Goudsche Courant, maandag 30 juni 1890

juiste voorstelling welke da Unionides van de zaak in rjne gemeente gegeven had dit adres zijn ontstaan moest worden toegeschreven gaf aan den kerkeraad een juist verslag van hetgeen bad plaats gehad in beknopten vorm en verzocht dit college door zijne tussohenkomst adressanten te antwoorden dat hot classicaal bestuur in het vervolg van dorgelijke onwettige protesten wenscbt verschoond te bleven en niet zou nalaten in alle zaken die tot zijne bevoegdheid behooren rijn plicht te doen Ziedaar Mqnheer do Rodaoteur eene juiste voorstelling der zaken die u er zeker toe leiden zal ter wille van de wj arheid ook dit atuk te plaatsen De Aechtbank te s Hage heeft gisteren uitspraak godaan in de zaak van do Zuid UoUandsche CredietVeroeniging tegen don heer S A d E Overeonicomstig de condusien der eischeresso hoeft de rechtboaky op grond dat de algemeone vergadering van aandeelhouders fvolkomen bevoegd was do volstorting ook buitew het geval van liquidatie to bevelen den gedaagde veroordeeld voor volstorting op z jne aandeolen aan de eischeresso te betalen ƒ 9081 17 mot de rente dier som ad vyf procent sjaars sedert den dag der dagvaarding Aiin den gedaagde werd teven zijn roconventioneelo eisob waarbij hij het bedrag van het op zijne spaarbankboekjes staande tegoed van de Crediet Vereeniging vorderde ontzegd Staten generaal Tweedb Khmib Zitting van Vrijdag 27 Jum In de kamer hoerschte een Eabyloniache spraakverwarring tengevolge van de onbekendheid der leden van de rechtorrijde mot de zaken waaromtrent zij voorstellen doen Wij bedoelen de behandeling van het uitgestelde nieuwe artikel Van Luben Sels strekkende om door een omweg subsidie te verleenen aan de particuliere inrichtingen die jongelieden voor Breda opleiden Vooraf ging eene politieke stemming De heer Zaaijer had voorgesteld aansluiting van het Militair bq het Middelbaar onderwijs in de wet zelve te docroteeren Onzes inziens eene overbodige bepaling daar de zaak zelf door een dergelgke zinsnede niet verandert Maar was de bedoeling van den voorsteller de antipathie dar clericalen tegen dezen tak van onderwgs te doen uitkomen dan is hy volkomen geslaagd Zijn denkbeeld werd door eene zuivere partgatemming rechts 43 links 35 verworpen Thans kwamen do nieuwe voorstellen Ijoben Sela en S V d Oye m daarmede de gelegenheid voor do rechterrijde om van haar wetgevend talent blijk te geven Blijkbaar spraken èn de voorstellers èfi hun advocaat Heemskerk zonder de strekking van hun denkbeelden te borgpen Zij zagen maar niet in dat de buiten de cadettenschool gevormde ongesubsidieerde leerlingtn een voorrecht kregen boven die van de school zelve zoodat de door hen geschapen nieuwe inrichting leeg zou blijven staan De heerou Kooseboom en Roèll toonden dit overtuigend aan de laatste zoo ironisch dat de hilariteit der linkerzgde des heeren Heemskerks gal deed overloopen Natuurlijk waren beide vooratellon ook voor de Begeering onaannemelijk doch de minister was zoo goed zgn vrienden een échec te besparen Hg deed een nieuwe lering aan de hand zoodat men de discussie gevoegIqk tot Dinsdag kon uitstellen Voor het overige deel dor menschheid was Wingato in het algemeen nu niot zulk een belangwekkende zaak maar dien morgen trok hg bgzonder mijnheer Dillingham s aandacht Toen de koetsier naderbij kwam zag de jonge dominé dat hij iets wits in de hand geklemd hield dat de bogeerige winden die nu eu dan om een hoek heen op hem neervielen uit zgn hand trachtten te