Goudsche Courant, woensdag 25 juni 1890

1 4355 Donderdag 26 JudI 1890 Bargerlljke Stand GEBOREN 21 Jsni Lxadnt Jitobui a Jtcobos Luodert ooderi A de Mooij ta A C Kuittri Msri oodtri P Hippel en M C vta Dillen 82 floni onderi A ven Utrecht en A Lugteoberg Gvrenlai Johennei ouden G Slreon en B de Keijier OVERLEDEN 21 Joni I A van der Beo hoievr ven H O van Oent S j 10 m 2S 6 Zoijdveld 10 m 24 J Afleeear 2S j ADVERTENTIËN GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Week en Maand Brand Fonds 1 Men is van plan met WOkelijkSCtae en maandelijksohe betaling een Brand Fonds op te richten waarvoor worden gevraagd personen goed bekend met de Burgerklasse dis als Hoofd Agenten willen fungeereo en ge houden zijn Aandeel in het Maatschappelijke kapitaal te nemen Ieder aandeel zal voorioopig groot ƒ 25 zijn waarop bg aanvaarding 10 percent moet gestort worden en dus jaarlgksch mededeeld in het Dividend De Hoofd Agenten tevens Aandeelhouders moeten alzoo belang bij het sluiten op het oog hebben hoe solieder posten des te meer Jaarlijks Dividend Brieven franco Motto BrandS FondS terStoomI drukkerij GEBRs SCHOLLAAED Botteedam Oe iiuandlng van advertentlfin kan geschieden tot éón nor des namiddags van den dag der uitgave Bad Broeken en HANDDOEKEN A 7 OS Aze Kleiweg E 73 en 73 Fransche Stooniververij Chemische Wasscheiij Gebreveieerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB 19 ROTTERDAM Specialiteit vooi het rerren en stoomeu van van alle soorten Winterjassen Mantels Costames en andere Kleedingstakken Gordyneti Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bont stoomerg I Zeer lage prijzen Eenig Depdt voor Gouda en omtlrektn by de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a I Gouda De lieele eo halve wijuflessclieii waarin BOLDOOT s Eau de Cologne verkocht wordt zvjn steeds verzegeld met cachet J C dULUUÜI 0Q00000O00©0Ö®00 Lange Tiende weg GOUDA bevelen zich beleefdelflk aan voor de LEVERING van BOEK ea STEENDEUKWERKEU I PLAATSING VAN ADVERTENTIÉN 0 0 0 0 0 Ë O 000 000000 Gouda Snelpersdruk van A Bmnkiuk Si Zoch door hem uitgmproVen toch strooien met het atreren I der liberale oppositie De conserratieveu en nationaal liberalen blgven o ertnigd dat het ontwerp al worden aangenomen ook al zal vermoedelijk de meerderheid niet zoo heel groot z n Do regoering ontvangt dan eene goode schadeloosstelling voor do nederlaag welke ïjj ten opzichte van de officiers traktementen heeft geleden De meerderheid der commissie en de meerderheid in den Kijksdag zal hetzelfde zeggen wil niets weten van de voorgestelde verhooging der officierstraktementen Het eenige wat de Rijksdag wil doen is medewerken tot het verbeteren van den toestand der lagere ambtenaren Hiervoor heeft de commissie 12 000 000 Mark ter beschikking gesteld maar de 8 000 000 welke de regeoring bovendien nog vraagt voor do officieren is met bijna algemeene stemmen geschrapt Er is thans door de DfuUche Kolonialgetelhchaft definitief besloten de feestelyke ontvangst van Wissmann bij zijne terugkomst geheel te laten vervallen Dit besluit werd blijkbaar in overeenstemming met Wissmann zelven genomen en het is de oerate groote betooging tegen de Duitsch Engelache overeenkomst Deze betoogin is te opmerkelyker omdat tot de Kolomalgetéüachaft vele leden der hoogste aristocratie ook de staatssecretaris voor buitenlandsche xaken Von Marshall de minisier Lucius en voorts bijna alle Afrika reiiigers en vele uitstekende geleerden behooren meestal mannen die overigens tot de politieke vrienden der nieuwe aera gerekend worden De Standard verneemt dat de overdracht van Helgoland geschiedt op 1 October Prins Heinrich komt met een smaldeel het eiland namens den Keizer overnemen Helgoland zou als zelfstandig rijksland bestierd worden gelyk Elzas Lotharingen Omtrent de strategische waarde van Helgoland bevat de RAevi Kuner te Wiesbaden een artikel van eene nantoriteit in marinczaken naar men vermoedt van admiraal