Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1890

het er niet over efna wie het eerst dit onheilig vanr ontstoken had Het lijdt dus voor ons geen tjvijfel of de spoorwegovereenkomsten z n niet beoordeeld naar de innerlijke waarde maar van weerszoden bekeken door eene politieke bril Dat doet ons leed voor de Tweede Kamer Het bewijst dat or leden zgn a in wie wij de groote belangen des vaderlands niet met gerust geweten zouden toevertrouwen indien wij ze moesten afvaardigen Vandaar onze verzuchting gelukkigtlat er nog een Eerste Kamer i Wij hebben alle hoop dat dit lichaam de quaestie niet zal verplaatsen op verkeerd terrein Daarvoor is de aard barer samenstelling en haar bekende bezadigdheid om borg Niet de verwerping der overeenkomsten zoa ons leed doen daar is misschien evenveel TÓór als tegen te zeggen Maar wel verwerping om redenen van hooge politiek omdat men den tegenstander de eer niet gunt zulk een belangrijke economische hervorming tot stand te brengen De natie heeft er recht op dat dergelijke voorstellen beoordeeld worden naar de innerlijke waarde Thans bestaat daaromtrent geenerlei zekarheid integendeel wij meenen te hebben aaqgeïoond dat het omgekeerde meer dan waarschgnlgk is Niettegenstaande al het talent in de Tweede Kamer besteed aan de bestrijding kan het publiek thans niet weten of al die drukte ernstig was gemeend dan wel diende als stormram tegen de Regeering Van de Eerste mag men duidelgker nitspraak verwachten Intusschen maakt de stemming in de Tweede Kamer de taak der Eerste niet gemakkelijk als het aangenomen voorstel in tweede instantie tot haar komt Maar ons hoogste staatscollege heeft meermalen getoond dat het daartegen is opgewassen en volkomen in staat is een onpartgdig oordeel te vellen BINNENLAND GOUDA 19 Juni 1890 Onder de maehiaist leerlingrn 2a klasse die roet gunstig gevolg het eind exaraen hebben afgelegd en den practischen cursus aan boord van Zr Ms stoomschip LeetiK hebben gevolgd komt voor onze voormalige stadgenoot P Kruisheer die van 17 geslaagden No 2 behaalde wien als zoodanig nog een speciaal uitgeloofde prijs werd toegekend Met 1 Juli a st wordt iq bevorderd tot machinist leerling Ie klasse De opbrengst van de collecte voor den gewapenden dienst die gisteren plaats had bedraagt ƒ 151 62 Heden morgen werd in de Eomcin aanbesteed het doen van eenige herstellingen aan de kade langs de rivier de ïouwe met bijlevering van de noodige materialen ten behoeve van den polder Bloemendaal 3 biljetten waren ingekomen Ingeschreven werd door A de Jong Jr te Ammerstol voor 1261 Ph Verbruggen te Het is als een droom nietwaar zeiPruezacht bij lichzelve op dat oogeablik meende ze inderdaad geheel alleen te zijn Mijnheer Dillingham boog zich voorover zonder te spreken en lei zachtjes zijne hand op Prudence s hand die zonder handschoen op de zwarte manen van baar merrie rustte Haastig sloeg het meisje haar oogen op naar het gelaat van den jongen geestelijke en trok toen hare baad langzaam terug Zachtjes fluisterde mijnheer Dillingham Prue XIII Mqnbeei Joseph Twombly zat op zijn hoogen kruk aan den lessenaar in het kantoor van de hoeren Bawlings and Sons bankiers te Chicago Het was na kantoortijd en Joseph was alleen De grijze eerste boekhouder en de wilde jonge klerken die de andere lessenaars bezetten waren al meer dan ei n uur weg Het eentonig getik van den chronometer die boven de kolossale ijzeren geldkist aan een spijker tegen dan muur hing was het eenige geluid dat de stilte van den r vond verbrak behalve als Twombly ongeduldig zijn voet verzette op eon der dunne sporten van zijn