Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1890

dat bij de verkUring van kolonel Todhunter voor een verzinsel hield althans wat het tragische gedeelte aangaat de man moest echter nauwkeurig bekend geweeat zijn met de vroegere lotpevalleu van Jack en met de plaats waar hij zich nu ophield anders was hij nooit in staat geweest zulk een mooi geschiedenis op te disschen De kolonel was een ronselaar de een of andore leverancier of zoo iet en hij had Jack in bet leger ontmoet Blijkbaar had Jack zijn plan ten uitvoer gebracht waarvan hij in zijn brief aan Twombly sprak hij had dienst genomen de rest waa een raadsel Gesteund door de wijze waarop mijnheer Dillingham de zaak beschouwde besloot mijnheer Dent vooreerst voor Prudence de reden van kolonel Todhunter s bezoek verborgen te houden en ook niet te spreken van den brief dien John Dent aan Twombly geschreven had Als het niet om het testament van Da Hawkins geweest was zou mijnheer Dent ha r nu zonder aarzelen beide zaken hebben mede gedeeld maar hy herinnerde zich hoe Prudence reed gehuiverd had alleen bü de gedachte dat zij de erfgenaam van John Dent worden zou en alle om Wtk tandigheden in aanmerking genomen was dat ook i lÉlW Hiet te verwonderen en hij had den moed niet IsfTaar het belachelijk verbaal van kolonel Todhifuter over te brengen Als Jack inderdaad in den strijd gedood was zou het tot niet dienen er Pme mede te ontstemmen W ordt vervolgd Verder heeft de hoofdpersoon nog een paar costumes voor verschillende gelegenheden die alle geleverd zijn door Nederlandsche firma s De troonzaal ia in zuiver Gotisohea stql met frissche kleuren De loges met de voorz naar de zaal worden ondersteund door kolommen waartegen geharnaste herauten uitkomen In de draperieën die de zqdeu en het gewelf versieren zija de wapens der hoofdpersonen aangebracht In het midden van den zuidelykrn kaut staat s keizers troon strikt in st jl gehouden west bevindt zich eene estrade voor het collegium oost een breed buffet Tegenover de troonzijde zijn verschillende fraaie gothische stoelen aangebracht de sofa s voor de bals vervangend Het geheel wordt luisterrijk verlicht door de electrische verliohiiog Op het I penburg bij hst passeeren der woning van één der heeren Van Kempen eigenaars der zilverfabriek te Voorschoten ontving de keizer een prachtig gedreven zilveren eerebeker in fraai etui met de navolgende korte toespraak fUajeèteil Wij hebben geen toelasten w n om Uwe Majesteit aan te bieden maar weleen zilveren beker door de ledenvan St Eloy te Voorschoten ter Uwer eer vervaardigd De groote vreugde die deze stad geniet om Uwe Majesteit te mogen ontvangen willen ook wij toouen door dezen zilveren beker met den diepsten eerbied aan te bieden aan den Groolen Keizer wiens gulden leuze het is Geeft ieder t zijne De bokaal is vervaardigd in den stijl renaissance Aan de voor en achterzijde zijn in gedreven eiken en lauwerkrauzen de afbeeldingen aangebracht van de medaille die tijdens den intocht van Karel V te Kqmegen geslagen is Het beeld des Keitors waaronder het jaarcijfer 1546 is overgenomen uit het beroemde werk van Frans van Mieris De achterzijde van den penning bevat het inschrift nGolria Facata est Qui Fote Caesaris est Gelderlaad is bevredigd Hoe is t Moogelijk Het is des Keizers Behalve de smaakvolle omamententie is in keurig uitgevoerde letters de volgende inscriptie aangebracht nCarolo V Rom Imp Keg Hisp sollemni pompa Noviomagum intranti ioc poculum confectum in regia officina operum aureorum et argenteorum quam in pago Voorschoten habent offerunt Lugd Bat d XXIV m Jun a MDCX CXC J M ViN Kempen et Fiu Karel V bleef goed in zijn rol en aanvaardde zeer majesteitelijk dit prachtig uitgevoerd geschenk Staten generaal Tweidb Kamer Zitting van Dinsdag 34 Juni De minister van Oorlog heeft met talent zijn wet verdedigd in zoover hij duidelijk aantoonde dat zij gebleken gebreken zon verhelpen