Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1890

N 4a5S Maandag 23 Jaoi 1890 GOUDSGHE ÜOURANT Nieuws en Advertentieblad óoor Gouda en Omstreken Da iQsending an adVertantiöii kan geschiedea tot én nnr des namiddags van den dag der uitgave Stoomtramweg Maatschappij GOUDA 0 m Q l Ë Mlm S S te MOEIDEN te houden door het LEID8CME STUüElfTkyCOBPS op JDian sd scg 24 = J cuarLi ISQO Van af 23 tot en met 28 JUNI 1890 worden van GOUDA naar BODEGRAVEN en van REEUWIJK naar BODEGRAVEN Retourbiljetten en 2 klasse uitgegeven tegen den prgs van de Mnkele Reisr raeht geldig voor den dag van afgifte en den volgenden d ig op alle treinen voor de Passagiers die zich door de Conducteurs der tram van een biljet BODEGRAVEN LEIDEN wenschen te laten voorzien DE DIRECTEUR 00Ö0000000Ö00S0 Lang e Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelgk aan voor de LEVERING van BOEK en STEEHDHUKWEHKEïr PLAATSING m ADVEaTENTIÊN 00000000013000000 gomoedfbezwarea tot den afstand van Helgoland 19 oiergegaan wordt ook erkend door de bladen die niet tot de oppositie behooren Be Standard o a erkent dat het menigen Ëngelsohman tor harte gaat een stukje grond te moeten afstaan waarop de £ ngelsche vlag een haUe eeuw heeft gewapperd maar overigens is het eiland voor Engeland niets waard In plaats daarvan geeft de overeenkomst Engeland groote oordeelen in Afrika on versterkt zij de vriendschap met Duitsohland welke voor Engeland veel waard is en dus ook goed betaald moet worden De overeenkomst aldus besluit bet toongevende orgaan der Tory s is geen ideaal maar toch is deze 100 gunstig als maat billykerwijze kon verwacht worden Zoo denken er de meesten in Engeland over Het liefst zou men natuurlijk gezien hebben dat de Duitsohe rogeering alle eischen der Engelsche in Afrika had inge illigd zonder eenige compensatie to vragen maar zoo onnoozel zijn de Buitschera niet ook al staat prins Bismarck niet meer aan het hoofd der zaken Bg een schikking moeten nu eenmaal beide partyen iets geven en daarom hebben de Engelschen waarlqk geen reden tot klagen nu zij een eiland dat voor hen geen waarde had maar dat om b zondere redenen door Duitsohland zeer begeerd werd op zoo voordeelige voorwaarden heeft kuhnen ruilen Als militair station heeft Helgoland gelgk zelfs Engelscbe officieren getuigen voor Engeland weinig waarde Alleen wordt het gebruikt als station voor de kanonneerbooten die toezicht houden op de visscherij en als Engeland eens in oorlog geraakte met Uuitschland hetgeen niet eer waarschijnlijk is zou het als kolenstation dienst kunnen doen Voor oorlogshaven deugt het eiland niet omdat de tegenwoordige zware pantserschepen zich toch niet durven wagen m do ondiepe wateren van Helgoland en daarbij zqn de ratsen zoo zacht dat zij geen bomr bardement zouden kunnen doorstaan Voor Duitschland is dit iets anders In tijd van oorlog kan Helgoland der Duitache vlooi die de ingangen van de Elbe Wezer en Jahde beschermt tot steunpunt dienen maar vooral ligt de waarde van Helgoland voor Duitschland in de zekerheid dat het eiland rich uiet meer in vreemde handen bevindt Trouwens Helgoland is meer Duitach dan Eogelsch De bewoner zijn Friezen en spreken plat Daitach terwijl het Hoogduitsch als de officieele en schnjftaal gebruikt wordt Slechts één Engelschman woont op het eiland en dit is de gouverneur die er wezen moet De badgasten die het eiland bezoeken het aantal bedraagt gemiddeld 10 000 per jaar lijn meest Duitschers Ook wat de bevolking noodig heeft komt meest uit Duitschland In 1887 b t werd ingevoerd op het eiland voor 30 500 pd st en daarvan kwam voor niet meer dan 370 pd t uit Engeland terwijl de rest bijna geheel door Duitschland werd