en 450 mark boete Men begint daar eindelijk te begrijpen dat de wet toch geen doode letter mag blijven Zou dit hier te lande niet min of meer het geval wezen De laatst verschenen Duitsche Veraf enütchunaen dei kauerlickeu OeeundheÜMmhte bevattlki lairp e reeksen van gestrafte overtredingen der boterwet In Frankrijk werd er eveneens druk over geklaagd dat de boterwet er wel was maaf niet streng genoeg gehandhaafd werd De heer Develle minister van landbouw heeft daarop eno scherpe circulaire uitgevaardigd aan de prefecten van departementen onze commissarissen des Konings Het werk van den wetgever zegt hij wordt lamgelegd door de traagheid en de onverschilligheid van wie geroepen zijn de wet te handhaven den heeren prefecten wordt daarom gelast om de drie maanden een staat in te leveren van de geconstateerde gevallen van knoeierij in den boterhandel als mede een staat der officieele monsternemingen en analysen van het in den handel gebrachte product Les prises d échantiUons éffectuées d o e sur la régutsUion des autorités compétentes Het komt ons voor dat het volstrekt niet overbodig is eens op deze voorbeelden in den vreemdegegeven te wijzen en er vooreerst de aandacht onzer wakkere vereeniging ter bestrijding enz op te vestigen JV R C Het treurige ongeluk dat in het laatst van April te llatert plaats greep de plotselinge dood van een schooljongen nadat hg des morgens door den onderwijzer tegen het hoofd was geslagen had ten gevolge dat eergisteren de hoofdonderwijzer J F V d P terechtstond voor do arrondissementsrechtbank te Arnhem Bekl werd ten laste gelegd mishandeling die den dood ten gevolge heeft gehad Bekl zelf erkende dat hij op 24 April dés ochtends in de school zijn leerling Jan Bakker een klap of misschien een paar klappen met de vlakke hand op de reebterzijde van het hoofd had gegeven echter niet hard zoodat ook de jongen niet had geschreid zooals hij meende De schoolkinderen beweerden echter dat hij wel geschreid had Daarna had Jan Bakker zijn werk gemaakt en was na schooltgd nog met twee vriendjes gaan spelen Toen hg naar huis kwam was het zgne pleegmoeder in het oog gevallen dat hg eenigszins gebogen en wankelend liep Al spoedig was hij daarop in elkander gezakt en had na in bed te zijn gelegd den geest gegeven Thuiskomende had hij geroepen dat zijn hoofd zeer deed en dat hij niet meer zien kon Ook had hij geklaagd dat de meester hem had geslagen Toen bekl van het ongeluk hoorde is hij dadelijk bg de pleegmoeder van den overledene ge J komen en later op den dag toen dr Kolff een voorloopig onderzoek instelde nog eenmaal Beklaagde bracht toen de lei en het schrift mede waarop Jan Bakker nog na de klap had gewerkt Uit de gerechtelijke schouwing door de deskundigen drs Iman Hooke en J H Reintjes beide doctoren te Nijmegen bleek dat de bloeduitstbrtingen hadden plaat gehad in de hersenkamers die ontslaan konden zijn door een harden slag of stoot Hoe de slag is toegebracht kon niet met zekerheid gezegd worden De deskpndigen antwoordden bevestigend op de vraag of indien de dood door den slag was veroorzaakt de jongen dan toch na den slag nog had kunnen werken zoo als ook geschied is De dood moot uit den bloeddruk zijn gevolgd Vier kinderen leggen buiten oede verklaringen af van hetgeen op den bewusten morgen op school voorviel Jan Bakker kreeg veel klappen en had ook dien morgen weder slaag gehad Oudere getuigen verklaren dat er op school van bekl veel geslagen werd vooral als de kinderen dom waren Een dezer een 25jarige boerendochter had de meester wel zien slaan zelfs schoppen doch was zelf nu en dan slechts op haar wangen gestreeld Bekl noemde dit goedkeurende tikjes Vijf en twintig getuigen d décharget waarvan sommigen zich uit zich zelven hadden opgegeven zouden daarna geboord