en in het algemeen groeten vooruitgang op dit gebied zou ten gevolge hebben Of hij echter voldoende heeft aangetoond dat zijn plan niet nieuwe bezwaren zon te voorschijn roepen is nog de vraag Daarvan zijn althans niet alle leden der Kamer overtuigd Het schgnt wel dat de strijd zich meer en meer zal concentreeren op de volgende drie hoofdpunten lo of reeds onmiddellijk tot de oprichting van een dat men ze behoefde te betalen Mijnheer Odiome was heel bang dat hij terng zou komen maar dat was eerder een wensch dan een geloofsartikel Hoe langer mijnheer Dent nadacht over het bezoek van kolonel Toilhunter hoe meer hq begon te twijfelen aan den dood van zijn neef Hg is een dwaze gemeene kerel zei mijnheer Dent op kolonel Todhunter doelende en ik geloof er geen woord van Maar wat beweegt den man mij hier zoo iets wqs te komen maken Wat beweegt sommige menschen toch dat ze sidke gekke dingen doen Misschien ia t zoo n dronkemansgrap van den kolonel geweest misschien wilde hij geld Tan mij leenen en heeft dat later weer vergeten Hij heeft toch zeker geld van Dillingham geleend Dat moet ik eens vragen Kolonel Todhunter had inderdaad vijftig dollars van den jongen dominé geleend Dat deed mijnheer Uent bepaald pleizier Je kunt mij uitlachen mijn vriend zei mijnheer Dillingham dat feit erkennende maar ik was toch zeker niet zoo dom als je wel denkt Ik heb het geld geleend onder eene voorwaarde dat hij dan dadelijk heen zou gaan Als hij alles geweten had had hij mij wel tienmaal zoóVeel kunnen a Eetten De kolonel was mij een voortdurende kwellinic en ergernis en ik geloof dat ik heel verstandig deed die vijftig dollars voor zijn vertrek te wagen Je kunt er op rekenen Dillingham dat die man een bedrieger was en dat hij niets verlangde dan geld Daar ben ik ook bang voor zeide mijnheer cadettensohool zal worden overgegaan 2o in hoever er aansluiting zal lijn mot de Hoogere Burgerschool 3o of de cursus an de Kon Milit Academie zal bestaan uit drie studiejaren met dien verstande dat de cadetten het eerste jaar zulleu doorbrengen in een garnizoen om daar vooral praotisch gevormd te worden Omtrent al die punten zijn amendementen voorgesteld en in den laten namiddag zijn by de behandeling van artikel 8 de discussies over de cadettensohool reeds aangevangen Twee amendementen zijn op dit artikel voorgesteld en to elicht het amendement van den heer Zaaijer c s om eerst dan tot de oprichting van bedoelde school over te gaan als de noodzakelijkheid zal zjjn gebleken en het amendement van den heer Löben Sels om uit te maken dat de ouders die hun kinderen laten opleiden voor de K M Aoad maar aan een andere wyze van opleiding dan die van de cadettensohool de voorkeur geven onder zekere voorwaarde een subsidie uit spjks kas zullen kunnen ontvangen Het komt ons voor dat de heer Zaaijer logischer denkt dan de heer Löben Sels Beide zijn het eens dat de cadettensohool niet weasohelijk is of althans een noodzakelijk kwaad Welnu zegt de een laten wij der Begeering bij de wet de bevoegdheid geven eene dergelijke inrichting in het leven te roepen indien de toisvoer op de Academie te gering en dus het kwaad werkelük blijkt Hoothakelyk te zijn De andere adviseert aldus laten wij de cadettensohool oprichten schoon het een kwaad is doch tegelijkertijd beurzen geven om de jongelieden in staat te stellen er geen gebruik van te maken Men loopt dan gevaar dat do omlervindini leert de gebéele cedettenschool is overbodig Terecht wees de heer Seyffardt op dezen onlogischen gedachtengang Over de amendementen heeft de Min nog niet het woord gevoord maar bij de algemeeno beschouwingen heeft Z E reeds te kennen gegeven dat hij met het voorstel Zaaijer niet kan meegaan Wel is hy niet blind voor de bezwaren maar al die bezwaren moetan I i wyken voor bet groote gevaar dat er weer een incompleet zal komen in het officierscorps Voortdurend beroept de Min zich op de resultaten van de