Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1890

K Scheltema Het geslacht Crabsth Be schilder Chr Pienon De sdhiwer Corn Ketel Drie Goudsche graveurs Persen Bary van Waes De schilderij sn den Zeestrijd op de Zuiderzee in 137S te Hoorn Overdrukken uit het Archief vaa Ned Kunstgeschiedenis van F D O Obreon Eeue auto biagmphie van Mr L van Toulon in leven Staatsraad Gouverneur der provincie Utrecht Een pracht exemplaar van den Officieelen Peestwijzer der feestelijkheden ter eere van hel 25 jarig Burgemeesterschap vau r A A van Bergen IJzendoorn van de gemeente Gouda op 1 Juni 1889 Het Jaarboekje of Adresboek van Gouda van 1845 1849 1855 1860 1867 1874 en 1875 De Handelingen en Mededeelingen vau de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en de Levensberichten barer afgestorven ledon 1889 Voor de Libire werden aangekocht I I Orlers Bsschrijringe der Stadt Leyden Leyden 1641 Matthijs Balen Jz Beschrijvinge der Stad Dordrecht Dordrecht 1677 Jan Luyken Afbeeldingen der merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament Amsterilam 1729 H Boerhave Kortbondige spreuken wegens de ziektens te kennen en te geneezen Uit het Latijn door K Love Jz Amsterdam 1741 G Suikers en J Verburg Algemesne Kerkelyke en Wereldlijke Geschiedenisse Amsterdam 1721 1728 De Boekerij wordt beheerd door het Collegie van Librijemeesters dat in het afgeloopen jaar onveranderd bleef De onkosten worden bestreden uit de rente van een kapitaal groot 5200 a 2 pCt ingeschreven op het Grootboek der Ned Werk Schuld en uit eene bijdrage van de Gemeepte ad ƒ 100 s jaars StateQ generaal Tweedb Kamxr Zitting van Donderdag 19 Juni Den geheelen dag is men bezig geweest den Haag te bombardeeren De heer Soozeboom interpelleerde de Begeering over het adres Tindal of liever hy interpelleerde niet maar zocht eene gelegenheid om de zaak ter sprake te brengen en de handelwijze van den heer Tindal af to keuren De minister was het met den interpellant eens dat een bombardement van den Haag m strijd is mot het volkenrecht maar toch mogelijk gelyk alle onrecht hoewel het feitelqk voor den vijand geen voordeel eu voor ons niet bijzonder noodlwig zijn zou Verschillende leden toonden zich nog niet gerustgesteld b V de heeren Borgesius Lieftinck Schepel en Nieuwenhuijs toevallig grooténdeels leden die tegen elke verhooging van het budget van oorlog gekant zijn Aan het debat over de interpellatie dat zich tot de beschieting van de residentie moest bepalen trachtte de heer Domela Nieuwenhnis eene grootere uitbreiding te geven door ook te spreken over andere zaken op onze verdediging betrekking hebbende Toen de voorzitter echter bezwaar maakte dit toe te laten vroeg bij aan de Kamer verlof tot bet houden van eene zelfstandige interpellatie over de concentratie en mobilisatie onzer troepen in tijd van oorlog Na beraadslaging werd het gevraagde verlof met 39 tegen 29 stemmen geweigerd Heden is het militair onderwijs aan de orde jaar geleden gestorven Ik ben onder een ongelukig gesternte geboren Maar weet je ik verwijt niemand iets dat mag ik niet doen Ik heb mgn eigen bed geschud en als ik niet naar mijn zin lig dan heb ik dat niemand te wgtan als mijzelven Ik had te Bed Bock moeten blgven en als een man weer aan t werk moeten gaan Maar dat is nu te Iaat En nu vaarwel bette Joe Ik hoop dat het jou en je bmilie goed gaat Het zal nu wel al een heel getalle e wezen Ik veronderstel ten minste dat je nog geregeld alle jaar een broer e of een zusje krijgt Ik hoop dat oom Dent ook wel is Het is een goede beste oude man en het heeft me wel duizend keer gespeten dat ik toen met hem