Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1890

Vriidag 27 Jant IN 4S56 1 PETROLËUMNOTEERINGEN van de Makelaars CaDtzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 15 Geïmporteerd fust ƒ 8 20 Jnlilevering f 8 10 Augustus levering 8 20 September October November en Decemberlevering 8 S0 1890 EEMT m mil Het Koffiehuis met vergunning te Waddinxveen heden geveild is ingezet Perceel 1 op ƒ 3000 2 800 Afslag MAANDAG 80 dezer ten 11 ure bö KOUWENHOVEN Verhoogingen tegen 10 worden aangenomen ten Kantore van Mr I MOLENAAR Waddinxveen 23 Jani 90 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken uurgerlljke Stand Zevenhuiaen r EBOREN Alida oaderi M SegAn a A PoUnu TeuDii ouderi A boateabil a H B fiu der Starre Adnant Sophia oadera J ï ol eu J Kammeraad Claiini oadera K van des Bot ea A Metarlaar Cornelia Maria ondera W SolMooderwocrd ca C Vergeer Ooroclia onderi C Schenk en S UuUer ONDLRTROUWO A Ze eahQiie eo N ia t Hout GEHUWD A Boervelde ta t Dullaart I Blaoa eu C aa dea Boa A lan Tilbuig in A Terweij M Boa ea G H B Prial ADVERTËNTIfiN Bevallen van een Jongen C F BOUTERS OoiiR Gouda 25 Juni 1890 utrechtschë Hypotheekbank te UTRECHT De DIRECTIE der Utrechtsehe Hypotheekbank te Utrecht bericht dat de Couponë der PandbHeven vervallende 1 Juli 1890 BETA ALBAAB g6 steld zgu te Utrecht ten Kantore der Bank Mnntstraat G N 396 7 en bQ hare Agenten de Heeren HARTSINCK Co Ameterdam FRED BASTIAANS Co M J OGIER Co Gouda De Directie voornoemd L VA LIER H J M vAH A8CH VAS WIJCK De inmndlag van advertentiSn kan gescbieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave De ondergeteekende bericht by deze z nen geachten atadgenooten dat hg zich alhier in de BOELEKADE heeft GEVESTIGD aU Schoen en Laarzenmaker Hg beveelt zich beleefdelgk aan in de gnnst belovende eene prompte en civiele bediening W BRUMEH voorheen Meesterknecht in het SchoenenMagazyn de Roode Laars PORT ü PORT per Fleach 1 40 ƒ 2 ƒ 2 50 Witte PORT k PORT ƒ 2 q per Flescb Wed C vao OIJE Openbare Vry willige Verkooping te GO ÜDA op MAANDAG 7 JULI 1890 svoorm 11 nnr in het Koffiehois Het Sckaakbokd aan den Kleiweg ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Het zeer gunstig gelegen genaamd de Hollandëche Melkinrieh ting op den hoek van het Plantsoen aan het Galgeveld Wgk G no 93 te Gouda kad Sectie B no 1831 groot 98 C A Aanvaardingen betaling 1 AUÖÜ8TD8 1890 Nadere inlichtingen geeH Not MUNTUN voornoemd Breeder bij biljetten 12 JULI naar PAUIJS ter gelegenheid der groots feeaten Revneover 50 daizend man troepen Groote lUaminatio Pargs als Balzaal daar op den avond vanden 14 Jali op alle straten en pleinen gedanst wordt Retour lie Klasse 3 rgtoeren waaronder een naar Vertmllet Groote Opera Hyppodröme Theater Champs Elysées Eerste rang Hotel alles inbegrepen reissom 135 Oulden WITZENBURG s TOÏÏEISTEN MAATSCHAPPU 16 Passage Rotterdam PROSPECT DS gratis toegezonden Mevrouw SMITS Büchnke Westhaven vraagt om dadelgk in dienst te treden wegens ziekte der tegenwoordige eene NOOBSÜLF DIENSTBOSB goed kunnende koken ADVÊRTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda geurig en waterhondend ƒ 1 20 en ƒ 1 30 dë 5 Ons Wed C van OIJE Kleiweg No 2 GOUDA De FABHIEK van Vuurvaste PHODUCTEH VAN K JOIVKER é ZOIVEN te GOUDA LEVERT in den kortst mog elijken tijd naar teekening of modelalle voorwerpen van VUURVASTE STEEN bij de verschillende industnëen in gebruik Gouda Soelpersdruk van A B UMKHa i Zoc Nog steeds aangroeiende teleurstelling in Duitscbland over het Helgoland tractaat In een correspondentie uit Munchen in de Kölnische wordt goiegd dat Wissmann bij zijn komst aldaar Toor hot eerst konnis nam T n het traotraat en dat het op hem blijkbaar een slechten indruk maakte Er wordt bygeroegd dat men in de Münohener kringen waar men met kennis van zaken oordeelt van meening is dat waar Zanzibar wordt prijsgegeven Suitschland verstandiger deej geheel Oost Afrika aan Engeland af te staan ilaar de verdere bezittingen dan zoo goed als waardeloos