kruk of haast zonder bet zelf te weten met zgn vingen een deuntje trommelde op den rand van zqn lesaenaar Voor bem lag een open brief en daarnaast een enveloppe met het postmork Shasta en geadresseerd I Waddiniveen voor ƒ 1096 ea W Bokhoven te Gouda voor ƒ 1025 aan wien het werk gegund is Tot gemeente ontvanger ta Wotrden is benoemd de heer W F Stoop te Xisuw Lekkerlanil met 6 stemmen tegen 5 op den heer K van Wijk aldaar uitgobrachi Laatstgenoemde stond niet op de aanbevoling van B on W Uit Oudewater schrijft men dd 18 Juni aan de R a Treurig liet het zich gislerenavond aanzien voor onze deelnemers aan den optocht waaronder een 9 tal dames leden van het gemengd koor Pol ht mnia da regen kletterde uren achtereen op de straatklinkert neder zoodat wellicht menig hartje zich onrustig zal hebben nedergelegd Maar gelukkig heden ochtend bleek het dat hot Oranje zonnetje de zoo goeiigezinde feestvierende Oudewatersohe burgers ook thans niet in den steek liet Waar 75 jaren geleden de regen het hare er toe bijbracht dat de slag vau Waterloo zoo zegeviereod voor do bondgenooten eindigde daar doet heden de zon hare stralen voelen ten eindo do feestvreugde in ons stedeke te verhoogen Te half elf ure dezen morgen zette de optocht zich in beweging Achtereenvolgens zagen wij Bani rdrager te paard der afd Oudewater enomstreken der ÏIoU Maatsch van landbouw Leden dier afdeeling te paard Fanfarekorps Euterpe Voor der regelingscommissie te paard lUstorischo groep te paard voorgesteld door deheoren leden der harddraverij vereeniging VooncaarU en de gyranastiekvereeuiging Brinio t Heraut i Z K H de prins van Oranje later Willem II gevolgd door 2 stafofficieren c 7j H de Hertog van Wellington gevolgd door 2 stafofücieren d Z H prins Blücher gevolgd door 2 stafofficieren Banierdragers van yoorwaarU to paard Lid van V ooruiaarh met dame in Hollanilschesjees 3 Allegorische voorstelling der zangvereeniging Polyhymnia bestaande in een feestwagen waarop Apollo omringd door de 9 Muzen Banierdrager der IJscl ib te paard Rijtuig waarin 3 bestuursleden der IJsclub Banierdrager van Brinuyie paard en Feestwagen van Briitio s Namiddags te 1 uren werdjleze optocht herhaald waarbij ook alles in ds volmaaktste orde afliep Het laat zich aanzien lafr het conoert heden avond te geven door het fanfartcorpa Euterpe druk bezocht zal worden en alzoo deze feestdag een gezellig einde hebben zal Aan het VeriUuj mn den toeittmd der gemeente Oouda over 1889 ontleenea wij nog het volgende Nadat Zijne Excellentie de Minister van Binnen landsche Zaken in het laatst van het jaar 1888 onder zekere voorwaarde Je gevraagde Uijksbijilrage voor een opterichten Gymnasium had toegezegd werd door den Gemeenteraad besloten het Progymnasium met het eindo van den loopenden cursus opteheffen en dit door een Gymnasium te vervangen Tegelijkertijd werd een CoUogie van Curatoren voor die instelling in het leven geroepen dat werd samengesteld uit de Hecren J W Haverkamp Bege aan Joseph Twombly te Rivermouth Deze brief was juist aangekomen ingesloten in een van zijn vader en luidde als volgt Shasta Cal den 31 Oct 186 Beste Joe Het zal je zeker verwonderen eindelijk een brief van me te ontvangen na zooveel maanden of liever jaren stilzwijgen want tis haast drie jaor sints we van elkaar gingen Ik heb geen hoofd gehad om eerder te schrijven en creen lust ook en dat ik nu schrijf is alleen omdat ik mis cbien niet licht weer gelegenheu al hebben je over mgn lot genfst te etell jjifl kram me voor dat ik verplicht was dj PPmMfcn ik voor een dag of wat besloot hin mijn hopVgbze pogingen op te geven