geleverd De Helgolanders zullen io dit opzicht wel niets tegen de vereeniging met Duitschland hebben maar of hun de algemeene dienstplicht en de zware belastingen zullen bevallen is een andere zaak Ieder echter die zich hiermede niet kan vereenigen wordt een tijd gegund binnen welken hij naar Engeland kan verhuizen en Engelsch burger kan blijven PETROLEUM NOTREaiINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt waa heden onveranderd Imso Tankfust 8 15 Geïmporteerd fust 8 20 September October November en Decemberlevenng 8 30 ADVERTENTIÊN Getrouwd J HOüGENDIJK Amsterdam en W H SW1JGHÜI8EN REIGEE8BERG Groningen W C HOOGENDUK Voorburg en A N HOGERZEIL Vlaardingen die ook namens wederzijdsche betrekkingen hunnen dank betuigen voor de blflken Tan belangstelling bg hun Huwelp ondervonden Gouda 20 Juni 1890 Qouda Snelpersdruk van A Beihkmaï K Zocn V De Heer en Mevronw K Q GOEDEWAAGEN betuigen hun dank voor de velebewgzen van belangstelliijg bg de geboorte hunner Dochter ondervoaden Amiterdam 20 Juni 18 0 ZENDmaSFEEST te Oisterwijk nabij het GOOÈFJBUf d eri Q J a li ISSO Boitengeyrone reisgelegenheid van GOUD i 7 3 BODEGRAVEN 7 6 OUDEWATER 7 18 WOERDEN 7 27 Awkomat Utrecht S i verder per extra sneltrein nur Oiatêrtpijk n Gouda Bodegrahen Oudewater Woerden JPrograni bg de corres vermeld Van JRetourkaarten zgn aan de Stations verkrggbaar van 30 JÏS l tot 7 JULI s middags één our of zoove t vroegst alsjhet bepaalde getal is verkocht g zgn ie bekonipD a 45 en ndenten op de aanpiakbiHettéj i 1 1 de Ho idcommissie 1 L IJILDHING Secret W JTt J KQOLB Mi ïburgf xan 90 tm LIKDOORNS Eat nobbels Howmvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn t veroorcaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel 50 ets AlUén eelu bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TÜIJLL L S H de VOlfARDOIQ mim 24 f NI 18SO Maskerade f feesten te LëiIeI EN naar LE s morgens 6 nur 30 ntin 9 15 ya0 LEi s avon44 j8 uur naar GO s aËhtsill 30 milkV l2 f ik l e dienst ÖO m dejg alleen NIEUWVEEN GOUDA Em msterpIm GOUDA WsTÜftDA h pi dii o d o vaiBdS Alle ST wu Jimet versj hi sluis o en rWd JLeid8Cb EftjoK van B SKÖQJif llOUD4 vaal a efen h mor Ms lUar 5 miifl iPfJen s iondiinnlvan © TOj $ enUi blA Uetzelfdl JÖE JaiRECTiE Een e nl ndig neif GB l pHÉtEEKD B07£N V00EEAÉmE FE BUUR aangeboden met of zonder Kost nabg de Markti Aan hetzelfde adres kunnen TWEE KOSTaANGEUS GEPLAATST worden Adres franco brieven onder No 2018 aan het Bureau van dit blad De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen Qe prgs per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 Aizoaderlgke Nommen VIJF CENTEN 1 JOLI begint een leu kwartaal van de Oondsohe C ouran Nieuwe I Abpil és ontvangen de vóifr dien tijd verschijnende nummers OBATIS Bi déze ConiÉuit behoort een ifyroeKsei BINNENLAND GOUDA 21 Juni 1890 Nair wij uit goede brbn vernemen zal hier ter stede binnen kort qene nieuwe Courant verscbynen waartoe reeds sinds eenig en t d het voornemen bestond 1 Naar men vernoemt lal ie Reeuwijk de fi K kerk van Petrus en Paulus die hare voltooiing nadert zoo mogelqk Zondag don 29en Juni pleohtii wordeniogewiid BwUb uuht is i dar 4 c i n tn Byg Ambaeht is Znidbroek de bouwmanswoning van den heer A Tsn den Henvel afgebraqd De bewoners hebben zich gelukkig gered terwijl eenige varkens en kippen sjju verbrand De gunstige toestand der hooi en weilanden in de Krimpenerwaard is van invloed op de verpachtingen en verhuringen Zoo bracht die van de landen behoorende aan het Burgerlijk Armbestuur te BeigAmbacht ditmaal 724 op tegen ƒ 806 in 188 en ƒ 1059 in 1888 Ten behoeve van het Burgerlijk of H Geest Armbestuur te Berg Ambacht is eene collecte