Goudsche Courant, woensdag 25 juni 1890

Op den laten Januari 1889 waren aanwezig 14610 panden beleend met ƒ 42320 80 In den loop van het jaar werden beleend 64609 Toor 143746 70 Xe ismen 79219 panden beleend met ƒ 186067 50 Daarentegen werden er Gelost 63291 panden tegen 141278 76 Verk 1494 4180 20 Tezam 64786 panden ten bedrage van ƒ 145458 95 Zoodat op im December 1889 aanwezig waren 14434 panden bel met ƒ 40608 55 Bij de Spaarbank te Gouda was geplaatst 10000 Eenjaar rente daarop verschenen 300 Inleggelilan bij de Brandwaarb Maatsch n ISO Het deb der administratie van verk was 305 95 Het saldoinkaa 6582 85 Kapitaal der bank op Uit Dec 1889 ƒ 57927 35s Er werden in den loop van het jaar 3374 panden minder beleend en 12059 minder ter leen verstrekt dan in 1883 De commissie van administratie onderging geene Terandering in hare samenstelling b Se xiarta onder het beheer van het Burgerlijk Armbestuur I r 375 personen werd in 1889 ingebracht de som van 3603 Zy ontvingen terug ƒ 3719 84 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft weid bestreden uit de rente die het kapitaal dat op de Spaarbank is geplaatst afwierp ten bedrage van ƒ 37 58 en voor het overige uit de fondsen van het Burgerlek Armbestuur In het vorige jaar hadden 366 personen de som van 8708 40 ingebracht Nevens de beide voorgaande Gtemeente Instellingen verdienen nog de volgende die door of van wege corporatiën of particulieren beheerd worden vernelding a Zte Spaar en HtUpbani opgeriihl door het Departement Gouda der MaattcMppij tot ISut tan t Algeneen Ie De Spaarbank Blgkens de laatste rekening waren er 2055 deelnemers of crediteuren tegen 1997 ÏD 1888 De inbreng bedroeg in het jaar 1889 109734 87 terwql terugbetaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor interessen ƒ 88780 19 Ia het jaar te voren werd ingebracht n5430 50V en opgevraagd ƒ 85601 13 De Spaarbank betaalt 3 pCt rente 2e De JliUpbaai Deze gaf in het afgeloopen jaar 64 voorschotten tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 10720 In 1888 bedroeg het getal voorschotten 61 en beliep de voorgeschotene som ƒ 10240 b n Algemeen Ziekenfondê dat 389 deelnemers telde door welke ƒ 2089 04 aan contributién werd bqgedragen Aan 339 personen werd geneeskundige knip verleend bovendien ontvingen 44 vrouwen geldelgke bijdragen voor verloskundige hulp e Eene Begrafeniabu Zij telde 684 leden voor het begraven van 3 J personen werd een bedrag van ƒ 2300 uitgekeerd Landbouw en Veetïkit Algemeene toeêtand De toestand vau landbouw en veeteelt was over het algemeen gunstiger dan in het vorige jaar staan Daar ben ik zeker van Hoe zal ik het haar zeggen 1 het volstrekt noodig dat zij het dadelijk hoort vroeg mijnheer Dillingham nadenkend Ik vrees van ja want er is zooals ja weet een erfenis mee gemoeid Ik zou natuurlijk zei mijnheer Dillingham alles aanraden wat juffrouw Palfrey voor onaangename aandoeningen kon bewaren Daarom is mijn raad misschien niet geheel en al onpartijd g maar als er nu eens een vergissing had plaats gehad Zooals kolonel Todhunter zelf zegt heeft hij het bericht uit de tweede hand Het kan waar zijn maar het kan ook niet waar zijn Waarom zou men de zaak juist van de donkerste zijde beschouwen terwijl er nog mogelijkheid overblijft voor de hoop dat hq verkeerd ingelicht of misleid is Dat is alles mogeIgk Als ik een raad mag geven dan is het het voor jutfrouw Palfrey zoolang mogelgk verborgen te houden En als zij nu kalm blijft Je hebt gelijk je hebt altijd gelijk Dillingham Mijnheer Dent De opbrengst det wei en