Goudsche Courant, maandag 30 juni 1890

r 1890 Maandag 30 Jaii N 4358 dergelük wtilcel jioh venette met deie onteigening ten nutto van Bome s stedelijke kaa genoegen zal nemen Be telegraaf meldt dat de geheele gemeenteraad Tsn Rome besloot zijn ontslag tenemen om het ontwerp Dat is dus een heel slecht begin Nu epreekt men ook nog van een financieele crisis te Napels Blijkens de jongste berichten uit Bio Janeiro zijn tbans de jeugdige Vereenigde Statou van Brazilië in het bezit hunner nieuwe constitutie Omtrent de Toomaamste bepalingen dier grondwet ontleenen wij het volgende aan correspondenties in buitcnlandsche bladen Het belaogrijtiste artikel bepaalt de instelling der federatieve republiek waarbij de autonomie der vroegere provincie than tot staten verheven wordt vastgesteld Aai deze staten wordt door de constitutie een grootere mate van vrijheid toegekend doch met het oog op dê handelsbetrekkingen van Brazilië met het buitenland blijft oen zekere economiaohe centralisatie gehandhaafd Aan de boodsregeering blijft eveneenb hU recht om invoerrechten van vreemde waren te heffen en de regeling der posttarieven terwijl daarentegen onder het ressort van lederen enkelen staat komt de regeling van uitvoerrechten de kosten van het bestuur en de wetgevende machten evenals de militie de rechtspraak en het onderwijs De bondsregeeriog raag alleen zich mengen in de aangelegenheden van eiken staat wanneer deze door een vijandelijkcn inval bedreigd wordt of door de bemoeiingen van een der andere staten Bovendien heeft de centrale regeering het recht handelend op te treden in geval van proxvnaamiento i tegen de republiek van gevaren voor bet algemeen overstrooming epidemieën enz of binnenlandsche ongeregeld I heden en bij de ten uitvoerbrcnging van besluiten der bondsregeeriog Als overgangsbepaling geldt dat de staten welke binnen twee jaar niet gereed zijn gekomen met hun binnenlandsche organisatie verplicht zijn de constitutie te aaniluiTden welke de boodsregeering bun oplegt Ken andere overgangsbepaling stelt vast dat de president en de vice president der republiek de eerste maal met meerderheid van stemmen al gekozen worden door de bondsvergadering Overigens verkiest het volk beide overheidspersonen doch op indirecte wijze gelijk in de Vereenigde Staten van NoordAsperika De bevolking van lederen staat verkiest een getal kiezer tienmaal zooveel ala hij afgevaardigden heeft ec dit congres benoemt den president en den vice president met een volstrekte meerderheid De president wordt voor vijf jaren gekozen en ia niet herkiesbaar idan weder na vijf jaren Door de grondwet schijnt de macht van den president vnj beperkt evenwel heeft hij het recht zijn ministers te bcndemen en te ontslaan Voor alle tractaten behoeft hijj overigens de bekrachtiging van de wetgevende maoat Wat de minisiers of staatssecretarissen betreft zoo mogen zij geen lid van het parlement zijn Indien een afgevaardigde of senator met een dier ambten bekleed wordt legt hij sijn mandaat neer Eindelijk bevat de nieuwe Braziliaansche constitutie een bepaling die elke beschaafde staat in het oude Europa de jeugdige Zuid Amenkaansche republiek kan benijden de regeeriog mag geen oorlog voeren dan nadat zij bdproefd heeft door arhitrage het geschil uit den we g te ruimen Voorts blijft het twee kamersstelsel behouden kamer van afg vaardig len en senaat Alleen is het aantal afgevaardigden en senatoren en de duur van hun mandaat geVijiigd Voortaan telt men éeo afgevaardigde op IOlOOO inwoners en drie senatoren voor eiken taat De iifgevaardigdeii nemen voor driejaar zitting de senatoren voor negen jaar Andere artikelen der grondwet betreffende het verwerven van goederen in eigendom de vrijheid