gekibbeld heb Maar hg heeft me ook verkeerd aangepakt Morgen ga ik naar het Oosten Ik weet nog niet zeker of Ik bg het leger in het Noorden of in het Westen zal gaan maar waai ik heenga ik zal altijd zijn hest kerel je trouwe en ongelukkige Vriend John Dent Joaeph Twombly las die acht bladzijden zeer zorgvnldig tweemaal over en hield van tijd tot tijd eens eren op om lucht te geven aan een kreet van verwondering of medelijden of afkeuring of verontwaardiging al naar den indruk dien het gelezene op hem maakte Die arme Jack I zei TwoaUy t Is waar t is een soort van Jonas d t is zeker en ik geloof niet Als een staaltje van de wijze waarop man in ZuidAfrika het overlgden van familieleden aan bloedverwanten en vrienden in de nieuwsbladen pleegt aan te kondigen laten wq hieronder zulk eene advertentie onderteekend door de weduwe volgen Zeer vroeg in den margen van den lOden dezertrad de Doodsengel in gno woning binnen om hetGoddelijk bevel ten ujtvoer te brengen Met Zijndoodeiyk zwaard sloeg Hij m neu beminden Echtgenoot in den bloei zqner jaren in den ouderdom van 32 jaren en zes maanden ter neder na wij slecbts 9 jaren het huwel ksgenot in het huwelyksbootje op den gevanrvoUen Oceaan hebben gehad Hij was hier onder lUoedvel wauten en bekenden in achting Zijn liefdevol voorkomen en houdjuig waren beminnelijk allen waren met hem ingeWmen Reeds in zijn jeugdigen leeftijd werd hij geroepen tot den Kerkedienst en bekleedde z jn ambt waardig in het korte bestek van zijnen dienst heeft hij velen opgewekt tot liefdadigheid in belang zijner Kerk Na een ziekbed vun cir n efi e maaud hetgeen hij met alle geduld gedragen heeft moest hij bezwgken voor de macht des doods Voor mij eu zjjne ouders vooral voor zijn ouden en zieken Vader dien hij tot vreugde was is het een onherstelbaar verlies mij nalatende met vier hulpbehoevende kinderen om zijnen dood te betreuren Ach mijn dierbaar Echtgenoot Kuüt daar vry in Jezus schoot In die korte Echtverbintenig Bragten wy door met liefde Alhier in het aardscbe dal Die ik nimmer vergeten zal Vroeg zgt gy rag voorgegaan Naar het beloofde land van Kanaan Wanneer eens mgn doodsdag daar mogt zgn En wij verlost van smart en pgn Mogen staan in het Engelen koor Met het loflied den Humel door Tevens breng ik mgn hartelgken dank toe aan d voor zgn deelneming in mijn droevig lot en de trooatergke woorden in het sterfhuis mij toegesproken die ik nimmer vergeten zal alsmede aan dr voor zijn getrouw bezoek en belangetelling den overledene bewezen bijzonder aan oom die in all opzigten blijken heeft gegeven v n Christelijke deelneming in mgn lot en belangstelling aan den dag gelegd heeft in het beheer voor een ordelijke begrafenis Een der bgtondarM Uef hebbergen T n dan Duitichen keizer is het gebruiken van sierlgke en kunstig bewerkte menu s bij de Hofmaallijden Aan geen enkel Hof zal wel zooveel werk van ds spijskaarten gemaakt worden als aan het Hruisiaohe Deze kaarten worden bewerkt op het fijnste volin papier ie briefformaat en met een broeden gouden rand omgeven Gewoonigk worden er door voorname kunstenaars prachtige hoofden op geschilderd die in smaakvolle lijnen en ranken tol onder afloopen en met de fraaiste ornamenteele en symboliscbe teekeningen voorzien zijn Het alliance wapen van het keizerpaar omgeven en gedragen door geniutsen herauten en fantastische gestalten prgkt bovenaan Wordt het diner ter eere van een regeerend vorst gegevej dan is in den regel het keizerlijk wapen met dat van den betrokken vorst verboulen Gewoonlijk is er dan op bet menu een afbeelding van hrt paleis dat de beste wylvisch van de wereld hem