Goudsche Courant, woensdag 25 juni 1890

Woensdag 25 JudI Prima Quatliteit ZAHDAARDAFPILIN 6 Cent per Pond polk Maltha AAaDAPPELEN 8 Cent per Pond J GERRITSEN In AmtUrdam is op den 18 Juni in den ouderdom ran ruim 85 jaar overleden de Heer JAN CHRISTIAAN d GRAAFF in leVen schipper ran Amiterdam op Gouda Uit aller naam W J DE GRAAFF GOUDSGHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Vrijwillige Verkoopingl te GOUDA Tan Een aanxienlijken I aanvankelgk bestemd geweest voor een O I Ambtenaar met Terlof en ingericht voor een i huis met elf vertrekken ten overstaan van Notaris MÜNTIJN aldaar op DINSDAG 8 JULU 1890 en 200 noodig den volgenden dag telkens aanvangende des morgens ten 9 ure in de I zaal KuNSTMi van de Sociëteit tONS GENOEGEN aan de Boelekade Op deze verkooping zal onder meer worden gepresenteerd Een prachtig zwart gebeeldhouwd Salon amtsublement Mahoniehouten eikenhouten notenhouten en andere Meubelen als Buffetten Kasten Tafels Stoelen Bonhenr 1 da jonr kleine antieke Kast met Potten en Japansche Borden Spiegelkasten Zilver I kasten en groot antiek Kabinet Voorts prachtige Spiegels Schilderden en Staalgravuren Piaoino Pendoles groote zeer 11 soliede Brandkast Secretaire Schruftafel Co1 piëerpers kleine Brandkast verschillende Land kaarten Ledekanten Bedden en Beddegoed i Waschtafels Badknip met toebehooren groot Smirnaasch Tapyi Vloerkleeden Karpetten Loopers enz Linnen Pers Oraaimangel Haar I den Kachels Fornuizen Tninstoelen Tninbanken en Tuintafels enz enz De Goederen zgn te bezichtigen Op ZONDAG 6 JULI a s met speciaal verlof tot bekomiog waarvan men zich gelieve te wenden tot den Heer M van DANTZIQ j te Gouda en op MAANDAG 7 July a s van 9 12 en van 2 5 nur voor het publiek Breeder bg biljetten Bad Broeken en HANDDOEKEN j A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwitserschO Horloges aUook de goedkoopste soorten Zil7ereii Dames Horloges van af loZilveren Heerea 10 Gouden Dames 17 Gouden peeren 25 Eene van de beste Inrichtingen van ods land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJK De Insendlng van adrertentien kan geschieden tot dón uur des namiddags van den dag der uitgave Een ware schat 1 voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gbheime uitspattingen is het beroemde werk 1 ZDr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aao de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagaziq te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen SE mim 8LM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz I waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Uebroeden I Dirk en Wouter Crabeth I DODE I CHRISTIAAN KRAMM I Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der I AcademievanBouwkunde te Utrecht 1 Prijs 80 Cents 1 A BRINKMAN a0l300©0000SQ ®®®® Lange Tiendeweg GOUDA iB bevelen zich beleefdelgk aan voor de LEVERING Jg BOEK en STEEÜTDRUKWEEKEÏT l I PLAATSING VAN ADVEHTENTIËN fg M P B O8Q0QËSi3£rSS SSSea 1 Qouda Snelpersdmk van A BaiHKitA ii Zoc dat Engeland de ooafhankelpheid fan den Sultan van Zanzibar zal eerbiedigen Tot verdere discussie leidde de interpeUatie niet In de Kamer werden ook de conclusien behandeld van de commissie voor de petitien over het adres j der aandeelhouders in het Panama kanaal Fallières leide dat noch de Kamer noch de regeering ooit de verantwoonlelijkheid zouden aanvaarden voor de noodlottige operatie van Panama De justitie is in de zaak gemoeid de liquidateurs zijn benoemd de civiele rechter zal zijn plicht dofn Eene motie waarbij de Kamer zich me de conclusien van het rapport vereenigde werd aangenomen nadat Fallières die motie had geaccepteerd I Zeer verstandig heeft du Servische regeering besloten niet voort te gaan met het belemmeren van den invoer van handelswaren uit Oosteanjk en Hongarije b regeering heeft dit te Weeuen doen weten en sprak tevens de verwachting uit dat het veoiuvoerverbod zou worden opgeheven Ten einde een poging te doen om een schikking tot stand te brengen zal de regent Ristica weldra naar Weenen vertrekken Zeker zal een dergelijke poging meer helpen dan vijandige maatregelen In de derde additiooeele begrooting bij den Duitschen Bondsraad ingediend wordt gevraagd 73 600 000 M waaronder 42 millioen voor militaire doeleinden namelijk 15 millioen voor de artillerie 10 millioen voor nieuwe geweren 12 millioen voor de oefeningen der reserve 5 millioen voor kazernes in ElzasLotharingen Bovendien wordt voor den aanleg van strategische spoorwegen lO millioen gevraagd Volgens de laatste berichten uit Valencia lijn twee ernstige gevallen en een sterfgeval van cholera voorgekomen te Gandia De gemeenteraad en de gezondheidscommissie hebben zich permanent erklaard Een brigade ontsmetters is gevormd en een Hospitaal is ingericht Uit Rugat en Montichelvo worden oemge nieuwe gevallen gemeld De geneesheeren spreken tegen