gehouden die ƒ 287 66 opbracht De heer A T J Hofman distillateur te Woerden en de heeren J W Clant Zn kalkbranders FEVILLETOX fiit het Engeltck XIV 82 Toen hij Twombly s handschrift erkende scheurde hij onveischillig de enveloppe open maar bij veranderde toch een beetje toen hij de hand van John Dent zag Hij liep haastig de bladzijden door met en mengeling van gewaarwordineren hoewel ik vrees dat sympathie voor Jack s vroeger en tegenwoordig lijden daarbij niet zoo sterk uitkwam als bij Twombly het feval was geweest In elk geval was het hem echter eene verlichting te wetett dat Jack leefde en gejond was maar het was een beetje ongelukkig dat de brief nu juist kwam terwijl alles net zoo goed op weg was Mijnheer Dent werd volstrekt niet opgevroolijkt door de gedachte dat Jack wel eens in zijn hoofd kon krijgen nacr Bivormoutb terug te keeren en volstrekt Frue te willen trouwen ï ens had hij zijne toestemming daartoe gegeven hij had de armoede van zijn neef voorbij gezien maar sedert dien tijd had John Dent zich niet netjes tegenover Prue gedragen te Oudshoorn hebben hunne arbeiders verzekerd tegen ongelukken bij de eerste Nsderlandsche verzekeringsmaatschappij op het leven tegen invaliditeit en ongelukken gevestigd te s Sravenhage Aan het VenUu van den hatand der getneente Omda over 1889 ontleenen wj nog het volgende Mateum van Chidhtien Gedurende het afgeloopeu ja l7 nam het aantal merkwaardige voOTwerpen in het Museum wederom toe hoewel uiet in die mate als in vorige jaren Ten geschenke werden ontvangen o A een houtvesterszwaard i eene bark genaamd Uit verfeling vervaardigd door een gevangene in het vom alig huis van bewaring alhier een hoeksteen met het jaartal l6é9 eene vlag versierd met het wapen van het Huis OranjeNassau enz met wimpel Door de Commissie werden vofi de verzameling aangekocht de eeresabel met zilveren scheede en gevest den LuitenantAdmiraal J A Zoutman uit Batavia geschonken na den slag bq Doggersbank en een portret van Kamay gegraveerd door Persijn Het Museum werd door 610 personen bezocht van welke 409 de gewone entnSe van 26 cents en 101 den verminderden toegangsprijs van 10 cents betaalden Onder de bezoeker telde men 66 rreemdeliugen en wel 39 uit Engeland 1 uit Busland 6 uit Duitschland 5 uit Prankrijk 5 uit België 1 uit Portugal en 9 uit Amerika Ook bezochten de kunstschilders J Mesdag en C Bisschop het museum In het jaarverslag der commissie voor het museumwordt melding gemaakt van het tot stand komen van eenige belangrijke zaken Na te hebben herinnerd dat door de welwillende en niet genoeg te waardeeren hulp van haren Voor Wat Prudence thans echter ook denken of gevoelen mocht deze brief kon niet anders dan haar in de war brengen Het zou haar aan het verledene doen denken en dat was niet wenschelp Maar waarom zou hij haar nu den brief laten zien als hij er van sprak moest hij hem ook laten zien waarom kon hij niet wachten totdat hij weer wat van Jack hoorde diens plannen hingen toch immers nog in de lucht Hij kon nog geen bezit nemen van de erfenis van Ds Hawkins hij mocht zelfs nog niet weten dat hij erfgenaam was want het jaar in het testament genoemd was nog in geen maanden om Bovendien kon hij den brief om verschillende redenen niet aan Prudence laten zien er was daarin sprake van haar huwelijk als van een afgedane zaak dat was de beste manier om alles in de war te brengen en wat had Jack dan ook te gaan vertellen dat er dingen in de wereld waren die een mensch meer aanpakten dan honger en kou Wat een onpleizierige manier van redeneeren was dat nu Al die gedachten gingen mijnheer Dent door het hoofd toen hij aan het hek hoefgetrappel hoorde Hij kiieep den brief ineen en