Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1890

Het leger verzamelt zich weder onder de mureo van Avesnes on Philippeville Zijne Majesteit is tot Loon gegaan en heeft daar de noodtge bevelen gegeven op dat de levée en masse der gardes nationales van het departement do vluchtenden kan tegenhouden De Maatschappij die de nieuwe te s Hage op te richten E K courant zal eiploiteeren heeft De ZuidHollander die te Leidon word uitgegeven en De Katholieke Krim die te s Hage uitkomt aangekocht Deze bladen zullen bg het verschgnen van het nieuwe blad ophouden te bestaan Het philharmonisch orkest uit Berlijn trad Zondag nvond voor t eerst weder in de Kursaal te Scheveningen op en de gure weorgesteldheid in aanmerking genomen was er voor een Zondagavond een talrijk publiek opgekomen dat den bekwamen leider Kogel mot applaus verwelkomde en na de uitvoering van het Wien Neerlandsch bloed met eenige bloempjes van Kogel s fantasie versierd ook het voortretfelgke orkest oen welkom toeklapte Men had gezorgd voor een paar fraaie kransen die de ontvangst bovendien feestëlgk maakten Het programma bevatte eenige oude bekenden van vorige seizoenen die men echter met groot genoegen weder hoorde de ouverture Rienzi en natuurlijk de Feuerzauber die ditmaal een zeer toepasselgk accompagnement vormde bg een ouvergeIgkelijk schoenen zonsondergang waarvan men helaa niet in de buitenlucht kon genieten Verder hoorde men met ingehouden adem naar Schumann s fluisterend Abendlied en naar een fraaien viool solo van Herr Concertmeister Bleuer Airs hongrois en hetgeen verder het programma te genieten gaf werd met de vereischte eerbied en Bewondering genoten riet studenten weekblad Minerva meldt het volgende Zaterdag 7 Juni maakte men zich in den namiddag op naar helPhysisch Laboratoriumte Utrecht om getuigen te zijn van hetoverreiken van een geschenk aan den assistent dr W H Julius Namens hen die tgdens de ziekte van prof Julius van de assistents lessen hadden gebruik gemaakt boqé Se heer Bolt dezen eené eikenhouten boekenkast aan ala bewgs van dankbaarheid vooral van hen die nog in dezen cuVsus hun examen wensehen af te leggen Tevens prak de heer Bolt uit naam der pbiloeophen met grooto waardeering van de wgze waarop de assistent hbo balangstelling wist in te uoezemen voor tie wanschap waaraan zg zioh gingen wijden Dr JulinsK antwoordde dat de talrijke opkomst op de door hem gegeven colleges en de aandaoU daar betoond hem reeds genoeg bewgzen waren van waardSering van zyne verdiensten on dat hij nog liever den als zoodanig t geschenk wild beschouwen alt een bewgs van de vriendschappelgke verhouding die er tussohan hem en de studenten bestaat Voor de Bechtbank te Haarlem stonden 6 jongeiw uit Oosthnizen terecht oud 15 en 13 jaren beklaagd van daar op een Zondag een hot W schuur te hebben afgebroken Het bleek een zeer klein houten huisje en eeo zeer klein schuurtje geweest te zgn eig bouwvallig mag zonder verantwoordelgk te zgn voor da uit vinding van dit personage Prudence vormde dadelijk het besluit hare vroegere koelheid jegeni mgnheer Dillingham weer Ma te nemen maajr dat was thans bgna nie meer mogelijk bovendien zoi men haar onverschilligheid te Bivermouth zeer zeker verkeerd uitleggen en die aa gekwetate ijdelheid toeschrijven Het verstandigst wat zij doen kon was mgnh ar Dillingham geheel uatuuriijk te behandelen en h t schandelijke praatje zijn eigen dood te laten sterven Hij zou dat dwaze praatje nooit hooren niemand zon het ooit wagen zulk een teedere zaak in zijne teMiIwoordigheid aan te roeren Zelfs de weduwe Mugridge die in dit opzicht bgna tot all s in staat was zou voor zoo iets terugdeinzen vfant hoewol mijnheer Dillingham welwillend en genaakbaar was voor iedereen zoo