Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1890

Zaterdag l Jool N 4S5L 1800 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Insendlng van advertentien kan gescbieden tot óön uur dea namiddags van den dag der uitgave BBBBBB B 00 ® 000 0 © Lang e Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelök aan voor de LEVERING n BOEK en STEENDRUKWEEKEf PLAATSING VAN ADVERTENTIËM öö0éöö©i 0©0t t3 50ei Blooker sCacao t fijnste merka drie oomraissièn een voor motaalwaren een Toor gewezen goederen en een voor alle andere takken Van nijverheid Tot voorzitters dezer commissien werden gekozen de heeren Teisaerenc de Borl Fercy en Dautresme Terwql de Prnnsche protoctionisten aldus bezig Ijn de grenzen door hooge invoerrechten af te sluiten klagen zij zei ven steen en been over de onljehoorlijke Amerikanen die hetzelfde doen Zelfs het liberale Journal des Séhnh roept om wraak Nu de Amerikanen door hun Mc Kinley wet den invoer van ingemaakte eetwaren en vruchten uit Frankrijk onmogelijk maken verzoeken de fabrikanten te Bordeaux die daardoor het meeste nadeel lijden der regeering let gevaar af te wenden door de Amerikanen liever concessies toe tj staan ten opzichte van den invoer van gezouten vleesoh Is er echter geen schikking mogelijk zegt het Journal drs Déiat dan blijft ons niets over als de Amerikanen op dezelfde wijze te behandelen en van alle uit Amerika komende producten insgelgka zeer zware invoerrechten te heffen Wat do verbruikers want er zijn toch nog andore inwoners in Frankrijk dan do fabrikanten van een dergelgkon tariefoorlog zullen zeggen achqnt niet in aanmerking te komen Vijf uren wijdde het Engelsrhe Lagerhuis weer aan do vergunning wot maar men kwam niot veel verder Varv do 1+4 amendementen zijn er nog slechts Iwee afgehandeld en bij de tegenwerking der oppositie is aan geen sneller werk te denken Vandaar dat weer gesproken wordt over de terugneming van het ontwerp door de regeering Van conservatieve zijde zijn weer pogingen aangewtnl om het ministerie te bewegen hot ontwerp in te trokken opdat het Lagerhuis terstond mot de lersche wet kunne bogiunen Ken beslissing heeft de regeering hierover nog niet genomen Bij de herstemming voor een lid der Belgische Kamer te Thuin in Henegouwen zyu de liberalen meester van het slagveld gebleven De liberale oandidaten Warocqué en Eigot werden met 1269 en 1195 at jmmen gekozen De cloricalen deden wel bun bost getuige het groote aantal stemmen 1186 en 1131 dat op hun candidaat werd uitgebracht Kamo en Senaat zgn nu aldus samengesteld rechterzijde iu de Xamer 94 liukerzijdo 44 meerderheid 50 in den Senaat rechterzijde 50 linkerzijde 19 meerderh id 31 Men ziet dat er nog heel wat gebeuren moet oer deze colleges om zijn Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 18 Juni 1890 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Rgdeii met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorven en op die kar gean naam der gemeente on nummer van inschrijving te hebben geplaatst G K te Zegwaard tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor olke boete Visscherij overlredingen D r V te Nieuwerkerk a d IJsel lot ƒ 0 50 of f dag hechtenis W V J A B beiden te Gouda en T v d B te Waddinxveen ieder tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis W T L te Gouda tot 2 of 2 dagen hechtenis A H te Waddinxveen tot 1 of 1 dag hechtenis Maken van nachtelijk burengerucht 1 V J v V on N T allen te Gouda ieder tot 2 of 2 dagen hechtenis Openbane dronkenschap en hot maken van nachtelijk burengerucht C J v d Q te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 5 of 3 dagen hechtenis voor elke boete P T S te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap P B te Niouwerkerk a d IJssel on J L te Utrecht ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevons veroordeeld in do kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van één dag MABB TBEEICHT E ÏT QOUda 19 Juni 1890 Zooals gewoonlijk om dezen tijd