Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1890

1890 Opnieuw trof ons een zware slag door bet afsterven van onze innig geliefde Dochter Zuster en Behuwdzuster ALIDA van KRANENBURG Weduwe van Coe nelis Krook Ir in den onderdom van 31 jaar en 11 maanden nalatende twee Kinderen die nog te jong xgn het onherstelbaar verlies te beseffen Wed J VAN KBANENBUBG OR JoNO C KROOK M KROOk vAN DER Vaart A JONGEN BURGERVAN Kranenburo Wed 1 vaH KRANENBURG Wakkée C JONGEt BURGER G KKOOK A KROOK Gouda 17 Juni 1890 Vrijdag 20 Jnoi IN 4250 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heden overleed na kortstondig lijden myn geliefde Ëchtgen ote en der Kinderen zorgvoUe Moeder HII LEGONDA OU DIJK in den ouderdom van ijuim 56 jaar M KETEL Oouda 18 Juni 189C De insendlng van advertentien kan gescliieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave een GEMEUBELEERDE VOORKAMER met SLAAPKAMBUi aan ite Markt Adres onder No 2017 aan het Bureau dezer Courant ADVJER in alle Biniien en BuiterüandHche Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau vap A BRINKMAN en ZOON te Gouda byionder bestemd voor den dienst te Christiania en op den tocht naar Jiet Noorden vol t met het jaoht Èoheiuolleru en i den Keizer begeleiden naar Kopenhagen alwaar het geheele gevolg een paar dagen blijft terwijl de Keizer bij de koninWijke familie van Denemarken in het kasteel Fredensborg logeert Dit bezook heeft een louter particulier karakter In d n namiddag van 1 Juli zal de Keizer ouder gelelde ran het Duitsche manoeuvre eskader te Christiania aankomen Vandaar zal hij den 5 Juli zgn tweeden tocht naar het Noorden doen De BeuhsaHzeiger meldt in een extra nommer Tusschen Engeland en Duitsohland is eeu verdrag gesloten waarbij Engeland het bescherinheerschap verkrijgt over Wilu en Somaliland alsmede over hel sultanaat Zanzibar met uitzondering van de kuststreek aan de Duitsche Oostafrikaansche Maatschappij verpacht Engeland staat onder voorbehoud der machtiging van het Parlement Helgoland aan Duitschland af Voor de invoering van den algemeenen dienstplicht en de Duitsche tol wetgeving op Helgoland wordt zekere termijn gesteld Aan de bewoners is voor een bepaalden tijd het recht van optie ten opzichte der Engelsche nationaliteit verzekerd De legercommissie uit den Duitschen Kijksdag heeft gelijk reeds is gemeld het voorstel der regeering tot vermeerdering van het leger met 18 000 manacljappen en 70 batterijen aangenomen De commissie bestaat uit 28 leden en wel uil 20 nationaal liberalen conservatieven en centrum mannen en 8 leden der oppositie Het ontwerp werd aangenomen met 16 tegen 12 stemmen zoadat dus 4 leden vau het centrum tegenstemden Deze 4 leden vertegenwoordigen de Zuid Duitscher in het centrum en beschikken in den Rijksdag ten hoogste over 30 stemmen Natuurlijk zal deze groep ook in den Kijksdag tegen het ontwerp stemmen maar nu de meerderheid van het centrum met den heer Windthorst meegaat is do aanneming von het ontwerp verzekerd Men kan reeds met zekerheid nai aap dat het ontwerp nu met een meerderheid van omstreeks 10 stenimen zal worden aangenomen Daarentegen stemde het geheele centrum met de oppositie voor de resolutie VVindthorst zoodat deze met groote meerderheid werd aangenomen Der regeering werd dus toegestaan wat zij vraagt maar tevens wordt de wensch uitgesproken dat de verkorting van den diensttijd in ernstige overweging worde genomen De strijd tnsschen keizer on Rijksdag is dus verschoven 01 tieze in hel volgende jaar zal uitbiwken zal er ran afhangen of dan werkelijk weer nieuwe eischen worden gedaan Indien de regcering dan nog op hetzelfde standpunt staat als nu is de strijd onvermijdelijk KEMMiSGE iXG BüRGEMEESTERen WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het Primitief Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1890 door Gedeputeerde