Werner die aldaar woont Daarin leest men De bezitneming van het eiland mag uit een nationaalpoUtiek standpunt met blijdschap worden begroet maar is uit een practisoh politiek oogpunt geen aanwinst Helgoland aki ons veel geld kosten en kan ons heel wat last verooriaken Het slecht voorloopig te versterken geeft niets omdat het dan 1 toch een overmachtigen vijand reeds bij een eersten coup lichtelijk in handen kan vallen Wil men de 1 vardediging van Helgoland als eeee zaak van nationale eer beschouwen en het eiland tot eene wapenplaats van den eersten rang noaken dan zou er eene I veilige haven moeten worden aangelegd en rondom 1 het eiland eene linie worden getrokken die me het zwaarste geschut kon worden verdedigd Dit zou millioeuen kosten wie weet hoeveel Maar het ge I schut reikt niet verder dan 4 Memijlen en du zou eene vijandelijke vloot tusschen het geschut van Helgoland en dat van Cuxhaven ot van de uiterste 1 wadden aan de Elbemonding nog altoos een vnj vaarwater van 11 zeemijlen behouden Het kanaal j van de Noord naar de Oostzee te beheorschen dt or Helgoland daarvan kan evenmin sprake zijn als van eene militaire beleekenis van het eiland Hoogstens zon het een toevluchtsoord voor Duitache torpedebooten kunnen worden De Oostenrijksche delegatie heeft de begrootiog Toor buitenland Mshe zaken aangenomen na eene beraadslaging waarin de regeering vertegenwoordigdwerd door graaf Szmageny zynde graaf Kalnokybedlegerig Baron von Plener sprak hierover zijnleedwezen uit en betoogde hoe gewichtig het is dat na Bismarck s aftreden het drievoudig verlxindaan hechtheid nog gewonnen heeft Ten aanzien 1 van Bulgarije moest voorzichtig te werk gegaan engeen ongeduld aan den dag gelegd worden niettegenstaande do erkenning van prins Ferdinand diegetoond heeft talent van regoeren te bezitten eenewenschelijke zaak is Spreker hoopt dat een b uikbare modut vivendi met Servië te vinden zal zijneneindigde met te zeggen dat de gematigde staatkunde door Oostenrijk gevolgd het in te hooge mate opvoeren der strijdkrachten overbodig maakt 1 iraaf Szmageny betuigde zijn dank voor de ten opzichte der regeering uitgesproken welwillendheid Ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen heeft de cholera zich tot 10 dorpen van de provincie Valenci 1 uitgebreid petroleumoteerSgo van de Makelaars C ntzlaar Schalkwijk te Kotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 15 Geïmporteerd fust 8 20 Julilevering 8 10 Augustus levering 8 20 September October November en Decemberlevering ƒ 8 25 8 30 LIRÖOOMS JEeUknobbela HottmvUes Huideelt Wratten enz worden in 7 ïi 8 dagen tgd geheel rerw derd zouder de minste p n t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prins per flacon met penseel SO ets AMen eelu by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TDIJLL Geen grijs Haar meer I De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfameriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansr k en zacht en véift niet Prijs 8S cent per flacon en 1 S0 ner dubbele flacon Alleen verkrygbaar te Gouda bg J H C HUINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 MfT Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend taudvleesoh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden teker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof TandarU Anatberin ondwater Dr POPP s in aanmerkelijk vergrootte flesechen voor 60 ents ƒ I ÏO en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP g Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken hnidaitslag en voortreffelijk voor baden POPFi I Venus ze p eu Zonnebloemen zeep s GekrUtaUiseerde en Transparant Glycerluezeepen zgn de fijnste Toilet nn gozondkeiUszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gr De namaaksels van Anatherin Bond water verwoesten de tanden binnen korten tijd VB Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Pnrfumeriewinkels van Nederland De nitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommera VIJF CENTEN 1 JULI begint een nieuw kwartaal van de Goudsohe Courant Nieuwe Abonnés ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 25 Juni 1890 VERGADERING van dkn GEMEENTERAAD op VrqJag 27 Juni 1890 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De Rekening betreffende de exploitatie der Stedelijke Gasfabriek dienst 1889 Het voorstel betreffende het onderwijs in de Hebreeuwsche taal op het Gymnasium Aan de Amstordamsehe universiteit is afgelegd het suppletie examen in dier eu delfstofkunde door den heer E Grendel Aan de universiteit te Amsterdam is met goed gevolg afgelegd het propaedeutisch examen in de geneeskunde door dm heer K Mijulieff In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van gisteren werd veroordeeld P V sjouwer te Gouda wegens wederspannigheid tot ƒ 5 boete H M de Koningin en H K H Prinses Wilhelmina zullen den Ion Juli a s de maskeradefeesten te Nijmegen bijwonen Vier hofrijtuigen zullen naar Nijmegen worden gezonden daar H M naar Berg enDal Beek en Ubbergen wenscht te rijden Een eerewacfat te paard bestaande uit de voornaamste beeren uit Nijmegen en Ubbergen zal de vorstel ke personen vergezellen FEVILLETOIM wm mm M XV VU het Engeltch 8B Dat waren heerlijke dagen voor mijnheer Bowditch Mijnheer Dillingham schaamde zich geducht over dat onbehoorlijk gedrag van kolonel Todhunter die op rekening van de verwijderde aangetrouwde verwantschap der twee familien beweerde tot den jongen domlné in zeer nauwe betrekking te staan en de vrijheid nam op alle uren van den dag en den nacht in zijn kamer te komen loopen Mijn neef Ko zei hij dan heel voornaam tegen den kring zijner bewonderaars bij Odiorne heeft wat van zijn Zuidelijke hartelijkheid verloren sedert hij hier in het Noorden gekomen is maar in zijn hart is hij een goede vent Dill me jongen hoorde men hem op zekeren avond zeggen toen de jonge geestelijke op den trap van het hotel vruchtelooze pogingen deed om hem te bepraten i Dill mijn jongen je bent eigenlijk een smeerlap weet je Dit alles was zeer onaangenaam en voor het eerst verloor het zacht gelaat van mijnheer Dillingham De verkiezing voor het Provinciaal Kerkbestuur van ZuidHolland had heden met den volgenden uitslag plaats Herkozen tot lid de heer J P Ott predikant te Groot Ammers Herkozen tot lid de iMer A Bosman ouderling te Schiedam Herkozen tot seo lid de heer Dr J H Gunning predikant te Gouda Herkozen tot seo lid de heer B H Metzing ouderling te Rotterdam De verkiezing voor het Glassicaal Bestuur van Gouda had heden met den volgenden uitslag plaats Benoemd tot Praeses de heer H Wildeboer te Oudewater Benoemd tot Assessor de Iteer J W Wartena te Gouda Benoemd tot Quaestor de heer J W Wartena te Gouda Gekozen tot lid de heer i Braining te Schoonhoven Herkozen tot lid de heer L ten Bosch te Gouda Herkozen tot lid de heer N C J de Minjer te Leerdam Herkozen tot seo lid de heer T J Ringeling te Krimpen a d Lek Gekozen tot seo lid de heer J A van Boven te EergAmbacht Gekozen tot seo lid de heer H Visch te Waarder Gekozen tot sec lid de heer C de Vries te Langerak Gekozen tot sec lid de heer J W Beerenkamp te Leerdam Gekozen tot sec lid de heer F i D Moorrees te Vianen Gekozen tot sec quaestor de heer Ph Peter te Waddinxveen zijne kalmte De uitdrukking van angst en zorg die er op geteekend stond bewezen duidelijk hoeveel hü leed doordat de kolonel hem onophoudelijk vervolgde Daags nadat kolonel Todhunter een bezoek op Willowbrook had afgelegd reed mijnheer Dent naar de stad om den kolonel als hij nog niet vertrokken was een bozoek te brengen en hem meer bepaaldelijk te vragen naar de bronnen waaraan hij de noodlottige tijding had ontleend die hij had meegebracht Bij het gesprek op den vorigen dag was mijnheer Dent te bedroefd om zoo naar al de bijzonderheden van de zaak te vragen zooals hij die nu wel eens zou willen weten De kolonel was niet thuis Het is misschien wel