Goudsche Courant, dinsdag 24 juni 1890

4253 1890 Dinsdag 24 Joni GOUDSGHE COURANT Nieuwsr en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlAn kan geschieden tot éóa uur des namiddags van den dag der uitgave lieh hiermede kaa rereenigen lou het Terzet tegea het ontiverp aanm tolgk T mindsrea Saeda ia het eante artikel der vet aangenomei maib sleohts met ew mMrderheid Taa vier Bteanea De leiden der oppotitit doen hun uiterste beat ok han aanhamgen zee talryk iaog lqt te doen opkoaeak daar i nog hes tjheiii B ds wet te doen ralloki Indien de joonserratieren zoo alecht opkomeB ab eergisteren h een dergel ke verrasaing zeer wal mogelyk U U GEBOREN Tenneolea en OVERLEDBJ aPHÜWD Rfigflrtberjr ONDERTRI JolUBneêbsrg Igerlljke Stand 7 so Joai Oktharina Uariil oaden W fJ Verklik i 19 ioai A Vermetll 9 j j 20 Joai J Hooftniilijki W B Swüfihoi B W C Hoogendgk a H HorithiI WQ 20 Jani II A I in TrotMobarg tt Is eo 6 K vtB der Laur 8S j Moordrecht t GEBORKN Bnkcr JAlriu bitV ouden H HLrmaa B 4d4 Haakreoht obborinI m EMik OTtttEOi Oerrili joalen A S Maarliag eo O p TuJ Vliet i ADt RTENTIÊl Opeütaar OnderwijsJ Xifelftting van iMrliqgen op de Btugenchoj i Toor Jongfos en Meiqea f Hoo ene Hm BBMfDER efi de hk HDBl LEOPOtiD en mv CITTBBT De COJIMI SIS tJ Toezicht op bet Lager Ondenrga alhier mtalii bekend dat de IN SCSSIjriJfG ni leerlingen wier plaatsing msB na het eüjiaigen der zomerraeantie op een der boTangei oemde Scholen TerUngt tal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG den U JUNI 1890 de namiddags ten rgt nre De toelattng van leerlingen opdeae Scholen geschiedt eens perjaar Voor Terdere bgionderheden voidt Tanrexen naac da aanplakbillettan Namens de Commissie Dt Seeretarü Kr J FOBTDUN DBOOGLESVEB FEAMEOZEU WUN 50 omteii per Fkseh s @ m 0 90 fl eaf 1 50 de FTesch R o o de W i n en ƒ 0 65 0 70 per FleKh en hooger We l C van OIJB Elnweg No 2 te QODDA TKASX MAKK vaft Gebrs Si EL Aostecdaou Veifcrggbaar t ffoudir bn P fODDSeOOBN Kleiweg en bn m H LAKBB rBLD Gonwe C 96 Schoonhoven bg P FÜN tab DRAAT AtttUuterdam bg de Wed J db BOEB Gietendam bg Wed t d HEDVBL en Leerdam bg A tah WUK Amerm bg D VBBMEU Alfen bg Wed S Q VBBOONK en J KOOLBN Oudiioom bg M TOM Piobeent s t p de SOUCHON IflBB No 8 i f 1 25 per kilo Bad Broeken en ËL DDOEKENv L Ti OS A Eleiwfli E 73 en 73 Gouda SndperadndcTao A Btnnouif k Zoom VRAAG GHOCOLAAD GROOTËS Onovertroffen KWALITEIT egfarandeerd zuiver LET OP ÓEN NAAM Falriek te Westzaan Opg ericht 1825 I s boorden man dietten en voorhémdjes zijn uit oen sterk I hun het billing etin Srat IA üch in ferkamentachtig papier vcrraatdigif on met een wdifstof overtrokken dat t bet uitarlük aangaat verrassende overeenkomst met linnengoed geeft teder boord kan b jna eene geheele week lang gedragen worden men werpt eenroudig weg en draaft dieOtengevolge altijd oen lieuw boord ttey s boorden overtreffen eotter de llnnenboordon door oigzaamheid waangeda zfl zie om den hall zelfs zonder fezen ook in het igatè ta drukken vo n e daar iandaan nieii het lastige onaaigonnrao wrijven m t weinig of ta eel gestreken boorden haWgeval is teweeg brengen y If gewicht lUn Mey D00rden eene eigenschap die et i Vkt liiihte gewicht jl an Mey i boorden eene eig dragon ala voürtreffolk bJw J8t fi P Jlknoop8gaten lijn i66 ètirk jdat hunne iiurzaimhoid bij juisi uitgezochteHt wfld t nieti te wenaohen overlaat i T a jboorden ma chcitten en voorhemdjes zijn wat passen en nttei gemak meer ala langaat éënig in hi rino ioort on z jn fgezieB van hunne elegantie enke ons aanbieden buitengewoon gbedko i Zjj kosten nauwelpswaschloon voor linnengoell dozijn heerenbOordi in la toereikend vaar 10 k 12 eken