van vereeniging en vergaderen de ditaluiting der jezuïeten en het verbod tot oprichting v n kloosters GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Iniendlng van adrertentiön kan gescMeden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave PETROLÉUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caatzlaar fi Sebalkwüki t Rotterdam De markt wat heden onveranderd Loco Tankfurt 8 15 Geïmporteerd fust ƒ 8 20 Julilevering ƒ 8 10 Augustus levering f 8 20 September October November en Decemberlevering 8 30 Burgerlijke Stand Moordrecht GEHUWD T i KoniDg onende te Goudersk en H de BruiJD ADVERTENTIËN ZENDINaSFEEST te Oisterwijk nabij het GOOBVSN Ondertrouwd JOBANNES ANTBONIE BLOM EN GERRITJB WILBELMINA KOBLBRÜGGE Wed C VAN Vl IET Gouda 26 Jnni 1890 a exi © J oJ i IQSO Buitengewone reisgelegenheid van GOUDA 7 3 BODEGRAVEN 7 6 OÜDBWATER 7 18 WOERDEN 7 27 Aankomst I irecAi 8 4 verder per extra sneltrein naar OUterwijk AE HONBEBD CÏÏUEN te koop eene wellaidende antieke Italiaansche VIOOL met Kist en Strflkstok Br fro motto tVioou Adrertentie Bnreaa A de la MAR Azv N Z Voorburgwal 266 Amtterdam Programma s zgn te bekomen 45 ets by de correspondenten op de aanplakbiljetten vermeld Namens de Hoofdcommissie L BELDRING Secret W J J KOOLE i Middelburg Juni 90 I Correspondent voor Gouda de Beer J J VAN HOEVE firma Va dbe Zwalm Dubbele iBnnrt Betourkaarten zjju aan de Stations ver krggbaar van 30 JUNI tot 7 JULI s middags één uur of zooveel vroeger als het bepaalde getal is verkocht Ie kl 2e kl 3e kl Van Gouda 3 75 2 95 1 95 Bodegraven 3 45 2 70 1 80 t Oudewater 3 15 2 45 1 65 Woerdm 2 90 2 25 1 50 MEESTEBEUECHT Wordt dadelgk gevraagd in eene nieaw opte richten Stoomwasscherg in Limburg eenpersoon die de geschiktheid bezit om alsMËE8TERENECBT op te treden en in eenedergelyke inrichting is werkzaam geweest Brieven onder No 2020 aan het Bureau van dit Blad L S au de VOLHARDIJSG Te beginnen met 30 JUNI aanst vertrekt eene boot uit AMSTERDAM naar GOUDA 6 ure s morgens en uit GOUDA naar AMSTERDAM 4 ure s middags uitgenomen DINSDAG en ZONDAG Zie verder Dienstregelingen verkrijgbaar aan het StationM ebouw Bolwerk Gouda DE DIRECTIE DE TERGOVfVSCHE Bureel Turfmarkt H 35 Tengevolge de opheffing van de tByn en IJselbode worden aan allen vrienden en belangstellenden de belangen van de TEBOOVW8CHM anti revolnlionair orgaan opgericht door de Vereeniging ter verbreiding van de antirev beginselen gevestigd te Gouda verband houdende met de C A Eiesvereeniging ten zeerste aanbevolen Steun ons m onze strgd tegen het ongeloof opdat de holle theorieën vau bet schier overal optredende communisme en socialisme niet dieper in de argelooze volksklasse indringe Dit blad verscbgnt 2 maal per week Prgs 50 ets per kwartaal Adfertentiën van 1 6 regels 30 ets elke regel meer 5 ets SET BE8TVUB 0 0 0 S 0 Q Q 0 0 0 © © Q 0 0 0 f BSSn T Zl A TT óz ZoorL Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelgk aan voor de LEVERING van BOEK en STEEUDRUKWEHKEIT PLAATSING VAN ADVEaTENTIÈN 0000000 0 ©© 0 0 © © © © Qouds Snelpersdruk van A Bkhhiak Zoc De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 A sonderljke Nommen VIJF CENTEN BU deze Goanint behoort een BUvoeesel BINNENLAND GOUDA 28 Juni 1890 Aan de Universiteit te Amsterdam is met goed gevolg het Ie inatuurkandig examen afgelegd door den heer L A Mqnlief Qisteren avond omstreeks Vk uur is in de vierde Kade een kind van oneeveer 7 jaar te water geraakt de moeder het ongeval ziende sprong te water en peep haar kind beiden zonken in de diepte vrouw lleerkens eveneens daar wonende het ongeval bespeurende stak de drenkelingen eene ladder toe welke door de moeder die inmiddels bovenkwam werd gegrepen zoodat moeder en kind