Goudsche Courant, maandag 16 juni 1890

Koopt geene Na ailU C li 6 alvorens eene ECHTE SZNQEE fabrikaat der SINGER MAATSCHAPPU te New York op proef ontboden te hebben EenigOepót te AMSTERDAM 62 KAL VERSTRA AT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Mey s boorden manchetten en voorbemdjes zyn nit een stork perkaraentachtig papier vervaardigd en met een weefstof overtrokken dat hun wat bet uiterlgk aangaat verrassende overeenkomst met linnengoed geeft Ieder boord kan byna eene geheele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altyd een nieuw boord Mey S boorden overtreffen echter de linnenbOOrden door hunne buigzaamheid waarmede zy zich om den hals lelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat by te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Moy S boorden eene eigenschap die zich in het dragen als voortreffelijk bewijst De knoopsgaten zijn zó 5 sterk dat hunne duurzaamheid by juist nitgezoehts halswydte niets te wenschen overlaat Mey S boorden manchetten en voorbemdjes zijn wat passen en zitten aangaat é nig in hunne soort en zijn afgezien van hunne elegantie en gemak welke zy ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zy kosten nauwelyks meer als het waschloon voor linnengoed Een dozijn heerenboorden is toereikend voor lO i is vekeo Voor jongens die zoo heel zindelyk niet met hunne zaken plegen om te gaan is May s Paplerllnnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozyn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan zyn Moy S boorden manohetten en voorbemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nnt Minder als iéa dozyn van een formaat en eene wijdte woidt niet rerkoohl Mey S fabrikaat wordt in byna elke stad in verschillende magazynen welke door plakaten zyn bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkoopplaatsen van tyd tot tyd door middel van annonoen in couranten aangewezen Wanneer de lezer deze magazynen niet kent zoo kan hy Mey S brikaat ook direct by de Firma Mey Edliob Versand OeschUt LeipzigPlagwitz bestellen die op verlangen gratis en porto vrtj een ryk geiUustr rdsg prjis ooaraat toezendt en het magazyn ter plaatse wau Mey Sfabrikaat i Terbqgbaar gesteld aangeeft den schutmeeater die op het lairaai nab j zgne woning naar buiten waa gekomen De politie heeft de dochter re s in verhoor genomen Terw l de aandacht der krijgskundigen zich bezighoudt met de groote militaire organisatie n deze een onderworp van politieken strijd uitmaakt verzuimt men te letten op het kleine dat toch ook zelfs bq de voortreffelijkste organisatie van overwegend gewicht is Wat heeft men aan het nitnemendst ingerichte leger en de best geoefende troepen nis de soldaten niet kunnen loopen Volgens een mededeeling die wij in het Batl Nil ronden is het model schoeisel waarvan het Nederlandsehe leger is voorzien van die qualiteU dat wanneer er een marsch van vier uren gemaakt wordt de ambnlanoewagen moet volgen om de mannen te vervoeren die niet venier kunnen loopen Bedriegen w j ons niet dan is reeds meermalen de vraag gesteld of niet op een andere dan de tot hiertoe gevolgde wijze in de voetbekleeding der soldaten kon worden voorzien Ieder vo r zichzelven weet welk een kwelling te nauwe of te wgde schoenen zgn TQor hem die ze draagt en het komt ons voor dat die kwelling niet wordt weggenomen of verminderd of het lichaam al in uniform is gekleed Jmk a Staten generaal Twisoi Kamik Zitting Tan Vrqdag 13 Juni De minister ia aan het woord geweest en heeft zijne plannen met veel zaakkennis verdedigd Vooraf had de heer Bahiman zich van zyne politieke vrienden afgescheiden door tegen de wet te spreken wegens xijne sympathie voor zijne staatseiploitatie een natuurlijk gevolg van zgne protectionistische sympathién De heer Donner sleepte de zondagsheiliging met de haren in dit debat terwql de beer Mutsaera namens KootdBrabant zich niet homogeen verklaarde met ooliega Bahiman De Minister waa volkomen op zijn gemak en toonde