rukken Voor Wingate de straat die op het h6tel uitliep bereikte was mqnheer Dillingham reeds tot bet besluit gekomen dat dit witte voorwerp eon brioQe van juffrouw Palfrey was dat hot voor hem was en het doodvonnis van zgn hoop inhield Toen Wingate dit straa e bereikt had on tegen den wind opwerkte die toen juist geweldig om den ververswinkol op hot hoekje heengierde hield een huurrijtuig plotseling op den kruisweg stil Een man boog zich uit het portier en riep Wingate die hem een oogenblik stom bleef aanstaren on toen naar het rijtuig heenvloog on de hand greep van den man die er inzat Daarop tradon do twee personen in een zeer levendig gesprok althans te oordeeleiy naar de drukke pantomime die nu volgde Mijnheer Dillingham sloeg die ontmoeting blijkbaar voor beidon oven onverwacht met ongewone koortsachtige gejaagdheid gade Onstuimig haalde hij schier hijgend adem en rijn ongodnld scheen bepaalde vormen aap te nomen en zioh in zonderling gebogen lijnen af te teokenen op de glasruit hot kortste bq rijn lippen Hot weid plotseling bitter colleote bij de ingeietenen hielden aangezien hnane middelen ontoereikend waren om de armen te bedialen sn dat uit de cateohisatiebus door den predikant aan de Trqe universiteit te Amsterdam eene som van pi m ƒ 40 was geschonken So dat de predikant bg ongesteldheid in zijne plaats had doen optreden een ongeordend persoon een verver uit Utrecht die ook in doleerende vergaderingen als oefenaar optrad 4o dat b j de rekening der diaconie over 1889 qnitantiën vim gedane leverantién niet aanwezig waren Het classicaal bestaur was dus verplicht naar een en ander een onderzoek in te stollen en vroeg de rekeningen in quaestio ter inzage en noodigdo den predikant en een der ouderlingen uit voor zijne vergadering te verschijnen ten óndo de verkeerdhoden indien zo bestondon op broederlijke wijze uit den weg te ruimep De kerkeraiad zond de opgevraagde rekening niet in met de ojiiporking dat die nog niet was afgesloten en deed Het bestuur alleen toekomen de rekening met de noodige bescheiden van het vorige jaar welke bij de persoonlijke kerkvisitatio gecontroleerd was en nu ten einde te kunnen vergelijken mot die van 1889 werd opgevraagd De inzender stelt dus de zaak in een verkeerd daglicht Ds IJnzonides verschoon 12 Maart in de vergadering van het bestuur en wUdo eerst op do tot hem gerichte vragen niet antwoorden op grond dat hq het bestuur onbevoegd oordeelde naar de bovengenoemde bezwaren een onderzoek in to stellen Nadat hem gewezen werd op art 4 5 en 47 vanhet reglement voor kerkelijk opricht en tucht waarin die bevoegdheid van hot bestuur omschreven wordt verklaarde Z Ew zich bereid te antwoorden en getuigde ad lum dat Z Ew geenszins bedoeld had met de invulling der kaarten voor do volkstelling te handelen in strijd met de eer en de belangen derhervormde kerk van welke hq lid en predikant was en wenschte te blijven ten bewijze waarvan hij aanvoerde dat hij reeds tien jaar geleden bij een volkstelling ook had ingevuld van gereformeerde gezindheid Het bestuur aanvaardde dit getuigenis en verklaarde deze zaak verder te laten rusten A d 2um dat Z Ew zelf bezwaar had tegen het optreden van ongeopende sprekers in hot kerkgebouw maar dat hij door den nood gedrongen op advies van kerkeraadsleden den verver had laten optreden belovende zulks io het vervolg niet meer te zullen doen Ad 3um dat Z Ew inderdaad aan de vrije univeniuit gelden uit de catechisatiebua had opgezonden in overleg met zijn korkeraad maar