en dienst te nemen Als je in de eerste maand of vijf zes niets van mij hoort kun je ter voor honden dat mijn ongeluk dat in Montana begon ergensimi het Zuiden zijn toppunt bereikte Dan kunt gij dezen brief aan oom Dent laten zien of ook eerder als gij wilt dit laat ik geheel aan U over Misschien zal ik in den oorlog nog wat kunnen uitrichten wie weet Het wordt tijd voor mij dat ik wat doe Tot dusverre is er nog niet veel van mij terecht gekomen Ik weet niet of ik mo ed genoeg heb maar ik heb zooveel afkeer van h t even dat ik wel in staat ben als en wanhopige te strqden en sints de laatste drie jaar heb ik vaak genoeg als een wanhopige gestreden Joe Vaa den dag af dat we Red Roek vaarwel zeiden mann Mr A A van Bergen IJzendoorn Mr J H van Mierop Dr F H G van Iterson en Mr D N Brouwer die allen in dezelfde betrekking bij het Progymnasium fungeerdon Den 15n April aanvaardde dit Collegio zijne taak en tevens de opdracht Uwer Vergadering om de verschillende voorstellen voor te bereiden of te ontwerpen die met betrekking tot het Gymnasium bij den Raad zouden moeten inkomen Het Progymnaninm Bij den aanvang vau het juar telde het Progymnasium 14 leerlingen en wel J in de vierde 1 in de derd 2 in de tweede en 8 in de eerste klasse Vi5dr het einde van den cursus verliet 1 leerling ile eerste kiasee zoodat aan het overgangsexamen slechts 13 deelnamen Bij dit examen bleek dat 3 leerlingen der vierde klasse tot de vijfde klasse van een gymnasium zonden kunnen overgaan de eeniao leerling der derde tot do vierde l0 beide leerlingen dor tweede tot do derde en van de 7 leerlingen der eerste 4 onvoorwaardelijk en 1 met horexamen tot de tweede In het personeel der Leeraren kwam geene vtrandering De Rector Dr D Torpstra verzocht tegen het einde van den cursus w egeua gevorderden leeftijd zijn ontslag Gedurende 46 jaren was hij bij het voorbereidend hooger onderwijs in deze Gemeente als Conrector en Rector werkzaam geweest en had zich daarbij door ijver en toewijding stoeds onderscheiden Het gevraagde ontslag weril den hooggeachten man dan ook onder toekenning van pensioen eervol verleend met de dankbetuiging vau den Baad voor de vele en langdurige diensten aan de Gemeente bewezen Aan da Heeren Dr L A Keeper Dr B A M Stavonisse de Brauw M J van Dugteren H W F Bonte Th G G Valetto J H van der Voort A F Cremer on A van Uven werd wegens opheffing van het Progymnasium insgelijks eervol ontslag verleend onder kinkbetuiging voor de door hen bewezen diensten Voor den Heor F Sieverdink wa het verleen n van ontslag onnoodig daar hij slechts tol het einde van den cursus was aangesteld Het Collegio van Curatoren leed een treffend verlies door het verlijden van den Heer Mr J H van Mierop Van dè oprichting van het Progymnasium in 1880 af bad hij zitting in het Collegio Met warme belangstelling behartigde h j ook in ileza betrekking de hem toevertrouwde belangen Hg verwierf zich volgens het verslag van Curatoren iu hooge mate de achting zijner medelelen die zyne nagedachtenis in eere zullen houden Het Progymnasium had bij zijne opheffing 9 jaren bestaan Gymntumm De voorwaarde waarop ile Minister van Binnenlandsche Zaken zich bereid had verklaard eene Kgkcbijdrage voor het Gymnasium te bevorderen was do vestiging ervan in een ander gebouw dan waarin zich het Progymnasium bevond Dit gebonw dat tevons voor Burgeravoudschool diende werd voor het Gymnasium ongeschikt geacht terwijl de Minister tevens meende dat het geene aanbeveling verdiende do schoolmeubelen en leermiddelen ook door andere leerlingen te doen gebruiken Zgne ISïcellentie gaf daarom in overweging