Goudsche Courant, dinsdag 17 juni 1890

NO 1890 Dinsdag 17 JudI GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insandlng van advertentiön kan gesobleden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave I Shhoen€n 3Ëaga ijn DE ROODË LAARS het IS grootst gesorteerde het vertrouwste en goedkoopste Mag azijn van Gouda en Omstreken JÊ Het Schoenen Magazfln DJ5 BOODE LAARS heeft een eigen Fabriek in Noord Brabant en verkoopt daardoor prima Noord Bra bantgch HANDWERK beneden alle concurrentie Het SohoenenMagazgn DE BOODB LAARS heeft nog 12 BIJWINKELS of WEDER VERKOOPERS daar het doel is Het Schoenen Magazijn DE ROODE LAARS heeft speciale inrichting Toor MBBRATIE en AANGEMETEN WERK voor de gevoeligste voeten vforden de gemakk Olnte schoenen vervaardigd volgens model van Prof Meijer Onder aanbeveling J P HESSKLS 1 Bericht aan de Inwoners van GOÜDERAK OUDERKERK en NIEÜWERKERK dat T van DAM Doelesteeg te Gouda geen VERKOOPER voor dit Magazgn meer is en dat de nieuw aangestelde voor die streken de aanstaande week en vervolgens met de wagen met schoenen die streken bwoeken BiertroïLwerij Het Dubtele Anker MOLENWERF GOUDA steeds voorhanden PUIK HELDER i GER8TE DUBBELD GERSTEi Voor de levering beveelt zich beleefd aan H H H Ste e Uederlandsclie Verzekering Maatscliappïö OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te ë GRAVENHAGE Directeuren Mr H GOEMAN B0RGESIÜ8 en Jhr Mr W SIX Hoofd A ent te Zevenhuizen P ELSHOUT Uitkeering bg Leven na 10 jaar IIO na 15 jaar 181 116 180 116 179 115 177 114 174 enz Voorbeelden van Verzekeiingen A MaandeUiksche premie van Een Guldea Leefigd Ditkeering bg Overladen 1 85 jaar ƒ 513 28 30 32 35 476 451 425 386 enz 1 Bovendien is in de premie begrepen een verzekering ad 250 tegen ongevallen met iooAeliteu afloop en ad ƒ 500 t en ongevallen die levenslange geheele of gedeeltelijkeinvaliditeit ten gevolge hebben a Wekemksohe premlön voor 100 uitkesring l ii overlijden Leeftgd Man Vfonw 6 9 jftar 3 cent 27 cent 10 3 3 Deze premiSn worden gedurende den loop der verzekering niet verhoogd 11 14 3i 3 15 4 3 10 aO 4i 3 j 21 22 4v 4 enz C Inschrijving van Kinderen door verzekerden volgens B tegen een weknUjkaclie premie van 6 oent voor elk kind Leeftgd waarop wordt ingeschreven jaar x ij ji 1 üitkeering op den leeftgd van 14 jaar ƒ 26 26 25 23 12 jaar 19 19 18 16 F B HAZEWINSEL m a Gravenhage NOORDEINDE 139 Alle werkdagen van 10 11 en 1 2 te eonauUeeren voor ziekten van Maag en Ingewanden GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk EENE FATSOENLIJKE DIENSTBODE beneden de 18 jaren Adres Zeugstraat 86g Gouda Sudpendruk van A Bukkha fc Zoon De gfrootsle sorteeringf CORSETTEN vindt men hg de Firma Wei BOSMAN van de goedkoopste tot de fijnste elegantste FRANSCHE MODELLEN met echt Balein Naamlooze Vennootschap Boskoopsche Spaar lEFOSITO M HÜLFBANE TE BOSICOOT Goedgekeurd hij Koninklijk Besluit van 2 April 1890 No 31 Maatscbappelgk Kapitaal 100 000 galden Neemt gelden in DEPOSITO Verstrekt gelden op HYPOTHEEK en BORGTOCHT SPAARBANK 3 sjaars Directenren T KOSTER C FRETS W C BOER M J UOUDKADE en H LB COULTRB De Statuten zgn opgenomen in de Staattcourant No 134 De Directie hondt Zitting ZATERDAG en MAANDAGAVOND van 7 9 ten kantore van den Heer M J GOUOKADE Openbare Verkooping te WADDINXVEEN in het Koffiehuis van JCOUWENHOVEN P MAANDAG 30 bgtoewgang ten 11 are s voormiddags van Het Koffiehuis met Vergunning PAKHUIS ERF en GRONU gemerkt D 50 51 aan de Zuidkade bg de Brug te Waddinmeen in de onmiddelgke nabgheia van de aanlegplaats der booten Kad Sectie D 582 groot 2 Aren 80 Cent Hebbende steeds bg goede Exploitatie een roim bestaan opgeleverd Te veilen in 2 perceelen gecombineerd af te slaan Betaling en aanvaarding op 1 Ansastos 1890 Nader onderricht geeft Notaris M MOLENAAR te Waddinxveen UAAOBITTEfiSOONESAUF ait de fabriek van te ANTWERPEN verkrijgbaar bg M PEETERS Jz Wgdstraat A 172 Gouwe C 13 Qouda HI3L8TRA llP s OUDE GENEVER Fijne dubbel gebeide Qenever ORANJEBITTJER verkrijgbaar bg M J de GRAAF Hooge Gouwe 255 Bad Broeken en HAISDDOEKEN A v 0S Az KleiwegE73èn73 De uitgave deier Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Juni 1890 Voor het Uttersnsch matbematiBch examen te Leiden Isagden de hseren L M Metz en J C Metz an Zevenhuizen Onder de cadetten aan de Kon Militaire Academie te Breda die aan het eind examen hebben voldaan behoort voor de cavalerie A Simona Heden