Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1890

te leiden officieren ter sprake De heer Van Vlgmon wist namens de Commissie van Rapporteurs te doen bepalen dat ongeveer de helft der in fanterie officiereft aldaar zullen gekweekt worden De minister wilde meer vrijheid doch de Kamer nam mot 42 tegen 40 stemmen het amendement aan De heeren Rooseboom en Seret hadden weder succes op hun amendement om tijdelgke detacheering by den troep die een eer moet zijn niet als straf op te leggen aan leerlingen der militaire inrichtingen Daarentegen gelukte het den heer Seret iu gezelschap van twee antirevoUtionaire wapenbroeders niet in hetzelfde artikel een bepaling in te lasschen dat men aan de Militaire Academie slechts eenmaal gedurende twee jaren in een zelfde studiejaar mag zitten Het artikel bepaalt in talgemeen dat de kweekelingen der verschillende inrichtingen niet langer dan twee jaar in hetzelfde studiejaar mogen doorbrengen eon bepaling noodig met het oog op de kosten voor het Rijk Hierop nu voor de Academie nog een verdere beperking te maken vond de Eegeering met verschillende sprekers der linkerzgde te hard en de heer S Van der Oije raakte in zijn pogingen om het antirevolutionaire idee goed te formuleeren zoo verward dat de heeren het amendement maar introkken De jaarlgksche bijdrage voor de cadettenschool en de Koninklijke Militaire Academie wordt in het wetsontwerp bopaald op hoogstens f 400 met mogelijkheid van geheele of gedeeltelijke vrijstelling De heer Seylfardt wilde een ander stelsel kostgeld op de cadettenschool maar op de Academie behandeling der cadetten als soldaten zoodat zij wel een bijdrage zouden storten voor het onderwijs maar overigens soldij brood uitrusting zouden ontfangen met verplichting zelf voor kleeding en menage te zorgen De heer Seijffardt lichtte het denkbeeld aardig toe ook met verwijzing naar de goede resultaten van Haarlem en Delft maar de Minister bij zulke detailvragen altijd bijzonder op zijn stokpaardje antwoordde nog aardiger o a door een beeld van de practijk op te hangen die met de leer nogal in tweestrijd komt zoodat de heer Seijffardt eerlijk genoeg was te erkennen dat hij het daartegen moest afleggen on zijn amendement introk Ten slotte nog een woordenwisseling over het bedrag der bijdrage Het ontwerp stelde f 400 als maximum behoudens het recht der regeering om vrystelling te verleenen De heeren S van derOye en Loben Sela wilde daarentegen dit cijfer als maximum terwijl de heer Rooseboom de zaak geheel aan de Regeering wilde overlaten Beide amendementen vielen en het regeeringsvours el behield het veld In ons vorig overzicht is verzuimd te melden dat Woensdag door den heer Domela Nieuwenhuijs verlof is gevraagd en bekomen om op een nader te bepalen dag den minister van binnenlandsche zaken te interpelleeren over de houding der overheid tijdens de jongste werkstaking te Enschedé en de door den minister geuite goedkeuring over de handelingen van den burgemeester In Recht voor Allen deelt do heer Domela Nieuwonhuis de vragen mede die hij zich voorgesteld had aan don Minister van Oorlog te doen indien zijn interpellatie over de mobiliseering eur van ons leger niet ware afgestemd Ik voeg hierbij zoo schrijft dit Kamerlid dat ik zo ter kennismaking den Voorzitter had ter hand gesteld naar aanleiding zgner vraag tot preciseering mijner aangevraagde interpellatie omtrent de verdedigbaarheid van ons land In overleg met den Vojrzitter wijzigde ik daarna mijn interpellatie du op eyn raad en vroeg verlof om de Regeering te interpelleeren over de mobilisatie en concentratie