dat verdachte gevallen te Valencia zijn voorgekomen Vijf gevallen van cholera zijn voorgekomen te Coreagenta waarvan één met doodelijken afloop Dit is de vierde plaats in Spaoje die aangetast wordt Kleinhandel Id Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Angustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis 1 dat bij hen is ingekomen van de navolgende j persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt i gevraagd om in de bij zijn naam vermelde loea i liteit sterken drank in het klein te mogen verkoo I pen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localite it J W van Eijsden Korte üroecendaal j I 2U2 I GOUDA den 23 Jnui 1890 i Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING lo B De Secretaris j BROUWER KEJMXISGEt ilMG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den I Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingrn enz te Rotterdam op den 19n Juni 1890 is executoir verklaard het Kohier No 1 van het Patentrecht dienst 1890 91 Dat voormeld Kohier ter invordering is geateld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op denbij do wet liepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maande bjnnen welken 1 de reclames behooren te worden ingediend I GOUDA den 23 Juti 1890 De Burgemeester voornoemd H W G KONING Lo B PETaOLEUM i OTEERI GEN van de Makelaars Ca ntziaar d Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd 1 oco Tatikfu8t 8 15 Geïmporteerd fust 8 20 Augustuslevering 8 20 September October NoT mberen December levering ƒ 8 30 apvertentiëmT ADVERTÊNTIËN in alle finnen en BuitetUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean van k BRINKMAN en ZOON te Gouda Oe 4iitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommen VIJF CBN TEN 1 JOLI b nt een nieuw kwartaal van de Oondsobe Courant Nieuwe Abonnés ontvangen de vóór dien tijd verschUnende nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 24 Juni 1890 Bij de Zondag jl te Botterdam gespeelde cricket matob tusschen de Rotterdamsche crioketclub Sparta en de Goudsche crioketolub Olympia won S rta met ééa inning en 60 runs De G C C Olympia maakte in de eerste inning 12 runs tertrijl de E C C rta er 74 maakte Iti de tweede inning maakte Olympia nogmaals 12 runs Topscoar voor Sparta was de heer P Hooykaas met 23 runs en voor Olympia de heer W van Ingen Schouten met 5 runs BlqksDi en bq het departement van koloniën van den gouverneur generaal van NederlaudschIndié outvangen telegram is op 31 desor opgerukt tegen Kwalabagoh en Olehgadja met het gevolg dat de vijand verdreven en Olehgadja genomen werd Drie mindere militairen werden licht gewond De eolonne was 17 dezer in Edi terug Bedankt voor het beroep naar Woudsend Ds J Hoek te Zevenhuizen De collecte voor het fonds tot aanmoedigingen ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft te Zevenhuizen opgebracht ƒ 10 26 Te Boskoop zal binnenkort een zwom en badinrichting voor dames en heeren worden geopend FEViLLETOK iVit hel Engeltch xv 84 Mijnheer Dent die even was opgestaan viel terug in zijn stoel Hoewel die brief van Jack hem veertien dagen geleden uit zijn humeur bracht deed het hem toch genoegen te vernemen dat de jongen gezond en wel was meer dan hy zich zelven wilde bekennen Het bericht van zgn dood dat daar als een bom kwam neervallen want de kolonel had zich met militaire kortheid en juistheid van zijn plicht gekweten sloeg mijnheer Dent geheel temeer nÓcih heden Dillingham zei hij somber dat is allerbedroevendsl Een tijdlang bleef hij zitten zonder een woord te spreken toen bedacht hij dat hij toch de honneurs moest waarnemen en verzocht don jongen dominé om Fanny te schellen dat ze sherry en beschuitjes voor den kolonel binnenbracht Mijnheer Dent nam werktuigelijk een glas wijn en hield het onaangeroerd in de hand terwijl hij aan mijnheer Dillingham de taak ov liet den vreem De eerste gelden tot opricUting zijn verstrekt door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen het tekortkomende is bijgedragen dqor particulieren Het lidmaatschap per gezin is 3 r voor iedere persoon meer 1 De werklieden kunnen op sommige tijden baden tegen 5 et per persoon De inrichting laat zich zeer goed aanzien zoodat er voorzeker een druk gebruik van zal worden gemaakt In de jongste gemeenteraadszitting te Oudewater werd de rekening der gemeentelijke gasfabriek over 1889 goedgekeurd Ér was een batig saldo van 462 37 Goedgekeurd werd mede de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1889 en de begrooting van dat bestuur over 1891 Tan slotte werd nog een voorstel tot rergrooting der Secretarie besproken en aangenomen Aan het Venlag van den toettand der gemeente Qouda over 1889 ontleenen wij nog het volgende Middelen tot leniffing en vermindering der armoede inzonderheid door onderwee en werkverschaffing Onder de gemeentelijke instellingen