morften ia io de timmermanawerkplaats van den heer H J Nederhorst een begin van brand ontataan Met een paar emmera water werd dit gebluscht zoodat de schade gering is Vau de door den Ned Bhijnspaorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Qouda naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag U 185 personen gebruik He len morgen ten oiit e ser 11 uur z jn aan den Kattensingel twee kindereu van oen schipper doordien zij van de loopplank afgleden te water genaakt Beiden werden spoedig op het drooge gebracht Aan het Vertlag van dm toettani der gemeente Oouda over 1839 ontleenen wij nog het volgende Een paar schoolgebouwen ondergingen in 1889 belangrijke wijtigingen De lokalen voor de Ie Burgerschool voor jongens die vroeger voor twee klassen dienst deden werden voorzien van glasafscheidingen tengevolge waarvan thans elke klasse een afzonderlijk vertrek beeft Voorts werd de inrichting der stookplaatsen en der privaten veranderd terwijl eindelijk de lokalen en meubelen werden gerestaureerd en geverfd Door een en ander is eene aanmerkelijke verbetering in den toestand gebracht FEVILLETOIX Vit iet EitgelKk XI 27 Hoe lang zal dat duren dacht ik dikwqls Ik had al zooveel afgodsbeelden eerbiedig zien oprichten die later minachtend werden neergeworpen dat ik min of meer twijfelde aan den langen duur van Dillingham s populariteit Waren de menschen in de stad afgodendienaars ze waren ala de geest getuigde zeer zeker ook beeldstormers Maar Ds Dillingham s populariteit verminderde niet gedurende de drie maanden die ik te Rivermouth doorbracht ze vermeerderde aanhoudend In dien tijd woedde de krijgskoorts op zijn hevigst en de loyaliteit van Dillingham een man uit het Zuiden vormde een treffend contrast met de zachtzinnige vaderlandsliefde van velen onzer vaderlandsche staatslieden Toen het eersto kwartaal van zijn tractement verviel zette hij het zegel op de gunst van het publiek door het geheele bedrag aan het Militaire Hospitaal uit te koeren Ds Dillingham was nog geen arie weken te Rivermouth geweest of hij kende alle kribbige oude man Vervolgens werd overgegaan tot de uitbreiding van do 2e Kostelooze School Door aankoop van drie perceelen op de Nieuwe Haven naast de school verkreeg de Gemeente terrein voor den bijbouw van vier schoollokalen voor ongeveer 200 kinderen met welken bouw men in 1889 zoover gevorderd was dat de ingebruikstelling der nieuwe lokalen met de eerstvolgende toelating van leerlingen kon worden tegemoet gezien Aanleiding tot deze vergrooting was de overbevolking op de school De Ie Kostelooze School bood geene ruin te aan tot plaatsing van de kinderen die op de 2e Kostelooze School niet konden worden toegelaten In den laatsteu tijd had men de kinderen voor wie geen plaats te vinden was voorloopig op de beide Openbare Bewaarscholen onder dak gebracht om ze naar gelang er ruimte kwam uaar de Kostelooze Scholen te doen overgaan doch hierdoor ontstond overbevolking op da Bewaarscholen Om aan deze bezwaren tegemMt te komen werd tot den bedoelden bijbouw beslot Gaarne hadden wij voljMq het dries van de Commissie vsn TöezicV p net lager Onderwys de stichting van eene groote nieuwe school voorgesteld doch de aaacienligiie kosten voor aankoop van de benoodtgdo cerreioeu voor den bouw der school met onderwijzerswooing en de jaarlijks wederkeerende uitgaven voor personeel en onderhoud bielden ons daarvan terug te meer daar met het oog op de voorgenomen herziening der Wet op het Lager Onderwijs ingrijpende verandoriogeiu in den toestand van het openbaar onderwijs werden verwacht De ter hand genomed uitbreiding der 2e Kostelopze School welke in de gageven omstandigheden uaar onze meeniug de beste oplossing der moeielijkheden is heeft het voordeel dat zij een einde maakt aan de hiervoren genoemde overbevolking dat zij vermoedelijk voor geruimen tyd op voldoende wijze in da behcefte zal voorzien en dat zij bovendien nen en vrouwen en stond goed bij hen aangeschreven Zelfs da éene gewone dronkaard placht als hij zijn liefelijk aanschijn niet op de Gemeente Hoeve verborg met bevende hand uaar z jn gedeukten hoed te grqpen als h den jongen dominé op straat tegen kwam Ds Dillingham bezat in hooge mate de gave van menschen te kennen en legde een bijzonderen takt aan den dag om met de armen van zijne gemeente om te gaan Toen hij het onderhoud van de weduwe Fepperell en van de jongens van Clemme voor zijne