van ons leger iu oorlogstgd Ziehier de vragen No l Kan eerst 48 uur nadat hot besluit tot mobilisatie van het leger genomen is de samentrekking van de over het land verspreide troepen begiunen No 2 Heeft men opdat deze concentratie goed en geregeld plaats hebben het vrije gebruik over onze spoorwegen gedurende minstens 48 uren na de oorlogsverklaring noodig No 3 Is het dus noodig dat men gedurende minstens 48 uur na het mobiHsatie besluit geheel meester zij van de steden Groningen Deventer Doesburg Arnhem Nijmegen enz No 4 Moet men opdat do mobilisatie een ongestoord verloop hebbon meer dan 48 uur na do oorlogsverklaring meester zijn van Arnhem No 6 Is de regeering genegen de werkelijke cijfers te noemen van de tijden die vereischt worden om het leger bij do opkomst der militie met spoed te mobiliseeren No 6 Is het waar dat de artillerie die in tijd van oorlog de forten bij Westervooit en Pannerden op een half uur afstand van de grenzen moet ver üit het boreuBtaande blgkt dat de koepokinenting haar pleit zegevierend heeft gewonnen Et moeten dua wel krachtige argumenten ten dienste der Regeering staan als zg thans voorstelt den proefondervindelgk goed gebleken weg te verlaten Laat ons zien wat z zegt Vooreerst r zijn gtneetkundigm vannaam die de goede werking der vaccinatie loochenen Al dadeiyk kan hierop geantwoord worden dat het getal deskundigen ran naam die er tegen zgn zoo bitter klein is dat ban gezag niet in vergelijking komt met dat van de overgroote meerderheid die deze konttbewerking beschouwen als een zegen der menschheid 2 Er tipt eteeds echadfUjke gevolgen mogelijk bij vacdnatie Niemand ontkent dit schoon er op dit gebied veel overdriving en onkunde heerscht Daar tegenover staat dat de tegenwoordige inenting met dierlijke stof die zorgvuldig wordt gekweekt bewaard e i behandeld de vroegere gevaren tot een minimum heeft herleid 3 Der Regeering komt de vrije beichikking niet toe over het menschelyk Uchaam Doet de staat dit niet op andere wijze als hjj beslag legt op den geheelen mensch voor den verplichten krijgsdienst Bene kleine beperking van de persoonlflke vr heid ten bate van het algemeen belang is alleszins te verdedigen Vrge beschikking over het menschel k lichaam is niets dan een groot woord Moet men dan elk de vrijheid laten anderen te besmetten en om hel leven te brengen 4 Eindelijk ware dwang nog verdedigbaar indien bewezen wat dat een niet ingeente gevaarlijk wat voor zijn omgeving Maar dat ii nimmer Afdoende bewezen Een oningeënte wordt eertt gevaartijk nadat hij de ziekte heeft en ook dan ttedUi voor niet ingegnten Bli kens de ondervinding bij alle epidemieën opgedaan is deze bewering onjuist Ook de ingeënten kannen de ziekte krijgen al is het gevaar minder groot en hoe heviger de besmetting wordt hoe grooter ook de kans is dat gevaccineerden worden aangetast Vandaar dan ook dat deskundigen herhaalde revaccinatie aanraden Daarenboven is het onverantwoord eenvoudig te zeggen de niet ingeënten moeten dan maar vallen als slachtoffers hunner kortzichtigheid De gronden waarop het regeeringsvoorstel bemst zijn dus zeer zwak alleen voor oppervlakkige lezers kunnen zjj waarde hebben Niet zonder ironie wg t Dr Noorduin dan ook den minister van binnenl zaken op een in 1875 door zijn eigen departement uitgegeven werk over de epidemie van 1870 73 waarin als resultaat van een nauwkeurig onderzoek geboekstaafd wordt Moge algemeen ter harte worde genomen wat de ervaring hier en elders ten koste van dnizendeif menschenlevens aangaande den heil2amen invloed der koepokinenting heeft geleerd komst