hooilanden was in den voorzomer aanmerkslQk Later is die door de veelvuldige regens veel verminderd zij bleef eohter beter dan in vorige jaren De hooge waterstand heeft wederom in den onder deze Gemeente gelegen Oostpolder eenige sobade ver oorzaakt ofschoon niet zoo belangrijk als in 1888 In de koop en huurpr zen der landerqen kwam geene merkbare verandering De gezondheidstoestand van het vee liet niets te wenschen over Het vee ging op tijd naar de weide en kwam weder op tqd in den stal terug Aanfok en handel bleven onveranderd De vetweiderij is hier van geen beteekenis De prijzen van de boter waren matig die van dekaas goed De alhier bestaande margarine botetfabriek werkt steeds met goed gevolg Er zijn betrekke jk weinig warmoezerygronden De groenten worden meerendeels in de gemeente verbruikt De uitkomsten der gewassen waren niet ongunstig De vruchtenteelt heeft niet veel te beteekenen De handel in vruchten was niet bslangrqk De uitkomsten der bloem en boomkweeker en die van lieverlede in omvang schynen toe te nemen konden middelmatig heeten Hetzelfde kan van den handel gezegd worden Voor zoover bekend bestond de veestapel werkpaarden 146 ezels en muilezels 2 springstieren 1 melkkoeien en melkvaarzen 926 kalveren en pinken 123 mestvee 16 schapen 8 geiten en bokken 12 varkeus 98 Het pluimvee uit hoenders ongeveer 1200 kalkoenen 2 eenden 62 zwanen 2 Bgenteelt bestaat hier niet De gemiddelde marktprgzen bedroegen Van paarden werkpaarden 72 50 het melkvee 147 60 het slachtvee 157 60 kalveren 62 60 1 bokken eu geiten 4 schapen 26 n lammeren 83 varkeu 109 biggen 8 S0 de boter per kilo 1 86 V de kaas per 50 kilo 22 60 Er werden ter markt gebracht Paarden i 416 Eunderen 919 Kalveren 74S1 Schapen 3318 Lammeren 3422 Bokken en Geiten 396 Varken 5143 Biggen 19262 Boter 71838 kilogr Kaas 705294 De alhier bestaande Afdeeling Qouda etf Omstreken der Hollandsche Maatschappg van Landbouw telt ongeveer 150 leden Dit geval en nog een paar dergelijke voorbeelden kwamen den heer Oent in de gedachte en hij begon zich ten laatste inderdaad te verbeelden dat het ergste nog niet gebeurd was Het zou dan toch ook al heel toevallig wezen dat Jack die ongedeerd drie jaar onder de boeven in Montana eu Califomie had doorgebracht dadelijk gedood zou worden een waek nadat hij den voet waar in de beschaafde wereld gezet had al was het dan in den oorlog Mgnheer Dent was een van die menschen die da kunst verstaan het onaangename uit te stellen en die oppervlakkig beschouwd eigenlijk geen gevoel hebben terwijl zij juist doordat ze zooveel gevoel hebben zoolang mogelijk er voor terugdeinzen het onaangename te zien Dillingham riep hij haastig opziende Ikhoop dat kolonel Todhunter dat praatje niet in de stad zal gaan vertellen Het zou verschrikkelijk wezen voor Prue als ze dat zoo onverwachts hoorde Een praatje gaat zoo gauw rond Ik wilde wel dat je dan kolonel eens ging opzoeken en hem waarschuwde Dat is goed hernam mijnheer Dillingham ik zal het dadelijk doen Ik moet anders zeggen dat ik zonder zulk een dringende reden zeker da kennismaking niet zou voortzetten Hg hoeft geen heel pleizierigen indruk op mij gemaakt 0p mij ook niet Hij schijnt van sherry te houden merkte mijnheer Dent aan terwijl hij glimlachend naar de ledige karaf keek Een bee e te voel zei mgnheer Dillingham Bg de afdeeling aanvullingstroepen welke Zaterdag per stoomschip Prina Frederik naar Batavia vertrok bevond tich ook de bekende luchtreiziger P J H Wolff die als soldaat sohrüvar dienst bg het Indisoha leger heeft genomen Men schat den