hield zgn gemeenzaamheid toch ieder op een zekeren afstand In de zee van vereering dis rondom hem golfde w at een zachte ttrooming vaii heilzamen eerbied Ieder geSieentelid kende en begreep hoe vrg en zoo noodig hoe scherp de jonge geestelgke was Hij was geestig maiir niet grappig en het verschil tusschen geestigheid en grappigheid is dunkt mij niet ongialijk aan het verschil tusschen een opon en eeu toegeslagen pennemes Daar wat dus al heel weinig kans op dat iemand hem diet praatjes aan boord zou komen het allerminst over Juffrouw Palfrey Wordt vervolgd Er zqn verder in deze Gemeente twee Openbare Bewaarscholen door de Gemeente opgericht en in stand gehouden eene Byzondere Bewaarschool van de KoomschKatholieke Inrichting van Liefdadigheid eeue Bijzondere Bewaarschool van Mej E Verhoef terwijl geiyk reeds gemeld is de school van de Wed J Weurman geb Belonje als bewaarschool kan worden aangemerkt Het onderwijzend personeel op de Bewaarscholen bestond HoofdoDderw H ulpooderwyie Kweel elmgeo zerflsseD resseo eo helpsters op de openb uit 3 3 7 op de bijz uit 3 3 2 Aan de Ie Openbare Bewaarschool trad Mej A van Ëijk vroeger kweekehng aan die school als halponderwijzeroa in functie terwijl Mej A N M van Schouwenburg die eene benoeming ontving tot Bewaarschoolhouder s te Terborg als kweekeling vervangen werd door Mej C S J van Schouwenburg Aan de 2e Openbare Bewaarschool werd iü de plaats van Mej L J Baartman die op haar verzoek eervol ontslag verkreeg tot kweekeling aangesteld Mej L C Arends Het getal der leerlingen bedroeg uit December Mantiel Vroawel Totul leirl op de openbare scholen 178 192 370 op de bijzondere scholen 147 185 332 377 702 Te zamen 325 In het vorige jaar waren deze cijfers 383 416 799 Van de 370 leerlingen op de Openbare Bewaarscholen genoten 308 kosteloos onderwijs Voor 62 leerlingen werd wekelijks 10 cent per hoofd schoolgeld betaald Op de Bijzondere Bewaarschool van de B K Innchting van Liefdadigheid ontvingen 197 van de 274 gratis onderwijs Inrichtmffm tot opteiditig van onderrngzen m OHderKijzerestfn a Ds Rijks Normaalschool waarvan het Hoofd der Eerste Burgerschool voor jongens de heer H J W Huber Directeur is De cursus begon met 27 m en 31 vr te zamen 68 kweekelingen tegen 56 in 1888 De voorbereidende klasse werd door 10 leerlingen bezocht Gedurende den cursus verlieten 15 kweekelingen de school Van dezen verkregen 8 de acte terwijl 2 leerlingen zijn overleden Het onderwijzend personeel onderging geene verandering De lessen werden gegeven in eenige lokalen der Ie Burgerschool voor meisjes daartoe van Gemeentewege verlicht en verwarmd t De Gemeentelijke Inrichting tot opleiding van BewaarSChoolhouderessen onder directie van den heer i Gonda Hoofd der Eerste Kostelooze School Het onderwijs werd door 11 kweekelingen gevolgd Twee kweekelingen verwierven na he afleggen van het examen ten overstaan van de Commissie van Toezicht de acte van bekwaamheid als bewaarschoolhouderea De Commissie van Toezicht die gelijk wij reeds in ons Verslag over 1888 mededeelden eene her vorming der Inrichting noodzakelijk acht wendde rich tot ons met het voorstel om het salaris van den Directeur mot 200 en dat van de Onderwijzeres niet rie zooveel om hem terwql zij een ondenkbaar klein stukje van het topje van haar pink afmeette ea hg niet om mij Oom Balph praat met hem over vischhoeken en theologie en den oorlog en ik geloof niet dat mgnheer Dillingham nog eens weet of ik zestien of zestig jaar ben Heden zei Veronica ernstig Vervelend niet Zeker Hij bevalt me natuurlek wel vervolgde Prudence hg is heel beleefd en zoo Ala er iets van aan was of als er maar een schgn van kon wezen zou ik de eerste zijn om het je te zeggen r Heden I herhaalde Veronica E Jiet kwam