die stilzwijgend tusschen hem en Prudence had bestaan door haar met mijnheer Dillingham alleen te laten voor het eerst sedert het lastig was met hem alleen te zyn Zij hadden over een couplet in Lowell s Vision of Sir Launfall gepraat en mijnheer Dent was heel bedaard naar de bibliotheek gegaan onder voorwendsel dat hij eens zien wilde wat er eigenlijk stond Prudence beschouwde die daad van haar oom als laaghartig verraad en mijnheer Dillingham scheen dit duidelijk te zien want toen Prue plotseling verstomde kwam hij haar te hulp en redde haar uit de verlegenheid met het verzoek een zeker air uit Let Hagetutot te zingen dat zij bestudeerd had Prudence was volstrekt niet gestemd om muziek te maken maar zij nam het voorstel dankbaar aan zg zong het stuk behoorlijk en wol met ondeugende vreugde bij de gedachte dat haar valsche voogd bij het hooren van de piano begrijpen zou dat zijn plan mislukt was En inderdaad toen de eerste tonen de bibliotheek bereikten nam het gelaat van mijnheer Dent een gemengde uitdrukking van genoegen en afkeer aan die iu zonderlinge tegenstelling was met de muziek die ze deed ontstaan Hij stond daar met de hand naar een boekenplank uitgestrekt en hij loiaterde in wachtende houding maar toen het lied ten einde was maakte hij nog valstrAt geene beweging om naar de zitkamer terug te koeren Prudence liet zwijgend haar vingers over de ivoren toetsen glijden en was benieuwd te weten wat er nu 1 De verspreiding der kinderpokken is het grootst en het doodel kst waar de tegenstand tegen het inenten het hevigst is 2 De kans om door de ziekte aangetast te worden is voor niet ingeënten veel grooter dan voor ingeënten 3 Hoe meer niet ingeënten in een kring samenwonen det te meer loepen ook de onder hen vertoevende ingeënten gevaar want de besmettelgkheid der ziekte wordt des te grooter naarmate de aangetasten talrgker en dichter opeengedrongen z n 4 Alle niet ingeSnten zijn dut voor de volkigezondheid gevaarlijk BINNENLAND GOUDA 27 Juni 1890 In de Jiedettmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 13 leden werd bijgewoond afwezig waren de hb van Bergen IJzendoorn Hoefhamer van der Garden en IJssel de Schepper de laatste met kennisgeving werd het voorzitterschap waargenomen door den wethouder H W G Koning b j afwezigheid van den Burgemeester Door den Voorzitter werd medegedeeld dat Gedeputeerde Staten dezer provincie het kohier der pi dir belasting op de inkomsten dienst 1890 hadden goedgekeurd en eveneens het raadsbesluit van 28 Mei 11 tot aankoop van drie perceelen aan het Plantsoen tot uitbreidins der 2e Openbare Bewaarschool Voorts deelde de Voorzitter mede dat b Kon besluit van 8 Juni de heer J W Tuinenburg alhier benoemd is tot Gommissaria van politie te Hilversum en de heer W N van Garderen te Hilversum tot Commissaris van politie alhier en wel met ingang van 1 Augustus e k Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen Ingekomen zgn 1 Het rapport der Baadscommissie belast methet voorloopig nazien der rekeningen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid over 1889 Daarin wordt tot goedkeuring geadviseerd De Voorzitter stelt voor de Commissie dank te betuigen voor het uitgebrachte rapport en dit met de rekeningen ter visie te leggen Aldus besloten 2 Het Bapport der Raadscommissie belast methet voorloopig nazien der rekening der dd Schutter over 1889 Daarin wordt tot goedkeuring geadviseerd De Voorzitter stelt voor de Commissie dank te betuigen voor het uitgebracht rapport en dit met do rekening ter visie te leggeu Aldus besloten 3 Eene missive van Curatoren van het