haastte zich de voordeur te bereiken terwijl hij den brief in zijn zak stak Midden in den gang herinnerde hij zich in welk een treurigen toestand zich zijn enkel bevond en legde de rest van den weg hinkenile af Blijf j e geen thee drinken Dillingham vroeg hij toen hij den jongen dominé zag staan met een voet in den stijgbeugel nadat hij Prudence geholpen ADVBRTENTISN worden geplaatit van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zitter den heer N Scheltema de catalogus io druk is verschenen vestigt zij de aandacht op de door den heer P J P Trousselot te Rotterdam vervaardigde brat dkast voor den zoo kostbaren beker van Jacobs van Beijeren Beeds lang meende zij dat bedoelde beker eene betere en veiligere bewaarplaats moest hebben dan hij had totdat het haar eindelgk na onderling overleg gelukte een ontwerp voor eene brandkast aan te nemen die als vaste bewaarplaats dienst zou doen en waarin de beker tevens aan de bezoekers kon worden tentoongesteld In den heer Trousselot vond de commissie eenen belangstellenden industrieel die niet alleen tot hare volle tevredenheid zich met de uitvoering belastte maar aan het ontwerp nog enkele bijzonderheden toevoegde om de inrichting der brandkast zoo doelmatig mogelijk te doen zijn Vervolgens gewaagt zij niet zonder voldoening dat zij door de welwillende medewerking van den Gemeenteraad die de noodige gelden toestond voor het aaubreiigen van een glazen afdak of marquise op de binnenjiaats van het gebouw in staat werd gesteld om aan de in het museum aanwezige oude merkwaardige gevelsteenen eene goede blgvende plaats te geven waardoor zj zoo goed als gevrqwaaid zgn voor de nadeelige invloeden van vocht en vorst De commissie acht zich gelukkig dat zij tot nog toe zonder aanvraag eener buitengewone subsidie de gewenschte verbeteringen heeft kunnen tot stand brengen zij hoopt echter niet van onbescheidenheid te zullen worden beschuldigd als zij eene volgende begrooting tot een hooger bedrag dan anders voordraagt daar zij de middelen moet trachten te vinden om zonder aan de uitbreiding van het museum te kort te doen de betalingstermijnen voor de uitgevoerde werken des te spoediger te kunnen aflossen Een expediteur te Harlingen had zekeren J P te Groningen aangesteld als agent en belast met he aanwerven van passagiers naar de Transvaal ens had af te stijgen Neen toch niet dankJA je weet ik moet vu avond mijn preek nog maken Met deze woorden lichtte mijnheer Dillingham zijn hoed voor juffrouw Palfrey groette mgnheer Dent lachende met de hand en reed weg Toen Prudence het kiezeipad opkwam met den sleep van haar rijkleed over haar arm terwgl zg een paar keurige bronzen laarsjes liet kijken was zg ta zeer met haar eigen gedachten bezig om mgnheer Dent nauwlettend gade te slaan anders zou ze wel gezien hebben dat er iets was dat hem in de war gebracht had Mijnheer Dent keek scherper en hg zag dat Prudence onder den indruk van een hevige gemoedsbeweging lag Zou Dillingham eindelijk gesproken hebben en zoo ja hoe had Prue het dao opgenomen Hij durfde geen vermoeden uitspreken want hij doelde dat het een bittere teleurstelling voor hem zou zijn als zij Dillingham had afgewezen In elk geval zei mijnheer Dent bg zichzelven is die brief van Jack volstrekt niet geschikt ofa na voor te lezen Na het thee drinken vertelde Prudence aan haar voogd wat er tusschen haar en den heer Dillingham was voorgevallen Hij had haar ten huwelijk gevraagd maar zoo plotseling en onverwacht dat hy haar meer had doen ontstellen dan haar aangenaam was Hij had zich ineens voorover gebogen en hare hand gegrepen terwijl zij in het bastion van het oude fort naar de ondergaande zon keken toen was hg ♦