wet van 1869 en al trachten nu ook de heeren Zaaijer Booseboom en Seyffardt met ryfers aan te toonen dat een herhaling van dat kwaad nu niet meer is te vreezen tot he len i het hun niet gelukt de Begeering tot andere gedachten te brengen Zekerheid is trouwens ook hier niet te geven en zoo werd voorgesteld de cadettenschool geheel uit het ontwerp te doen venfwijuen dan zou het verklaarbaar zijn dat de Kegeering zich daartegen ten sterkste verzette Een dergelijk voorstel ia echter niet gedaan en wordt h t amendement Zaaijer aangenomen dan zal de Begeering zoodra bet blijkt dat werkelijk haar vrees gegrond ia terstond de noodige maatregelen kunnen nemen om onder goedkeuring der Volksvertegenwoordiging tot de oprichting over te gaan Heden wordt met de behandeling van art 2 voortgegaan en daar er nog verscheiden sprekers zijn ingeschreven zal het debat over dit vraagstuk nog een groot deel van den dag in beslag nomen Directeuren der Ned Maatschappij tot bevordering V3n nijverheid hebben voor de alg vergadering van Juli de octrooivraag weder aan de orde geateld naar aanleiding van de antwoorden van 7 departementen Dillingham Het is treurig als men een man van tamelijk groote bekwaamheid zooals de koloneli zoo diep ziet zinken Mijnheer Dent lachte niet zoozeer om de onbekendheid met de wereld die de jonge geestelijke aan den dag legde die trof mijnheer Dent veeleer maar om het tooneel dat hij zich voorstelde als hij dacht aan den schrik en de ontsteltenis waarin zijn vriend zich bevonden had ten gevolge van de onbeschaamde gemeenzaamheid van den bluffenden kolonel uit het Zuiden gedurende diens verblijf in Old Bell Tavern De man bad wel in het zelfde huis moeten blyven omdat er maar één hotel in de stad was Dat kolonel Feyton Todhunter een fortuinzoeker en een oplichter was verklaarde zoo volkomen zijn uitstapje naar Eivermouth dat ijnheer Dent hem in zijn hart vergiffenis schonk en zelfs verplichting gevoelde aan s mans zedelijke verdorvenheid Als de kolonel een fatsoenlijk man geweest was had mijnheer Dent zijne mededeeling te goeder trouw moeten aannemen zooals de zaken nu stonden hechtte mijnheer Dent er niet het minati geloof aan Maar hij moet Jack toch kennen zei mijnheer Dent bij zich zelven hq moet tQph geweten hebl dat Jack niet aan mij achrijft anders had bij toch met zulke grollen niet durven aankomen die kolonel een staaltje is van de vrienden die Jack gemaakt heeft dan hoop ik dat hij er maar niet veel gemaakt heeft Het slot der overwegingen van mijnheer Dent was ingekomen op de ten vorigen jare gestelde vragen Die anlwoorden zijn door directeuren samengevat in een rapport waarin gezegd wordt dat op do eerste viage Is de vederinvoering van een octrooiwet gewensoht nuttig en noodigP wel de meerderheid der door 6 departementen ingediende antwoordeni aangeeft dat deze wederinvoering gewensoht is doch gepaard moet gsan met een goede wet dat do antwoorden op punt II zoo ja in hoeverre beantwoordt het ontwerp der Vereeniging van voorstanders eener Nederlandsche octrooiwet aan de gestelde eischen door dezelfde departementen ia meer ontkennenden zin is beantwoord althans vele en groote veranderingen in die wet noodig geacht worden Herinnerende aan de conclusie van een der departementen luidende dat de vraag of wederinvoering van eene wet op de octrooien voor uitvindingen wonschelijk nuttig en noodig is niet a priori voor beantwoording vatbaar is aangezien dat geheel zou afhangen van den aard en don inhoud eener eventueele wet stellen directeuren voor alvorens eenig verderbesluit te nemen aan de vereeniging van voorstanders eener Nederlandscho ootrooiwet mededeelingte doen van de beschouwingen over en de aangegeven veranderingen in die proeve die gewensoht nuttig en noodig worden geoordeeld en die vereeniging uit te noodigen eene gewgzigde en verbeterdewet op de octrooien voor uitvindingen in behandeling te nemen De arrondissements