Gymnasium inzendende de volgende alphabetisoh gesteldeaanbeveling van twee personen ter benoeming vaneen derden I eeraar in de oude talen en verwantevakken aan genoemde inrichting noodig gewordendoor de met 1 September a s te openen 6e klasse 1 B ter Haar Doctorandus in de klassieke letteren en Leeraar aan het Gymnasium te Saeek zou komen Mqiiheer Dillingham bladerde intusschen in een portefeuille met veel gebruikte losse bladen muziek hij nam er een stuk uit waarmede hij naar de piano kwam Ik wou dat u dit eens wilde zingen juffrouw Prudence Dat is een lievelingsstukje van mij en het is heel wat jaren geleden dat ik t voor t laatst hoorde Die eenvoudige balladen behooren misschien niet tot de hooge kunst maar ik moet bekennen I dat ik d natuurlijkheid en de verheffing dier stukken bewonder Bij deze woorden legde de jonge dominé eenige geel geworden bladen op den piauo lessenaar woorden en muziek van Anid Robin Gray Prudence gevoelde een schok door al haar leden en een zonderlinge uitdrukking kwam op haar gelaat toen sloeg zij haar oogen neer en liet hare handen lusteloos in haar schoot rusten Zingt u dit misschien nietf zei mjjnheer Dillingham toen hij zag hoe zq daar half droomend half lijdend zat te staren O zeker zeker zei Prudence terwijl zij zich met alle inspanning herstelde als ik het accompagnement ten minste niet vergeten ben Zij liep zacht over de toetsen eu de oude wijs kwam weder tot haar als een schim uit het verleden Zij liep het accompagnement tweemaal door en toen begon haar stem de zoete taak eerst nauw hoorbaar maar sterker en helderder naarmate zy verder kwam Haar stem had juist niet zoo n groeten omvang maar 2 Dr B J H Ovink Leerasr aas bet Gymnasium te Winschoten Het aantal sollicitanten bedroeg 8 Deze aanbeveling wordt met het advies van den Inspecteur dat niet kan openbaar gemaakt worden ter visie gelegd voor de raadsleden en de benoeming aan de orde gesteld in de volgende vergadering 4 Het verslag van de Stedelijke Gasfabriek over 1889 Ieder raadslid heeft een exemplaar daarvan ontvang Aan de orde was daarop De Kekening betr de exploitatie der Stedelijke Gasfabriek dienst 1889 De ontvangsten bedroegen ƒ 73188 86 I Do uitgaven 66806 90 Alzoo batig saldo ƒ 6661 96 Deze rekening wordt in stemming gebracht en met 12 stemmen goedgekeurd De heer Oud jk nam als lid der Commissie van beheer der Gasfabriek aan die stemming geen deel Tevens werd besloten ƒ 6000 te doen streliken tot delging der schuld welke thans per resto bedraagt 122000 Aan de orde was daarop Het voorstel van Curatoren van het Gymnasium om voortaan in de 5e en 6e klasse onderwys te doen geven gedurende 3 uren in de week in de Hebreeuwsohe taal en daarvoor een Leeraar aan te stellen tegen nene bezoldiging berekend naar het aantal lesuren zoodanig dat voor elk lesuur in de week per jaar 100 wordt betaald De heer van Vreumingen vraagt of er zekerheid bestaat dat voor bedoelde bezoldiging een bekwaam persoon zal worden gevonden voor die betrekking waarop do Voorzitter antwoordt dat het voorgestelde honorarium de gewone bezoldiging is die daarvoor wordt gesteld Wy zullen zegt spr moeten afwachten of daarvoor een leeraar te vinden is Daarop wordt bet voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen Het eind examen B aan het Ëraamiaansch Gymnasium te Rotterdam is o a met goed gevolg afgelegd door den heer C de Vletter Aan de Universiteit te Utrecht ia het 2e natuurkondig examen met good gevolg afgelegd door den beer T Tom van Moordrecht Heden nacht ten half vier ure ongeveer is eene poging tot inbraak beproefcl bij den