tot bet stichten van een nieuw geitouw overtegaan Ten einde aan het verlangen van den Minister te ben ik altijd aan het rondtrekken geweest Ik ben nooit langer dan eene maand op dezelfde plaats geweest als nu t lliatste half jaur in een veld in do buurt van Shasta waar ik een veefokkerij begonnen was met een ander die niet wist dat ik de geest van Jonas was die weerom was gekomen en daar zou ik mijn fortuin gemaakt hebben als de veeziekte niet juist was uitgebroken toen wij op het punt waren heel voordcelig te verkoopen Ik wist niet dat ik de veeziekte had maar ik verbeeld me toch dat do koeien de ziekte van mij gekregen hebben Kn wat hob ik al dien anderen tijd gedaan Want ik had maar zes mganden noodïg om mijn vriend den veefokker te ruineeren Ik ben aan t zoeken geweest naar George Nevins Joe Twombly Wat zou ik je wel kunnen vertellen als ik denmoed en het geduld had dat alles nog eens te herbalen Het eerst heb ik in Califomië van bem gehoord n daar heb ik hem van plaats tot plaatsvervolg K soms wos hij mg geen uur meer voor Eens kwam ik een mijnvverkors kamp in net toende gladdt kerel er aan den anderen kant uitliep 1 Ik heb hem naar Texas vervolgd en van daar weernaar Montana en vandaar naar Mejiko waar ik zijnspoor kwijt raakte AU ik bet alles op kon schrijven zon geep mensch gelooven wat ik liobamelijk en geestelijk op die dolle jachten te lijden ba ll hoe ikvan stad tot stad en van kamp tot kamp voorttobde enslechts hier en daar stilhield om een paar dollars teverdienen om verder te komen Wordt vervolgd voldoen nam de Baad een plan in behandeling om de voormalige Gasthuiskerk op de Oosthaven tot gymnasium te doen verbouwen Temidden van de behandeling van dit plan kwam in de zitting van den Gemeenteraad van n 20n Februari eene missive in van den boer G j Steens Zijnen waarin hij een aanzienlijk gebouw op de Westhaven aan de Gemeente ten geschenke aanbood ton eindo daarin het Gymnasium lo vestigen door welke sohonking hij meende nan do bestaand finantieele en andere bezwaren tegemoet te komen Met erkentelijkheid werd dit ge cnenk aanvaard waardoor de Hoer Steens Zijnen oèn treffend bewijs gaf van zijne belangstelling in het gymnasiaal onderwgs en van zijne liefde voor de stad zijner inwoning Nu werd besloten do organisatie van het Gymnasium zoo spoedig raogelgk ter hand te nemen opdat het bij het begin van don nieuwen cursus zou kunnen worden geop nd Nadat de minister van Biniionlnndsche Zaken vergunning had verleend eenige Leeraren dor altior gevestigde Rijks Hoogere Burgerschool tevens als Leeraren aan het Gymnasium te verbinden en ten behoeve van het onderwgs in de natuurwetenschappen voor de leerlingen dezer Inrichting gebruik te maken van de voor dat onderwijs bestemde lokalen kabinetten en instrumenlpi der Rijksschool werd door den Raad eene regeling vastgesteld betreffende het getal en do jaarwedde der to benoemen Leeraren De Ministor verleende woldra zijne gcedkeuting aan die regeling Daarop went tot oproeping van sollicitanten voor de betrekkingen van Rector Conrector twee Leeraren in de oude talon en verwante vakken en een Leeranr in de natuurkunde en de wis en natuurkundige aardrijkskunde gecombineerd mot do betrokking van Leoraar in de wiskuude en de mechaiiica aan de Hoogere Burgerschool overgegaan terwijl de Heeren M J van Dugteren H W F Bonte Th G O Valetto J H van der Voort A F Cremer Dr F W Baabo en A L van Uven door Curatoren werden uitgenoodigd zich beschikbaar te willen stellen voor eene oventueelo benoeming aan het Gymnasium Mot goedkeuring van den Miiu ter worden vervolgeus benoemd tot