rechtbank te Arnhem beeft gisteren J F V d P hoofd der openbare lagere school te Hstart gem Nijmegen ter zake van mishnndeling welke den dood tengevolge had veroordeeld tot eene gevangenisstraf van l maand De eiscb was 6 maanden Voorts heeft die rechtbank de arbeiders L G en J K wonende te Spyk gemeente Herwen en Aert ter zake van menschenroof hat over de grenzen brengen van een verdachte die toen in Pruisen gearresteerd werd veroordeeld ieder tot gevangenisstraf van 2 m Voor het kantongerecht te Wageningen werd Maandag behandeld de zaak betreffende een koffiebuiahouder te Oosterbeek die in den nacht van 31 op 1 Jan 11 na het siuitings uur van zijn café de bezoekers mee in zyne huiakamer genomen had om het oud in t nieuw te vieren In dat woonvertrek werd toen starken drank gebruikt gratis verstrekt gezongen enz Tegen den kofliehuishouder on 16 andore personen wasdeswegeproces verbaal gemaakt Het O M eischte voor den kastelein eene geldlioete Tan 10 of 3 dagen gevangenisstraf en voor de ofOrige beklaagden ƒ 1 of 1 dag De verdediger wees er op dat het benemen van zulk een recht in iemands woning in strijd is met 4e grondwet die ieder ingezetene het gebruik van zijn eigendom toestaat Het Sociaal WeeUtad bestrijdt het betoog vao de Oemtntatem tegen het opnemen in bestekken voor aan te besteden gemeentewerken van de verplichting tot verzekering van of vergoeding aan hun personeel bij ongelukken op grond dat de gemeenteraad dus handelend treedt buiten de rol die hem in den staat is aangewezen Een leer die allerminst nieuw is schrijft het 8 W Doch waarom haar verkondigd voor gemeenten in het bijzonder Waarom niet voor eiken partikulier evengoed P Xjeve het belang van dengaen die eenig werk laat verrichten I Hij heeft enkel en alleen te viagen hoe hij zooveel mogelyk en dat zoo goed mogelijk kan krijgen voor zoomin mogelijk geld zonder ommezien naar wien of wat Dat zij de éénige baak waarnaar hij zich richte AU hij nu waarlijk ook al er zich om bekreunt of een ongeval bü het werk hetwelk voor hem wordt verricht den daardoor getroffene on diens gezin tijdelijk of blijvend broodeloos maakt dan treedt hij buiten zijn rol Zijn belang brengt niet mede tot verhoediug daarvan een duit uit te geven dat past niet in het kader van zijn huishouding Wie deze opvatting huldigt waar het een particulier geldt heeft zeker het recht te pleiten voor haar toepassing door een gemeente Maar wie den particulier anders wenachen te zien handelen mogen verlangen dat een gemeente bij bem niet achtersta ja dat zy hem vóórga in het goede Het goede hierin bestaande dat bij het opdragen van oen werk niet gedacht wordt aan bei werk alleen maar ook aan de levende meuschenkrachten die het te volbrengen hebbon Dit moge eoonomiacb niet orthodox zijn ook by lit punt komen gelukkig merr en meer feiten bewyzen dat althans van die orthodoxie de dagen zyn geteld Ten minste zoo niet de dagen van haar invloed dan toch die van haar beerschappy Een 14 jarige zoon eener welgestelde familie te Apralh in Westfalen was dezer dagen de ouderUjke woning ontvlucht raet zich nemende een reiakoffertje met kleoding een revolver benevens eeuo vrg aanzienUjke som goud geld waarmede hy naar Engeland wensohte te gaan Te Zevenaar aangekomen wilde hy wegens het late uur van aankomst niet naar Botterdam doorreizen en stapte in een logement af Den volgende ochtend aan het station komende was juist bg tyds een bericht ontvangen verzoekende zyne aanhouding zoodnt hy onmiddeliyk gearresteerd en naar zyne ouders teruggezonden werd Aan het mail overzicbt van den Javabode ontleenen wg het volgende Het heerondienet onderzoek is weer een stap gevorderd het liep af in de residentie Bagelen en wordt in vgf andere geregeld oortgezet De nieuwe regeling in Kedoe sedert het be$ n van dit jaar ingevoerd werkt uitmuntend Een van de meest bezwarende diensten het onderhouden en de herstelling van alle groote