zoo regelrecht van de Goldstone s weet je En Veronica die met een ernstig gezicht was begonnen te vragen werd plotseling buitengewoon vroolijk over het bespottelijke van de zaak De Goldstdne s zei Prue Ik dank ze wel zeer Toen Veronica weg waa dacht Prudence over de plotseling veranderde stemming harer vriendin na en wel zoo ernstig dat ze op weg naar Eivermouth midden op de brug bleef stilstaan En nu herinnerde zij rich een nietig voorval een avond of wat vroeger op een partijtje bij Blgdenburgh Toen had het haar aandacht niet zoo getrokken maar thans tehoot het haar weer te binnen Laat op den avond miste Veronica haar armband een kostbaar stuk een groote topaas met dtamaotcn ij wn in den met f 50 sjaais te verhoogen ten einde de In richting in twee afdeelingeo te kunnen splitsen tengevolge waarvan de lesuren zouden vermeerderen Deze qifiatregel tou naar hare meening niet alleen strekken om de Inrichting beter aan baar doel te doen beantwoorden maar ook om geschikt personeel te verkrügi n voor het onderwijs op de Bewaarscholen der Gemeente Na rijp beraad kwamen wij tot het besluit dat op de Gemeentebegrooting voor 1890 geene verhooging van den daartoe betrekkelyken post kon worden voorgesteld Het kwam ons namelijk voor dat de inrichting van den cursus al was zij niet geschoeid op do leest van dergelijke instellingen in groote plaatsen voldoende was en genoegzaam in de behoefte voorzag Met aanwending van eenige meerdere kosten zou daaraan wel is waar eene doelmatige uitbreiding te geven zijn doch aangezien de cursus tot dusver voor deze Gemeente dank zij de toewijding van Directeur on Onderwgzeres bevredigende resultaten had opgeleverd bohoefde naar wij meenden in den bestaanden toestand vooralsnog geene verandering te worden gebracht Verbooging der uitgaven voor het bewaarschoolonderwijs achtten w vooral niet wenschelijk op eenen tijd waarin de Gemeente reeds aanzienlijke kosten besteedde voor het openbaar onderwys gymnasiaal middelUaar en lager onderwijs en van baar wellicht spoedig voor de instandhouding daarvan nog veel meer zou worden gevergd Wq verklaarden ons evenwel bereid vap de ons door de Commissie gegeven wenken gebruik te maken zoodra het mocht blijken dat eene hervorming der Inrichting niet achterwege kan blijven Gisteren is te Woerden het anüake geheel gerestaureerde vroegere raadhuis thans ingericht voor de zittingen van het kantongerecht in gebruik gesteld Het vroegere kantongerechts gebouw wordt nu ingericht voor post en telegraafkantoor wat het ongerief meebrengt dat het gebouw buiten de kom dor bebouwde gemeente staat Ter gtlegenheid van den 75n gedenkdag van Waterloo deelt hot N v d JJ de bewoordingen mede waarin den 21n Juni 1815 Lazare Carnot de grootvader van den tegenwoordigen President der Fransche republiek als minister vau Binnenlandsche Zaken van het Fransche Keizerrijk aan de Kamer der Pairs mededeeling deed van de nederlaag De Keizer is to elf uren teruggekeerd Hij hoeft den ministerraad bgeengproopen Hij heeft medegedeeld dat het leger na eene beslissende overwiifning in de vlakten van Fleurus waar de keur van het Pruisische leger verpletterd werd twee dagen later eeu groeten veldslag heeft geleverd op vier uren afstaads an Brussel Het Eugelsohe leger werd den geheelen dag verslagen en werd verplicht het veld te ruimen Men had zes Engelsche vaandels veroverd en de elag was beslist toen tegen den avond door kwaadwilligen alarm gemaakt en daardoor eene wanOrde veroorzaakt werd welke door de tegenwoordigheid van Zijne Majesteit niet kou hersteld worden wegens den nacht Het gevolg hiervan waren onheilen welke men niet heeft kunnen verboetten tuiii geweest enliad io de zaal gedanst en ze was tweemaal in de eetzaal geweest In het