zich wel opgewassen tegt n de krachtige aanvallen die hy van alle zijden had te verduren Met eenige verrassing vernam men dat hy gepoogd had een bevredigende regeling van ons spoorwegwezen te verkiijeen met behoud der drie maatachappijen maar dat dit hem niet raogelqk waa geweest Dit bewijst nu zeker wel niet dat de voorgedragen regeling de beate is en dat een verdeeling van t net over drie even krachtige maatschappijen onmogelyk ia maar toch stemt het tot eenige Toorzichtigheid tegenover verleidelijke plannen die sommige afgevaardigden met groot talent zonder eenige onderhandelug uit ds monw weton te schudden Ken verraning lag ook in het antwoord op ds overdreven tirade van den heer Tak dat het nieuwe stelsel een era van strijd met onzen oostelgken nabuur ion inleiden die voeisn zou tot liquidatie ran ons rolksbnt sn Niat alleen dat de Minister dit tegensprak aiaar hq liet ook eenigszins doorschemeren dat men t met Pruisen reeds vrijwel eens waa orer het transito rerkeer en de transittarieren en dat een regeling mogelyk zou blijken waarbij niet alleen orer Emmerik en Venloo maar ook over Salzbergen wat Tolgens den heer Tak onmogelgk zou zyn een groot Terroer zon worden geleid Wat s Ministers Iwtoog betreft was naar ona inzien het krachtigst wat hn aanvoerde ten gunste van het stelsel ran gemeenschappelijk gebruik en tegen de rrees voor coalitie rolgeos de roornaamste sprekers de hoofdbezwaren der regeling Wat de coalitie betreft dwong de Minister door zyne nuchtere rragen zeker de spreken zich eens nader daarran rekenschap te geren wat men eigenlijk duchtte Ook had de Minister zyn cijfert en feiten by de hand om aan te toonen dat dis ooneurentie ran drie waarran men hij de mannen en rronwen tamelyk goed Blykbaar bad hij geen haast zich te laten inpakken Welk een menigte gretige schoone slarenkoopert zoudon er naar de markt gestroomd zijn als lieze tengere blonde prins ran het Zaiden met zyn enkel aan een ran ds potten ware rastgeketend om door mynhesr Wiggins aan de hoogste biedster te worden toegeslagen Juffrouw Veronica Blijdenburgh die hare winters te NieuvTork en te Baltimore had doorgebracht en met lust en ijver met allerlei ambtenaren had gekoketteerd werd plotseling heel nadenkend Hesbs Godfrey bekende eeriyk dat ze op Da Dillingham rerliefd was eer hy den eersten Zondag de helft ran ds trappen ran den preekstoel opgejtlommen was maar dat Fred Shelbome haar niet los wilde laten en dat ze vreesde genoodzaakt te zijn Fred te trouwen alleen om hem tsrreden te stellen De jongs merrouw Newbnry die sr in haar weduwenrouw uitzag ala een diamant in gitten gezet scheen eiken dag beminnelijker ts wo en Ik roor my bracht ds weduwe onder de rubriek geraarlijk Ds Dillingham lachte tegen haar jniat zooals hy tegen de weduwe Mugridge lachte Er was geen schaduw ran rerachil merkbaar tuatcben zyne houding tegenorer ds oudste juffrouw Trippew een byzonder onnoozel lammetje en die tegen juffrouw Veronica ran hst galden rlies Ik herhaal wat ik rroegor reeds zeide ik bewonderde hem in de wyze waarop h j zich in dst slist hisld zoo hoog opgeeft toch maar in beperkte mate bestaat Do minister ran financiën verdedigde de financieele regeling Hy kwam daarmede niet gereed en zal Dinsdag zyna rede roortzetteu £ en bekend luchtreiziger te Weenen Victor Silberer genaamd opende voor eenige dagen een cursus in de luobtschoepraart voor officieren Eou luitenant bteeg nadat hij te roren onderricht had ontrangen op met den ballon Vader Radetsky Hy wierp echter te rroeg zijn ballast uit zoodat hem de middelen om te manoeurreeren ontbraken Boven hot Donaukanaal opende hij de klep en de ballon daahie snel Duizenden inenschon stonden aan de oevers en verwachtten elk oogenblik dat de ballon in t water zou vallen toen liij plotseling afdreef naar de keizerlyke Augarten een ieer schoon piirk Een groote menigte drong ondanks schildwachten en politie den tuin binnen Men dacht dat de luitenant in groot gevaar verkeerde en