z jn Men beklaagt zich dat de Duitsche regeering bij de onderhandelingen geen enkele specialiteit heeft geraadpleegd geheel het tegenovergestelde van Engeland dat juist de inzichten van do belanghebbenden tot richtsnoer koos De conferentie tot bestrijding van den slavenhandel te Brussel heeft besloten dat in haar protocol geen melding zal worden gemaakt van de invoerrechten in den Conga staat Daarentegen is een afzonderlijk stuk opgesteld waarin deze quaeatio nordl besproken In begin el zijn allo leden der oonfereutie het hiermede eens behalve do gemachtigden van Nederland en Portugal die nog de laatste instructies van hunue regeermg niet hebben ontvangen Hoewel men een verbetering in de spanning tusschen Servië en de Oostenrqksche monarchie had aangekondigd valt hiervan nog niets op te merken Yoorloopig althans zet Oostenrijk z n krijg tegen de Servische varkens voort en heeft daarin ook reeds het Servisch rundvee betrokken èn het een en het ander is do toegang over de OosteurijkschUongaar sche grenzen geweigerd Te Belgrado hecrscht een zeer opgewonden stemming wijl men bovendien aldaar verontrust is over de sterke troepenmacht die door Oostenrgk in Slavonic geconcentreerd wordt naar het heet voor de grooto manoeuvres In Servische politieke kringen is men het oneens over de te volgen gedr g lyn De radicalen zijn voor een tarieven oorlog op leven en dood tegen Oostenrgk Het is alleszins verklaarbaar dat ingevolge het voorgevallene onmiddellijk geruchten liepen over een ministerieele crisis en men het optreden van een libetaal progressistiseh kabinet aankondigde m a w een zwenking in de buitenlandsche politiek naar Oostenrijk Intusschen bleken deze berichten onjuist Het blgft evenwel de vraag welke verrassingen koning Milan die evenals zijn vroegere trouwe dienaar de ex minister presideut Uaraschanine op een voor het regentschap zeer ongelegen tijdstip in Servië is teruggekeerd in stilte zal brouwen Bulgarije doet eventeer als Servië van zich spreken Omtrent de beteekenis van het zenden der Bulgaarsche nota aan do Porte loopen de oordeelvellingen uiteen In ieder geval bewijst de scherpo toon der r oia dat men zich te Sofia buitengewoon opgewekt gevoelt door de lofspraken van graaf Kalnoky Men moet nu slechts afwachten of gelijk de Tempt Bulgarije noemt dit mfant chéri van Oostenrijk niet Tapani lerréle der üostersche politiek wordt Ongeveer tegelijkertijd met de Bulgaarsche ontving de Porte een nieuwe Bussischo nota waarin Rusland in antwoord op het verzoek van Turkije betrekkelijk een weinig geduld wat de betaling der achterstallige oorlogsschuld betreft aandringt op een spoedige afdoening der vorderingen In geval van een weigering verklaart Rusland zich zijn verdere gedragslijn voor te behouden Voor de Porte is voorwaar de politieke horizont niet zonder dreigende wolken Kantongerecht te Gouda Zitflng van Woensdag 25 Juni 1890 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Visscherijovertredingen W v L te Gouda tot 3 of 2 dagen hechtenis G S te Moordrecht tot 2 of 1 dag hechtenis Zonder vergnnning loopen langs den spoorweg T V d B te Waddiniveen tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Onbeheerd laten staan van een trekdier A A J te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Spelen met geld op ile openbare straat H K B en D B te Gouda tot ƒ 0 50 of l dag hechtenis Afwezigheid als dienstplichtige bij de brandweer bij gelegenheid der beproeving der brandspuit J B te Bleiswijk tot 3 of l dag hechtenis Openbare dronkenschap B v H en F K te Gouda J K te Stolwijk L J I te Gouda G de B te Gouderak ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J V d W te Gouda en T fi te Utrecht ieder tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bij 5e herhaling M J T Ie Gouda tot 2 dagen hechtenis De uitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlflke Nommers VIJF CENTEN 1 JOtil begint een nieuw kwartaal van de Ooudsobe Courant Nieuwe Abonnés ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 