heele huis was de armband niet te vinden en met verscheidene gakten onder anfieren Prudence en mgnheer Dillingham giug Veronica naar een prieeltje waar ijs gediend was Daar hingen eenige dozijnen ehineesche Umpions langt het latwerk en het was er zoo licht alsof het dag was Terwyl h over het gras gebogen stond ttreek mgnheer Dillinghjum bij ongeluk langs Veronica s schouder die sneeuwwitte schouder die zoo onschuldig ondeogend uit haar japon kon komen kijken en toen was Veronica met een allerliefst gilletje achtanritgesprongen en had allerbespottelijkst bloosd Een oogentilik was mgnheer Dillingham verlegen geweest toen had hij zeer statig voor Veronica gebogen Dat tooneeltje kwam Prudence nu weer voor den geest en zij wandelde peinzend voort Het zou wel een aardig paar wezen zeide zg hardop denkende Het praatje dat juffrouw Blgdenbur haar vriendin had overgebriefd hinderde deze jonge dame geducht Het andere praa e dat mijnheer Dillingham aan hare voeten plaatste had haar ook gehinderd maar dat was nog te verdragen geweest Dit Éet kende niets bij die nieuwe lezing waarin zij de rol spelen moett va eene heldin met leahangebde haren en onbeantwoorde litofde een karaktor dat ze zoo goedschiki niet kon aannemea want Prudeaee was zoo trotsch als mevrouw Lacifer alt ik die Tergelijking gebruiken en vrijwel een sta in den weg De vrouw met de beWakmg dier eigendommen belast had het afbreken gezien maar niets gezegd of gedaan om het te verhindereu zoodat de jongens dachten dat zg hetgoedkeurde De schuur was dadelijk ingevallen toen de jongens éen balkje hadden weggetrokken Daarmede maakten zg de deur van bot huisje open klauterden op he dak waar zij de pannen wegnamen en die netjes op den grond op een hoop stapelden Volgens de getuigen hadden zij groot pleizier De off van justitie beweenie dat het feit vielonder art 352 en 364 W v 8 Hij achtte oordeeldes onderscheids aanwezig en eischto tegen denpudste 14 en tegen de vier anderen 8 dagen gevangenisstraf en zoo de Rechtbank mocht meenen dat door de knapen zondor oordeel des onderscheids was gehandeld opzending naar oen Eijksopvoedingsgcstioht De verdediger bracht da zaak tot den juisten omvang terug en verwachtte ontslag van rechtsvervolging of een kleine boete Vod Een badplaats in de woestijn in de Afrikaansche Sahara I Tegenwoordig is alles mogelijk zoo schrijft men aan de Standaard uit Egypte Een uur of vijf gaans ten zuiden van Kniro ligt aan do grens der woest gn en in het gezicht van eenige pyramiden de badplaats Helouan Daar bevindt zich de reiziger nadat hij uren lang allerlei ellendige Arabische dorpen is voorbijgatogen eensklaps in een Ëuropeesche stad met villa s aan weerszgden van breede straatwegen die zorgvuldig worden besproeid En nu een bijzondere trein de badgasten van Kaïro in minder dan een uur tgds te Helouan brengt kan men deze vriendelijko plaats een bloeienle toekomst voorspellen Helouan heeft zijn opkomst te danken aan het zwavolhouilende water waarmee aldaar de bodem ondanks zijn belangrgke verheffing boven de naburige Ngloppervlakte als verzadigd is Dit water ontspringt op een tamelijke diepte en heeft een temperatuur van 90 gr F Het is tamelijk helder maar wanneer het een poos blootgesteld is aan de lucht wordt het bedekt met een vlies van zwavel en zout De geur is onaangenaam de smaak ietwat zout Het water oefent op het mensohelijk lichaam denzelfden herstellenden invloed uit als dat der gezoudheidsbronnen in Europa doch de zuivere droge woeatgnlucht de vlakke bodem de afwezigheid van stofzand en de kalmte in de plaats vooral gedurende de koelere maandeq des jaars maken Helouan tot een heilzaam verblgf voor zwakken ea krenken Reei3t ten tgde der Pharao s waren deze zwavelbronne n bekend Ofschoon