worden Nadat zes dezer getuigen gehoord waren verklaarde de verdediging dat zij van het hoeren der overigen afzag Drie kinderen waarvan een naast Bakker zat hebben na den schooltgd met den jongen geknikkerd die toen hg hoorde dat het bij twaalven was hard naar huis liep Volgens een hunner had Bakker dien morgen slechts ééa klap gehad Drie onderen verklaren dat de meester slechts enkele malen klappen gaf Zg 7elf hadden nooit slaag gehad Een hunner had zelfs liever slaag gehad dan de straffen die hem opgelegd waren en die hadden bestaan in het geknield liggen onder een kaatje en met de armen uitgestrekt boven op een bank slaan Het O M eichte veroordeeling tot 6 maanden gevangenisstraf A C VERSLAG van de handelingen der Openbare Gezondheids Oommissie te Gouda over het jaar 1889 Op nieuw hebben wij de eer U het Verslag onzer handelingen over het afgeloopen jaar aan te bieden ingevolge art 11 onzer Verordening Onze Commissie leed een gevoelig verlies door bet overlijden van den heer Mr J H van Mierop op 30 Juni die bij de periodieke aftreding op 1 Januari als lid was herbenoemd Eene rei ks van jaren was hij een zeer werkzaam lid onzer Commissie en sedert 1874 bekleedde hij het Voorzitterschap In de vacature werd voorzien door de benoeming van den Heer Mr D J van Heusde die in November zitting nam terwijl tot Voorzitter door ons werd gekozen de Heer P Goedewaagen De Heer Dr F W Raabe werd tot Secretaris herbenoemd De totale sterfte in deze Gemeente was na aftrek van 32 levenloos aangegevenen 695 of 35 07 per mille Van de geheele sterfte bedroeg die der kinderen beneden den leeftijd van twee jaar 354 of 60 93 pCt De sterfte dezer kinderen waa het grootst gedurende de maanden April Mei Juni en Juli en bedroeg zelfs in Mei het enorme percentage van 59 1 in welke maanden de mazelen voorkwamen Uitgezonderd de mazelen die sporadisch voorkwamen bleef de Gemeente gespaard voor besmettelijke ziekten De aandacht van het Bestuur van den Oostpolder werd door ons gevestigd op eene sloot achter do pakhuizen van den Heer K Jonker Turfsingel welke sloot als zijnde afgedamd en bijgevolg tot afvoer van water ongeschikt gassen uitzendt die zeker zeer nadeelig zijn voor de gezondheid der bewoners van de omliggende perceelen Wg noodigden dit Bestuur beleefdelijk uit deze sloot te dempen of den Heer K Jonker toe te staan haar voor jue rekening te dempen Tot heden ontvingen wij van dit Bestuur geen antwoord Voorts herinnerden wg het Dagelijksch Bestuur aan den slechten toestand van de Zijl achter de Turfmarkt en drongen aan op eene verbeterde afwatering van de Lange Dwarsstraat en van de Vrouwensteeg Verder stelden wij Burgemeester en Wethouders in kennis met den toestand die sedert eenigen tijd in den Lange Tiendeweg bestond doch die in den laatsten tijd ondragelijk was geworden Bij onderzoek was ons gebleken dat daar niet allreu eene huidenzouterij bestond maar ook eenige pakhuizen aanwezig waren gevuld met beenderen poolen horens etc Deze stoffen verspreidden vooral in het warme saisoen eene walgelijke lucht waardoor het den bewoners dier straat onhoudbaar werd Burgemeester en Wethouders noodigden dan ook den eigenaar uit deze bewaarplaatsen onmiddellijk te ontruimen Op Mne klacht bq on ingekomen vu eene bewoonster uit de Keizerstraat omtrent den slechten toestand van een riool aldaar werd door den eigenaar beloofd aan ons verzoek tot herstel te zullen voldoen door het leggen van een koker Bovendien verzochten wij Burgemeester en Wethouders zoo mogelijk eenige verbetering aan te brengen in eene woning in de Breestraat waar door verstopping van eene verbindingsbuis met het riool de bewoonster overlast kreeg van water etc Nog steunden wij uit een sanitair oogpunt een request door verscheidene ingezetenen dezer stad aan