uitvoer van aardbezie van Breda en de omliggende gemeenten op 10 000 liter per dag A B C De politie te Weenen houdt zich met eene zaak bezig die stof voor eene klucht zou kunnen ge en als ze niet zulk oen ernstigen achtergrond had Dr Feratoner tweede geneesheer in het gasthuis op te Wie len is wegeus diefstal en valsohheid in geschrifte in hechtenis genomen Uit het onderzoek is gebleken dat de beklaande een week verlof gevraagd en dis vacantie gebruikt had om met gebruikmaking van een valsch document waaruit blijken moest dat h j het eindexamen der handelsschool met lof had afgelegd eene plaats als winkelbediende te erlangen Die dokter met verlof achter de toonbank zou ongetwijfeld een grappig motief zijn indien Peratoner in die 8 dagen z jn chef niet als een raaf bestolen had zoodat de politie er in gemengd werd Natuurlijk was deze zeer verbaasd over des dokters handeling en stelde daarom een nauwkeurig onderzoek in Daaruit is nu gebleken en dat is het vreemdste van de geschiedenis dat Hereto ner in het geheel niet in de mediegnen gestudeerd had en door middel van een valschen bul zich als dokter in het gasthuis had weten te doen aannamen Daar was h i bgkans een jaar werkzaam had zieken verpleegd en den dienst verricht Die üaak maakt natnurlijk heel wat sensatie en men weet niet of men zich maar over de doortrapte onbeschaamdheid van dezen valschen leerling van ï ulaap dan over de zorgeloosheid van het gasthuisbestuur moet ergeren Uit Assahan wordt het volgende medegedeeld bo tretfende den verraderlgken moord door een Chineescben koelie op den heer Otto Dermout geemploieerde op eene tabaksondameming van de firma Herrings en Ck De Chinees was herhaaldalijk voor zgna Iniheid an zqn slecht en slordig werken terechtgewezen maar vruchteloos Do heer Dermout had toen den administrateur voorgesteld hem met oane boete van 60 et te straifen deza had daarin toegestemd eu da boete afgehouden 0 er deze ellendige vijftig dollarcenten liep de wraakzucht van den ellendeling Das morgens kwam de heer D kijken hg den jongen tabaksaanplant waarbij plankjes worden in don grond gestoken voor de schaduw en ziende dat da Chinees de plankjes waarschijnlgk met opzet geheel verkeerd bad geplaatst bukle hij zich om te wijzen hoe het moest geschieden Nu bracht de Chinees hem van achter een geweldigen slag toe mat het met beide handen gebruikt wordend werktuig waardoor de aangevallene neerstortte terwijl hij hem met eau tweeden slag het achterhoofd insloeg zoodal de dood onvarwgld volgde De veepest zoo wordt aan het Bal Ml uit Bantam geschreven spookt hier al maanden lang In da afdeeling Serang woedt zg het hevigst daar heeft men het opgegeven de ziekte nog te bestrijden Voor eenige weken reed hoorde ik het cijfer 8000 noemen als het aantal gestorven karbouwen in die deftig De jonge dominé keerde onmiddellgk naar hat hStal terug en de eerste dien hij zag was kolonel Todhunter die wat ververschingen had gebruikt in de restauratie naast het magazijn van Odiome De kolonel was zoo razend druk dat het niet heel aangenaam was in het openbaar zooals hier in den gang van Old Bell Tavern ta staan praten en mijnheer Dillingham was genoodzaakt hem uit te noo ligen mede to gaan naar zgn studeerkamer Geduiende de vier dagen dat hij in de stad blaef liet kolonel Todhnnter weinig restauratie onbazocht Alleen bij instinct en blijkbaar zonder eenige moeite zijnerzijds ging hij regelrecht naar elke plaats waar sterke drank en likeuren te krggen waren Hij maakte kennis met iedereen gaf zijn geld mat milde hand uit an zei