Staten van Zuidholland goedgekeurd in afschrift gedurende vijf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordeijng is toegezonden aan den Ge GOUDA den 17 Juni 1890 Burgemeester en Weth éuders voornoemd H W G KONING I o B De Secretaris BROUWER PETaOLEUM NOTEËRINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Itotterdanu De markt wa heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 20 Geïmporteerd fust ƒ 8 20 Augpstualevering ƒ 8 25 September October Novemberen December levering ƒ 8 3i5 ADVERTENTIÊN Gehuwd I P e BUL8MAN u en A M VERHOEVEN die tevens bannen dank betoigeo roor de onderronden belangstelling Rotterdam 18 Jnni 1890 V BeTsUen van een Dochter M M SCHILTE Bdijgebs Oonda Snelpersdruk van A Bbinehan k Zoon Eijks Hoogere Burgerscbol te GOUDA De INSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen voor het Schooljaar 1890 1891 heeft plaats op ZATERDAG 5 JULI e k des namiddags van 2 4 uren in het Schoolgebouw Het eerste toelatingsexamen wordt 14 en 15 Juli te 9 uren s morgens aldaar afgenomen De Directeur Z D W JULIUS Gouda 16 Juni t89ö De ondergeteekende bericht bfl deze z nen geachten atadgenooten dat hij zich alhier in de BOELUKADE heeft GEVESTIGD als Schoen en Laarzenmaker Hy beveelt zich beleefdelgk aan in de gunst belovende eene prompte en civiele bediening W BRUMEK voorheen Meesterknecht in het Schoenenn de Roode Laars Mevrouw TERPSTRA I vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene TE HütJR SS1S1S1IS1I ui OOSTHAVEN B 85 u dezer cour j Poelspomade is de beste en goedkoopste der wereld Alom verkrügbaar in doozen a 5 7i en 12 Cents Chemische Fabi iek Zevenaav van vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene BOSGHVIOOLTJES VOORTREFFELIJK REVKWATER S BOLDOOT en lette steeds op don naam J C BOLDOOT ITortliwesterii Pacific Hypotlieektank Gevestigd te Amsterdam Volteekeni Maatscli Kapitaal f 1 200 000 waarop is gestort f SSS SAO DIRECTEUREN Directeuren te Amtterdom H A VAN VALKENBURG President Directeur in Amerika Mr M P DE MONCHY J P GUÉPIN CommittoriMen in Nederland Committariuen in Amerika COMMISSARISSEN M J WALLER lid der firma Testas Waller te Amsterdam W REBEL Je Wed Gkrbebt Rebel 6 J ENGELBBRTS E C Enoembrts Co Arnhem A M CAx NON Oud Burgemeester der stad Spokane Falls en Presidsnt tan de cBank of Spokane Falls te Spokane Falls State I of Washington U S A I J E PLANTEN ie New York De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank bericht dat door usschenkomBt van onderstaande Firma s 5 pCt FANDBRIEVEN in stukken van ƒ 1000 en ƒ 50Ö verkrijgbaar zijn te t Boieh Leeuwarden f Leiden Middelburg Nijmegen Rottirdatn Utrecht en te Venlo Wihichoten taAmiterdam Arnhem Breda Dordrecht Gmi en te Tholeri Gorincliemt Goudai t Gravenliaye Groningen Haarlem BSOEKHAN HONDEBS E C Enoelberts Co Van der Meeb Zolnjeb Otto oe Kat Zoon Van Heel Co C DE GlJSELAAB Co Wed Knox DoiTLANö Hutoens Slotboom HARTOGHHEYSenDE MoiNCK WBSTEBKArPET HOQFD F vAb Lakschot GiBB Gbataka A F RnitBRiNaEB Zn J A Zip A Noorduyn Zdn P J MiNDEROP A J LoRAN Zoon G J A E Gboenbveld P C F Brüninos Co Zutphen DoYBR Kalpï Zwolle De uitgave dezer Courant geschiedt dagel kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per dnemaanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN 1 JULI begint een nieuw kwartaal van de Goudsohe Courant Nieuwe Abonnés ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers GRATIS De Spoorwegen in de Earner Gelukkig dat wij nog een Eerste Kamer hebben was onzo eerste gedachte toen wij gisterenavond den hierachter vermelden afloop vernamen van de stemmiug oirer de aanhangige spoorwegovereenkomsten Gelukkig dat er nog een lichaam bestaat waarin nikt de politiek den boventoon voert ook al zijn er zuiver economische vraagstukken aan de orde belden is ons het nut va i het grondwettig voorschrift dat