van het jaar worden de aanvoeren steeds kloiaer waardoor bij flauwe stemming vorige prijzen te bedingen zijn Goud gnelparsdruk van A BBnf£MA k Zocn Tarwe ZeeuwaBhe 7 80 a ƒ 8 25 Mindere dito 7 50 i ƒ 7 Ï0 Polder 6 50 a 7 Afwijkende 8 i ƒ 6 25 Rogge Zeeuwsohe 6 75 a 6 26 Buitenlandscho p 70 KG ƒ 4 60 ft ƒ 4 75 Gerst Winter 4 75 ii 5 25 Zomer ƒ 4 20 a ƒ 4 60 Chevalier 5 2 a 6 50 Haver per Heet 3 60 a f 4 60 per 100 kilo 8 26 a 9 Hennepzaad Inlandsch 6 40 a 6 76 Buitenlandsch 6 40 a 5 50 Brwton Mestiugerwten 5 90 a ƒ 6 25 BQonenBruineboonen ƒ 8 50 a 9 25 Paardenboonen 6 30 a ƒ 5 50 Kanariezaad 6 75 a 7 50 Maïs por 100 kilo Boute Amerikaansche 5 a 5 10 Cinquanti Ê 6 50 a 7 Do Veemarkt mat weinig aanvoer handel en prijzen Hauwer vette varkons tamelgke aanvoer handel vlug 19 a 21 et per half kilo biggen voor Engeland weinig aanroer handel flauw 18 a 19 et per half kilo magere biggen goede aanvoer handel vlug 1 10 8 ƒ 1 60 por week Vette schapen tamelijke aanvoer handel vlugger dan de vorige week ƒ 24 8 37 Weilammeren tamelijke aanvoer handel geen goed soort ƒ 8 K ƒ 14 Nuchtere kalveren goodo aanvoer handohzoer vlug ƒ 7 i ƒ 14 Graskalveren eénige aanvoer handel zeer vlug ƒ 20 a ƒ 30 Fokkalveren ƒ 14 a ƒ 25 Kaas Aangevoerd 88 partgen handel zeer vlug 1ste qualiteit ƒ 28 n ƒ 31 2de qualitoit ƒ 24 ü ƒ 20 Zwaardere tot ƒ 32 50 Noord Hollandsohe ƒ 24 a ƒ 28 Boter tamelijke aanvoer handel vlag Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 05 a ƒ 1 20 PETROLEuKoSoiSS van de Makelaars Cant laar SebalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd 1a oo Tankfust 8 15 Geïmporteerd fust ƒ 8 20 Julilevering ƒ 8 1 September October Novemberen December levering ƒ 8 35 uurgerlljke Stand GEBOREN 16 aa Fitter ouden F tan Scheodereo tn A liBdeboom i ijtj onder F Jinkuegl en W vai Hiai 17 Wilbclnla itonlai ouden W de Vroom en M C Tuilo JohsBoei AdrisDoB ouden A chounderwoerd en h ran IJruDen Corhelia oid il M de Kutkker en N Sol Hermsiios ooden H Rijnhout eo C W Willenburg ilb mma H leut ooder W K Sebglmfi en J H Ufeller üVKKI I Dr N 18 Juni A vau Knaenbi r wed C Krojk SI j 10 n fl Oadijli buiivr van M Ketel 66 j M de Gra f bniatr an C aii Roede 56 j OKBUADi IS Joai 1 vao der Smeede eo G Dooraboi Qouderak GEBOREN ilheliiiiu Marie ouden H Misgolaal en A Hart G crt e oodera H Heaielman en H de Kwaalilcoiel OVLKLLDE N K SUm 1 j M de Groo 51 j Reeuwyk GEtOREN Dirk Jieob oadlfa L Hamoen eo H E de Voa Hendriks oodera K erwaa en G va dor Starren OVERLEDEN K van Leeoven 88 j B Hegiimgon i d StolwUk D r EBOBEN Arie ooden J ü Sloppeleubarg en an Dam Haastreobt REBOBEN Cornelia ouden A Sle t en J A van der Koy Vlist GEBOREN Arie Willem oodfn B Zmdbroek en N Moleoaar APVERTENTIËN TE HUUR een GëiSeüBELEERDÊ VOÜRKAMER met SLAAPKAMER aan de Markt Adres onder No 2017 aan het Bareaa dezer Coarant Bad Broeken en HANDDOEKEN A 7 OS Aza Kleiweg E 73 en 73 H IT 7 SCHAIK MARKT naast Arti Legi Heden avond te bekomen VERSCHE Zoute Bolletjes 60 Cent per 5 ons 60 Cent per 5 ons Haagsch Zoet ROGGEBROOD 12 cent met krenten 14 Ct Zeeuwsche Ontbijt Snipper en GEMBERKOEK in verschillende grootten Fransclie Sloomververij Chemische Wassch rij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stoomen vanvan alle soorten Winterjassen Mantels Coatames en andere Kleedingatukken Gordynen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omttreken bfl de Heer A van 08 A Kleiweg E 73 en 73a Gouda De uitgave dezer Conraut geschiedt dagelps met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alionderlöke Nornmer VIJF CENTEN 1 JDLI begint een nieuw kwartaal van de Goudsohe Courant Nieuwe Abonnés ontvangen de vóór dien tüd verschijnende nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 20 Juni 1890 Te Leiden is gisteren bevorderd tot doctor in de reolitswetenachap de heer M A M Viruly geb te De Steeg met proefsohr get De relatieve competeütie van den Itantoorechter volgens art 97 en 98 Burg Eechtsvord Be heer W van Krimpen deed