Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1890

lï N 4348 Woensdag 18 Juni 1890 De jaailijksche COLLECTE van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden zal plaats hebben op WOENSDAG 18 JUNI a s DE PLAATSEL CO WMISSIE 18 15 1890 Ter herinnering aan den 75sten g edenkdag van den Slag van Waterloo worden de Goudsche Ingezetenen uitgenoodigd 77 oean scL© g IS T vxan i hunne vponingen te versieren met de Vaderlandsche Vlag GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentlön kan geschlectón tot ó6n uur des namiddags van den dag der uitgave Jz Goud Snelpersdruk van A Bunkma k Zoon J Wgdstraat A 172 Gonwe C 13 Gouda Uvre tegenioetkomiagen iryzen w met afachuw met minachting ran de hand Op de vang welke de repnbUek ons toekeert ge cn wy een klap 0p de hand welke zij ons biedt spuwen wij En uwe republiek jouwen wq uit bEu dit niet wyl wy onwankelbaar gehecht bl jTen da eenen aan het keizerrgk de aadereu aan het koninkrijk maar omdat wij Frankrijk liefhebben boven nllts en omdat wy de onwrikbare overtuiging koesteren dat men alleen het geluk en de eer van Frankrijk kan verzekeren door de republiek in de goot te werpen Duidelijker kan het moeilp Toch schynen niet alle royalisten langer den haat van Paul de Caasagnac tegen de republiek te deelen of althans niet de toegestoken hand zoo ruw af te wyzen Te Home is veel sensatie over een brochure van een der eerste clericale Kamerleden den heer Toscanelli waarin deze verklaart met het Vaticaan te breken Tosoanelli deelt daarin vele bgzonderheden mede over de politiek van het Vaticaan en vertelt o a dat geheime instructies aan de nunciaturen werden gezonden om Jo losmaking van ttalie van het drievoudig verbond te bewerken Ook wordt doorhem verzekerd dat 3e Paus in 1889 wel degelijk plan heeft gehad Rome te verlaten Het plan was gemaakt en geregeld met den Fransohen gezant die om de verdenking van medeplichttgheid te ontgaan naar Parijs vertrok tegen den tyd der uitvoering Lefebvre de Behaine seinde uit Parijs Er mag geen oogenblik verloren gaan alles is gereed Crispi had echter de lucht er van gekregen Hij liet het Vaticaan zorgvuldig bewaken en tevens den Pau weten dat de Italiaansche Kegoering onmiddellijk na het vertrek van den Paus het Vaticaan zou bezetten en voor nationaal eigendom verklaren De Paus besloot daarop te blijven In de commissie voor de liefdadige instellingen voerde de minister president Crispi het woord om aan te dringen op overeenstemming tusschen Kamer en Senaat Met 4 tegen 2 stemmeu heeft de commissie echter de bepaling gehandhaafd door de Kamer in hot ontwerp op de liefdadige instellingen gemaakt ondanks het door den minister uitgedrukt LIJST van BKIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Mei 1890 welke door tusschenkoutist van het postkantoor terug te bekomen zijn J P den Hertog Amsterdam T Grootmander Dokkum A de Mik Gouda G M van Dam s Gravenhage Van der Weide Hazerswoude J Matze Nieuwkoop Sientjo Hilstra Oestgeest G Hillger Utrecht A Achterberg Zuilen Van KEEUWIJK H Tuper Amsterdam GOUDA 14 Juni 1890 De Directeur v h Postkantoor 1 VOESTKB PETROLEUM NOTKERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfuet 8 20 Geïmporteerd fust 8 20 September October November en Decemberlevering f 8 35 ADVERTENTIÊN Bevallen Tan een Zoon E SIBBE8 OK JOMO Gouda U Jnni 1Ö90 Zeer voorspoedig bevallen an een Zoon J G BBLLAAET SCH NK Gouda 15 Jnni 1890 Eenige kennügeving GEVRAAGD een flink HALFWAS KLEEBMAKBB met Kost en Inwoning Loon naar bekwaamlieid Adres onder No 2015 aan het üareaa