post en binnenwegen is er afgeschaft met uitzondering van het halen van grint Waar vroeger de dessaman elke week geregeld moest uitkomen om den weg te vegen en te onderhouden telkens werd opgeroepen om er wat aan te knutselen wanneer een of ander ambtenaar er langs zou komen geplaagd werd met het plaveien van dykjes het bevloeren van goten en zoo al wat meer daar beeft hg nu niet anders te doen dan eens in het jaar gedurende een paar dagen grint te verzamelen en langs den kant van den weg neer te leggen Al het andere werk wordt thans in vrijen arbeid gedaan Er wordt gewerkt met raandoors die een loon genieten van f 10 a maands en elk een gedeelte van den weg voor hunne rekening hebben waartoe zg over een zeker aantal vaste koelies kunnen beschikken welke ƒ 7 50 s maands verdienen en te herkennen zgn aan hunne met de vaderlandsche kleuren en de letters B B uitgemonstorde toedoengs De wegen zyn beter dan zg ooit geweest yn hier en daar ware kolfbanen en de bevolking herademt en gebruikt den gewonnen tgd voor den aanplant van meer tweede gewassen of het opzoeken van voordeeliger pasars Dit gunstig resultaat ia alleen kunnen warden verkregen door het excedent van bet hoofdgeld niet alleen te gebruiken overeenkomstig de belofte indertgd by de invoering dier belasting aan de bevolking gedaan maar dit ook te doen in de residentie waarin het is opgebracht Vgf jaar lang heeft men zich na de invoering van het hoofdgeld in 1882 aan die belofte niet gehouden en eerst op aandringen van de Tweede Kamer zgn de te veel opgebrachte millioenen met milde hand uitgegeven voor irrigatiewerken werken ter tegemoetkoming aan de ook door slechten koifieoogst noodiydende bevolking en meer andere Men wenschte in het vervolg bet excedent te voorkomen en stelde zelfs voor het hoofdgeld te verlagen Dit laatste is echter vrg moeiiyk omdat er vele wisselvallige posten uit die belasting moeten worden voldaan en daarom is besloten haar op 1 te laten en het excedent te gebruiken voor het afschaffen van meer dienaten dan die aan de hoofden en dit te doen in verband met het heerendienstenonderzoek Deze regeling kan thans in elk gewest afzonderUjk geschieden zoodra dat onderzoek is afgeloopen want hel opperbestuur heeft hot door de Indische regeering aangenomen en in Kedoe toegepaste beginsel goedgekeurd dat het hoofdgeld in de leaidenties waar het onderzoek is afgeloopen wordt besteed binnen het gewest waar het is opgebracht eene decentralisatie zoo niet van bestuur dan toch van financiën hier tot nog toe geheel onbekend Hoe men nu met de regeling der heerendiensten zal handelen in de vier gewesten waar het hoofdgeld geen excedent laat zal nader moeten bUjken de regelingen zgn gewesteiyk maar eenige geUjkvormigheid zal er toch tusschen moeten bestaan Voor het opgetogen concertzaalpubliek van St Paul laat zicb in de laatste dagen een zangeres boeren die niet alleen goud en zilver in de keel maar diamanten in de tandgn heeft Dat de vertegenwoordigers der Amerikaansche kunst een beetje jazelfs een beetje veel van reclame houden is algemeen bekend maar zeer nieuw is bet middel datmisschien aanleiding tot eene nieuwe tooneelmode zalgeven Onze zangeres dan liep groot gevaar om eenvan haar schoonste tandjes uit de parelrij te verliezenen ging daarom naar een tandarts die een goudenplaatjo by den tand aanbracht om hem zoo weder to doen vastgroeien Nadat deze bewerking goed wasafgeloopen maakte de tandarts schertsend de opmerking om in de gouden taudkroon een diamant tezetten die heeriyk in den bellen schyn der voetlichten zou schitteren on tot zgn verwonderingnam da zangeres de voorslag aan Knapbandig werdeen tameUjk groote brillant in het goud gezet diedes daags nauweUjks opgemerkt wordt maar s avondsin alle kleuren schittert Zulk een succes behaaldede zilverkeelige goudlokkige dlamanttandige zangeres dat zy besloot in een barer tanden een brillantte laten zetten zoodat