vgf minaten in zijn maag kon houden Wat een gekke streek om zich nu zoo weg te gooien Waarom voor den duivel nield hij me niet waar ik hem kan betchrgven Don Sisten October dat is al ren maan geleden God weet wat er in dien tutschentijd gebeurd is Twombly zat een oogenblik na te denken met zijn ellebogen op zgn lessenaar toen vonwde hij den brief op deed hem in een enveloppe on schreef daarop met een eenvoudige sware kantoorhaod Weledelen Heer Balph Dent Bivermonth N H XIV Gelijk de lezer weet zag mgnheer Dent in het geheim met innig geno n de toenemende vertrouwelijkheid van zijne nicht met den jon n dominé en dien eigen middag terwgl zij met mijnheer Dillingham door die opening in de borstwering naar de ondergaande zon keken liep mijnheer Dent in weerwil van de pijn in zgn enkel waarover hij vroeger op den dag zoo geklaagd had heel driftig in zijn bibliotheek op en neer en bouwde luehtkasteelen voor de jonge Ini Als iemand zoo oud is alt mgnheer Dent en te veel rheumathiek heeft om zelf nog luehtkasteelen te bouwen dan amuseert hg zich nog met die bouwerij ten voordeele van anderen namelgk als hg zeer edelmoedig v oatuur is en mgnheer Dent wm of van de zaal waarin het diner plaats heeft of van de londstreek waarop die zaal uitziet gepenseeld om op die wijze de herinnering aan het diner levendig te doen houden Bg militaire feestaiaaltijdon komen op de spijskaarten voorstellinge3 van troepenbewegingen veldslagen enzoovoorts voor terwgl ook bij verjaardagen huwelijks doop en andere plechtigheden de teekeningen op het feest van den dag wijzen Vele leden uit de Berlgnsche hofkringen bezitten een prachtige verzameling van deze menu s die de wangunst niet alleen van liefhebbers van lekker eten opwekken maar vooral ook van bemiunaars van schilderen teekenkuust en van zeldzaamhedeu De moordenaar Kemmler te New York die door middel van olectrioiteit zou worden ter dood gebracht is door de cindelooze spanning waarin het herhaald uitstel hem had gebracht krankzinnig geworden Ug herkuut den predikant der gevangenis niet meer on zingt den gansohen dag vroolgke liedjes In de geschiedkundige afdeeling der waaiertentoonstelling die te Brussel is geopend zgn 387 waaiers tentoongesteld De fraaiste zgn uit de Franpcho 18e eeuw woaiers met liefdesavonturen kleine gepruikte en gepoederde dames en hoeren beschilderd Er zijn waaiers van ivoor schildpad paarlemoer hout dikwijls kunstig geciseleerd en met goud en zilver ingelegd Bg de overige oude waaiers is er een waarvan do beschildering aan Paul Veronese wordt toegeschreven een andere met een voorstelling van Rebekka aan de bron door Coypel orastr 1700 een waaier vnu Lodewgk XIV Het oordeel van Salomo een van Lodewgk XV Antonius en Cleopatra twee uit den tyd van Maria Thereiia en een andere met 14 schilderingen uit de mythologie Voor de arrond rechtbank te Arnhem stonden gisteren terecht L G en J K beschuldigd van menschenroof Beide bekl waren 17 Juni 1889 werkzaam in eene steenfabriek Geldorsch Spgk toen twee Doitschers vader po ui Rutjes hun verzochten om mede te gaan Zij voldeden aan dit verzoek en glnKen met hun vieren naar eene nabggelegeu boorderg waar een zekere Walters werkzaam was Rutjes beschuldigde dozen van diefstal van zgn horloge en ceide hem dat hg mede moest naar bet huis van Rutjes dat op Dnitsch grondgebied is gelegen R verzocht tevei s aan de beide bekl om met hem en zgn zoon den arbeider Woltert te escortoeren Beide bekl deden dit en verscheidene getuigen hebben gezien dat zij zelfs Walters bg den arm vasthielden en vooitduwden in de richting der Duitsche grens Het O H achtte het ten