dezer Courant I Uiermede bericht ik aan belanghebbenden dat ik P van den HE WEL K n wonende te Gouda uit z jne betrekking ala Commissiekooper heb ontslagen en de na beden aan hem gedane verkoopen betalingen enz niet meer door mg zullen worden erkend F MIDDELBEEK Kaashandelaar Gouda 15 Jnni 1890 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETÜUN DROOGLEEVEE op WOBNSPAG 9 JULI 1890 des morgens te elf uren in het Lokaal der R K Leesvereeniging aan de Westhaven Wgk B No 159 te Gouda van Twee gunstig gelegen SOÜWmSWONIN EN Wgk F No 45 en 51 en onderscheidene perceelen Wei en Hooiland te samen groot 23 hectaren 46 aren 36 centiaren alles staande en liggende aan den Kleiweg in den polder Bloemendaal in de gemeente WADDII XVEEl Verhuurd beiden tot 1 Mei 1891 eene met U hecturen 89 aren 69 centiaren Land voor ƒ 1300 en eene met 11 hectaren 57 aren 67 centiaren Land voor 1200 Breeder bg biljetten die met alle verdere inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van voornoemden Notaris FORTUUN DEOOGLEEVER te Gouda mmrnmwm uit de fabriek van G C REYMWIT te ANTWERPEN verkrggl aar bg M PEETERS TË HUUR aangeboden Een ruim PAKHUIS met twee Zolders aan de GOUWE C 62 Zeer geschikt voor zaken die veel ruimte behoeven Adres TURFMARKT H 89 Aan hetzelfde adres TE HUUR of TE KOOP een solied PAKHUIS met grooten Zolder in de NOBELSTBAAT Prima Qualiteit ZANDAARDAFPELEH 8 Cent per Pond J GERRITSEIV Goed aangewend tegen schouder en aangezicbtspgn kramp of verstgving der leden en verdere ongemakken door gevatte koade oijtstaan zgn de ABSHAÜBBIN S of Antl Rhuniatische Watteo het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkmibasr a 30 ets aan het hoofddopot A BBEETVELT Az te Delft en verder bg T A G vui Deth Hej de Wed Bogman Gouda W F J den üyl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudluide Boskoop 0 Hoogendijk Cappelle S v d Kraat Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Borp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G V d Geur Waddinxveen ADVJERTENTIËN in alle Binneri en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opmpzonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrifckelgke gevolgen van deze ondeugd Igdl moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarigks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderiijke Nommers VIJF CENTEN 1 JULI begint een nieuw kwartaal van de Qoudsche Courant Nieuwe Abonnés ontvangen de vóór dien tyd verschijnende nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 17 Juni 1890 Morgen vvorilt do jaarlijkscho collocto gehoudon voor het Tondi ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden Wy boveleti deze zeer aan in do aandacht van alle stadgenooten die vadorlandsUevende gevoelene koes teren Do collecte heeft plaats op den herinnerinafsdag van don slag van Waterloo waar do vrijh id vnn ons land werd bevochtenj en welke naam ons do heldendaden van zoovele dappere landgeuooton voor don geest roept die ons tot dankbaarheid en xvaardeering stommen jegens hen die bloed en leven over baddon voor ons vaderland Ongetwijfeld zullen allen die op dezen dag een ernstigen blik terugslaan in het verledene on dio zich het bekende doel van genoemd Fonds voor oogen stellen niet aarzolen voor deze collecte oens flink in hun zak te lasten en een roialo giftjoschonkeitaan de Commissie die zich morgen aan hunne huizen zal vervoegen Heden morgen ten 6 U uur werden de ingezetenen opgeschrikt door het luiden der klok en het geroop van brand welke was uitgebroken in de ballen kokerij van den heer