aanhoudend Heeren ga je mee om de duiten wat te laten luchten In minder dan viar entwintig uur was kolonel Peyton Todhunter in Bivermouth algemeen bekend en stond terecht zeer hoog in de achting van die hoeren die meest bij Odiome samenkwamen wier duiten telkens weer in da lucht moesten In dien tijd zag men Jeremia Bowditch door de straten zwieren in een staat van buitengewone geestelijke verrukking Door dan invloed van den kolonel was hij bijna overal tegelijk en bijna volbracht hg de moeielijka taak van twee Imrreltjes tegelijk te drinken in twee verschillende wgkan van de stad W ordt vervolgd afdeeling In de aangrenzende afdeeling Paudeglang woedt de ziekte ook hevig Op het land Tjikandie Oedik zijn een 2000 tal karbouwen dood de ziekte is daar nu minderend In het district Tjilegon was de ziekte zeer hevig maar werd er bedwongen De afdeeling Tjarigin is nog zoo goed nis vrij Lebak is ook lang vrg gebleven maar eindelijk is de ziekte ook dafir ingesleept uit Tjikandie en Paudeglang De veearts Esser reist heen en weer en zoo doen ook de controleurs en adspiranten Breekt de blekte uit in een dessa dan wordt hot gezonde vee gestalt in een kraal op eenigen afstand gelegen en het aangetaste vee in een anderen kraal ook buiten het dorp in oen andere richting Als bewakers worden aangewezen eigenaren der beesten die de kudde op de daartoe aangewezen plaatsen doen baden en voor da voeding met versoh gras zorg dragen Hun is verboden in andere kralen te komen Maai de bewakers schoon het hun eigen vee is en zij nog eene vergoeding in geld voor hunne taak kaijgen laten het zieke vee maar onverzorgd liggen Zoowel in Lebak als op Tjikandi heeft men nu weinig gevaar voor totale verspreiding ofschoon de fatale toestand in het Serangsche en Pandeglansche en ook het Buitenzorgsobe misschien altijd een besmettingshaard blijft waaruit de besmetting opnieuw ingesleept wordt De bankier Arrigo uit Termini die in handen van roovers is geweest deelt in het Giornale di Steilia zgn wedervaren mee Toen hg Zondag 6 Juni met zijn eenigen zoon een bergtochtje in den omtrek van Tormini maakte zagen zg zich plotseling omsingeld door een troep mannen als karabiniers gekleed die hem van zijn zoon scheidden en hem dwongen hen te volgen langs wegen zoo steil en moeilijk dat hij gedurig van zijn paard moest stijgen om niet den nek te breken Omstreeks twaalf uur hielden zij stil in eene soort van vlakte en bloven daar tot zes uur na don middag toen de tocht voortgezet werd Arrigo werd nu geblinddoekt eu door twee der roovers in den arm genomen tot zij bg eene grot waren gekomen Deze grot had twee verdiepingen de gevangene werd in de onderste afdeeling gelaten die zeer vochtig was en twee of drie mannen bleven ter bewaking in de bovenste lig sliep daar geheel in elkaar gedoken met wat stroo voor hoofdkussen en oen geitevel voor dek Noch dien Zondag noch den volgenden morgen kreeg hij iets te eten het brood dat hij by zich had word door zijne bewakers genuttigd Das Maaudagavonds kreeg hg oneetbaar zwart brood kans en water Blijkbaar konden do roovers hom niets bezorgen daar de bergen alle met politiemacht bezet waren en zg dus ook zelveo honger leden Van het weinige voedsol dat hem toegedeeld word namen de bewakers altgd rijkelijk het hunne Met den dood bedreigden zij hem niet en iu bet geheel spraken zy steeds vriendelijk tegen hem Dos Maandags middags lieten zij hem eenen brief schrijven aan zijne familie waarin hg vragen moest 20 000 oneen goud in ruil voor zijne invrgheidstelling op eene bepaalde pUats ueer