lasto gelegde tit bewezen Reeds zijn de beide Rutjes door het landsgericht te Duisburg veroordeeld en ook bekl moeten straf hebben Het O M eischle schuldigverklaring aan het miadrgf in art 278 Strafwetb strafbaar gesteld en veroprdeeling van beide bekl tot een gevangenisstraf van 2 maanden De fTétU Ct schrijft De veilingen brengen in deze landstreek een ongewone levendigheid moe Koopers en belangstellenden reppen zich om van de eene plaats naar de buitengewoon edelmoedig van natuur Thans had hg geen zoeter droom dan Prue goed en wel getrouwd te zien en op ziju ouden dag een stuk twee drie kinderen van Prue om zgn stoel te ijien spelen Terwijl hü dan zoo zijne kosteelea bouwde voegde h bij ieder kasteel e n vleugel voor de kinderkamer en dat van veel grooter omvang dan de vermoedelijke bewonen hoogstwaarschijnlijk zouden goedgekeurd hebben als de architakt zijne plannen aan hun oordeel had onderworpen Mijnheer Drnt had zich nooit afgevraagd eu miasehien zou hü ook heel verlegen gezeten hebben met het antwoord waarom hij Pnidence na zoo graag wilde laten trouwen terwijl de gedachte dat zij trouwen zou in verband met zijn neef hem zoo verschrikkelijk was voorgekomen Misschien lag John Dent s ongeluk juist daarin dnt hij bet eerat de vaderlijke ijverzucht van den ouden heer had opgewekt en misschien zou het met mijnheer Dillingham niet beter Jiegaan zijn alt hij het eerat gekomen wo Hoe het Hg bet was de tweede en het leek er niet naar dat mijnheer Dent zwarigheden zou maken Hij was dien namiddag in een allerprettigst humeur terwijl hij docht aan het geluk van Prue es het aartsvaderiijk genot dat hg er van hebben zon toen Fanny de avondbladen bracht en daarbij de brief dien Joteph Twombly een paar dagen te voren aan mijnheer Dent geadresseerd had Wordt vertolfd andere te komen ten einde er tijdig te zgn voor de veiling Vooral Zaterdag hoerschte er oen opgewekte stemming Op de vdlmgen to Wateringen Honselersdijk on Naaldwp zoudon bijna 20 000 kilo s kruisbesson te koop Tlijn benevens eenigo partijen vroege aardappelen Eon stool van koopers in oen zes of zevental rgtuigen gezeten trok van do eene plaats naar de andere Nu do hoeren hebben to Naaldwijk en Honselorsdijk wil van de reis gehad daar werden do aardappelen togen don geboden prijs gegund te Wateringen eischte men te voel evenals te Monster on Poeldook zooilat daar in do aardappelen geen handel kon worden gedaan Bemoodiuond is hot overiijens dat or ten minste één dor Eotterdamscho handelaars noar het Westland was gekomen om alhier inkoopen te doen Maar or moeten meor koraon en znl dit geschieden don moot natuurlijk het zenden van grooto massa s aardappelen naar de hoofdraarkten ophouden t Is daarom voor de anrdappelveiliiiKon niet voordeelig dat do ploegen werken eu de verzendingen naar Amsterdom on Rotterdam reeds van vrij groote boteekonis is Dieven zegt de Zuid Afrikaan van Kaapstad heeft mon hier van hot fijnste wator al is men wellicht in andere opzicbton ton achteien Als er diamanten naar hier vervoerd worden brengt men zo aan Oranjerivier naar don trein in eene brandkast die in den wagen van hot Reizend Postkantoor wordt vastgeschroefd Niemand buiten do postbeambten heeft tot dit postkantoor toegang Nu blijkt het dat op Woensdag net onder do plek waar de brandkast mot diamanten ploegt te worden vastgeschroefd een paar planken waren aangehangen waar iemand op zitlen kon iets wat men wel gezien had maar zonder zich te verbeelden dat er iets achter zat Do iemand dia er zat en ilio er niet meor was toen de trein van Piketberg Weg Station vertrok want oen der beambten werd toen