haar uacbtegalenstem steedsdoor een voortdurend diamantgeachitter wordt begeleid De recensent die dit bericht mededeelt moestbg het beoordeelen der zangerea een blauwe bril opzetten daar anders zgne door het velo waarheidschryven toch reeds verzwakte oogen stellig door denglans geheel verblind zou worden Jmat Behalve in Zweden is er in Duilschland Engeland Amerika en Australië sprake van een ondczoek der Zuid Poolstreken In Duitscblaod staat aan bet hoofd der beweging Prof G Neumayer directeur der Seowarte in Hamburg die sedert jaren en vooral in den laatsten tyd voor een antarctisch onderzoek yvert De bekende rgke Duitsch Amerikaan H Villard heeft de helft der voor een door Neumayer ontworpen expeditie vereisclUe kosten beschikbaar gesteld In Amerika zijn twee schepen in aanbouw waarmede men een onderzoek der Zuid Shetland ZuidOrkney en Buvet eilanden beoogt In de V Staten werkt voorts Dr F Boos bekend door zgn reizen in Arctisch Araorika voor een onderzoek der ZuiüPool streken vooral met het oog op de walvischvangst die daar vooral door Amerikanen wordt uitgeoefend In Engeland hebben zich comité a gevormd uit de Boyal Geographical Society en de Scottish Geographical Society die vooral aandringen op een grondige studie van de ystooatanden de meteorologische verschynselen en een geologisch onderzoek Verder zgn er berichten ontvangen welke de hoopwettigen dat wanneer de Australische koloniën die reeds vóór er sprake was van een expeditiein vereeniging met Zweden aan Engeland 5000 boden voor een verkenningstocht een wf xSiére sombeschikbaar willen stellen ook Engety neen belangryke bydrage niet zal weigeren £ elk geval eenonderzoekingsexp op gr te ïóhaal tot stand zoukunnen komen Op de tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen is in groep XVIII boeken brochures en graphisoho voorstellingen betreffende alles wat op de welvaart van den werkman betrekking heeft ingezonden eene collectie betrekkeiyk de rgkspostspaarbank door den directeur dier instelling Deze collectie la ala volgt samengesteld lo Graphische oorstellingen a bedrag der inlageS der terugbetalingen en van het saldo tegoed der inleggers in 1883 Deze voorstelling herft gediend tor internationale koloniale on uitvoerhandeltentoonstelling in 1383 te Amsterdam b Saldo tegoed der inleggers en aantal boekjes in omloop op 31 Maart 1890 voor elke provincio afzonderUjk Deze voorstelling geeft een beeld van de ontwikkeling der Bank gedurende de éérste negen jaren van baar bestaan 2a Tabellarische voorstelling Betrekkelgk de verhouding van het aantal werklieden tot het totaal der inleggers over de jaren 1887 1888 en 1889 3o Fropaganda middolen a Propagandabiljet ten geëncadreerd en achter glas deze biyetten zgn voorgehangen ann alle onze spoorwegstations benevens in vele openbare en bgzondere gebouwen in het gansche rgk 4 Biyetten ter voorhanging in kajuiten van stëombooten en andere schepen benevens in ziekenhuizen en verdere dergelgke inrichlingon c Propaganda kaarten Deze kaarten werden bg duizendtallen in het geheele rgk verspreid 4o Verslagen o Verslag aan den Koning over het jaar 1888 h Attract du Rapfort au Soi année 1888 Voornamelijk ten behoeve van bniteolandscho regeeringen instellingen enz c Mtmoire mr la Caitte d É argne Postale dn Fayt Bat par Armand Saaaen e edition d Khrona ime edition Bo Voorschriften en fcrmulieren a een boek bevattende de voornaamste formulieren bg de rijkspostspaarbank in gebruik b Een boek bevattende enkele brochures en tgdschriften betreffende de rijkspostspaarbauk c Gids voor inleggers bij de rgkspostspaarbaok en voor hou die het wenschen te worden door F J F du Bois hoofdcommies ter directie d Voorschriften betreffende den dienst der rykspostspaorbank bewerkt door I Engels en S H A Wierdeman adjunct commiezen ter directie der rgkspostspaarbank met voorwoord van den directeur Voorts eene model spaardoos ten dienste van scholen