Voor jongens dg zoo heel zindelijk niet roei hunne iaken pleMta om te gaaji is Mey s Papler nnen fabrikaat buitengewoon aanbevele waardig hetgeen iedere haiarroaw na het gebruik van eoo dozyn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reia veel heeft uit ta staan zjjn Mey s boorden manohetten en ivoorhemdjes voor alle reizigorf an onwaardeerbaar nnL t Minder ala n dozgn Tan leen fonsaat en eene wijdte wordt niet verkocht May s tabrikaat wotdf in bqna elke stad in verschillende magazqnen welke door plakaten zijn bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkoopplaatsen van tqd tot tyd door middel van annonoen in couranten aangewezen Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent zoo kan hq Mey s fabrikaat ook direct bij de Firma Mey fc Edliob Varsand Oeflobaft LeipsigFlagWltE besttUen die op verlangen gratis en portO Vrl een mk geillttstreerden prys oonrant toezendt en het magaz n ter plaatse wtar Mey s Ubrlkaat ia verlöijgbaar gesteld aangeeft Eerste ITederlandsclie Veizekering Maatscliappïj OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken geveatigd te s GBAVENHAOXI DiEecteuren Mr H GOEMAN B0RGE8IÜS en Jhr Mr W SIX Hoofd Agpent te Zevenhuizen P IXSHOtJT Voorbeelden van Verzekeringen A Maandelllksche premie van Een Gulden Uitkeering bg Leren na 10 jaar 116 na 15 jaar 181 116 180 a 116 179 115 1 177 114 174 enz Le tgd Dititeering bg Orerlgden 1 25 jaar ƒ 513 28 470 30 451 32 425 35 386 enz n Borendien is in de premie begrepen een verzekering ad 250 tegen ongeTallen met doodelgken afloop en ad 500 tegen ongeTallen die levenslange geheele of gedeeltelnke invaliditeit ten gevolge hebben a Wekelijksohe premlën voor 100 uitkeering by overlijden Leeftgd 6 9 jaar 10 11 14 15 10 20 21 22 Man 3 cent a 3v f 4 i Vrouw 2 cent 3 Deze premiè n I loo verhoog worden gedarende den loop der verzekering niet d 3 3 enz C Inschrijving van Kinderen door verzekerden volgens B tegen een wekelijksohe premie van 5 oent voor eik kind Leeftgd waarop wordt ingeschreven jaar t a Oitkeering op den leeftgd van 12 jaar 14 jaar 19 86 19 26 18 26 16 28 enz De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alconderlgke Nommers VIJF OEN TEN 1 JDLI begint een nieuw kwartaal van de Ooudsche Courant Nieuwe Abonnés ontvangen de vóór dien t d verschijnende nummers ORATIS BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1890 Aan de universiteit te Utrecht is tot arts bevorderd de heer J Sabouteu Omtrent eene aanvrage van den heer B È Beerte Amsterdam om vergunning voor het leggen vanspoorstaven ten behoeve van een stoomtramweg tusachen Boskoop en Beeuwyk in aansluiting aan denstoomtramweg Gouda Bodegrave zijn door Ged Staten van Zuid Holland gehoord de besturen derbetrokken gemeenten en polders zoodat eerlang dieaanvrage vatbaar zal zijn om daarop eene beschikIciag te nemen T Tan de door den Ned Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Gouda naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 236 personen gebruik Aan een particulier schryven uit Corrientes Argentijnsche Republiek van 2 Mei jl ontleenen wij het volgende Ik ben zoo vrg u van hier uit eenige regelen te schrijven Het doel van schrijven is ik zou gaarne eenige inlichtingen omtrent een en ander hebben zooals u weet heb ik geene familie in G en om deze reden klamp ik mij aan u vast vertrouwende dat ge do stem in de woestijn zult hoeren Hier volgen eenige regels niet voor publiciteit geschikt FEVILLETOIM Dit het EnffeUch XIV 53 Mgnheer Dent lachte in zyn vuistje als hij bedacht hoe slim de jonge dominé het overlegd had met Prue daar in dat oude fort op te sluiten en te beproeven haar stormenderhand in te nemen