te leggen Toon de brief geschreven was veranderden zij de plaats en wilden ook 20 in 30 000 veranderen waarvan zij echter afzagen toen de bankier verzekerde dat dit een onmogelgke eisoh was Xa vier of vijf dagen dwongen zij ham eenen tweeden brief ta schrijven ditmaal met inkt dieu zij maakten van buskruit iu water opgelost Zijne familie had ondertusschen 120 000 Ure gezonden 50 000 in goud het overige in bankbiljetten an zilver en weldra werd hem aangekondigd dat hij over eenige dagen vrijgelaten zou worden Vrgdag morgen kreeg hij niets te eten en toen zijn bewaker zich even verwijderde beving hem de doodelgke vrees dat men hem daar alleen van honger zou laten sterven Met inspanning van al zgne krachten gelukte het hem toen souder hulp naar boven ta klauteren en zoo vond de roover hem bij het terugkeeren in do bovenste grot Arrigo smeekte hem de grot te mogen verlaten en de ander stond dit toe op voorwaarde dat hij beloofde zich te verbergen als er onraad was Tegen den avond geleidde de bandiet hem naar benedon tot bij een pad dat zooals hij zeide regelrecht naar Termini voerde De roover verwijderde zich met de belofte terstond terug ta keeren maar hij kwam niet en na eau half uur Lesloot Arrigo dit pad te vervolgen Hat bracht hem echter steeds dieper de bergen in en zoo keerde hg om en zocht bij het licht van wssluoifors tot hg een ander pad vond dat naai beneden voorde Plotseling stoad hg lot zgne onuitsprekelijke vreugde voor een hok van eenen tuin aan iemand uit Sciara behooronde en vroeg aan deu boer die daar woonde om voedsel in de eerste en een paard in de tweede plaats Geld had hg nog want toen de roovers hem dat afvroegen had hij de hand in den zak gestoken met kracht de voering opengetrokken en een brioQo van 1000 lire tusschon jas en voering geschoven waarna hij het overige een SOO lite overgegeven had De boer en zijn gezin waren niet weinig verbaasd en verheugd den bankier Arrigo iens droevige geschiedenis zij gehoord hadden levend voor zich te zien on smeekten hem dien nacht daar te blijven Maar Arrigo s verlangen naar huis was te sterk De zoon van den boer wist iu den omtrek twee ezels te huren on vergezelde den bankier naar Termini wsar hij om 12 uur 20 min aankwam nog begeleid door twee V ldwachters dio hem onderweg ontmoet hadden Men kan zich de vreugde zgi r familie voorstellen bij dat onverwachte wederzien In een oogenblik was de tgding door Termini verspreid en hoe laat hot ook was stroomden bloedverwanten en vrienden toe om den man welkom te heeten die wol in een deerniswaardigon toestand maar toch levend teruggekeerd was Door den deurwaarder Eisma te Wolvega werd op 31 Maart jl ten uadeolo van J L en anderen beslag gelegd op de roerende goederen van den landbouwer H J O aldaar Daartoe behoorden elf koeien vijf kalveren en een paard De omroeper U J P werd als bewaker over deze goederen en het vee aangesteld doch reeds iu den dorden nacht nam deze do vrijheid zich voor eenige uron naar huis en ter ruste te begeven O die intusschen zijne koeien voor ƒ 1725 verkocht had aan een drietal verkoopors maakte van de afwezigheid vau den ontrouwen bewaker gebruik om niet alleen die runderen maur ook de kalveren eu het paard te ontvoeren Reeds den volgenden dag werd al het vee door do marechaussees opgespoord de kooien aan hot station te Leeuwarden en opnieuw in beslag genomen Het gevolg van een en audor was dat O iu de zitting van 14 Juni jl zich voor de rechtbank te Heerouveen te verantwoorden had wegens het onttrekken van zijne eigen goederen aan den wettig