twee gehpel onafhankelijke colleges alle wetsvoorstellen moeten onderzoeken en goedkeuren duidelijker gebleken dan bjj deze gelegenheid Te ontkennen is het niet dat b dit onderwerp waarbjj de staatkundige gevoelens onzer afgevaardigden niet be trokken jm Bren toch weder de politiek is gemengd Hoe anders het toeval te verklaren dat de rechterzijde als één raan alleen de heer Bahlman uitgezonderd vóór stemde terw l de linkerzijde minus de heer Kerkwjjk de wet verwierp V De deskundigen van elke partij waren lang niet eenstemmig in hun oordeel er zgn zooals steeds conservatieve naturen die van alle verandering huiveren en koenergeesten die flink een waagstuk aandurven indien het redelijke kansen van welslagen heeft en de ondervinding de noodzakelijkheid heeft aangetoond om met het get ook de bakens te ver WevTlletox mww m m VU iet EngeUch xn 30 Maak je maar niet bezorgd Dillingham zei mijnheer l ent eens met aandoenlijke opgeruimdheid ik ben binnenkort wel weer heter Het spijt me drommels dat we niet kunnen rijden en ik weet hoe mhekel je er aan hebt alleen te rijden Maar daar heb je Prue die is toch betm als niemand O u vleit mij zei Prue Ik vrees dat ik al te veel van juffrouw Prudence s welwillendheid gevergd heb antwoordde mijnheer Dillingham Dit maal verbeterde hij zijn zeggen niet Maar Prudence hield dol veel van rijden en rijden met mijnheer Dillinghant was als walsen met een goed walser Verdere aansporing had zij niet noodig Zoo kwam het tengevolge van het langzaam herstel van mijnheer Dent dat zy den jongen dorainé heel dikwijls alleen vergezelde terwijl het haar nu volstrekt niet meer schelen kon wat de menschen er van zeiden Zij deed niets kwaads en het onschuldig genoegen deed elke booze critiek ver zetten Van die tweederlei strooming die duidelijk was waar te nemen in elke politieke partg buiten de kamer omdat men de quaestie overwoog afgescheiden van alle politiek in de Kamer geen spoor tenz bij een paar eenlingen Om by de linkerzijde te blijven de hoofdorgauen dezer richting waren niet eenstemmig De N Rott Crt keurde de overeenkomsten af en ontried de goedkeuring het Handelsblad en het Vaderland waren niet blind voor de geopperde bezwaren en gebreken en erkenden dat het inslaan van dezen weg in zeker opzicht een waagstuk kon genoemd worden doch zagen zooveel gebrekkigs in den bestaanden toestand en zoo groote verbetering in de nieuwe regeling dat zij met aandrang tot aanneming adviseerden Nog eens het zou al heel toevallig zgb indien dergelijk verschil van meening in den boezem eener partij i i s lands vertegenwoordiging geen weerMaok vond De genoemde organen hebben ia den regel een behoorlijk aantal geestverwanten achter zich De eenige verklaring is dat aan individueele meeningen het zwijgen is opgelegd uit hooge politieke overwegingen De heer Rutger van Rozenburg deed met zg n gewoon sarcasme gisteren aan de Kamer het volgende verhaal Een lid der rechterzijde zeide mü een maand geleden dat hg tegen dit voorstel was Ik anJwoordde toen gij stemt er toch stilzwijgend vóór Maar mijne heeren dit is thans niet meer mogelijk Dat lid stemt er vóór hij heeft het reeds tweemaal gezegd Daaruit blijkt dat ik dat lid beter kfnde dan hij zich zelf Naar aanleiding daarvan herinner ik mjj ik ben stommen Mijnheer Dillingham was merkbaar bijgekomen en voor zoover zijn deftigheid toeliet was hij zelfs heel galant voor haar Had Prudence vroeger een oogenblik gewenscht dat hij een beetje op haar mocht verlieven ze had thans dien wensch geheel opgegeven en was tevreden met zijne vriendschap Het nauwlettendst oog zou onmogelijk in Prudence s gedrag iets gevonden hebben om aanmerkingen op te maken Gelyk zij vroeger niet met John Dent gekoketteerd had zoo koketteerde zij ook nu niet met mijnheer Dillingham Zij gooide hem geen oogjes toe zooals mijnheer Dent zöu zeggen en