Rector Dr T H Slothoiiber Conrector te Gorinchem tot Conrector Dr L A Keeper Conrector aan bet Progymnasium tot Leeraren in de oude talen on verwante vakken l r R A M Stavcnivse do Brauw leeraar aan het Progymnasium alhier en de heer B K Boekmeger doctorandus in do klassieke letteren en igdelgk Leeraar aan het Gymnasium te Groningen terwijl vgf van de bovengenoemde Heeren Leeraren aan do Rgks Hoogere Burgerschaol opnieuw benoemd werden tot Leeraren in de door hon tot im toe aan let Progymnasium onderwezen vakken Later bekrachtigde de Minister de benoeming van de inmiddels nog tot Leeraren aangestelde Heeren F Sieverdink doetorandus in de wis en natuurkundeen vroeger tijdelijk Leeraar aan het Progymnasium tot Leoraar in ilo wiskunde Dr F W Baabe totLeeraar in de scheikunde on de natuurlijke historiein de 6e en 6e klasse en A L van Uven tot Leeraarin de natuurlijke historie in de eerste en tveede klasse Aan de benoeming van een Lceraar iu de wiskuude en de wis en natuurkundige aardrijkskunde onthield de Minister zijne goedkeuring Op den bepaalden Igd aanvaardden al de benoemden hunne betrekkingen met uitzondering vau den Rector Dr J H Slotbonber die te Gorinchem met voor den 23n October zijn ontslag kon bekomen Dr A L Keeper belastte zich iutusscheu met de woarneming van het Rectoraat Op den 2n September werd het Gymnasium nog in bet oude gebouw geopend laar over het door den Heer Steens Zgnen geschonkeno nog niet kon worden beschikt De cursus ving san met 20 Iserlingea over vijf klassen verdeeld en wel 6 in de eerato 7 ih de tweede 2 in do derde 2 in de vierde en 3 in do vijfde klasse Het annUd leerlingen bleef tot aan het einde van het jaar onveranderd Waarscbgnlgk zal de zesde klasse eerst met den volgenden cursus worden bevolkt in verband waarmede dan nog een Leeraar in do oude talen zal moeten benoemd worden Nog voor dat de nieuwe Rector zijne betrekking bad aanvaard ontviel hg ons door eevi onverwacbien dood Eene ziekte van een paar dagen maakte een einde aan zijn leven waarop bier voor den bloei van bet Gymnasium zoo groote verwachtingen waren gebouwd Weinige dagen te voren hadden wij den dpoi te betreuren van den inspecteur der Gymnasia pr J G van Kijken die Curatoren en het Gemeentebestuurzoo uitstekend met zgnen raad en voorlichting hadter zijde gestaan Beide zijn groote verlieaen die door ons zeerworden betreurd Ter vertanging van den heer Dt Slothouber werd door U op den In November tot reetor benoemdDr A van IJsendgk conrector te In de zitting van den Gemeenteraad van den 29n November vverd een reglement voor het gymnasium vastgesteld waarvan het ontwerp docr Curatoren was ingediend Gelijktijdig erd bepaald dat het gebouw op de Westhaven na de aanstaande Kerstvacantie in gebruik zou worden gesteld en het gymnasium daarheen overgebracht Iu verband met deze ingebruikneming werd door Curatoren tot benoeming van een Concierge overgegaan waartoo werd gekozen de Vgent van Politie der lo klasse alhier J P Delchambre vroeger onderofficier bij hot Regiment Grenadiers en Jagers Do uitgaven tn behoeve van hot gymnasiaal onderwijs bedroegen igieg 55 waarin voor 7013 66Vj door het Rijk werd bijgedragen Aan schoolgeld werd ontvangen f 891 70 Het schoolgeld voor het Gymnasium vverd bijRaadsbesluit van 28 Juni vastgesteld op ƒ 75 perleerling Staten generaal Tweese k vuek zitting van Woedsdag 18 Juni Hot gewicht der zitting ligt in de gevallen beslissing De spoorwegovereenkomsten tijn goedgekeurd mit 48 tegen 37 stemmen Van do linkerzijde stemde ten slotte niemand voor dan de heer Van Kerkwijk van de rechterzijde niemand tegen