gewaar dat er iets onder den wagen was blgkt oen groot gat in den vloer van den wagen gemaakt on daarna proeven genomen te hebben met hot maken van gaatjes in de brandkast Twee van die gaatjes kwamen werkelijk klaar maar het schijnt dat zg to klein waren om de diamanten er door uit te halen en dat de man door het breken van zijne boor of om andere redenen er mee uitgescheiden is vóórdat hij zijn ware doel had bereikt Toen het gebeurde uitkwam was de beambte die in het Reizend Postkantoor baas was geheel van zichzelf uit vrees dat de diamanten weg zouden ign Dot de diefi et de localiteit goed bekend was daar is gewis geen twijfel aan maar hem op het spoor te komen dat zal eene heele kunst zijn Slechts wordt er beweerd dat een ander gaatje ontdekt is van boven in den vloer van don wagqn geboord dus door iemand die er toegang had én vindt do Cape Times die omtrent de zaak veel hooft uilgovraagd het verkeerd dal men wel de namen van allo passagiers per trein heeft maar beweert dat zij allen zoodanig respectabel zgn dat men geen hunner verdenken kan VERSLAG BETBEFFENOE DE DIB GEMEENTE O IJ D A 1889 Aan den Raad der Gemeente Gouda Ter voldoening aan het bepaalde bg art 16 van de voor haar bettoando verordening heeft de committie van beheer der stedelijke gasfabriek de eer het veralag omtrent hare werkzaamheden en den toestand der fabriek over het jaar 1889 aan te bieden Evenals in de beide vorige jaren vangt zij ook nu hare mededeelingen aan met eene korte vermelding Tin hetgeen in het afgeloopen jaar in het belang VOO de doelmatige inrichting en ter uitbreiding der fabriek is verricht terwijl zij daarna een overzicht wentcht te geven van de exploitatie Was by den aanvang van het jaar 1889 de inrichting der fabriek voltooid te noemen zoodat gelijk in het Veralag over 1888 werd uitgesproken geen buitengewone uitgaven meer uit de Gemeentekat zouden worden gevorderd toch kwamen nog eenige werken tot stand waardoor verbeteringen verkregen werden De kosten daarvan zijn uit de baten der exploitatie gedurende het afgeloopen jaar gevonden tengevolge waarvan het voordeelig saldo onmerkelgk minder is geweest dan over het jaar te voren Het belangrijkste werk dat uitgevoerd werd was de inbouw van den vierden 8 retortt genentor oveo waarvan het gewulf reedt is 1887 tegelijk met de drie andere oven gswulvon in het retortenhnii woe gebouwd Dece inbouw werd wederom opgedragen aan de firma Aug Klönne te Dortmund die voor do installatie eene som van 3591 40 ontving Voor het retortenbuis word voorts eene groote Siemenalamp aangeschaft niet alleen tor verkrijging van betere verlichting van den werkvloer vóór deovens maar vooral ook tor besparing van gas vermits oen aantal vleermuis vlammen daardoor konden vervallen l Eene groote verbetering onderging de gashouder No 1 waaraan zware spanten in diagonaal verbandtusschen de kolommfn werden oangebracbt Door dit werk uitgevoerd door J J Verdriea alhier voor eensom van ƒ 645 is de gashonder aanmerkelijkversterkt on zoo goed mogelijk tegen den invloed vau storm beveiligd Verder werd een houten loodsje dienende tot bergplaats van goreedsohappon enz naast do regenoratieloods vtrvangen door een steonon gebouwtje waarvan de kosten ƒ 208 bedroegen In de plaats van do kranjang beining tusscbon het fabriekstcrrein en do glucoso fabriek aan de Lazarussteeg kwHm oen steenen scheidsmuur voor welks opriohtingrfoor do Gasfabriek eone som van 100 werd bijgfcragon Aan dergebouvven en de toestellen had overigens hel gewone onderhoud plaats het ameublement van do kantoren werd voor zoovor noodig aangevuld terwijl eindelijk verschillende