daarop gologil beslag op grond waarvan de ofücier van justitie zijne veroordeeling tot 6 maanden gevangenisstraf eischto tégen den bewaker wiens nalatigheid in het vervullen van zijnen plicht het misdrijf mogelijk had gemaakt werd 14 dagen gevangenisstraf gecischt De rechtbank veroordeelde in hare jongste zitting H J O tot 18 maanden P tot 2 dagen gevangenisstraf Door eenige leden van het district Utrecht der veroeniging Bigett Uulp is oen plan ontworpen dat ten doel beeft die velen vooral vrouwen als karig gepensioneerden onderwijzeresseti gouvernanten weduwen en ongehuwde dochters vun ambtenaren predikanten onz die op gevordorilen leeftijd bezwaarlijk in haar onderhoud kunnen voorzien te hulp te komen Daarvoor willen zij ooue stichting in het levon roepen Wol bestaan er inrichtingen die in de behoefte schijnen te voldoen maar ze zijn öf te plaatselijk van aard of te philanthropisch nKr is zegge de genoemde leden van E II eene bepaalde bohuefto aan eeuo nieuwe stichting gebaseerd op eigen hulp d i door onderlinge samenwerking opgericht Do veroeniging Eigm hulp is daarvoor hot aangewezen lichaam De inrichting moet h i voldoen aan de eischen vnu personen van verschillende maatschappelijke positie on dus in klassen zijn gesplitst on bepaalt zich naar hunne denkbeelden tot hen die gedurende oen zeker aantal jaren lid van de voreoniging Eigen Hulp zijn geweest of tot de naastbeslaandon v in dezen De stichting wordt volgens hun ontwerp van uitvoering in het leven geroepen door eene algemeene afdeeliug der vereeuiging Eigen hulp waarmede zij slechts door administratieve banden is verbonden Zg is niet coöperatief d i de iuwonenden koopen zich ill doch deelon niet in de winsten Zg wordt opgericht in eene groote centrale platita Het benoodige kapitaal is tweeërlei a hetgrondkapitaal i het exploitatiekapitaal Het grondkapitaal wordt verkregen door a een renteloos voorschot ca H uo dotatie van de veroeniging E IL groot ƒ 500U b een jaarlijksohe bijdrage of bijdrage ineens waartoe de verschillende districten worden uitgonoodigd de jaarlijksohe bijdrage totdat het vereischto kapitaal bijeen is c bijdragen op dezelfde voorwaarden gevraagd van do leden der vereeuiging E H d schenkingen legaten enz Het grondkapitaal bedraagt minstens ƒ 50 000 en wordt uitsluitend besteed voor aankoop oprichting en onderhoud van gebouwen en terreinen Hot exploitatickapitaal op gelijke wgzo ta verkrijgen bedraagt minstens 10 000 en wordt versterkt door de ingebrachte golden der iuwonenden en de bij hun dood eigendom der stichting geworden waarden De inwonondon worden verdeeld in 3 klassen a Zg die 2 afzonderiijke vertrekken bewonen alleen I tafelen en geheel bediend worden b Zij die één afzonderlijk vertrek bewonen maar geiamenlgk leven en overigens gelijk zijn aan klasse 1 c Zg die gezamenlgke slaapzalen hebben gezamenlgk leven en enkele diensten verrichten Er zal zijn een huismeesfer eene huismeesteres met dienstpersoneel voor ruwen arbeid beiden bezoldigd Do iuwonenden betalen eene jaarlijksohe som of eene som in eens Bij gunstigen financieelen toestand acht de ontwerper kostelooze opneming niet uitgesloten De iuwonenden zorgen zelf voor een vast te stellen ameublement voor elke klasse verschillend voor lijfgoed en tafelgereedschap Een en ander behalve het lijfgoed blijft eigendom der stichting Geld wordt niet verstrekt aan de iuwonenden die volkomen vrijheid genieten behoudens do bepalingen van het reglement van orde Zij die met behulp van de levensverzekering de onderlinge van E II zich eene lijfrente of