Uwen Raad gericht om de zweminrichting gedurende de zomermaanden ook voor vrouwen op bepaalde tijden toegankelgk te stellen Eindelijk ontvingen wij een schrijven van hel Departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen te Oudewater verzoekende of hun Departement of leden zouden mogen profiteeren van de hier beslaande gelegenheid om levensmiddelen tegen eene zekere vergoeding te doen onderzoeken Na hiertoe van Burgemeester en Wethouders machtiging te hebben verkregen stelde onze scheikundige sectie zich daartoe bereid Tot heden werd echter van deze bereidvaardigheid geen gebruik gemaakt Het water uit de Waterleiding werd wederom wekelijks onderzocht op oiydeerbare bestanddoelen Gedurende de maand Augustus hel het water veel te wenschen over Het cijfer 15 bij de concessie vastgesteld werd de geheele maand overschreden en was zelfs den 22en Augustus 24 Door Goudsche ingezetenen werd geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om bq ons levensmiddelen te doen onderzoeken Gouda 23 Maart 1890 De Openbare Gezondheids Commissie P GOEDEWAAGEN Voorzitter F W RAABE Secretaria Buttenlaodscb Overzicht De verkiezingen voor de Luxemburgsche Kamer van Afgevaardigden wegens pefiodieko aftreding van de helft der leden hebben plaats gehad Veel opzien verwekt de nederlaag van drie dezer afgevaardigden de heeren Brasseur Laval en Knaff vooral die van Brasseur die o a de Regeeriiig heeft vertegenwoordigd op de Berlqnsche conferentie en ook overigens gedurende 25 jaar den lande groote diensten heeft bewezen De Kamer ia bij deze verkiezingen vrijwel dezelfde gebleven terwijl mot uitzondering van twee gewezen Ministers de geheele Kamer aan de zijde dor Regeering staat Daarentegen ia zij in intelligente kracht achteruitgegaan doordien er ontwikkelde personen door kleine boeren zijn verdrongen De Duitsche legercommissie heeft de zitting welke zij zon houden een dag uitgesteld omdat de leden van het centrum het nog niet eens waren over hun houding ten opzichte van de legerwet De heer Windthorst begon met mede te deelen dat hij zeker wist dat de regeering den Rijksdag terstond zal ontbinden indien de legerwet wordt verworpen Tot middernacht werd over de zaak geredeneerd en indien de Natmnal Zeitung goed is ingelicht kwamen de leien tot geen besluit De afgevaardigden uit Pruisen wilden het ontwerp goedkeuren maar de centrum mannen uit ZuidDuitschland weigerden voor het ontwerp te stemmen indien de regeering niet als compensatie de verkorting an den diensttijd tot twee jaren in het verschiet stelt De heer Richter is nog nooit zoo vriendelijk jegens den heer Windthorst geweest als uu en betoogt in de Fretsiimige Zeitung dat een zoo voortreffelijk staatsman als Windthorst zich wel niet bang zal laten maken door de ontbinding Toch zal Richters lokstem wel niet veel baten want indien een gedeelte van het centrum in den Rijksdag voorstemt is toch met behulp van de nationaal liberalen eu conservatieven licht een meerderheid voor de regeering te vinden Den volgenden dag heeft de militaire commissie van den Rijksdag de suppleloire begrooling voor zooveel de kaders vau het leger betreft met 20 tegen 8 stemmen aangenomeb De oindstemming over de legersterkte in vredestijd ia verschoven tot 16 dezer De Rijksdag heeft de suppleloire begrooling van 4 millioen voor Oosl Afrika in tweede lezing goedgekeurd De Fransche begrootingacommissie der Kamer van Afgevaardigden heeft goedgekeurd lo de surtax van 10 fr op koloniale suiker 2o de wijziging der belasting op de petroleum de verhooging der rechten op alcohol van fr 156 25 op fr 170 per hectoliter 4o de verhooging der belasting op roerenden eigendom van 3 op 4 pCt Deze wgzigingen zullen 43 millioen fr opbrengen De eiscb van de werkstakende mijnwerkers van 1 t iSÜ i