nooh de hiéroglyphische stukken noch de Griektche en Romeinsche gsschied cbi vers er van spreken hebben do Arabische geleerden Macriti en anderen er melding van gemaakt LimantBey bestudeerde in 18S0 die bronnen nauwkeurig doch eerst onder de rogooring van Ismaiel Pacha verrees de werkelgke badplaats die sedert voortdurend aan belangrgkheid won Gedurende het vorige jaar werd van de baden gebruik gemaakt door ruim 15 000 peraonen tegen ruim 8000 in 1881 Drie en taohtig personen gaven gevolg aan de oproeping van het voorioopig comité ter oprichting eener Vereeniging van Nederlandsche Soherpaehutters aan vereonigingen en particulieren in Nederland gericht tot het hoUden eener algemeeno vergadering op 15 dezer te Amsterdam Do vergadering werd geleid door den heer W van Waning Jr van Hoorn die o a mededeelde dat 200 bewijzen van adhaetie door de commissie zijn ontvangen e n getal groot genoeg om met de zaak te beginnen I de Vereeniging opgericht zijn de statuten bekend weet men wat het kost wat men verkrggt dan mag eene ruime deelneming stellig verwacht worden De beoefentbg van het juiat aohieten in Nederland tot eene volkszaak ta raak en ter bevordering van s lands weerbaafhaid den vreemdeling te toonen dat Wg Nederlanden willen b jven dat zal aan de Vereeniging ongetwgfeld de sympathie verzekeren van allen die vrgheid en onafliankelgkheid liefhebben Alt het toch moet dan immers liever belaald aan eigen land ons liever in eigen wapenrusting gestoken dan te offeren en den vreemden wapenrok gedrhgen van den overhMncher zooals die ons zou gelieven voor te aehrjjvpn Hot nationaliteitsgevool dat bij velen iluime rt op té wekVen ie mede een zaak der op te riiflitttf Veteeifiglirf Is een kera n SfOO mariuen vwd 8tó dtbr geheel hot land waartoe ook gj beüoort vddoende voor de stichting eener Vereeniging van Nederiandsche scherpschuttert Wat ii uw antwoord P aldns Woot tpr Kon daverend applaua was het antwoord Dan is de oprichting der Vereeniging geconstateerd zeide de heer Van Waning Uiema werd voorlezing gedaan van een uitvoerig schrgven van den secretaiis van de Rotlerdamsche Scherpsohuttersvorcenigtng den heer W Scheffers die persoonlijk rele bezwaren tegen de concept statuten had en de oprichting der Vereeniging ontraadde Dit werd voor kennisgeving aangenomen Door de heereu Witteveen en dr Schubart uit Utrecht werden ook enkele bedenkingen tegen de oprichting in t midden gebracht Beiden betreurden het dat de commissie bg haar streven alles ter zijde gesteld bad wat bestaat Spr zeide voornamelijk te bedoelen den Nederlandschen Weerbaarlieidsbond Door deze Vereeniging te stifijteri zou aan dozen stervenden bond de genadestoot worden gegeven en beiden wilden daartoe niet medewerken De vooratter beantwoordde de bedenkingen der beide vorige gprekers Het was toch algemeen bekend hoe weinig de bond had gedaan en in vele jaren letterlijk niets an zich had doen hooren Het was ifoodig dat er ni uw leven kwam en daartoe wilde deze Vereeniging den stoot geven Op voorstel van mr Tielkemeyer werden de discussien gesloten De ontwerp statuten werden hierop behandeld Bg art 1 naam en doel der Vereeniging stelden do Utrechtsche heeren voor het woord vereeniging in bond te veranderen ten einde samenwerking met den Ned Weerbaarheidabond mogelijk te maken Dit werd bestreden door den voorz op grond dat het niet aanging een naam behoorende aan een andere vereeniging over te nemen of oud bloed onder nieuw te vermengen Aangezien het vooratel Utrecht mot voldoende ondersteund werd kwam het niet verder in iKhandeling on verlieten de 5 Utr boeren de vergadering Met geringe wijzigingen werden de concept statuten eenstemmig goedgekeurd waarin boofdzakelgk gezegd wordt dat de naap zal zijn