gisteri n Ie Leiden met gunstigen uitslag het doctoraal examen in de geneeskunde Ds Sidder V C A Bn i benoemd tot eerelid der Vereeniging van Onderofficieren der Zeemacht Fan Speijk te Amsterdam die op den Waterloo dag in het lokaal PUmciu vcreenigd waren Te Amsterdam zijn benoemd tot hoofden aan seho len ie kl de heeren M M Katebeeke en J H Esendam hoofden aan openb scholen te N Lekkerkerk en Lekkerkerk Ter j aanvulling van het gisteren door ons geplaatste bericht aangaande het Waterloofeeet te Oudewater meldt men ons nog dat de avonds in de Doelen een talrijk publiek hij het concert der muziekvereeniging Euterpe tegenwoordig was dat aldaar groote feestvreugde heerschte die tot laat iu den nacht duurde Wafc tot verhooging der feestelijke stemming niet weipig bijdroeg was dat de ver FEVMCLETOK iet Engeheh jsni 31 Honger en dojnt kou en hitte dat alles heb ik gekend Joe zooals weinig meoschen dat gekend hebbeu Zal ik je zeggen en dat is bet vreemde an t geval wat me den moed geheel benam veel meer dan de armoede en het verraad en al het andere Het was de overtuiging dat die man al kon ik hem niet te pakken krqgen al dien tijd door onophoudelijk mij in het oog hield dat ik nooit ging slapen of hij wist Waar ik lag dat ik no oiJ opstond of hij wist waar ik heenging dat hij mij nacht en dag bospionneerde Ik houd het er zek J voor dat ze me al achterna geloopen hebben van het oogenblik af dat ik uit ïfontana gegaan ben maar ik heb hef eerst veel later gemerkt Dat vermoeden zette mij in den beginne aan en gaf mg kracht en einiielijk verlamde het mij toen ik zag hoe gemakkelijk hij mijne vervolgingen kon ontkomen en hoe weerloos ik tegenover hem jvas IJf kon niemaüd vertrouwen De kerel schillende personen die de historische groep bij den optocht hadden voorgesteld allen in costuum tegenwoordig waren en menig gesproken woord luide toejuichingen uitlokte De tuin vaa de Doalen was a gioroo verlicht en in de pauze van het concert werd eenig vuurwerk afgestoken Aan het Verilag van den toestand der gemeente Oouda over 1889 ontleenen wij nog het volgende De Muziektchool By den aanvang van het schooljaar iu Januari telde de scbnol 282 leerlingen namelijk 117 jongens en 165 meisjes 33 leerlingen ontvingen krachtens Art 23 van het Reglement op de Stads Muziekschool gratia onderwijs 5 De lessen irarden in drie Igkalen gegeven De afdeehng A vpar zang en theorie is namelijk gevestigd in hot gebouw Arti L de afdeeling B voor instrumentale muziek met uitzondering van de piano in het gebouw der 2e Burgerschool voor jongfps en de afileeling C voor iano in aeu vertrek boven de Ie Openbare Bewaarschool In de leerw ze werd geene verandering gebracht Aan het einde van het schooljaar had bet voorgeschreven openbaar examen den 2 3 December plaats bij welke gelegenheid de leerlingen blijken gaven vau hunne vorderingen De Commissie van Toezicht verklaart iu hnar jaarverslag bij herhaling dat de Orchestklasse voor de oefening in het samenspel zeer gunstig was dat de resultaten van het onderwijs over het algemeen eveneens zeer gunstig te noemen waren en dat zij bij het door haar gehouden schoolbezoek veel belangstelling bü de leerlingen waarnam Verzuim van lessen kwam weinig voor terwijl het gedrag der leerlingen over bet geheel prijzenswaardig was De heer J H B Spaanderman in het vorige jaar tijdelijk aangesteld ontving zijne dtfinitieve benoe die naast mij bij hét wachtvuur sliep kon een spion van Nevins zijn Ieder vreemdeling die mg wat vreemd aankeek deed mij een rilling door de leden gaan Of er drie man of honderd man was om op mij te passen dat kan ik niet zeggen maar overal waa er een om mij van t apoor af te brengen en tegen te werken De wildernissen vau Montana schenen wel onder politie toezicht van dien man te staan Waarom heeft hij mij niet gedood en daarmee uit Ik vi eet bet niet Mijn leven was in zijne hand en dat ia het nog Eiudelijk werd het mg onvbrdragelijk te weten dat ik altijd en overal bespied en beloerd