26 Juni 1890 De Cadet Infanterie O I aan de Kon Militaire Academie te Breda A Kruisheer heeft met goed gevolg bet overgangs examen van bet 3e naar het 4e studiejaar afgelegd Het schoolgeld ran het openbaar lager onderwiJB in de gemeente Zevenhuizen is op bet bij de wet toegestane minimum bepaald In het kiesdistrict Memel is gekozen tot lid dor Tweede Kamer mr H Smeenga met 995 van de 10S5 stemmen Eergisteren is men begoi ceu met het maken der telepbonische verbinding van Krimpen a d IJsel aan het te Krimpen aan de Lok bestaande telegraafkantoor Men schrijft aan de JV R Ct Eenigen tijd geleden werd de kerkeraad der Hervormde gemeente van Ouderkerk aan den IJsel door één der lidmaten bij bet classicaal bestuur van Gouda aangeklaagd I Dit bestuur riep eerstgenoemd college ter verantwoording maar vond geon termen om te schorsen etc Hiermede scheen de zaak uit Maar de gemeente van Ouderkerk aan den IJsel vond dat het class bestuur van Gouda zonder eenig voorafgaand onderzoek wel wat lichtvaardig te werk FEVlLLETOni Vit het EngeUck xf 36 De huwelijkskwestie bleef nog steeds bestaan en deze was zonder bijkomende omstandigheden toch al onaangenaam genoeg Het grillig uitstellen van den tijd waarop Prudence een besluit aangaande mijnheer Dillingham nemen zou werd mijnheer Dent iederen dag drukkender Het was zoo leelijk tegenover Dillingham maar wat kon hij Dent er aan doen Als hij er op aandrong dat zij den jongen man trouwde zou zg waarschijnlijk weigeren Als hij de zaken hun eigen gang liet gaan kon het de hemel weet hoelang duren eer men tot een hevredigenden uitslag kwam Bovendien was er voor t oogenblik evenveel kans dat John Dent leefde als dat hij dood was Mijnheer Dent was zeer openhartig van natuur en het hinderde hem dat hy geheimen moest bewaren Zijn gelaat vertoonde met hinderlijke nauwkeurigheid alles wat er in hem omging Prudence zag duidelijk hoe neerslachtig haar voogd was en ze schreef was gegaan Zoo was o m eene rekening en verantwoording van diakenen opgevraagd die let wel van wege hetzelfde classicaal bestuur bij persoonlijke kerkvisitatie gecontroleerd was Dit sprekend blgk van wantrouwen werd door de gemeente beantwoord met een adres van protest aan het classicaal bestuur van Gouda welk adres binnen een paar dagen door 125 manslidmaten was ouderteekend De onderteekenaars betuigden onder anderen bun vertrouwen in den predikant en den kerkeraad un hun leedwezen dat diakenen voor min eerlijke lieden werden aangezien blijkens het opvragen van reeds gecontroleerde rekeningen De vorige week werd een antwoord van bet class bestuur ontvangen op het adres van protest aan een verkeerd adres maar dat is te vergeven Werden diakenen gerehabiliteerd Öat zij verre En toch de gemeente verwacht dat en met recht Neen in het adres was verzocht voortaan verschoond te mogen blijven van elke onwettige inmenging van de zijde van het classicaal bestuur van Gouda En als antwoord daarop werd terof geaobreven dat het Cl B van Gouda waar het moet récht matig zal blijven optreden Alsof dat verzocht was Een rechtmatig aftreden kan men op zeer hoogen prijs stellen zonder op eene onwettige Inmenging gesteld te zyn Gisteren zijn de werkzaambeden begonnen voor het Eotterdamsche Tivoli den nieuwen schouwburg op den Coolsingel welke door de heeren De Vos en Van Korlaar zal worden geëxploiteerd Architect is de heer Y Bijvoets Gzn die den Amsterdamsohen Plantage schouwburg van Van Lier in 2 maanden en 2 dagen bouwde aannemer is de heer J H Stelwagen te Eotterdam Men zal vóór den aanvang van t winterseizoen gereed zijn De oorzaak waardoor de exploitatie van de elektrische tram te s Hage tot dusver werd vertraagd was dit daaraan toe dat zij maar voortdurend bleef weigeren op staandon voet veel van mijnheer Dillingham te gaan houden Hoewel mijnheer Dent geen geloof hechtte aan de verklaringen van den kolonel brachten zij hem toch in de war maar nog lang zooveel niet als dat eindelooze uitstellen van Prudence Mijnheer