met den schrik en een nat pak vrij kwamen De collecte voor den gewapenden Sienst te Haastrecht heeft 26 80 opgebracht Te Vlist 2 50 By de korpsen infanterie ontbraken den ISden Jnni jl nog 124 korporaals terwijl daarbij aanwezig waren 138 sergeanten titulair en 298 korporaals geschikt om tot sergeant of fourier bevorderd te worden Met leedwezen vernemen wij dat de heer J A Kwast de bekende ofganisl van de Arastelkerk een bekwaam toonkunstenaar gisterenmiddag op bijna 70j rigen leoftyd is overleden Hand Een iZ r telegram uil Ealraouth meldt dat aldaar van Taganrog is aangekomen de stoomboot Marpeèsa met den gezagvoerder de bemanning en 03 passagiers der Nederlandsche stoomboot Prim FEVILLETOX 1 Vit het EngeUch XVI 88 Mijn vader had geen werk en myn moeder kon niet spinnen Ik werkte dag en nacht maar hun brood kon ik niet winnen Oude Hob gaf hun den kost en diep bedrukt zei hij Och Jenny om je ouders o trouw met mij Myn hart dat zei neen want k had Jamie wel verstaan Maar de wind die stak op ec het schip dat was vergaan Het schip dat was vergaan waarom niet Jamie mee j En waarom leef ik en roep wee mijl o wee Mijn vader zette m aan en myn moeder die niet sprak Die keek mij zoo eens aan dat mijn hart er baast van brak En zij gaf hem mijn hand maar mijn hart was in de rouw En zoo werd ik oude Bobin Gray zijn vrouw Frederik aan boord welke gezonken is tengevolge van eene aanvaring met de Marpeua by mistig wederEen luitenant en vijf soldaten hehoorende tot het detachement troepen aan boord van de Prina Frederik zijo by deze ramp verdronken Men verneemt dat de Frim Frederik o a één millioen specie aan boord had en dat zij voor één derde aan de Amsterdamsohe beOrs verzekerd was Nader wordt dienaangaande nog het volgende Volgens berichten van kapitein Visman uit Falmouth van gisteren middag zyn alle ontscbeepten van de Prim Frederik welvarend de militairen opgenomen in do kazerne het scheepsvolk in het Zeemanshuis De by de ramp verdronken officier is de 2e luitenant der infanterie H van Wijk De namen der zes omgekomen manschappen een korporaal en vijf minderen zijn aan het ministerie van koloniën opgegeven Het plan bestond om de militairen en de passagiers hunne reis te doen voortzetten raet het stoomschip Stoiatra kapt Droogleever Fortuijn dat den r n Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt Tengevolge van het spoedige zinken van de Prim Fredfrik ia er geene gelegenheid geweest voor de opvarenden om iets te redden Het stoomschip Marpesia dat met het stoomschip Prim Iredenk in aanvaring was is eene geheel nieuwe stalen boot ongeveer 2500 ton groot en in 1889 gebouwd te Newcastle bij de firma Palmer Co Den llSen Juni jl vond de eigenaar van een houtzagerij onder do gameente Zoeterwoude de deur van ziJD kpntoor op de houtwerf met een koevoet opengebrokettrisoemeae oen zich daarin bevindende lessenaar en kast waaruit ontvreemd waren een rolletje centen en verschillende kleedingstukken De brandkast welke mede in het kantoor stond vertoonde geen teekenen van braak Beklaagd dien diefstal met biaak bedre en te I Prudence wist er niets van dat zij zoo volmaakt den geest en de melodie van het lied weergaf want hare gedachten waren verre wq van de plaats waar zij zong Het was een dag in het midden van den zomer nauwelijks deed een koeltje de kamperfoelie ritselen die heen kronkelde over den luifel van een klein huisje in Horseshoe Laue John Dent sprak haar van zijne plannen van zijne verwachtingen van zijn liefde het was zonneschijn en schaduw en er was iets droevigs in weer hield hy hare hand zij voelde den druk zijner lippen op haar wang toen hoorde zij het hek dichtvallen en de roodborstjes in den tuin snateren en de tranen kwamen Prue in