gewezen op het min voogzame dezer handeliag als predikant in de Ned Herv Kerk verklaarde Z Ew zich bereid dit in nadere overweging te zullen nomen Hiermede liep dit verhoor ten einde en waren de zaken op minnelijke wijze beëindigd Ds Unzowdes schijnt echter in zqne gemeente eene andere voorstelling van hetgeen plaaU had ge r geven to hebben immers eenigen tijd daarna ontving het classicaal bestuur van Gouda een adres waarop 125 namen voorkwamen en waarin adressanten verzochten in min vriondelqko bewoordingen voor het vervolg verschoond te mogen blijven van onwettige inmenging van de zijde van het classicaal bestuur van tiouda Het classicaal bestuur overtuigd dat aan de on gesternte van den jongen dominé niet opging op dienavond toen hij Pruo vroeg om Auld Bobin Gray te ringen Het was oen ruwe koude morgen de fijne takken der boomen knapten van de koude do koperen kloppers der ouderwetscho deuren keken u hier on daar somber en nijdig aan alsof zij u tartten hen aan ta grijpen do hemel was loikleurig Er lag geen sneeuw maar de wind die nu en dan langs de straat blies dreef het witte stof in verblindende wolken op die bq het uiteen stuiven en onder het langzaam neervallen op mijnheer Dillingham die op do vensterbank van een raam in Old Bell Tavern leunde den indruk maakten alsof het vallende sneeuw was Het raam waar do jonge dominé voor stond was recht tegenover den hoofdingang en gaf een gezicht op de geheele straat die rechthoekig op de boolditraat uitliep om voor de trappen van het hotel eindigde Aan het andere einde van deze straat was de lange brug dien morgen nu on dan in stofwolken verborgen die naar Wülowbrook voordo Mqnheer Dillingham had zijn oog gevestigd op een voorwerp die in die richting in de verte naderde Eerst toen hij het pas op de brug zag door den torm heen en weer geschud en gestooten was hot slechts een stip maar toen het verder worstelde ontdekte hij weldra in dit voorworp don persoon van mijnheer Dent s koetsier Wingato Tegen de Eegeerings wgziging kan dunkt ons geen overwegend bezwaar rijzen Zij wil vergunning geven aan ouders die bezwaar hebben tegen de school hun kinderen na volbracht admissieexamen elders hun opleiding to doen erlangen onder genot vau groot verlof maar altgd met dien verstande dat niet boven het getal beschikbare plaatsen die vergunning wordt gegeven Veel gebruik tal daarvan niet worden gemaakt maar voor wie hot wenschen mag die tegemoetkoming worden toegestaan Ken andere gewichtige vraag die nog niet tot beslissing kwam is die der verhouding tusschen de theoretische opleiding on de practisohe vorming voor de kweekelingeu der Academie De commissie van rapportours tracht daaromtrent een eigen stelsel afwgkende van dat dor Begooring in de wet neer te leggen Zg wil de practisohe vorming doen voorafgaan en daartoe de kweekelingeu voor infanterie cavalerie eu artillerie het eerste jaar dotacheeren eu daarbij horhallngsonderwijs doen gemeten zoodat voor hen de oursns te Breda tot twee jaar beperkt wordt Dit stelsel dat den bgral van verschillende specialiteiten geniet de heer Seylfardt verdedigde het mot warmte de hoeren Van Vlgmen en Van der Oye hebben het medeondorteekend do heer Seret kwam het in hoofdzaak steunen werd door den Minister met zooveel klem en op zoo beslisten toon bestreden dat uiettegenstaande den algemeen bgval de aanneming zeer twijfelachtig wordt De Minister is voorstander van wotonschappelgke opleiding gedurende den ganschen studietijd to Breda en ontkent het heil van de