Maar ondanks zich zelven had de oude heer er toch ook recht veel schik in dat Prue zich niet zoo ia eens had laten overrompelen Mijnheer Dillingham bracht den volgenden avond op Willowbrook door alsof er tusschen hem en juffrouw Palfrey niets was voorgevallen Als het bedelmeisje in plaats van koning Cophetua dadelijk aan te nemen zooals ik geloof dat de meid deed een maand of twee uitstel had genomen om over de xaak na te denken dan kon de koning intusschen niet met meer tact en meer kieschheid gehandeld hebben dan mijnheer Dillingham dien avond en bij alle volgende bezoeken aan den dag legde ZorgvuWig maar niPt in het oog loopend zocht Prudence de gelegenheid te vermijden met hem alleen 9S Verder kan ik u melden dat het hier wel een land is om iets te verdienen want er is aan zeer vele dingen gebrek en het meest aan goede werkkrachten Ik ben begonnen toen ik hier kwam met mij als winkelbediende te verharen met het doel n taal éa gewoonten te leeren en ben thans zoover dat ik reeds eenige maanden voor m j zelf zaken doe met verschillende groota kooplieden in Holland ik heb m j hier namelijk nedergezet als Importeur van verschillende artikelen en ik kan niet anders zeggen als het gaat mq uitstekend Doch men moet hier niet te lui of te grootsch zijn iets aan te vangen zoo ben ik thans in onderhandeling met verschillende Bierbrouwers hier in Amerika omdat ik plan heb eene bierbottelarij hier op te richten iets wat men tot heden nog niet kent en waar ik mij iets goeds van voorstel om reden het geïmporteerde bier hier zeer duur is Een zeer groot genoegen zoudt ge m j kannen doen met mij eenige inlichtingen te geven omtrent goed aftappen en bewaren van bier het bier wat men hier brouwt ia awoon tetste biw ik hoo dat u zoo go L ault z n en geven mg de noodige iostruotien omtrent dit punt u zou mg er ten zeerste mede verplichten alsook als u eenige adressen voor mij weet om te importeeren ik heb in Holland uitstekende referentien evenals hier in Amerika Wg ontmoeten hier zeer veel Hollandeche familién doch dat zgn alle arme lui en die hebben het hier verschrikkelijlc slecht het is een schande voor Nederland om zooveel arme lui naar hier te zenden het zijn meest alle huisgezinnen met 7 S en 9 kinderen welke overal rond zwerven zonder eten d i misère en niets meer zoo b v hebben wij aan de overkant van de Bivier in Choco eene kolonie Hollanders ik geloof die zijn gekomen van de verongelukte Leerdam enfin de kolonie bestond bij aankomst uit 72 personen en is thans verminder tot 4i deze zijn allen gestorven half uit honger en half uit te zijn en hot vriendschappelijk gesprek werd hervat zonder eenige gedwongenheid of stijfheid hoezeer mijnheer Dent er ook voor gevreesd had Toen mijnheer Dent zag dat de jongelui toch geen paard meer reden haastte hij zich zijn enkel te laten genezen en onder zijn toezicht werden de rijtoertjes weer hervat maar de rijweg naar do oude wallen werd door allen stilzwijgend vermeden Als er niets van kwam hadden Prudence en mijnheer Dillingham dien weg reeds eens te veel gereden Mijnheer Dillingham ging zoo voorzichtig achteruit en keerde zoo ongedwongen terug tot het punt vanwaar hij was afgedwaald dat Prudence begon te twijfelen of ze dat toedere tooneeltje in het oude fort niet gedroomd had en of dat oude fort zelf met een verzinsel was Het geheele tooneel en alle bijkomende omstandigheden hadden zoo weinig wezentlijks voor haar dat zij op zekeren morgen toen ze alleen reed gelijk zoo nu en dan eens gebeurde Jenny het rotspad op liet loopen dat naar den heuveltop voerde waardoor zij een zichtbaar bewijs kroeg dat het oude fort althans werkelijkheid was Toen zij daar