tot leniging on vermindering der armoede door onderwijs behooren gerangschikt te worden de beide Openbare Kostelooze Scholen en de Avondschool herhalingsonderwijs weUce toegankelijk zijn voor alle onvermogenden Verder komen daarvoor in aanmerking de beide Burgerscholen voor jongens en de beide Burgerscholen voor meisjes waarop eveneens kinderen van onvermogenden kunnen worden toegelaten tot de klassen voor het zoogenaamde meer uitgebreid lager onderwijs bestemd Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door tusschenkomst van instellingen welke door b jzondere vereenigingen worden geregeld en bestuurd deling bezig te houden Zei u niet dat u uit Zuid Carolina kwam vroeg mijnheer Dillingham de gezochte toenadering open stellende nUit Zuid Carolina ja Mijnheer antwoordde de kolonel Daar ben ik ook van daan zeide de jonge geestelijke Ik heb nog verre aangetrouwde familie onder de Todhunters de Randalls Ik behoor tot de Peytons mijaheer Neem my niet kwalijk mijnheer maar ik heb uw naam niet goed verstaan toen onze bedroefde vriend mij de eer aandeed tf Dillingham O ja nu herinner ik t mij zeide de kolonel terwijl hij verstrooid naar het plafond keek en met zijn glas speelde er is een Todhunter met een Dillingham getrouwd maar dat was er een van een anderen tak Maar mijnheer het is me recht aangenaam kennis met u te maken resht aangenaam En kolonel Todhunter die niet zuinig met de sherry had omgegaan schudde mijnheer Dillingham allerhartelijkst de hand en deze werd daarop weder even koel als te voren Na eenigen tijd werd het gesprek weer voortgezet en de kolonel verhaalde hoe het kwam dat hij deze treurige boodschap overbracht De jonge Dent was pas kort te voren bij zijn regiment gekomen maar hij had schik in den jongen man gekregen zag dadelp dat er wat in zal mijnheer Had ADVERTENTIBN worden geplaatit van 1 5 regels it 50 Centen iedere legtl meer 10 Centen G BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Deze zijn de beide hiervoren reeds genoemde instellingen a De Jferkinrichting tot Kering to Bedelarij Deze instelling wordt in stand gebonden door bijdragen van particulieren en verder uit de opbrengst van het gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte diensten De Inrichting is gevestigd in een gebouw van de Gepieente dat ook van harentwege wordt onderhmiden Zij die ondersteuning behoeven kunnen daar met het verrichten vïa hèt hun aangewezen werk den kost en bovendien eene kleine geldelijke belooning bekomen In het afgeloopen jaar namen behalve de vast opgenomenen wier aantal varieerde van 36 tot 38 lieden die tegen eene geringe bijdrage van armbesturen of particulieren daar huisvesting voeding en kleeding ontringen slechts weinigen hun toevlucht tot de inrichting Het grootste getal zoogenaamde dagmenschen was 16 het kleinste 5 Het bestuur der Werkinrichting bestaat uit 9 leden met een collegie van 25 commissarissen b Se vereeniging u Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armeede Deze vereeniging heeft ten doel aan behoeftige gezinnen zedelijke en stoffelijke ondersteuning te verleenen het laatste inzonderheid door tegen een billyk loon aan vrouwen naai en breiwerk te verschaffen De vervaardig de goederen worden deels verkocht deels verioot De vereeniging staat onder het bestuur van eenige dames Instellingen ter voorkoming van armoede door of van wege de Gemeente beheerd a I e Stedelijke Bank van Leening bestuurd door eene Commissie van drie leden schrikkelijk het land toen het bericht kwam dat de jonge Dent gekwetst was Deat had verteld dat zijn oom te Rivermouth woonde en toen de kolonel voor particuliere zaken te Boston was had hij besloten zelf het bericht over te brengen Het bericht dat Dent gestorven was in het hospitaal der opstandelingen of eigenlijk in een ambulance want hq was opweg naar het hospitaal gestorven mijnheer was den kolonel ter oore gekomen toen hij op het punt was naar het Noorden te gaan Nu begon het gesprek te verflauwen de kolonel deed allerlei pogingen om heen te gaan maar de karaf met sherry scheen een machtige aantrekkingskracht op hem uit te oefenen Eindelijk vertrok hij Op mijn woord Dillingham zeide mijaheer Dent dat grieft me meer dan ik je zoggen kan Ik begrijp uw verdriet zei mijnheer Dillingham zacht Ik heb ook eens een neef verloren en hoewel hij nog maar een kind was en ik ook nog heel jong is de indruk mij jaren lang bijgebleven Het was voor hot eerst dat ik kennis maakte met den dood Ik heb den dood vroeger loeren kennen zeide iflijnhoer Dent somber maar de dood is altijd nieuw en vreemd En na een lange pauze vervolgde hy Ik zou je wel eens over een ding willen hooren Dillingham Jaren geleden is er een liefdesgeschiedenis geweest tusschen Prne en mijn neef kinderwerk dat op niets uitliep maar dat bericht zal Prue toch zeker trg aandoen zooals de zaken nu f