de oogen terwijl zij zong juist ala op den dag toon dat wezenlijk gebeurde En zij zong verder k Was nog geen volle maand met Eob getrouwd geweest Toen zag ik voor de deur mijn Jamie s geest k Had veel om hem gedacht maar wachtte hem niet nou Tot hij zei Ik kwam weer en maak je mijn vrouw O zoet was de groet we zeiden menig woord Wij kusten elkaar en hij vloog weer daadlijk voort O was ik maar dood Plotseling scheen er iets bij Prudence in de keel te zwellen het dubbelzinnig bestaan dat zij leidde liep ten einde en de zang verstierf op hare lippen AOVEQTENTISN worden geplaaitt van 1 5 regels k 50 Centen iedere r g l meer 10 Centen SBOOTE LETTSBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc hebben stonden gisteren voor de arrond rechtbank te sCrravenhage terecht een gewezen knecht die 16 jaren bij de eigenaar der werf gewerkt had en een sjouwer uit Amsterdam die beiden bekenden zich aan bet hun ten laste gelegde te hebben schuldig gemaakt terwijl verschillende getuigen de door hen gedane ontdekkingen mededeelden en inlichtingen gaven omtrent do ligging van het kantoor en den stand van lessenaar en kast De subst oSicier van justitie vorderde voor ééa der beklaagden l jaar en 6 maanden voor den andere 2 jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr V an Harencarpsel achtte het groote verschil in de vordering der straf niet gemotiveerd wees op de onzekerheid die bestond omtrent den persoon die den braak gepleegd had en omtrent hetgeen zij eigenlijk ontvreemd hebben Uitspraak 4 Juli a s De A B Ct bevat het volgende stuk naar aanleiding van een door ons eergisteren overgenomen bericht uit die courant Mijnheer de Sedacteurl Naar aanleiding van een bericht uit Ouderkerk a d IJsel betreffende handelingen van het classicaal bestuur van Gouda tegenover den predikant en de diakenen aldaar voorkomende in uw blad van 26 Juni jl verzoek ik beleefdelijk eene plaats in uwe kolommen voor de volgende rectificatie Het ingezondene wemelt van onwaarheden Vooreerst bij het classicaal bestuur van Gouda bestond niet het minste voornemen om te schorsen of te ontslaan Aan dit bestuur was ter oore gekomen vooreeret dat ds Unzonides van den kansel op oudejaarsavond de gemeente had aangeraden om evenals ZËw zelf deed de kaarten der volkstelling in rubriek 8 in te vullen van gereformeerde gezindheid 2o dat diakenen dier gemeente eene buitengewone Zij zag op en ontmoette den gloeienden blik van den jongen geestelijke die op haar gevestigd was Ik ik kan het toch niet zingen zei ze met een uitdrukking van wanhoop Ik zal het later wel zingen Toen stiet zij haastig de piano kruk weg aarzelde een oogenblik en gleed snel de kamer uit Mynheer Dillingham volgde haar met de oogen verbaasd en niet zonder reden over Prudence s onverklaarbare aandoening en gejaagdheid Hy leunde tegen de piano wachtende dat zij terug zou komen maar zij kwam niet weer in de kamer terug Weinige minuten later kwam mijnheer Dent en deze was buiten zichzelven van verbazing toen hij den jongen dominé alleen vond Het was voor mijnheer Dent zoo zeker als een en een twee is hoewel ze soms niet bij elkaar gevoegd willen worden dat de zaak gedurende zyn afwezigheid het hoogste punt bereikt had Hij had dit voorzien maar er was iets buiteosewoon drukkends in den dampkring waarop hü niet was voorbereid Hy durfde niet vragen wat er gebeurd was Mijnheer Dillingham was niet op zijn gemak en na een paar alledaagsche opmerkingen zei hij werktuigelyk goeden nacht en ging heen Ze heeft hem een blauwtje gegeven die malle meid pruttelde mijnheer Dent dien avond terwijl hij somber naar boven ging met zijn nachtkaars in de hand en het spijt mij verduiveld Ik voor mij houd het er voor dat het gelukkig fM