gereodscliappon waaraan bohiiefto bestond werden aangekocht Id het buizennet kwam slechts oeno kleine wijziging Aan de gasleiding in do Crabethstraat noordeiyk geileelte moeiten tengevolge van het aanhoudend verzakken van den slappen bodem telkens herstellingen geschieden De Commissie besloot daarom die leiding te doen opnemen en in de plaats daarvan ter weêrszijdou van de straat 2 en 3 buizen te doen loggen op ijzeren dragers welke met toestem ining van de betrokken eigenaren in do fuudoeringon dor huizen worden bevestigd Nog zij hier gameid dat ingevolge Raadsbesluit van 15 October jl aan de Gemeonte Bouwmoester als blijk van erkenning van do goeda diensten door hom bewezen bij de verbouwing der fabriek in 1887 en 1888 eono gratificatie is toegekend van ƒ 500 welke voldaan werd uit den post voor Onvoorziene Uitgaven der begrooting von do Exploitatie dienst 1889 Stokeku De stokerij onderging zooal hiervoren reeds is medegedeeld eene uitbreiding door de installatie van oenen vierden 8 rotorts gonerator ovon Twee ovens waren in gebruik twee bleven in reserve In de zomermaanden werkte men met 8 in den winter mei 16 retorten Oven No 1 had op 31 December 662 on oven Ne 2 666 dienstdagon beiden met afgebroken werking De grootste etmaalproductie 1ffi t 8 retorten verkregen bedroeg 2000 M op 8 M art en die met 16 retorten 3660 M op 21 qMiber De grootste productie por rerft was 250 M OASBEBOINOf Behalve de reeds genoemde versterking van den gashouder No 1 werden in hst afgeloopen jaar goono bijzondere werken ten dienslie lan de gasberginguitgevoerd i De gezamenlijke inhoud der drie gashouders ia ± 2800 M de verhouding tot do verkregen maximum produetie was circa 79 pCt dus 8 pCt lager dan in het jaar te voren Blijft het gasverbruifc in de maanden van groote productie zoodanig toenemen als tot dusver dan zal uitbreiding van gasberging niet achterwege kunnen blijven Hoedanigheid van het gas Tor bepaling der lichtkracht van bot gas bediende men zich van twee Vérificateurs van Giroud waarvan een in de machinekamer en de andere in 1889 aangekocht in de régulateur of metèrkamer is geplaatst en van den Letheby Bunsen photometer bg weikeu van spermaceti kaarsen als standaard werd gebruik gemaakt Wederom werden 24 waarnemingen op het gemaakt wordende en even zooveel waarnemingen op het afgeleverde gas per etmaal met Giroud a vérificateur gedMn en werd de lichtsterkte opgemaakt volgens het j emiddelde der cijfers verkregen gedurende de uren tutscben zonsondergang on middernacht Uit deze waarnemingen bleek dat do gemiddelde lichtsterkte uitgedrukt in millimeters stijging van Giroud s klokje bedroog in Januari I Februari 116 6 Maart 8 April 115 Mei Juni 11 Juli J i 116 Augustu Il 118 5 September MP IIS S 1 October r U S in November 115 6 December 115 6 zoodat het middencgter over het geheele jaar gerekend 115 8 is geweest Volgons de met den Letheby Bunseu photometer genomen proeven kwam dit middoncijfer 115 8 mili meterGiroud overeen met 16 7 sperraaceti standaardkaarsen Naar aanleiding van deze proefnemingen hoeft ons de Directeur eenige opmerkingen medcg loelil welke wij meenon ook ter Üii er kennis ie moeten brengen Op do aan den Giroud vérificatour bevestigde millimeter limeteren standaard kaarsen schaal wordt opgegeven dat 115 8 millimeter gelijk staat met 18 5 sperma cetiekaaraen terwijl Giroud op eene tabel van het jaar 1877 115 8 millimeter gelijk stolt met 15 5 apormooetiekaarson Dat dit tot vorkoordo beoordeoling leidt wanneer men de lichtkracht van hot gas in kaarsen uitdrukkende vergelijkingen maakt tusschen bet lichtvermogen van het gas