voorafgaande practische vorming elders ËZB8TE Kaheb Zitting van Vrijdag 27 Juni De wet houdende afschaffing van de Vanaalgeldon op het Noordzaekanaal werd na eene korte discussie zonder stemming aangenomen De kamer ging toen uiteen waarschijnlgk tot Maandag 14 Juli Tot rapporteurs over de spoorweg overeenkomsten zijn benoemd de heeren Van der Breggen Van Alphen Slork Kappeyne on Six Do s Gravenhaagsohe melkinriohting heeft eene nieuwe inrichting geopend tot het verkrijgen van melk warm van de koe ia ven daarvoor opgerichten koestal nabij het Oraige Hotel te Scheireuingen Daar dr Francken de badarts te Scheveningen te Pargs hot nut van dergelgko inrichtingen had leeren kennen verzocht hij de directie der melk inrichting de gelegenheid te openen melk warm van de koe te Scheveningen te kunnen gebruiken Aan dit verzoek heeft de onderneming voldaan door een der stallen achter hot Oranje Hotel te huren ea dten voor het doel in te richten Men kan binnen en buiten de inrichting plaat nemen men kan het vee zien bq het melken tegenwoordig zijn en gedurende de vastgestoMe uren warme melk bekomen Gedurende de overige uren kan men melk eg room gobruiken Niettegenstaande de kosten van exploitatie nog al aanzienlgk zgn heeft de s Gravonhaagsche melk inrichting niet geschroomd ook daar ten gerieve van de vraemdelingen deze inrichting te vestigen die Hen tevens in de gelegenheid stelt kennis te maken met een tak van echt Hollandsoh volksbodrijf koud buiten en de vont spreidde zijn rilverig Iqkkleed over alle ramen Eindelijk reed hot rijtuig weg en als wilde Wingate volstrekt de folterende spanning van den jongen dominé verlengen stond hij nog eenige minuten onbowegelqk op den viersprong stil en staarde het vertrekkende rqtuig na Toen scheen het Wingate in te vallen dat hij dood ging vriezen en haastig liep hq over naar Old Boll Tavern Mijnheer Dillingham vloog do koffiekamer binnen en rukte het brioQe uit de veretijfde vingera van den verbaasden knecht die van de zijde van den geestelijke steeds gewond was aan veel zachtheid en heel veel fooien t Is goed Wingate dank jel en zonder heel veel complimenten werd do deur hem voor den net dichtgedaan I Mijnheer Dillingham verbrak het zegel van de enveloppe en las met een oogwenk het brieve want 1 het was zeer kort Dadelijk nadat hij het gelezen hi scheurde hq het papier in zeer kleine stukje en smeet die in den haard De beweging waarmede hij dit deed vorried oorder dan zijn gelaat heftig aandoening want de uitdrukking van rijn gelaat wa nu bedaard en een soort van glimlach speelde hem om de lippen Een paar seconden stond hij besluiteloos middoa in de kamer toen ging hij naar de aangrenzende kamer zijn slaapkamer en nam zijn oveija van een plank in do kleerkast ff ordt vertol d Het voorloopig venlag is verschonen van hot onderzoek in do atdeelingen dor Tweede Kamer van hot wetsontwerp tot regeling der brievenposterq Algemeen juichte men do samenvatting van alle wetten in één ontwerp toe Gevraagd werd of allo Kon besluiten op de posterg betrekking hebbende in denzelfden vrijzinnigen geest als dit ontwerp zouden goregeld worden Gaarne had men een overzicht gewenscht van do bestaande wetgeving on van de financieele gevolgen van aanneming van dit ontwerp Waarom was ook do regeling vandenpostpakkettendioQst niet in dit ontwerp opgenomen Eenige leden klaagden over het onvoldoende dor bezoldiging van de ambtenaren en beambten der posterg Opnieuw word door sommigen aangedrongen op meer beperking van den