heel gelukkig dat u hem niet viadt zei mijnheer Dillingham ontevreden Hij drinkt en stoort zich aan nieti en aan niemand Ik twijfel er niet aan of kolonel Todhunter is een goedhartige eerlijke kerel mijnheer Dillingham zou van niemand ooit iets kwaads zeggen zonder er een pleister op te leggen en in het Zuiden zou men niets van zijn vrije gulle manier van leven zeggen maar hier is dat op zijn minst genomen zonderling en ik zal hartelijk blij zijn als hij heengaat Ik hoop toch dat hij zich niets over Jack heeft laten ontvallen zei mijnheer Dent onrustig Dat geloof ik niet Ik heb hem gewaarschuwd en hij scheen te begrijpen dat dat geeu ding was om I praatjes over te maken ADVEKTENTIEN worden geplMtit van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Ter nagedachtenis van prof J A Alberdingk Thym is een bronzen gedenkpenning geslagen De penning draagt aan de keerzijde het borstbeeld van Alberdingk Thflm ontworpen door prof Jiinger en keurig gegraveerd door den heer J P M Menger Gisteren had te Leiden de studenlen optocht plaats De costumes waren bijzonder aai en schitterend Dat van den hoofdpersoon Keizer Karel V wordt aldus beschreven Het costuum bestaat uit een geheel vergulde wapenrusting gecanneleerd in den geest der Maiimiliaansohe hamassen Helm en gewapende armbedekkingen zijn niet aanwezig De vorst draagt nL een Duitsoho barrat van donkerblauw fluweel met aigrette van zalmkleurig en witte veeren bevestigd door een rijk juweel Het hoofddeksel rust op een kapje van wit satijn met een petwerk van gouddraad en paarlen overtrokken De mouwen van het costuum zijn enorm wijd in blauw satijn uitgevoerd en overdekt met paarlen de kruisgewijze stoffen zijn van witte zijde De staatsiemantel van Karel V heeft den schauhevorm en is van vteux rose peluche gevoerd met een prachtige geelwitte satijnen stof met ingeweven ornamenten Gordel en ordeketen zijn samengesteld uit groote gekleurde juwoelen in p sendo gouden ornamenten gevat eindelijk een groot slagzwaard vol rijke versieringen Het harnachement van t paard bestaat uit een zadel en dek bekleed met rood trijp met groote vergulde scfaelpvormige ornamenten omzoomd Voor de borst en den kop van t paard zijn pantseringea aangebracht versierd met drijfwerk Leidsels hoofdstel enz ziju alle met wit satijn overtrokken en van vergulde gespen en kleinere ornamenten voorzien De stang is zeer zwaar en getooid met keizerlijke kronen en groote wit satijnen strikken Het paard draagt een enorme witte panache op den kop Maar zoo n man moet praten En toch geloof ik dat hij niets om de heele zaak geeft Ik vertrouw meer op zijn stilzwijgen dan op zijn belofte Ik wou maar dat hij wegging Mijnheer Dent keerde naar Willowbrook terug zonder den kolonel ontmoet te hebben die tegen het einde van de week met stille trom de stad verliet Maar de roem van kolonel Peyton Todhunter leefde in Rivermouth nog lang voort in het verwarde hoofd van mijnheer Bowditch en in de jaarboeken van de firma Odiorne waar de kolonel vergeten had een zeker aantal borreltjes te betalen Fanny de binnenmeid op Willowbrook placht nog lang van hem te spreken zij noemde hem altijd die vroolijke mijnheer terwijl zijn vrooljkheid gelijk Fanny later aan Wingate den koetsier vertelde zich aan haar in een allermerkwaardigst knipoogen had geopenbaard op het oogenblik toen zij hem bij mijnheer Dent binnen liet Tegen den somberen achtergrond van het leven in Nieuw Engeland toekende zich het beeld van den vroolijken artillerie officier af als een streek scharlakenrood tegen een grauwen avondhemel De galante kolonel was voor de bewoners van Rivermouth opgestegen als god Quetzalcoatl voor de Azteken als Hiawatha voor de Indiaansche stemmen van NoordAmerika en even als deze was ook hij op geheimzinnige wijze verdwenen Onder weinige uitverkorenen vestigde zich dan ook het geloof aan zijne wederkomst die een tijdperk in het leven zou roepen waarin de Jamaica rum zou stroomen zonder