en nagezeten werd Kun je begrijpen dat het was om er gok van te worden Ik gaf de hoop op Nevins ooit weer te zien en verlangde nu nog toaar alleen mij voor hem te verbergen Een maand of zes geleden ontmoet ik een manuit Shasta zekere Thompson die een lap grond aande rivier had een uur of zes t land in hij moesthulp hebben bij zgn fokkerij en bood mij een aandeel in de winst Zobals ik je zei dit ding is nuheel verkeerd geloopen Alles wat ik begjfö looptverkeerd f Het was een ongeluksdag voor je Joe toen je met mij samenging Een schip van kurkzou zinken als ik er op was Ik ben Jopas maarzonder walvisch Als ze mij over boord gooien zalik verdrinken let maar op i Ik mOest van Thompson af en dat heb ik eergister gedaan Op het oogenblik dat ik een voet in Shasta ADVERTENTIBN worden g plaatit vad 1 5 regels it 50 Centen iedere ng meer 10 Centen GROOTE LETTXR8 worde berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIBBLAO t welk des Maandags verschgnc ming als Onderwijzer voor de afdeeling A zang en theorie Aan den heer M Bouman Onderwyzer in de afdeeling C werd door ons krachtens Art H van het Reglement vergunning verleend tot het waarnemen der betrekking van Directeur der Goudsche Zangvereeniging en Directeur der Utrechtaohe Mannen Zangvereeniging welke laatste betrekking hij echter apoe dig daarna weder opgef terwijl de Heer J G Arenti Onderwijzer in de afdeeling B toestemming verkreeg om Directeur te zijn van het Boskoopeohe Fanfarecorps en de Heer J H B Spaanderman bovengenoemd om als Organist te Woerden werkzaam te wezen De kosten der Muziekschooljiedroegen ƒ 3520 42 Aan schoolgeld werd ontvangen eene som van f 19Sl a6 De JMrye De Openbare Bibliotheek waarvoor nog steeds geene betere en meer doelmaK bewaarplaats kou worden aangewezen ontving de Slgende geschenken Coroelis Boey Thomas a Kempis Navolginge Christi voormaels vertaelt en doorgaeits met Verssen ver9iert Amsterdam 1683 Dr W P C Knuttel Catalogus van de Pamflettén Yerzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek Eerste deel in twee stukken 1486 1648 s öravenhage 1889 W K G Dittlinger De zin der woorden Ambt en Ambtenaar Academisch Proefschrift s Bosch 1885 Een exemplaar der gedrukte Verslage omtrent t s Kijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst over 1887 Een exemplaar van den Catalogus der gouden zill veren koperen en bronzen speciën van het Koningrijk der Nederlanden 1813 1887 met eenige Geschiedkundige Aanteefeeningen betreffende den muntsfag bewerkt door Mr L W A Besier KeferendarisAdviseur bij het Munt CoUege te Utrecht zette voelde ik dat ik weer onder het oog van Nevins onzichtbare politie was Ik weet nog volstrekt niet zeker of ik hem zahontloopen dopr onder dienst te gaan Ik weet niet of ik het voor mijn vaderland kan verantwoorden dat ik onder dienst ga Ik ben zoo ongelukkig dat ik den slag zou doen verliezen In al die zes en dertig maanden heb ik 8 een woord van Bivermouth gehoord als gister avond Je zult me zeker wel al eens geschreven hebben maar dan zijn je brieven niet terecht gekomen Verder zal zich wel niemand meer zoo bijzonder om inijn lot bekomqieren Mijn goede oude vriend Ds Hawkins is dood en juffrouw Palfrey zal met zijn opvolger tfcu ven Zoo gaat de wereld zijn gang Die twee nieuwtjes hebben mij diep gegriefd Ik hoorde dat al heel toevallig Gister avofid zit ik voor het hotel en hoor een reiziger over Rivermouth praten Je kunt begrijpen hoe ik pp dat woord mijn ooren spitste en een praatje met den man zocht te maken Hij hoorde niet in de stad thuis maar hij leek er tocb nog pas geweest te zijn en van hem heb ik alles gehoord wat ik weten wilde en nog veel moer Oeh Joe ér zijn van die diugen in de i reld die iemand veel ergbr aanpakken dan honger en koude Maar daar kan ik niet over schrijven Ik had je ook niet zoo n langen brief willen schrijven ik wou je alleen maar laten weten dat ik nog loefde Ja ik ben wanliopig gezo Als ik rijk en gelukkig was geweest was ik al twee