van Berkel op de Zeugstraat Door do grooto hoeveelheid aanwezige turf liet de brand zich eerst ernstig aanzien doch was spoedig door de brandweer bedwongen Spuit No 1 gaf het eerst water daarna de spuit ilor militairen De Wethouder II W fl Koning waarnemend Burge FEVILLETOX Vit iet EngeUch XII 28 Je begrijpt ik heb aan twee preeken in de week behoorlijk mijn handen vol En wat vroeg opstaan aangaat ik heb geen leeuwerikken natuur Ik zou voor een pSrtioulier een verschrikkelijke last zijn Al de huishoudelijke wetten van juffrouw Palfrey zouden dadelijk overtreden worden Dat zou ik wel eens willen zien zei mqnheer Dent lachende hanr wetten zijn als die van de Meden en Perzen die niet veranderen Prue is in Binnenlandsche Zaken echt militair 7 Dat ben ik zei Prue al8 iemand niet op zijn tijd beneden is krijgt hij een koud ontbijt Zie je wel zei mijnheer Dillingham Je moet weten dat er twee dingen zijn die ik niet kan hebben ik kan geen koud ontbijt uitstaan n ik kan onmogelijk vroeg genoeg beneden komen voor een warm In weerwil van dit bezwaar maakte mijnheer Dillingham dikwqls gebruik van die logeerkamer op het meester vele andere autoriteiten en de Schutterij waren ter plaatse aanwezig Het perceel is van binnen uitgebrand terwijl de naastliggende percoelen nogal waterschade hobbeu bekomen Alles was geassureerd Hedenmorgen heeft zich in de ka erne alhior een soldaat door een ichot van het loven beroofd Do door een buitenlandsolion fabrikant voor de Leidsche maskerade vervaardigde kostl aro ridderhanilsclioenen zijn volgens een bericht in de Arnk Ct aan het gronsknntoor van iuklariug Arnhem benaderd Bij kon besluit is jhr mr J L W C von Weiier advokaat en procureur te s Gravenhage benoemd tot lid van het hof van justitie in Suriname Gisteren werd in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam de tentoonstelling tot bevordering van veiligheiil en gezondheid iu fabrieken on werkplaatsen geopend Aan het Verslag van de toestand der gemeente Gouda over 1889 ontleenen wij nog het volgende Bijzondere Schoten Mou telt in de Gemeente vier bijzondere scholen eene dagschool voor meisjes van de RoomschKatholioke Inrichting van Tjiofdadigheid met vijf onderwijzeressen Hoofd mej A H van der Bom eene dagschool voor Christelijk Nationaal onderwijs voor jongens en meisjes met drie onderwijzers vier kwoekelingon en eene onderwijzeres voor de handwerken Hoofd de heer 5 van do Putte eene lloomsch KatboUeke Parochiale dagschool voor jongens mot vijf onderwijzers en drie kwookelingen Hoofd de heer J G Kropman eene dagschool van de Wed J Weurman gob Belonje voor jongens on meisjes met eene onderwijzeres en twee kweokelingen welko school echter zuiden waarvan mijnheer Dent gesproken had terwijl hij dikwijls eenige dagen achtereen op Willowbrook doorbracht Bovendien ontmoetten zij hem in de stad in allerlei gezelschappen en zagen hem inderdaad oven vaak alsof hij het voorstel van mijnheer Dent had aangenomen Die ovorgroote vertronwelijkheid moest wol aanleiding geven tot praatjes Spoedig werd er en niet eens heel zacht gefluisterd dat de jonge dominé het hof maakte aan de pupil van mijnheer Dent Hoewel Prudence s koelheid nu een beetje verminderd was en zij zich niet meer geweld behoefde aan te doen om beleefd tegen mijnheer Dillingham te zijn had deze echter zijne houding tegenover haar nog in het goheol niet veranderd Zij merkte zeer goed en dat hinderde haar soms wel dat ze na maanden met hem te hebben omgegaan noch niet gemeenzamer met hem was dan don eersten dag dat ze hem gezien had