dan de heer Bahlman Tegen ook de heer Nieuwenhuis De voornaamste sprekers voerden nogmaals hetwoord doch brachten weinig nieuws te berde Trouwens de opinies aren gevestigd en wijzigingdaurvan was niet meer te verwachten Wij teekenenalleen aan uat de beer Van Houten zich in despoorwegpolitiek zeer conservatief toonde Teekenond maar ondeugend was de opmerking van denhoer Rutgers dat een lid dor rechterzijde hem gezegd had tegen de contracten te zijn qaaar datditzelfde lid zooals do spreker hem trouwens voorspeld bad er voor zou stemmen ja dit zelfs tweemaal had verklaard I Wat de linkerzijde betreft poogde de heer Van Kerkwijk blijkbaar nog een paar wankelende ledente bekeeren door bijzomlcren nadruk te leggen opde verbeteringen in het binneulandsch verkeer Eendier leden was de heer Schepel die zich heden in t debat mengde om zijn stem tegen do voordrachtte motiveereu maar daarbij aan de b inselen derregeling uitdrukkelijk zijn adhaesie schonk Dat hetNoorden te weinig proflteerde was zijn voornaamstegrief Daar wordt het stelsel van libre parcours nietd torgevoerd daar de Exploitatiompij Harliugen NieuweSchans behoudt en de tlollandsche spoorStavoren Leeuwarden krijgt Intusschen zal hetNoorden naar werd aangetoond toch ook het voordeel hebben an de verbeteringen die door t nieuwestelsel kunnen en zullen worden aangebraobt terwijlhet verkeer volgens den Minister er niet groot genoeg is voor libre parcours Wat daarvan zij alwas het mogelgk geweest het Noorden meer te doendoelen i i de voordeden van bet nieuwe stelsel hetwas niet in te zien dat bet ontbreken daarvan eenreden mocht zijn om do geheele regeling of testemmen o De minister van Waterstaat hield met klem zijn standpunt vol en toonde ich volkomen doordrongen vaH de verantwoordolgkheid die hg op zich nam Langer wachten achtte hij ooverantwoordelgk waar zoo groote economisobo belangen op het spel staan Voor deraillement op dezen weg vreest hij niet wel voor bet te laat aankomen Cp de plaats van bestemming De portefeuillequaestio stetdo hg niet waarschijnlijk omdat hg van den atéuu d r obterzgde zeker was Bij gelegenheid van de Lustrumfeesten te Leglen zullen van 23 tot 28 Juui a s aan alle stations van den Bbgnspoorweg van Rotterdam tot Oudewater en van Amsterdam en Harmeien tot Emmerik retouruiljetlen trgen de enkele reisvTBoht naar Leiden wolden verkrijgbaar gesteld welke geldig zijn voor den dig van afgifte en den volgenden dag op alle treinen Tevens zullen den 24eiL um van Amsterdam en Utrecht extratreinen loo naar Leiden en terug yvelke aanfluiting geven op de treinen va en naar ► Arnhem Uit Apeldoorn scbrjjft men Reeds in den vroegen morgen kwamen gisteren uit de nabifrige plaatsen tal van belangstellenden om het zangersfeest bij te wonen De locaalireinen waren overvol terwgl de beide expres treinen uit Rotterdam en den Helder meer dan SUüO reizigers aanvoerden Het weder was uitstekend Het geheele dorp is iu feostelijko stemming terwijl schier overal de Noderlandscbe driekleur wappert J5e Koningin en de Prinses vertoefden 20 minuten op het feestterrein De Voorzitter overhandigde de programma s waaruit o a het Bondslied werd gezongen Daarna bet Princessenlied van Volmar met groot entbouiiasme den duizenden hoera s Ten slotte de Psalm D t s Heeren Zegeu op u daal De Koningin betuigde aan den Voorzitter haren vriendelijken dank voor het schoono gezang Vervolgens vertrok H M en de Prinses mot de hond Swell in een landauer Het gevolg zat in een volgend rijtuig Buitenlandsch Overzicht Men is in de Duitsche hoofdstad de militaire commissie bgna vergeten ten gevolM va