schoenmaker W Bobbregts op de Gouwe Iemand aan de overzijde tag den inbreker aan het werk en toen deze hem bespeurde is hij aan deu loop gegaan en nog niet gevat doch daar z jn persoonsbeschryving die uit den aard der zaak niet geheel volledig is bg de politie berust zal hij waars hynlqk wel ontdekt worden Een vijftal jaren geleden werd eveneens bg Bobbregts ingebroken toen met goed gevolg doch daar toen de dief spoedig gearresteerd werd is hq spoedig weder in het bezit van het gestelene gesteld Ten gevolge daarvan was thans zijn winkelraam byzonder goed gesloten wat thans waarschijnlijk do poging tot inbraak mislukken deed De Utrechtsche rechtbank heeft vonnis gewezen n het geschil tosschen de kerkvoogden der Ned t was een zeer zuivere stem met bezielde intonatie Er zijn beroemde zangeressen geweest die over en oververvuld waren met kunst en toch geen eenvoudige ballade konden zingen zooals Pme deze zong omdat hun die onbeschryfelyke natuurtrek ontbreekt die de geheele wereld aan ben verbindt Myu Jamie had mij lier zoo zong Prudence Mijn Jamie had mij lief en vroeg mg toen tot bruid Maar geld had hg niet dan maar een gouden duit Voor twintigmaal zoo n uit ging Jamie toen naar zee En het geld d hij had kreeg ik toen mee Hij was geen veertien daag op zee nog met zijn boot Of mijn moeder die werd ziek en de koe die ging toen dood Mgn vader brak zijn arm en ragn Jamie was op zee Daar vroeg om mijn hand oude Bobin Gray Mijnheer Dillingham die de muziek door en door verstond zooals hg alles scheen te verstaan luisterde in stomme bewondering naar Prudence hoewel hg haar te voren vaak genoeg had hooren zingen De zonderlinge teederheid en het hartstochtelyke in hare stem deed zijn bleeke wang gloeien terwgl hij met de oogen onafgewend op haar gericht op het einde van de piano leunde Vorit vervolgd Hervormde gemeente te Oudewater en ds W F A Winokel bij vonnis van 6 Juni 1888 veroordeeld tot ontruiming van de door hom bewoonde pastorie op r d zijner ontzetting uit het ambt voor het bedragschadevergoeding van ƒ 1109 26 gedaagde boodeen bedrag van ƒ 440 aan Met handhaving van ihet bg interlocutoir vonnis aan eischers opgelegdebewgs dat tgdena de aanneming van iet beroep doords Wildeboer te Oudewater geen geschikte woningvoor den beroepen predikant te krijgen was heeft derechtbank overwogen dut eischers verplicht waren terstond nadat van de aanneming van het beroep bericht was ontvangen onderzoek te doen of de pastorie beschikbaar was De eisoher moest geacht worden hierin niet met bekwamen spoed te hebben gehandeld voor welk verzuim gedaagde niet aansprakelijk kan worden gesteld Verder heeft de rechtbank als bewezen aangenomen dat er op dat tijdstip slechts iéa huis geschikt voor predikantswoning verkrijgbaar was maar zij achtte het bewijs niet geleverd dat tijdens de aanneming van het beroep door ds Wildeboer dat huis met meer te verkrijgen was voor het eischende college Daarom behoeft door den gedaagde niet meer worden vergoed dan het door zijne weigering om de pastorie te ontruimen noodzakelijk geworden huren van een huis te Oudewater waarvoor een bedrag van 300 de rechtbank voldoende voorkomt De schadestaat in zijn geheel is door de rechtbank vastgesteld oj ƒ 461 70 terwijl de proceskosten in dier voege zgn gecompenseerd dat ieder der partg 3n hare eigen kosten zal dragen Men schrijft het volgende aan het Ilandehllad De eerste haringjager de stoomboot Wodan is Maandag 23 dezer te Vlaardingen aangekomen Op dien dag was er geen Vlaardinger die werkte daar het juist de laatste dag drr kermis was van lossen was dus geen sprake