Misschien was het wel haar eigen schuld dat ze in het eerst geen warmer vrienden waren maar nu was het haar schuld zeker niet Zij had zijn karakter leeren eerbiedigen zijn verstand leeren bewonderen zijij bijzijn leeren genieten maar blijkbaar had zij hem niet geleerd haar beter te mogen lijden dan zij hem in den beginne Dit was intusschen verre van streelend Zij maakte hieruit de gevolgtrekking dat mijnheer Dillingham haar niet mocht lijden en haar alleen duldde om zijn vriendschap voor mijnhee r Dent Inwendig was Prudence daar zeer Ijoos om en er ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt moer het karakter van eene bewaar of klcinkinderscbool heeft Op deze scholen werd onderwijs gegeven in de vakken vermeld onder de letters a i tan Art 2 der Wet op het Lager Onderwijs op do beide eerstgonoemden bovendien in de beginselen dor Fransche taal de nuttige en fraaie handwerken op de derde in de beginselen der Frnnsche en der Hoogduitsche taal en op do laatstgenoemde school in de nuttige handwerken Het aantal leerlingen was op do eerste drie der bovengenoemde scholen den 1 lannan 1 April 1 Juli 1 October 798 780 828 833 In 188S waren deze cijfers 789 803 836 828 Op de laatstgemelde school waren aan het einde van het jaar 35 leorlinpen Het gotal kinderen die de bijzondere scholen bezoeken heeft dus in vergelijking met het vorige jaar weinig verandering ondergaan Op do beide Katholieke scholen ontvingen 306 kinderen kosteloos onderwijs tegen 273 in het jaar te voren Door do Gemeente werd aan geone der byzondere scholen subsidie verleend Mej A H van der Bom Hoofd der school van do E K Inrichting van Liefdadigheid mocht den dag herdenken waarop zij vóór 25 jaren haar werkkring aanvaardde liij welke gelegenheid haar vele blijken van belangstelling ten deel vielen Deze school verloor door het overlijden van Mej A Grobbenhaar eene begaafde Oi derwijzeres en zaghaar onderwijzend personeel weder voltallig wordenen versterkt doprdien tot onderwijzeressen werdenaangesteld Mej M W van der Hoeven en M C J Dierick beiden uit Oudenbosch Herhaling Zondag Werk en Bewaanckolen Op do Avondschool wordt zooals boveu reeds gezegd is herhalingsonderwijs gegeven kwam een nevelachtig denkbeeld bij haar op dat het wel eens aardig zou zijn als zij hom een beetje op haar kon doen verlieven niet in ernst maar net genoog om hem oens een lesje te geven Dit denkbeeld dat in geenen deelo aanbeveling verdiende nam langzamerhand bepaalder vormen aan en werd bijna een wensch Lieve jonge meisjes kan meh niet ongestraft wat ruw behandelen Eerst liep het praaije dat mijnheer Dillingham bijzonder veel belang stelde in juffrouw Palfrey dat was al vrij onaangenaam maar later veranderde de z iak en liep het praatje dat juffrey Palfrey veel belang stelde in mijnheer Dillingham De praatje zijn even als de handelingen der Voorzienigheid onnaspeurlijk in hunne wegen ze hebben bepaalde wetten die naar we mogen onderstellen vrij nauwkeurig omschreven zijn als we ze maar fenden opsporen maar door redeneering en gevolgtrekking zijn ze niet te vinden en het zal wel een geheim blgven hoe het kwam dat men in Rivermouth begon te gelooven dat Prudence heel ongelukkig was ten gevolge van haar onbeantwoorde liefde voor mijnheer Dillingham Als we wilden beweren dat Prudence dit tergend verhaal niet hoorde zoodra het ontstond zouden we moeten aannemen dat ze geen hartsvriendin had en zo had tfch juffrouw Veronica Blijdenhurgh En er is geen ifbord van waar Prue is t wel zei Veronica Geen enkel woord Jft Is bespottelijk Ik maal eg