inderdaad vol spijt bij zich zelven zeide Gedurende die tochtjes te paard gewoonlijk naar het fort en terug werd er zelden veel gesproken een vlugge galop door de frissche herfstlucht even rusten in de verlaten redoute alleen om de paarden te laten uitblazen en de zon te zien ondergaan en dan vli6gend naar huis dat wits alles wat men verlangde Het was een bekoorlijk landschap dat zich als een gekleurde smt ontrolde aan den voet van den stellen heuvel op welks top zich de verlaten wallen bevonden Eerst was er een eind ver bebonwd land boomgaarden en tuinen en daartusschen schuren met roode daken en mooie witte boerderijen met gestreepte soUoorsteenen die tusschen de ontbladerde toppen der boomen uitkeken Dan kwam de rivier met de kolossale brug die het jchilderaóhtig stadje met het AOVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg 1 meer 10 Centen GR 00 TB LETTKB8 worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc zooveel ouder dat er iets bestaat waarover men thans te Brussel een congres houdt om t af te schaffen voor de kinderen van Cham manr ik verzeker U dat het dagelgks hier meer veld wint onder de kinderen van Japhet Dat is aardig gezegd maar wg kunnen de gedachte niet van ons zetten dat diezelfde heer Rutgers als hjj gewild had ook een boekje had kunnen opendben van zijn partijgenooteu die in hetzelfde geval verkeerden t Zjjn aan onzen kant ook niet altemaal heiligen Zonden er onder de mannen ter linkerzgde niet ziJn die in den beginne ingenomen waren met de inderdaad koene gedachte van den Minister van Waterstaat ir aar die ten slotte door den drang van het partgverband genoopt werden tegen te stemmen Wg vermoeden wel van ja alleen zjjn zg niet zoo naief geweest te bierht te gaan bij hun tegenvoeters Dit pleit althuns voor hnn gezond verstand want de ondervinding leert dat geestige tegenstanders somwfjlgn van particuliere gesprekken in t openbaar deoat misbruik maken om u op de kaak te stellen Doch niet alleen op innerlijke gronden Iaat zich de meening verdedigen dat de politiek om een hoek gegluurd beeft het blijl t duidelijk uit de debatten De Minister Havelaar zeide gisteren Niet door mjj is de politiek in deze zaak gemengd maar door de heeren Van Houten en Rutgers En wat antwoordde de heer Van Houten by wgze van interruptie Het eerst door den heer Van Kerkwyk Het was dus een openbaar geheim dat de politiek de geesten benevelde Alleen waren de heeren vlakke land verbond Hier en daar schoien de dunne masten der visschersschniten langs de weiden vinnig in de hoogte In de haven verstrooid lagen daar kleine ronde eilanajes als smaragden in een veld van turkoois want op sommige tijden van het jaar is het water hier zeldzaam helder en doorschijnend blauw Voorbij de stad lagen de schitterende zoutmeren schilderachtig omvat door een azuren arm van de zee Bij het lich der ondergaande zon leverde dit alles eeu heerlijk schoon gezicht op Op een namiddag in het midden van de maand November reden Prudence en mijnheer Dillingham weder bij het ondergaan dor zon binnen do wallen van de oude vesting rond De e ianing voor welke zÜ stilhielden vormde de lijst vanjeen tooverachtig schilderij waarin lucht en veld en zee duizend opaaltinten vertoonden van het weerkaatsen der ondergaande zon Terwijl de paarden stoilden te blazen en op hun gebit knabbelden lieten de ruiters hunne teugels zacht uit de band glijden en zaten zwijgend dit tooneel aan te zimi In weinige minuten verbleekten de leven Kge kleuren aan de lucht behalve aan don horizon waar een strpep gloeiend scharlaken achterbleef die h et geheele landschap een zachten parel frijzen weersohijn gaf Langzamerhand versmolt li et scharlaken tot ermillioen toen tot mat goud toen tot zilver en smolt daarna met al het andere samen tot rooskleurig grijs en nu brejdde de schemering zich uit ovor land en zee