Dinsdagochtend omstreeks 4 uur word met het lossen een aanvang gemaakt zoodat de jagerijcom missie dit oerste Hoüandtche eebanket tusschen elf en twee uur in openbaren verkoop gebracht heeft Als bekend mag verder verondersteld worden dat het een oud Hollandsch gebruik is dat de eer te haringen te gelijk worden afgeleverd zoodat het eene onmogelijkheid is dat de eene winkelier lang vóór den andere ze verkoopen kan Eéne uitzondering is gemaakt en wel voor Z M den Koning aan wlen enkele uren voor de aflevering per extra gelegenheid eonige tonnetjes ten geschenke werden gezonden De jagerg c mmissie had besloten dat de aflevering dit jaar zou plaats hebben Dinsdagavond zes uur Alzoo gebeurde Do eerste Hollandsohe maatjes haring kon alzoo niet voor Din8 lagavond elf uur te Amsterdam zijn En toch toch schijnen Cagliostro en Bamberg zich met deze lieve beestjes te hebben bezig gehouden imii rs reeds Zondag werd in een der grootste Restaurants te Amsterdam een liefhebber oen proefje gegund van deze haringen voor een prijsje van 60 ets toen zij nog kalm in zee in aantocht waren Maandag en Dinsdag waren er vischhandelaren die huis aan hunne clientèle eerste Hollandsche maatjes haringen ten geschenke aanboden natuurlgk voor een fooitje dat duurder te slaan komt dan da prijs der haring terwgl zij nog niet te Vlaardingen waren afgeleverd Overbodig te zeggen dat inmenging van zulke handige goochelaars doodend is voor den roem van onze oude Hollandsche haring dat hij die eenmaal voor primeur gegeten heeft wat geen primeur en lang niet lekker is al wat haring en des harings ia verfoeit en dat ten slotte een bedrijf op het spel staal waaraan ons land vroeger veel voorspoed te danken heeft gehad Btaten generaal Tweedb K mer Zitting van Donderdag 26 Juni Na de woelige en met politiek doortrokken zitting van Woensdag was die van gisteren bijzonder icalm De leden van verschillende richting wedgvorden met den minister in zucht naar gemeen overleg en in toeschietelijkheid Het gold dan ook minder belangrijke zaken Vooreerst zag de heer Rooseboom aan zijn wensch voldaan dat uitdrukkelgk in de wet zou vermeld worden dat de Hoogere Krggsaohool in den Haag de Kon Mil Academie te Breda en de hoofdcursus te Kampen gevestigd bleven De minister was er niet tegen doch behield voor zich het recht de plaats der cadettenschool naar welgevallen te kiezen Het godsdienstonderwijs op de Militaire scholen maakte ook een punt van debat uit tusschen de heeren Rooseboom A van Dedem Sonner en den minister In dit opzicht blijft alles bij het oude ouders of voogden hebben daarover te beslissen Daarop kwam het aantal aan de Academie op j dedigen in garnizoen ligt in Gorinchem No 7 Kan het leger voldoende gemobiliseerd worden vóórdat vijandelijk leger de mobilisatie beletten kan Deze vragen zijn ontleend aan het adres van dan heer Tindal en het is daarover dat men ongerust is en dus geruststelling behoeft Baltenlandscb Overzicht De Duitsche Rijksdag heeft gistiren met 211 tegen 128 stemmen aangenomen paragraaf 1 van da legerwei betreffende de sterkte in tijd van vrede tot 31 Maart 1894 op 486 983 man na verwerping van alle voorgestelde wijzigingen Onder de tegenstemmers behoorden behalve de vrijzinnigen de volkspartij en de socialisten ook 18 leden van het centrum Verder is door den Rijksdag goedgekeurd paragraaf 2 van de legerwet betreffende da vorming van enkele wapenen en daarna de bekende resolutie van Windthorst met verschillende meerderheid van stemmen Bij den Rijksdag is ingekomen een voorstel van den rijkskanselier om toestemming te verleenen tot