toen de ballon langs de boomen en over de bloembedden streek greep ieder die maar kon naar de touwen ran het net geen acht gevende op do vorwoosiing die hun roeten in den tuin aanrichtten De ofBoier riep de menschen toe dat men hem zou laten gaan maar men scheen doof en trok den ballon neer zoodat de touwen in de boomen rerward raakten en hy van hot naar haar slingerde Gelukkig had Silberer ran het Frater af het goraar gezien en kwam spoedig in een rytuig ter plaatse eo zijn bevelende stem zoowel als de belofte dat het publiek hem mocht helpen om den ballon te redden maakten een eind aan de opgewondenheid Da ballon landde en werd geledigd en toen da menigte was afgetrokken bleek het dat het schoone parlc zoo geleden had dat er jaren noodig zullen zyn om de schade te herstellen Takken waren van d boomen afgerukt jongs aanplantingen vertrapt en gras en bloemperken geheel vernield Voor ds zsakwaankmen in de rtaidentis de goeden niet to na gesproken schyot een slechte tyd aangebroken Binr en enkele maanden hadden zich twee voor de arrond rechtbank te verantwoorden en werden veroordeeld ss eergisteren stond er wederom een te s 6rarenhage terecht beklaagd dat by op den 16 April 11 verschillende meubelen waarop beslag was gelegd krachtens verlof van de rechtbank wederrechtelyk aan dat beëlag had onttrokken door aan den daarvoor aangeatelden bewaarder te zoggen dat hst beslag was opgeheven Aan een mede beklaagde was ten laste gelegd dat hy als bewaarder van genoemde goeileren aanleiding hsaft gagsren dst dea uit de woning gebraeht werden door zyn post ts rerlateo tjii ds getuigenreAlariogen bleek dat ds zaakwaarnemer voor 50 zich hafl aangeboden om de zaak ts sohikksn Dit w rd aangmomen Den meuschss werd eea Wetsartikel voorgelezen waaruit moest blijken dat hst beslag opgeheven was en de man by wien besbg f legd was kon verhuizen Dit geschiedde en de menbelen werden gebracht in eene woning aan het Groenswegje te s Gravenhage De bewaarder die esnigen tijd dag en nacht gewaakt had by hel goed waa weggegaan omdat hy zich niet wel gevoelde Getuigfu bevestigden dat hij er ook werkelyk had uitgezien ala iemand die niet in orde waa De zaakwaarnemer erkende het hem ten laste gelegde doch hg had geheel ter goeder trouw gehandeld en den belanghebbenden alleen raad gegeven omtrent art 726 B R Hij had geen 60 ontvangen maar 12 60 voor de menschen die by de verhuizing hadden geholpen H t O M vorderde voor den eersten beklaagde den zaakwaarnemer 6 maanden gerangeniastraf en roor den bewaarder 14 dagen hechtenis Uitspraak orer 8 dagen Toen Dillingham dasgt na zyn proefpreek aan ds diakens mededeelde dat hij het paatoraat ran Old Brick Church aannam kwam er een netelige rraag op het tapyt aangaande de plaats waar de doming zou wonen Er waa geen pastorie aan de kerk de woning waarin Ds Hawkins zoolang gewoond had behoorde niet san de gemeente en al was er eene pastorie geweest Ds Dillingham had geen huishouden en het zou toch al ts gek zyn dat hy ongehuwd een eigen huishouding zou opzetten De drie of rier woningen b j particulieren waarop mon hem opmerkzaam maakte vielen niet in zyn smaak Diaken Twombly die graag een goeden commensaal wilde bobben zinspeelde op zijn mooie kamers op de eerste verdieping maar domino had bezwaar tegen het ooilam Toen hakte Ds Dillingham die zijn intrek genomen had in de Bell Tarem het eenige hotel in de stad nadat hy de nitnoodiging ran mijnheer Dent ran do hand gewezen had den Gordiaanschen knoop door door te rprklaren dat hij blyren zou waar by was Dit waa roor enkele gemeenteleden nog al een bezwaar want eigenlijk roegde het toch niet dat de dominé ran Old Brick Church in een hotel woonde Diaken Wendell rertelde dat in rertrouwen aan den doming maar deze gaf hem ten antwoord dat bij niet begreep waürom het wol roegde dat b j zes dagen in een logement bleef zooals hij gedaan had en waarom het nist roegde en zes maanden of zet jaar ts blyren Welroegel jkheid was geen kwesti