Zondagsdienst door dos Zondags niet te bestellen dan tegen dubbel port dat düor anderen werd bestreden juist met het oog op het staatsmonopolie Anderen verwachten meer baat van do aanstelling van hulppersoneel vooral voor het platteland Sommigen drongen aan op afschaffing der 9 nog bestaande bestolbuizen op vergunning om aan briovenrondbrongers brieven modo te geven op hot verkrijgbaar stollen van strookon voor drukwerken van postzegels voorzien op gratis verkrijgbaar stek Ion van briefkaarten enveloppen postwissels op toelating tegen 2 j cents port van alle kaarten van dezelfde grootte als briefkaarten op invoering van kaartbiljetten van 2 i oent op thuisbezorging van aangeteekende brieven op het verkrijgbaar stellen van plakzegels op kantoren in grooto plaatsen op hooger port van kerstmis on nieuwjaarskaarten om de overmatige verzending daarvan tegen te gaan en om dezelfde reden op hooger vrachtprgs voor postpakketten op den St Nicolaa dag Sommigen wilden hot verlaagd port van nieuwe bladen uitbreiden tot het begrip van vperiodieko pers dus alle regelmatig verschijnende geschriften en zelfs ook jaarverslagen Anderen althans tot veortiendaagsche en maandschriften Andoren meenden echter dat het privilege der verlaging alleen op meuwbladen moest slaan Tot vervoer van brieven buiten de pesterij moest ook vergunning kunnen worden verleend in ineenioopende gemeenten als Amsterdam en NieuworAmstel Sommigen wilden verlaging van het port der drukwerken zooals in Duitschland Het maximun gewicht voor niouwsbladon tegen minimum port verzonden wenschte men verhoogd te zien tot 50 of althans 40 gram in t belang der kleine pen Anderen beweerden dat een blad van 85 gram bezwaarlijk oen klein blad kan boeten Een andere regeling werd gewenscht i oor de afgifte van uit onzo overzeesche bezittingen afkomstige aangeteekende stukken Het minimum bedrag van in te vorderen geldon op quitantie enz wensohten sommigen door don Minister bepaald te tien en in elk geval niet te hoog te zien gesteld om geen concurrentie aan kassiers aan te doen Enkele leden woDschteu in de wet bepaald te zien dat de portvormindering ton behoeve dor nieuwsbladen mot 1 Jan 1891 in werking treedt I ll 1 I I I I I I 1 1 BBSa LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helfd der maand Juni 1889 welke door tuBSchenkomst van hel Postkantoor te bekomen zgn A C Terve Amenvoort M do Man s Gravenhage de Bruin Zoetermeor Van Stolwqk Brouwen Borgen op Zoom verzonden naar Duitschland Van Haastrecht H H Me er Gemauw GOODA 28 Ju i 1890 De Directeur v h Postkantoor VOBSTEE APVÏSRTISNTIÏ Voor de menigvaldige hsrtelgke blgken van belangstelling bg gelegenheid onzer VUPBN TWINTIG JARIöE ECHTVKBEENIGINO zoo van hier als elders ondervonden betaigen vrg ook namens onze Kinderen en Behawddochter onzen hartelgken dank 1 H YAN DEB TOGT C TAN DUE TOGT SrEK fmda 28 Juni 1890 Voor de vele ontraugeo blgken van belangstelling zoowel yari hier als elders na het orerlpen van mgn geliefden Echtgenoot en onzen Vader den Heer M MOL betuig ik ook namens mgne Kinderen onzen harteIgken dank Wed M MOL Ophoï eou io 26 Jnni 1890 ♦ ♦ By d n brengen wg onzen hartelgken dank voor de vele en hartelgke bewezen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behnwdmoeder HILLEQONDA OU DIJK Uit allet naam M KETEL Gouda 28 Jnni 1890 F H 1A2EWMEL Arte s Oravenhage NOOBDXSJJSTDX 139 Alle Werkdagen van 10 11 en 1 2 te conaulteeren voor ziekten van Maag en Ingewanden OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DRÜOGLEEVER