hot onverwacht bekend worden van een nationale zaak Eergisierenavond publiceerde de officieele Rcichsauzeiger het eenige orgaan van den Keizer een overeenkomst met Engeland waarbij de Jaatwev Mogendheid het eilandje Helgoland aan Duit h tpfstaht Duitscbland doet in ruil belangrijke concessies in OostAfrika Engeland krijgt het protectoraat over Witu en Soraaliland alsmede over htt sultanaat van Zanzibar met uitzondering van de kuststreek welke verpacht is aan de Duitsch üoatnfrikaanseho Maatschappij De Duitsch Oost Afrikaaneche Maatschappij zal een zuur gezicht trekken maar in nationale kringen is men buiten zichzelf van vreugde over het herkrijgen van Helgoland Herkrijgen want Helgoland is Duitsch en de inbezitneming door Engeland dagteekont nog uit den tijd toen de Eiigelschen als de eenige meesters dor zee optraden en zoo zij al niet den goheelen plas konden inni men toch overal des noods den toegang wilden kunnen versperren De zaak kan haar beslag eerst krijgen wanneer het Engelsche Parlement de overeenkomst heeft goodgekeurd waaraan echter niet getwijfeld wordt daarv oor is de Jcoop to voordeelig Helgoland is bewoond door 2001 Friezen Jaarlijks komen er 8500 zeebadgasten ilo voornaamste bron van inkoouten want de grond is meest rotsachtig In vroeger eeuwen behoorde het eilandje aan de hertogeqfJRran Holstcin Gottorp van 1714 tot 1807 was het Deensoh en in den Franschen tijd den groeten rooftijd voor de Engelechen werd het Engelsch en is dat gebleven De Duitschtrs hebben altijd veel aan het eiland gehecht niet alloen uit nationale behoeften maar ook omdat het stategisch voor Duitsohland van gewicht is de Duitsche kust zal mot kanonben van Helgoland een heel eind beschermd worden en de belangrijke steden Hamburg en Bremen zullen zich geruster gevoelen Men verwacht dat het militaire ontwerp Dinsdaga s in den Rijksdag zal worden behandeld Menmaakt zich over t geheel over de aanneming vanhet ontwerp niet ongerust meer daar Windtborstde zaak wel in orde zal brengen een deel van hetCentrum 1 voorstemmen een deel worden verzocht niet op de zitting Ie komen en een deel dater om zijn kiezers niet buiten kan zal tegen mo genstemmen Zoo komt in t eind alles in oide menwoet dikwijls niet hoe Bij bet openen van de zitting van den Franschen haudelsraad hield de minister van handel de beer Jules Boche een toespraak waarin hij wees op da taak welke de raad te vervuUon had Wel is de meerderheid der personen wier adviezen zijn ingewonnen vóór do opzegging der tractaten maar daarom is men bet nog niet enns over de handelsstaatkunde welke Frankrijk dan zal volgen Er zijn er die vertaogen dat weer nieuwe venlragen zullen worden sloten met matige invoerrechten maar anderen weer willen dat Frankrijk zich niet verbindt on steeds vrij blijve wat betreft de vaststelling der invoerrechten Evenwel ontveinzen ook de tegenstanders der handelstractateu zich bet gevaar niet dat gelegen is in eene volkomen afzondering van Frankrijk Daarom ciseben zij niet dat er een algemeen tarief van invoerrechten worde opgemaakt geldig voor alle waren van waar zij ook komen maar tij stellen zich tevreden met het vaststellen van twee tarieven een hoog en oen laag Het la tarief zal dan worden toegepast op waren afkompg uit landen die bereid zgn Frankrijk voordeelen toetestaau Don weg aan te wijzen dien de regeering in deia zaak moet volgen is de ta van den raad De hen Roche hoopte dat het werk zoo snel mogelijk tal worden verricht want de regeering moet baar ontwerp nog in het najaar bij de kamer indienen Op s ministers voorstel begon de raad met het beoogtnoii va