fabrieken en dergeUjke inrichtingen en eene Ujst van de hoofd bg en hulpkantoren der posterijen in Nederland die op 16 Juni 1390 voor den dienst der rgkspostspaarbank waren geopend Aan btt lot stand brengen der gegevens voor deze tentoonstelling hebben medegewerkt de heeren J Kroon en S H A Wierdeman adjunct commiezen b g de directie der rgkaposts paarbank Buitenlandsch Overzicht De Pruisische micistor van financiën von Scholz had nadat zyne kuur te Dresden geëindigd was getracht zyne ambtsbezigheden weder te vervullen en men zegt dat hy in het bijzonder nog het wetsontwerp tot herziening der inkomstenbelasting heeft willen gereed maken Zgne oogkwaal evenwel belette hom dit en hy zag zicb genoodzaakt allen arbeid te laten varen Zoo heeft hy dan ook zyn verzoek om ontslag ingediend De keuze des keizers is voor zyn opvolger gevallen op den leider der nationaal liberale partg den heer Miquol Dat de heer Miquel niet behoort tot de conservatieve partg hetgeen voorheen steeds een beletsel was voor zgn opneming in bet Pruisische ministerie is nu geen hinderpaal meer sedert generaal Caprivi prins Bismarck heeft opgevolgd Ook voor den keizer is hot de hoofdzaak dat do nieuwe minister een erkende financioele specialiteit is aan wien de hervorming der Pruisische financiën on zoo noodig ook het beheer der rijksgeldmiddelen gerust kan worden toevertrouwd Do heer Miquel is reeds een man van 60 jaren Seeds als lid der Kamer van het voormaliga koninkrijk Hanover kenmerkte hg zich door zgn financieelo kennis en toen hg na de inlgving van Hanover bg Pruisen tot lid van den Rgksdag werd gekozen werd hy al spoedig als een der beste krachten dezer party beschouwd De heer Von Bennigsen was de politieke leider maar in oeconomiscbe en financieele aangelegenheden was steeds Miquel de woordvoerder der nationaol liberale partg In 1876 legde Miquel met Von Bennigsen zyii mandaat neer Evenwel toen in 1887 de Septonnaat quaestie mooot worden uitgemaakt stelden beide leiders zich weer verkiesbaar on sedert dien tyd bleven beiden aan de spits der partg Tot 1879 werd Miquel toen burgemeester van Osnabmck tot burgemeester van Frankfurt n Main benoemd Of da heer Miquel tevens het beheer der geldmiddelen van het Duitache ryk zal voeren is no niet bokenil De heer Von Scholz was alleen minister in Pruisen terwgl baron Von Maltzahn Gülst als staats secretaris voor hot Duitsohe rijk de Duitsohe geldmiddelen beheert Daar echter ook reeds lang de hervorming van het beheer der ryksgeldmiddeien op het program laat is het niet onwaarschynHjl dat de keizer ook in dit opzicht gebruik zal maken von de algemeen erkende financieele bekwaamheden van den Pruisischen minister Bg de beraadslaging over de legerwet in den Bgksdag verklaarde de RykskanSelier dat de bondtregeeringen de wetsvoordracht niet kunnen intrekken en evenmin wyzigingen daarin toelaten Hg kwam nadrukkolgk op tegen de bewering van den heer Windthorst dat hg geen vriend van Crispi wos en dat Duitschland alleen met Ooatenrgk als bondgenoot wel gereed zou komen Zulk eene vernederende verklaring over den eersten minister eener bevriende mogendheid moest hy ten zeerste betreuren Het kon zgn dat Duitschland mot Oostenrijk alleen als bondgenoot krachtig genoeg was doch een oude militaire stelling luidt dat men voor eene beslissing niet sterk genoeg kan zgn Men mocht Duitschland s andere bondgenootschappon niet verzwakken daorvan mocht niet het minste of geringste afgebrokkeld worden Daarna meer byzonder tot de wetsvoordracht zelve overgaande zeide de RgkskanseUer dat do regeeringen verkorting van diensttgd niet konden toestaan Alleen was hg gemachtigd tot de verklaring dat dit najaar grootere uitbreiding aan het aantal verloven zou gegeven worden De regeeringen kwamen hiermede den Rgksdag zooveel raogelgk te gemoet Hg verzocht ten slotte de wetsvcordracht onveranderd aan te nemen 4 m mmiiim mpm t n m w m um wrimmmmm