Vereeniging van Nederlandsche Scfaerpschuttera gevestigd te Amsterdam die zich ten doel stelt de beoefening van hel schijfschieten in Nederland tor bevordering van s lands weerbaarheid aan te moedigen in het bgzonder met het geweer bg het leger in gebruik En wel door hel tot stand brengen eener nationale schietbaan jaarlgkj een schietwedstrgd te houden door allo andere wettelgke middelen als bet uitgeven of ondersteunen van een tijdschrift gewijd aan do belangen dfr Vereeniging bevordering van haar doel Na goedkeuring der statuten werd besloten per telegraaf ann Z M den Koning van de oprichting der Vereeniging kennis te geven en bij do heilwentchen aan Z M bescherming ta ondertteuniug te vragen Het ontwerp ran het algemeen reglement waarin o a bepaald wordt dat men om lid te worden 16 jaren oud moet zgn en gewone leden worden aangenomen tegen eene jaarlijkache contributie van ƒ 2 50 buiten gewone ai J i en leden begunstigers ad f 10 werd mede zonder noemenswaardige veranderingen goedgekeurd bij acclamatie Nadat een tarief van reis en verblijfkosten voor bestuurs en commissieleden was vastgesteld en bot salaris van den to benoemen secretaris penningmeester voorioopig op ƒ 150 s jaars was bepaald werd n ir aanleiding van n missive der schietvereenigiug St Sebastiaan te Hoorn besloten a het hoofdbestuur uit te noodigen een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar een nationale schietbaanen daaromtrent ef gedetailleerd rapport uit tebrengen b onA§T dankbetuiging aan de Schietvereeniging St Sebastiaan aan te nemen het door haar aangeboden subsidie van ƒ 2000 en van den gemeenteraad te Hoorn ƒ 1600 en als gevolg daarvan te betalen dat de eerste vgf jaarlgksche schietwetstrijden der V V N S te Hoorn zullen worden gehouden Ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van het Instituut voor Doofstommen te Groningen dat een 1600tal 4ooi de natnur misdeeldeu ten zegen was en waarop NMerland met roeht trotsch mag zijn heeft de Gemeenteraad van Groningen besloten als blijk van hulde en waardeering in den voorgevel van het hoofdgebouw een gedenksteen te doen aanbrengen en de Beplante Ossenmarkt waar in 1829 voor den edelen stichter een monument werd opgericht den naam te geven van Ouyot plein Henri Daniël Guyot werd geboren in 1763 te TroisFontaines in het Ovormaasche waar zgn vader geneesheer was Zgn grootvader bekleeddo het ambt van Waalsch predikant zijn overgrootvader dat van advocaat te Metz in Lotharingen Ternauwernood drie jaren oud werd Henri Daniel naar Maastricht gebracht om opgevoed en onderwezen te worden Toen hij zijn negende jaar nog niet bereikt had stierf zijn vader Acht jaren later vinden wg hem als theologisch student aan de hoogesohool te Franeker waar hg onder jne medestudenten om zgn oprecht gevoelig waarheidlievend aan trouwe vriendschap gehecht hart algemeen bemind werd Zgn gver dwongjjwwondering af Reeds op 2S jarij n leeftgd was hij predikant te Dordrecht vanwaar hij vijf jaren later naar Groningen bg de Waalsche gemeente beroepen werd Hier huwde hij met Francina Scatioa van Iddekinge wier vader luitenantkolonel was Voor zijn huwelijk had hg te Parijs den abt de l Epée die reeds met vrucht onderwgs aan doofstommen gaf leeren kennen De FEp e sprak met zooveel vuur van zgn onderwijs en zijn ongelukkige leerlingen dat Guyot opgetogen werd De woorden van den abt Gg zijt door Go l aangewezen om in Nederland de doofstommen gelukkig te maken word er de stichter van eene inrichting voor doofstommen vielen in goede aarde en hebben heerlijke vruchten gedragen In weerwil dat Guyot wist dat hem zorgen moeiten jaren van inspanning zouden wachten besloot hij zijn laven aan de doofstommen te wijden Te Groningen teruggekeerd opende hij zijne