in de opening van de borstwering stond was het baareen oogenblik alsof de hand van den jongen geestelijke op de hare rustte Dien zelfden avond maakte mijnheer Dillingham dat ze ket alles weer voor verbeelding ging houden door tegen haar te praten en te lachen juist zooals hij eene maand geleden gedaan had Maar nu en dan herinnerde Prudence zich huiverend dat hij haar tot vrouw gevraagd had en ADVERTBNTIBN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten GROOTB LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverteutien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni 58 misère en wel om de volgende reden de Expediteur der kolonie voor welke deze luiden bestemd waren is een Engelschman en deze heeft ze nu barmhartig het land ingejaagd om rede hij zegt geen kans ziet met halve zieke menschen eenige winst van zijne landerijen te behalen Dit nu is eene infame leugen en die arme lui zwerven nu rond zonder huis en geld en met zeer veel zieken b i zich dat kan ik getuigen omdat het direct in mijn nabijheid is doch andere en nog erger schandalen komen voor in dat land van beloften die ik niet beschrijven kan Als u dus lieden spreekt welke naar hier willen komen raad het hun dan ten sterkste af en weea dan verzekert dat ge een goed werk verricht Evenwol maakt Jat verschil met meer ontwikkelde personen jongelui met een gezond verstand kennis hebbende der moderne talen kunnen hier binnen zeer korten tijd goed vooruit komen ook jongelui welke een bepaald ambacht uitoefenen en bekwaamheid bezitten zich als patroon neder te zetten hebben het hier voortreffelijk en leggen binnen korten tgd aardig wat over Iets waaraan hier een zeer groot gebrek is is eene goed ingerichte kleêrbleekefg dit gebrek is niet alleen hier doch door geheol het land het goed wasschen wordt hier niet minder betaald als 22 23 centroos per stuk door elkander gerekend groot en klein dit is dus geloof ik goed betaald en zoo gaat het met alles Een zwart pak kléêren kost niet minder als 90 of 100 p Laarzen of bottines 14 tot 16 p enz enz Huishuren zijn hier dan ook verschrikkelijk hoog en wat wij hier moeten ontberen van huiselijke gemakken als audersints al ik u maar niet beschryven vreezende dat er dan geen Hollanders meer naar hier komen en het is toch waarlijk goed om vooruit 10 komen Doch daarvoor is tijd noodigen zij die denken dat men hier met zijn neus in de dat zij voor het oogenblik nog op deze vraag te antwoorden had Zoo gingen er twee weken voorbg tot groote kwelling en onrust van mijnheer Dent tot groote onrust voor zijn pupil waarschijnlijk niet tot geluk van mynheer Dillingham hoe kalm hij ook mocht schijnen XV Mijnheer Dillingham liet volle veertien dagen voorbijgaan zonder dat hij mijnheer Dent met een enkel woord sprak over den stand van zaken tusschen hem en Prudence Eindelijk begon hij er over op een December avond terwijl bij met zijn vriend in da bibliotheek voor een open houtvuurtje zat Een knappend houtvuur in den open haard beweegt ons onwillekeurig tot vertrouwelijkheid bjj dien warmen zachten gloed komt men er gemakkelijk toe te zeggen wat onder andere omstandigheden zeker hoogst onaangenaam klinken zou nergens beter dan bij een ouderwetschea haard kan men van liefde spreken of het geheim van zijn boezem verraden Mijnheer Dent was buitengewoon goed gestemd om de vertrouwelijke mededeeling van d n jongen geestelijke te ontvangen Dat Prudence zoolang werk had om te weten te komen wat zo eigenlijk wilde strookte volstrekt niet met het ongeduld van haat voogd en begon hem langzamerhand te hinderen Hij had natuurlijk verwacht dat zijn vriend Dillingham de eerste gelegenheid de beste en hij had