rekening nam deed hij dit zoo kiesch dat het was alsof hy eigenlijk de bevoorrechte was Dat vriendelijke gezicht van den dominé zei Standy Marden maakt dat alles wat hü aan een mensch geeft wel tweemaal zooveel Igkt Jeremiah Bowditch de bovenvermelde ongelukkige dronkaard een schuw somber man zoo gevoelig als oen blootliggende zenuw durfde don dominé gerust om een dollar te vragen nadat hij gemerkt had dat het geldstuk hem niet werd toegeworpen van een zoo hoog zedelijk standpunt dat het hem den adem dreigde te verstikken en zijn teedorste gevoelens kwetste Wat mij in Dillingham bevalt zei Sam Knubley de demokratische afgevaardigde van den Hoogon Raad IS dat hij niets van die adellijke malligheid over hem heeft Je kunt dadelijk zien dat hij tot den adel van hot Zuiden behoort maar hij bluft niet altijd op zijn stamboom Daar heb je den ouden Blijenburgh die altyd op de hoogste takken gaat f ADVËUTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels it 50 Centen iedere i gal meer 10 Centen GROOTE LETTIS8 wprden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien f ratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 99 niets prejudicieert daar zij toch geene belemmering zal zyn 70or de stichting eeuer nieuwe school zoo deze later mocht uoodig wezen hetty ter verkrggiog van meerdere ruimte voor kindereA van minvermogenden hetzij in het belang van het kostelooa onderwijs Een plan in 1888 door de Commissie van Toezicht ter overweging aangeboden om de 2e Burgerschool Toor meisjes zoodanig te hervormen dat het onderwijs den overgang tot eene middelbare school voorbereidt en in de hand werkt werd door ons met groote belangstelling ontvangen Hoewel het ouze aandacht trok dat de Commissie het door haar in 1887 ingenomen standpunt toen zij bezwaar maakte tegen uitbreiding der school in middelbaren geest had verlaten waardeerden wg het zeer dat zü rekening houdende met het votum van den Gemeen t teraad van 7 October van dat jaar eene poging deed om de iinantieele hinderpalen tegen de oprichting oé gr instandhouding eeuer middelbare school voor meisje zooveel mogeli k uit d n weg te ruimen lu het vooruitzicht echter dal het Regeering ontwerp tot herziening der Wet op het Lager On derw s ook tinantieel ver strekkende gevolgen voor de Gemeente zoude hebben meenden wij dat het plicht was om alvorens eone zoo gewichtige reorganisatie in behandeling te brengen de plannen der Regeering af te wachten Toen eenige maanden daarna het Hoofd der 3e Burgerschool voor meisjes ontslag uit hare betrekking vroeg wendde de Commissie zich tot ons met het verzoek om bij de oproeping van sollicitanten voor de voorziening in de vacature te vermelden dat het bezit van acten voor middelbaar onderwijs tot aanbeveling zou strekken en wellicht tot verkooging van bezoldiging zou leidon De Commissie meende namelijk dat nieitegen taande de verwewsnlijkingL van da intnsschen bekend geworden plannen der Règeering ten opzichte van het Lager önderwqs zitten en den minderen man met de caeao boontjea van zijn voorvaderen smijt Men kan niet veronderstellen dat de heer Sara Knubley er iete tegen zou gehad hebben eeuige schitterende voorouders te bezitten Het recht te hebben oene plaats in te nemen aan het einde van eene lange rij mannen en vrouwen die ich in hun tijd en in hun geslacht onderscheiden hebben is een voorrecht dat alleen een ounoozele zal gering schatten Het is echter een voorrecht dat ook dikwijls eene keerzgde heeft Men verwacht veel van iemand wieus voorouders hoofdfiguren geweest zijn Den goeden naam te erven zonder de groote gaven is een spotgift der fortuin ls iemands voorouders alles geweest zyn en men is zelf mets dan is het naisschieo wel zoo goed dat men van de wereld niet dezelfde mate van eerbied lordert die men gewillig aan iemands voorgangera i af In de hoofdstad van dan Staat van Massachusetts heb ik een stuk of twee drie jongelui ontraoot die meenden dat zij in don slag b j Bu kershill gedood waren lisschien was het deze soort van trots die den heer fam Knubley mishaagde en als dat het geval was dan had de hoer Sam Knubley volkomen gelijk Met zekeren trots zag manheer Dent het succes van zijn jongen vriend en l nidence die mijnheer Ditliugham mtusschen al vaak ontmoet had liegen zich haar koole houding tegenover hem te verwijten Om de waarheid te zeggen was zij tegen mijnheer Dillingham ver van hartelijk geweest Nu is