Buitenlandsch Overzicht De onder commissie uit do begrootings commitsie der Fransche Kamer is eiodelyk gereed gekomen met haar verslag over do begrooting De slotsom waartoe de commissie komt is dat op de geheels begrooting nog 86 000 000 francs kan bezuinigd worden waarvan 81 000 000 op de buitengewon e oorlogsbegrooting welke van 130 000 000 tot 109 000 000 wordt rerminderd De regeering heeft zioh op 1 000 000 fr na mot deze wijziging rereenigd zoodat de begrooting roor 1891 nu een ontrangst ran 3 074 700 000 fr en een uitgave vim 3 162 000 000 fr aanwijst Er is dus nog eon tekort van 61 000 000 fr Tun einde dit te dekken stelt de commissie voor op de suiker eon surtnxe te loggen van 10 fr zoodnt deze belasting 18 000 000 fr moor oplevert en vooris een bijzondere bedrijfabelnsting te beften van do suikerraftinaderijen ten bedrage van 1 000 000 en de belasting op de petroleum te verhoogen met 6 000 000 fr Bovendien stelt de commissie terwyt zij de voorgestelde verlaging van de belastinz op onbebouwde gronden handhaaft voor de belasting op onroerende goederen van 3 tot 4 pCt te verhoogen en de alcohalbelasting met 13 76 fr De eerste rerhooging geeft 17 000 000 en de tweede 20 000 000 fr Wnt de alcohol belasting betreft verwerpt de commissie hot voorstel van den minister RoUriar omdat zy de herrorming ran den minister niet afdoon s acht Een rollodige herrorming ran de alcoholbelasting welke noodig is wordt door het plan dsr regeering toch niet rerkrogen en daarom geeft de commissie er de roorkeur aan de alcohol belaating slechts met 20 000 000 fr te rerhoogen Inmiddels ia de commissie met de rogeering bezig een nieuw ontwerp tot hervorming der alcohol belasting uit ts werken dat later by de Kamer zal warden ingediend Duitscbland en Engeland z jn t zooals men weet nog niet eens over Oost Afrika deonderhandslingsn tusschen de beide Maatschappijen zouden te Bsriün hervat worden miar zyn t nog altyd niet De Standard wil echter weten dat de overeenkomst zal tot stand komen op de volgende grondslagen 1 o De Duitschers ontruimen Witu en zien af van elke aanspraak op het land daarachter Witu ligt noordelyk ran het gebied derEngelscheO A maatschappij dis daardoor in haar uitbreiding belemmerd wordt Hot protectoraat over dit land werd den Duitschers door den sultan ran Zanzibar naar het schijnt onrechtmatig rerleend 2o Al het land ten noorden eener lyn dwars orer het Victoriameer ongsreer sen graad zuidelyk van den equator tot de oostgrens rsn den Congottaat zal Brilach hst land ten zuiden daarran Duitso h zijn Daardoor wordt het aohteriand in 2 ongelyke deelen gesplitst waarvan het kleinste en rijkste aan Engeland komt Duitschland krygt dan het land grenzende aan de meren Tanganyika en Victoria en aan den Congostaat De aanneming dezer bepaling waartegen de Britache O A Mpy stsrk opkomt is waarschijnlijk 8o De Engelschen hebben het recht een weg aan te leggen en te gebruiken van het Victoria naar Tanganyikaraeer waarop z j rry rerroer genieten 4o De Engelschen hooben uitsluitend gezag orer den Sterenson weg ran het land rondom bet meer Bangweolo en orer het gsbisd van Urangn Tsgen dit laattte punt rerzetten ds Duitschers zich 6o Ds rerdragen door dr Peters gesloten worden dóór de Duische regeering niet erkend Deze bepalingen komen eigenlgk neer op ds oplossing der rragen aan wie zullen behooren Dgands ds Stevenson weg en bet land dat zich zuidelyk daarvan tot Matabeleland en Zuid Afrika uitstrekt en of het Duitsche gebied zish tot den Congottaat zal uitstrekken uurirerlljke Stand OEBOREN 19 Juat Maebiel 0Dd r C ds vrooa at ran tyd Het huis wat nutig z ne kamen gsmakkslijk en prettig en hy wist u st hoe hy beter terecht kon komen Hy rroeg diaken Wendell ten eten en men hoorde rerder ran een bezwaren In het rolle genot ran zyn populariteit kon Ds Dillingham tamelyk wel doen wat hij wilde en dit deed hy dan ook Onder andere nieuwigheden bracht hij ook zonneschijn in Old Brick Church Ds Hawkins was een goed