verdaging van dit staatslichaam van 8 Juli tot 18 November Het is zoo goed als zeker dat het Engelsche ministerie alle bepalingen betreffende de vergunning tot verkoop van sterken drank uit de LocaJ taxation Bill zal terugtrekken Eergisteren hielden de ministers na afloop der zitting in het Lagerhuis een bijeenkoroet welke door lord Hartington en don heer Chamberlain werd bijgewoond De ministers Goschen en Rotchie verzetten zich tegen het terugnemen der geheele bepaling maar toen do unionistische leiders verzekerden dat zij anders niet voor hun partijgonooten konden instaan gaven ook deze beide ministers toe Een definitieve beslissing zou eerst genomen worden in den ministerraad die gisteren werd gehouden Dat echter de voorstellen tot regeling van den drankverkoop zullen worden teruggetrokken wordt als een uitgemaakte zaak beschouwd De Standard betreurt hel zeer dat het zoover is gekomen maar spoort de regeering aan om terstond haar fout te herstellen Elke ministerie begaat wel eens een misslag en men moet erkennen dat dit kabinet dit slechts zelden heefi gedaan De voorspoedige bijlegging van het geschil mot Duitsohland over Afrika weegt ruimschoots op tegen hot échec dat bij de Ijical Pixatwn Btll is geleden Nog is de zitting niet uit en indien het ministerie nu met kracht en beleid aan den arbeid gaat behoeft de geheele zitting nog niet vruchteloos te worden en zal het ongevalmetde vergunning spoedig vergetenzijn Aldus troost de Standard het hoofdorgaan der Tory s de rogeering over de teleurstelling welke zij zich heeft moeten getroosten De Times dringt er ook op aan dat nu ten minste de tiendenwet terstond zal afgehandeld worden waut anders zou de oppositie or een wapen van kunnen maken dat de regeering in de geheele zitting niets tot stand heeft kunnen brengen Evenwel blijft het Cityblad zeer verstoord op de ministers omdat deze de vergunningswet wilden doorzotten zonder zich eerst overtuigd te hebben of de liberale unionisten haar wel op alle punten zouden steunen Indien de regeering echter de geheele regeling van den drankvorkoop uit het ontwerp licht kan zij weer zeker rekenen op den steun der liberale unionisten In een bijeenkomst welke de leden der partij onder leiding von lord Hartington hielden werd besloten om het ministerie Salisbury ondanks dit geval krachtig te blijven steunen Slechts oen der liberale unionisten de heer Gaine heeft zich afgescheiden van de unionisten en legde ten einde de kiezers zelven te laten beslissen zijn mandaat te Barrow neer De conservatieven zoaken nu naar een candidaat om dezen te stellen tegenover den heer Cairo die nu door den heer Gladstone en door sir Wilfrid Lawson met de afschafferspartij wordt gesteund Overigens blijven do unionisten in Parge bg elkaar De regeering behoudt dan haar oude meerderheid zoodat in het einde der zitting ondanks het obstruotionisme der oppositie nog veel kan goed worden Het door de Italiaansohe Rageering ingedi ndo ontwerp tot regeling van de liinancien van Rome behelst een bepaling volgens welke de goederen der geestelijke cougregatién broedersehappen vereenigingen aldaar de legaten fondsen en stichtingen welke niet meer aan de behoeften der bevolking beantwoorden het eigendom zullen wordou van den Staat welke de inkomsten er van zal uitkeeren aan de stedelijke instellingen van weldadigheid Met 1891 wordt dan de stad ontheven van de tot dusver op haar begrooting uitgetrokken sommen voor den openbaren onderstand Men weet echter niet of do Senaat die reeds bg de behandeling van do wet tot regeling der liefdadigheid in het algemeen tegen een