in verschillende gemeenten ligt voor de hand Zoo ia te Leidon het middoncijfer van 117 4 Giroud gelijk gestold met 16 8 standaardkaarsen Volgens deze rekening zou dus het Goudsche gas in 1889 eene lichtsterkte hebben gehad van 15 ii 16 kaarsen terwijl het gelijk wij zagen overeenkwam met 16 7 kaarsen Vergelijkt men hot to Leiden verkregen middencijfor met de Goudsche berekening dan beeft het gas aldaar niet eono lichtkracht van 16 8 maar van 14 i 16 kaarsen gehad Aannemonde nu dat van de beide bovenbedoelde schalen van Giroud do eerste to hoog en de laatste te laag is en dat men zich houden kan aan do uitkomsten van de hier genomen proeven dan komt de Dii ctour tot do conclusie dat hot Goudsche gas in liobtstjrkte geenszins bohoofde onder te doen voor het Leidsche Er bestond hier dan ook goono reden om over de hoedanigheid van hot gas te klagon Integendeel wij gelooven dat men tevreden kon zijn daar ook do zuiverheid niets te wenschen overliet Verhooging dor lichtkracht werd verkregen door bijvoeging van eone hoeveelheid Pleasley Cannolkool Wordt vervotffd Bultefliandscb Overzicht In de buitenlandscho pers is do Engelsch Duitsche ovoreonkomst natuurlijk het onderworp van den dag In Duitachland is men over hot algemeen tevreden De Norddeutscke Allg Zeitung noomt de overeenkomst een vredesverdrag een werk des vredes van hoogst vorblijdondo boteekenls waardoor de vriendaohoppelgke betrekkingen tusschen Duitachland en Engeland voor langen tg d verzekerd zijn eon verdrag waarbij Duitachland zich wel enkele pijnlijke opoiferingen heeft mooten getroosten maar ook Engeland gewichtige conceaaieu hoeft gedaan Do VoaaiacJie Zeitung gelooft dat Duitachland inzonderheid tevreden mag zijn met de toezegging dat Engeland bij den sultan van Zanzibar de noodige stappen zal doen om hot kustgebied dat hij aan de Duitsche Oo8t frikaansche maatschappij heeft verpacht aan Duitschland af te staan waardoor Duilschlands koloniale politiek aldaar op betere grondslagen zal rusten In hoever overigens de overeenkomst ten gevolge zal kunnen hebben dat do bezitting in OostAfrika wordt veranderd in eene rijkskolonie zal uit de beraadslagingen in den Rijksdag moeten blijken De National Zeitung gelooft dat de zaak op laatstgenoemde verandering zal moeten uitloopen zg ziet in alle geval dit er in dat voor de beide jiatiën het gebied der koloniale ondernemingen verzekerd is De Pott ziet er niets anders in dan dat de Engelschen dio zoo hebbon geklaagd over benadeeling hunner belangen in Oost Afrika door de Duitschen nu tevreden mogen zgn vooral n Duitschland voor zijne groote concession slechts eene kleine vergoeding het eiland Helgoland verkrijgt Maar daartegenover staat dat de voortdurende aanleidingen tot gesöhil in Oost Afrika uit don weg zijn geruimd eaer voor de Duitschors aldaar een zeer ruim veldvoor hunne werkzaamheden overblijft De Kölniache Zeitung betoogt dat de beide regeeringen blijkbaar alles hebben gedaan om de wederzijdsche vriendschap verder te kunnen handhaven en daardoor ook in het belang vau den Europeesohsn vrede hebben gehandeld De Gennania noemt de overeenkomst het eerste werkelijk succes van Duitschlanda buitenlandsche politiek in hot nieuwe tijdperk De Engelscho bladen zijn verdoold De radicale Pali Mall Gazette is uiterst verstoord op lord Salisbury wegens den afstand van Helgoland aan Duitschland Op den roemvollen dag van Waterloo roept het radicale blad verontwaardigd uit heeft Engelands eerste minister zich een Sedanbereid en de nog radicaler Star eischt zelfs hethoofd van den verrader Salisbury Dat de Ëngelacfae rogeering niet tonder eeoigs