Dillingham had het met bewonderenswaardig geduld verdragen maar blijkbaar benam die onzekerheid hem thans alle rust Een mensch kan een heilige zijn maar er zijn omstandigheden waarin men den heilige niet kwalijk kan nemen als hij bedenkt dat hij een mensch is Ik geloof nooit dat Prue begrijpt hoeveel Dillingham er onder l dt dacht mijnheer Dent zij zelve trekt het zich zoo heel sterk niet aan Zij was laatst in veel grooter spanning om te weten of ze een groenen qf een rooden strook op haar mantel zou zetten Ik heb nooit zoo n meisje gezien Van de drie personen die in de zaak betrokken waren moest men eigenlijk het meest medelyden hebben met mijnheer Dent hoewel Prudence lang niet zoo kalm en rustig was als zij goedvond te schijnen liet gesprek op dien winterdag tusschen mijnheer Dent en den jongen dominé gestoord Joor het verschijnen van kolonel Peyton Todhunter werd weinig dagen later hervat en liep tot tevredenheid van beide partijen uit Prue s nauwgezetheid die zoo groot was dat t bijna een gebrek werd verklaarde de ADVEUTENTISN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden idle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc deze dat voor een deel der machinerie gegoten ijzeren raderen waren geleverd die echter baraten en braken zoodat nieuwe stalen raderen moesten besteld en gemaakt worden Deze worden nu echter dezer dagen verwacht en met 1 Juli hoopt men te openen Wij meenen te weten dat het voornemen bestaat tusschen Javastraat en Scheveningen een 10 minutendienst in te voeren en van het Plein een kwartierdienst Het wereldkampioenschap als sculler alléënroeier is door James Stansbury van Nieuw Zuid Wales den Amerikaanschen roeier William O Connor afgewonnen in een wedstrijd op de Farramatta rivier nabij Sydney Hiermede is nog niet volstrekt uitgemaakt dat Stansbury de beste roeier ter wereld is Eerst dient de uitslag van den aanstaanden wedstrijd tusschen hem en Peter Kemp afgewacht Valt deze ten voordeele van Stansbury uit jlan mag hij zich volgens een Engelsoh blad veilig als champion beschouwen Een Engelsoh blad doet een rorhaal van dronken bijen Een landbouwer zag onlangs bij een bloeienden wilgeboom bijenzwermen en merkte op dat bijen die honing uit de bloesems zogen op den grond vielen en hulpeloos bleven liggen Volgens den waarnemer was het waarschijnlijk de wilgehoning die de bqen dronken maakte De Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid zal hare uegende algemeene vergadering houden te Schiedam op Zaterdag 16 Augustus des voormiddags te lO j uur Tot de werkzaamheden behooron de volgende Voorstellen van het bestuur o De vereeniging vrage koninklijke goedkeuring aan b Vanwege de vereeniging tot ber van het onderwijs in handenar beid worde in het jaar 1891 een cursus gegeven aarzeling om aan den wensch van zijn jongen vriend te voldoen zoo stelde mijnheer Dent het voor Als zij hem haar hart schonk zou het een hart van goud zijn en zij zou het koninklijk geven Mijnheer Dillingham beschouwde die overdreven nauwgezetheid volstrekt niet als een gebrek in juffrouw Palfrey integendeel hij bewonderde er haar te meer om en hij zou baar antwoord afwachten met zooveel geduld als hem immer mogel k was Apropos Dillingham vervolgde de goedaardige takticus ik heb van morgen een brief gekregen van het Ministerie van oorlog Mijn neef staat niet bij het 10e Illinois Ik heb over kolonel Todhunter geschreven De kolonel van het 10e Illinois is hoe heet hij ook weer ja de naam is mij ontgaan maar in het heele regiment is er niemand die zoo heet Ik houd het er voor dat er genoeg Tod hunters in t regiment zijn maar dat ze zoo niet heeten Mijnheer Dillingham lachte zoo als iemand om een aardigheid van zijn aanstaanden schoonpapa lacht En dus is die man wezentlijk een bedrieger Natuurlijk Ik heb het gedacht van het eerste oogenblik dat ik hem zag zei mijnheer Dent zonder blikken of blozen Tod of ioddif S jeDevergrofc cd kunter S jsger XVI Toen mijnheer Dillingham s vertrouwelijkheid op