oen kapitaal hebben verzekerd voor de opneming in de stichting genieten de voorkeur Zoo de plaatsruimte het toelaat kunnen personen loden van E E tijdelijk worden opgenomen tegen het tarief Het hierboven ontwikkelde plan komt in Dehandeling op de dezer dagen te houden algemoene vergadering van Eigen Hulp De ontwerpers wenschen dat huu plan aan eene commissie ter overwoging en verdere uitwerking wordt gegeven De koning van Dahomey doet weer eens van zich hooren De vorst heeft mot zijne Amazonou een strooptocht ondernomen in het land der Kgga s en is met 1000 gevangen negers naar zijn hoofdstad teruggekeerd Het doel van dezen strooptocht is duidelijk Wanneer do koning ten strijde trekt moet hij gevangenen mee brengen ten einde zijn onderdanen op daar gebruikelijke menschenoffers te onthalen Nu s konings troepen door de Franschen zijn teruggeslagen moeten de arme Egga s het gelag betalen en zich als krijgsgevangenen laten terochtstellen Bultenlandsch Overzicht De heer W H Smith deelde gisteren in het Engelache Lagerhuis mede dat de Rogeering met betrekking tot het wetsontwerp op den aanslag in de gemooutelgke belastingen besloten hoeft die artikelen in te trekken waarbij het comité van den Raad wordt gemachtigd de patenten op de drankwinkels af te koopen De Rogeering zal voorstellen de reeds voor dat doel toegat tane sommen bijeen te houden om tot bedoelden afkoop te dienen zoodra hot Parlement da vereischto wetten zal hebben aangenomen Prins Bismarck heeft Zondag eone deputatie uit de Berlijnor CartoU partgen ontvangen ter overhandiging vun een adros Hij hield eene uitvoerige redo waarin hij ditmaal als oorzaak van zgn aftroden niet zooals vroogor geschillen met den keizer maar verschil van meening in den boezem van hot ministerie aangaf Met bijzondere nadruk boloogde hij dat hij nog steeds hot recht van critiek bezat want met zijn ambt had hij niet tevens het verstand verloren Hij zou niet zwijgen hg was was nog steeds de oude en zou zich niet naar de meening van anderen voegen ook al mocht hij alleon blijven staon Hij ondersleundo de vrodospolitiok en achtto het zijn plicht zelfs bij den hoogstgeplaatsten persoon zijn gevoelen ronduit te verkondigen Men kon van hem niet verlangen dat hij een rustige landbawoner werd Van een critiek van het jonaste ËngelschDuitsche verdrag wenscht hij zich te onthouden De benoeming van den opperburgemeestor van Frankfort don heer Miquel tot leider der nationaalliberale partg in den Rijksdag wordt als zeker beschouwd Hedenmorgen beginnen in den Duitschen Rijksdag do beraadslagingen over de legerwet Vermoedelijk zal do strijd vele dagen duren daar elke partij haar standpunt wil toelichten en daarbij zullen natuurlijk ook de minister von oorlog en do Rijkskansolier wel wel weer ter verdediging van het ontwerp in het krijt treden Do vrijzinnige partij blijft bij haar besluit om tegen de gebaalo wet te stemmen In een vergadering door do laden der partg gehouden bleek iu dit geen verschil van meening De liberalen zullen hetzelfde voorstel dal zij in de commissie deden invoering van dan tweejarigen dienstplicht ook in den Rijksdag weer indienen Mocht dit voorstel gelijk zoo goe l als zeker is door de conservntioven nationaalliberalen en hot centrum wordon verworpen dan zal de geheele liberale partg stemmen voor da resoluties welke door den heer VVindthorst zgn ingediend Dat het uitspreken dezer wenschen niet veel zal baten werd erkend maar toch meenden de liberale afgevaardigden het plan van den heer Windlhorat te moeten steunen omdat de wenschen