woning waar mon hom een christen meisje en een jodenjongen bracht Spoedig noodzaakten meer leerlingen naar eene school om te zien Telkens werden op eigen kosten al grootere vertrekken gehuurd totdat hij een geschikt huis in de Turflorenatraat verkreeg waar hij van 1796 tot 1807 zijn onderwijs gaf Dit had de aandacht van velen getrokken die over de vorderingen der leerlingen verbaasd stonden In 1790 don 14n April werd door eenige ingezetenen het bestuur voor eene inrichting tot onderwgs van doofstommen vastgesteld Nu nam het iustituut tot 1810 snel in bloei toe Tijdan van zorg volgden ook spoedig De terreinen aan de Ossenmarkt tegenwoordig de plaats van het instituut waren aangekocht doch het kapitaal was op en de jaarlijksche ondersteuningen bleven uit Guyot spoedde zich naar Pargs om bg do Regeering hulp te vragen Deze in dien tijd moeielgke reis werd vijfmaal door hem gemaakt In het belang zijner leerlingen wees hij het leeraarsambt te Haarlem af evenals hij in 1809 rijne betrekkingen als schoolopziener en predikant opofferde om voor de doofstommen geheel te kunnen werken Gelukkig brak na 1814 eeu betere tgd voor het instituut an In genoemd jaar word Guyot benoemd tot plrofessor honorair en een jaar later tot ridder van d n Nederlandschen Leeuw Den lOn Januari 1828 het hg b j zijn overlgden het instituut aU eene bloeiende inriehtiug na Door het gehoele land werden vrgwilhge bijdragen bijeengebraïht om voor Henri Daniel Guyot een waardig monument te stichten dat uit wit marmer vervaardigd voor het instituut te midden van het prachtige Guyotplein als een eeuwig aandenken aan zgne groote verdiensten prijkt Maakte De l Epëe van de Fransche methode de gebarentaal gebruik de Duitsche school van Heinecke trachtte den doofstommen zuiver het eprekon te leeren lich aansluitend bij t geen vroeger door dr Johann Conrad Amman een Zwitser Uter arts te Amsterdam werd geleerd Guyot nam van beide methodes het goode totdat deza gemengde leerwijze sedert een 25 tal jaren vervangen is door de zuivere spreekmethode waaraan het leeren spreien en afzien van den mond ten grondslag liggen De grootste zorg wordt besteed om de leerlingen een duidelgke uitspraak ta doeu verkrggen en aan het gebruik der spraak te gewennen Onderling en bij het spel maken ze van de gebarentaal die de een al spoedig van den ander leert gebruik Aan deze inrichting zijn vorbondei behalve da directeur 6 Koofdonderwgzers 15 onderwgzers S ambachtsonderwijzers 3 onderwijzeressen in vrouweIgke handwerken en administrateur vervolgens g neesheeren geestelijken biunen ader en moeder ziekenmoeder bedienden enz samen 48 personen De jaarlgksche uitgaven bedragon meer dan 100 000 Van de aanwerige kweekelingen ongeveer 200 behooren de meeste tot den onvermogenden suuid voor 150 Worden de kosten van huisvesting voeding verzorging en onderwijs geheel doiir do inrichting gedragen De daarvoor noodige galden vloeien voor een deel voort uit de rente van hot fonds uit erfstellingen legaten en giften ontstaan verder uit 4a jaarlgksche giften ƒ 500 van Z M den Koning aa van Teylersstichting ƒ 300 als mede uit subaidite vau den Staat enkele provjncién en gemeenten In het dan nog ontbrekende dient voorrien te worden door de contribution van leden uit alle deelea van ons land die jaarlijks ƒ 6 25 of desverkieiaode meer betalen door versterf en andera oorzaken i het aaStfl dier leden reeds vau 4000 tot 2000 geslon ken De toetreding van nieuwe leden ia dds ef gewenscht ja volstrekt noodig lal het instituut op den tegenWoordigen voet bigveb bestaan en open blg ven voor alle Nederlandsche doofstommen wier opneming wordt gevraagd tot welke godsdienstige gezindte zg mogen behooren Het lot dezer ongelukkigen wordt onzen lekera aanbevolen I