op MAANDAG 21 JULI 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Hasuomie aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden op drukken stand gelegen WOONHUIS en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 12 Terstond te aanvaarden No 2 Een enkele jaren geleden gebonwd ruim ingelicht WmKELHlIlS WOONHUIS BROODBAKKERIJ BERGPLAATS OPEN PLAATS en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 8 met een uitgang in de Vrouwesteeg Te aanvaarden 15 Augustus a s No 3 tot 8 Zes HUIZEN en ERVEN aan den Turfsingel te Gouda Wgk P Nrs 84 85 86 89 90 en 91 P 84 is terstond te aanvaarden de overigen zgn bg de week verhuurd elk voor ƒ 1 75 En No 9 Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda Wgk M No 127 Verhuurd bg de week voor ƒ 0 90 De perceelen zgn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der Verkooping des morgens van 9 tot 5 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Met dezen hebben wg de eer aan onze geachte clientèle te berichten dat de SchoorsteenTegers Hetselaars enRookTentriJYeTszaak van wglen den Heer M MOL door ons op denzelfden voet zal worden voori ezet Hopende door een prompte bediening hetzelfde vertrouwen waardig te worden hetwelk mgn Echtgenoot gedurende ruim 28 jaar mocht genieten Wed M MOL Co Korte Tiendeweg D 4 Gouda braWdëwïjI bU 8L0TËMAKER Co IJ S E L Steomtrainweg HaatscbappU COMMISSARISSEN van bovengenoemde Maatschappg maken bekend dat de Heer JEf IF KNOTTENBELT van at heden heeft opgehouden Directeur van die Maatschappij te zijn en dat als zoodanig tijdelijk door hen is aangesteld de Heer Jfhr U a HORA 8ICCAMA Het Kantoor der Maatschappg blgft gevestigd SCHENKSTRAAT 1 te Gravenhagt Namens Commissarissen voornoemd A PESTBL s Gravenhage 26 Jnni 1890 Rijks Hoogere Eurgerscliool te GOUDA De INSCHRIJVING van nieuwe Leerlinge voor het Schooljaar 1890 1891 heeft plaats op ZATERDAG 5 JULI e k des namiddags van 2 4 uren in het Schoolgebouw Het eerste toelatingsexamen wordt 14 en 15 Juli te 9 uren s morgens aldaar afgenomen De Directeur D W JULIUS Gouda 16 Juni 1890 De ondergeteekende bericht hiermede dat zg het Veer van Oudsboorn op Leiden Gouda door wglen haar Echtgenoot gedreven heeft overgedaan aan den Heer £ SCHOUTEN Haren vriendelgken dank betuigende voor het vertrouwen haren Echtgenoot zoo ruimschoots geschonken beveelt zg diens opvolger in ieders gunst aan Wed P G VAN DER TAK Oudihoorn 28 Juni 90 Onder referte aan bovenstaande beeft de ondergeteekende de eer te berichten dat h bovengenoemd Veer van OUDSHOORN op LEIDEN en GOUDA van a s M A A N D A 6 af voor zgne rekening overneemt Hopende zich hot vertrouwen dat zgn voorganger zoo ruimschoots genoot waardig te maken beveelt hg zich beleefd in ieders gunst en recommandatie aan ÜEd Dw Dienaar L SCHOUTEN Oudshoorn 28 Jnni 90 Opeiil are Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 9 JULI 1890 des morgens te elf nren in het Lokaal der R K Leesvereeniging aan de Westhaven Wgk ü No 159 te Gouda van Twee gunstig gelegen EOÜWUANSWONINSSN Wgk F No 45 en 51 en onderscheidene perceelen Wei en Hooiland te samen groot 23 hectaren 46 aren 36 centioren alles staande en liggende aan den Kleiweg in den polder Bloemendaal in de gemeente VAiNMiJlLVEËN Verhnurd beiden tot 1 Mei 1891 eene met 11 hectiiren 89 aren 69 centiaren Lv d voor ƒ 1300 qn eene met II hectaren 57 aren 67 centiaren Land voor ƒ 1200 Breeder bg biljetten die met alle verdere inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda £ ï