mensch geweest inderdaad een heilige maar zijn heiligheid was ran de somberste soort Die oud puriteinsche tint die loms in Ds Hawkin a theologie doontraaldo maar nooit in zyn dagelijksch loven was geheel vreemd aan Ds Dillingham op den preekstoel en in de maatschappij De geest van zyn onderwija waa een buitengewoon rroolyke ge j In North Parish was inderdaad een nieuwe orde ran zaken ingetreden De rorige predikant had ran dsD beginne af tot het laatste toe al heel wat te kibbelen gehad Hy was een man van oonssrratiere beginselen die misschien we wat zwaar op de pilaren der kerk leunde hy toch had altyd de gevoelens der diakenen geraadpleegd Thans hadden zy een onafhankelijk predikant een domino die zelf de zaken regelde en zyn gemoed niet bezwaarde met meeningen van buiten Er was hierin een geur vannieuwheid die hoogst streelend was roor een gsmeents lang gswoon haar geestelyke te beheertoheni I Wordi vertolfi B Ttn Aa Zat 13 WilUro onden M tto der Kruk eo H E de Hoog OVBRLEPKN 13 Jnn C kMbernfn 5 w D F MiDderlTlO j 4 m H d Edel 8 ni U J M de Moor 88 j 10 m ONOERTKOUWD 18 Jom Scbiedon 28 J en E C vta Af 17 J H rdij er Ie Weddisniveen Si j n t P ÊodellBrg 81 j P Weeiel 23 j es I M ven Alten 0 j L Beperon 21 j en C M Breaknun 80 j PETROLKUM iVOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden vasf I nco Tiiiikfutt 8 20 icimporteerd fust 8 2 1 Septemlwr October Novuinliur en Decemberlevering ƒ 8 36 L O T I G rOOB Dl SCHUTTERIJ AFKONDIGING BUKGEMEESTEEen WETHOUDERS van Gouda gezien Art 10 der Wot van 11 April 1827 Skatiilad n 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de LOTING roor de Sobuttsry zal plaats hebben in het RAADHUIS dezer Gemeente op MAANDAG den 23 JUNI aanstaande dos voormiddags ten tien ure voor de ingeschrevenen ran dezen jare of geboren in 1886 en ten elf ure roor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in 1666 tot en met 1864 ingesloten worden z j in hun belang aangemaand om op ds hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tyd in peraoon tegenwoordig te zyn of ingeval zy door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaatt te doen verschijnen Voorts warden de ingeschrevenen verwittigd dat de AlphaieHicht Naamlijtt voor hen Ier inzage ligt op de Plaatselijke Secretaris van MAANDAG den 16 tot en met ZATERDAG den 21 JUNI 1890 det roormiddags van tie tot twaalf ure GOUDA den 14 Juti 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING Jjo B De Secretaris BEOUWER ADVERT£NTI£N Heden hsrdenken onze geliefde Ooden JOHANNES HBNDRIK van die TOOT n CORNELIA SPEK de dag hunner 9S JABIOE ECHTVEBBBNIGiya Han Terheogde Kinderen Behnwd en Kleinkind Gouda 14 Joni 1890 ABIE Dl ZANQEB Az en Th M M tam BOVBNE die bnnnen bartelgken dank betaigen roor de belangstelling onderronden bg ban Hawel k Gouda 11 Jnni 1890 Heden overleed onze geliefde oadste Zoon en Broeder 10HANNE8 MARTINUS in den ouderdom van bgna 23 jaren Mede namens Broeders en Znslerg T C DK MOOR N DB MOOB Smi Gouda U Jnni 1890 PEIMA TATELOLIE EDICMB T0CSA7EII PORT k PURT en H0N6AARSCHE WIJNEN tegen concnrreerende prgzen rerkr gbaar bj Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te QOUDA CACAO GROOTES W SCHALEKAMP Jr OOSTHAVEN 17 GOUDA Beden avond roorhanden AA1TGESHEDE17 TAABT de bekende ZANDTAARl JES en ZAVDKOEKJES Vele soorten Gebakjes Terscbillend klein Qebak als Kattentongen Paleisbanket Ook voorhanden vele soorten BONBONS BILLIJKE PaiJZBN zniver gearig en goed waterbondend van 80 ets tot en met f 2 de 5 ons In het byzonder wordt de aandacht gevestigd op die van en ƒ 1 25 van 60 80 en ƒ 1 Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bassen van 1 60 0 85 en 0 45 Fa riek te Westzaan Opgericht 1823 Letterzetters en BoekdraUers Zooeven verschenen rORMATËNBOERJË UKT Kleurentalsel en Handl voor t BOLLES GIETEN ÖDDiisbaar v elkeo zetter en iioekilr Prijs f 0 6Ö p Bg iederen Boekbandelaar verkrggbaar of na ontvangst van postvissel bg den uitgever J W JANS Almelo kt