Goudsche Courant, maandag 30 juni 1890

RESTAURANT ROIJAL D E 1 H A A G Restaurant van den eersten rang DEJEUNERS kfh en ƒ 1 50 DINERS a 2 50 en hooger maandag 50 Juni 1890 alles van uitstekende qualiteit Citroen en Frambozen Limonade T CREBAS De nog voorhanden zijnde voor DAMES en KINDEREN alsook JONGEHEEREN PAKJES worden tot ZEER LAGE PRIJZEN tK DDA BAHL üHAISIS en Co JP Bier brouwerij Het D iil l ele Anker J aP ji MOLENWERF GOUDA wSK ÊÊ steeds voorhanden PUIK HELDER 1WPGERSTE DUBBELD GERSTEi Voor de lerering beveelt zich beleefd aan CACAO 6R00TES Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrUgbaar in bussen van 160 ƒ 0 85 en ƒ O 45 Tatriek te Westzaan Opgericht 1825 Koopt geene NaSlilIiaclli e alvorens eene ECHTE SUTGER fabrikaat der SmGER MAATSCHAPPIJ te New York op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM 63 KALVERSTRAAT 62 Eenig De wt te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Lange Pooten 16 Eenig Depot te s H AGE Roüde Witte en Zwarte Eene Groole Partij LAPPEi STOF en Cfekleurde Katoenen BAHLMAM Co GOUDA Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA van Hen aanzienlijken aanvankeiyk bestemd geweest voor een O I Ambtenaar met verlof en ingericht voor een hais met elf vertrekken ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar op DINSDAG 8 JULI 1890 en zoo noodig den volgenden cZa telkens aanvangende des morgens ten 9 ure in de zaal EuNSTHiii van de Sociëteit cONS GENOEGEN aan de Boelekade Op deze verkooping zal onder meer worden gepresenteerd Een prachtig zwart g eeldhouwd 8alon ametU lement Mahoniehouten eikenhouten notenhonten en andere Menbelen als Buffetten Kasten Tafels Stoelen Bonheur dl jour kleine antieke Kast met Potten en Japansche Borden Spiegelkasten Zilverkasten en groot antiek Kabinet Voorts prachtige Spiegels Schilderden en Staalgravuren Pianino Pendules groote zeer soliede Brandkast Secretaire Schrgftafel Copiëerpers kleine Brandkast verschilfende Landkaarten Ledekanten Bedden en Beddegoed Waschtafels Badkuip met toebehooren groot Smirnaasch Tapgt Vloerkleeden Karpetten Loopers enz Linnen Pers Draaimangel Haarden Kachels Fornuizen Tninstoelen Tuinbanken en Tuintafels enz enz De Goederen zgn te bezichtigen Op ZONDAG 6 JULI a s met speciaal verlof tot bekomiug waarvan men zich gelieve te wenden tot den Heer M van DANTZIQ te Gouda en op MAANDAG 7 Juli a s van 9 12 en van 2 5 uur voor het publiek Breeder bg biljetten 12 JULI naar PAUIJS ter gelegenheid der gro ote feesten Revue over 50 duizend man troepen Groote Illuminatie Pargs als Balzaal daar op den avond vanden 14 Juli op alle straten en pleinen gedanst wordt Retour lie Klasse 3 rgtoeren waaronder een naar Versailles Groote Opera Hyppodróme Theater Champs Elysées Eerste rang Hotel alles inbegrepen reissom 125 Gulden WITZENBURG s TOÏÏEISTEN MAATSCHAPPU 16 Passage Rotterdam PROSPECT DS gratis toegezonden Qouda Snelperedrukvan A BwNMAi ZocM BINNENLAND GOUDA 28 Juni 1890 Donderdagavond hield de afdeehng Utrecht der veroeniging Pax Humanitate eene openbare vergadering waarin de onderwijzer J 9 Gobel doel en streven der vereeniging nader uiteenzette Hoewel dit dool belangstellenden bekend is wijien wij er op hoe de vereeniging P H allen wil vereenigen en bijeenbrengen van welken rang of stand ook mannen en vrouwen landgenooten en vreemdelingen om de onrustbarande uitbreiding van den gewapenden vrede bet voeren van oorlogen tegen te gaan Tevens gaf de heer G een overzicht harer geschiedenis deed als haar ontwerper kennen den heer Herman Molkenboer te Bonn oud lid der plaatleiyke schoolcommissie Ie Amsterdam die door het onderwijs in de jeugd humaniteit wilde wekken en als gevolg daarvan den oorlog te bestrijden door afschuw van den krüg in te boezemen Reeds in 17 verschillende landen stemden hondarden met hem in Molkenboer is reeds acht jaar bezig heeft verschillende reizen gemaakt en zich met het schoolwezen in onderscheidene landen bekend gemaakt daarna deed hij een oproeping tot alle onderwijzers wenschte te komen tot een permanenten internationalen raad van opvoeding gaf een correspondentieblad uit en droeg van dat alles alleen de kosten Beeda is hü gekomen tot de oprichting van een voorloopig comité waarvan voor Nederland leden zijn de heeren H G Boodhuijzen rustend hoofdonderwijzer te Amsterdam en B M Kool van Kasteel oud instituteur te s Hage Spr latte verder nog uitvoerig een en ander van de Vereeniging uiteen alles ten betooge dat F H k t foena van den oorlor onmogelijk wil maken door de volkeren er een afkeer van te doen krggen en alt middel om daartoe te komen de schod tot arbeidsveld kiest Na nog dq middelen der Vereeniging in den breede uiteengezet te hebben eindigde hy met een opwekkend woord waaraan na eenige algemeene gedaohtenwisseling de voorzitter de heer H H Baudet het iqae toevoegde en de vergadering sloot Te Montreal in Noord Amerika brak dezer dagen in een der grootste papier fabrieken der stad toen allet aan het werk was brand uit die met ontzettende snelheid voortwoekerde Spoedig stond het gebeele reusachtige gebouw in vlam Ontzettend wal het om te zien hoe tal van menschen zich in iraaniinnigen angst aan de vensters verdrongen Achter de ongelukkigeu tag men vunrzuilen omhoog lijgen die mannen vrouwen en kinderen als in een reuiachtigen roeden mantel hulden Daar de trappen van bout waren en weldra in vlam stonden was t verlaten der fabrirk langs de gangen eene onmogeiykbeid De brandweermannen hadden daarom in de aangrenzende straten matraaten gelegd waarop de ongelukkigen sprongen Vijftien menschen verloren daarbij het leven Meer dan zestig werklieden werden bij Ion sprong in de ijzingwekkende diepte zeer zwaar gekwetst Ken man sprong met twee meisjes ia de armen omlaag De meisjes kregen onbaleekenende beenbreuken terwijl de jirme vader met verpletterende ledematen bleef hggeu Tot nog toe worden honderd menschen vermist waarschijnlijk hebben z j deu dood in de vlammenzee gevonden Een stad op aandeden Te New ïork is eene maatschappij met een kapitaal van 26 millioen opgericht voor het stichten eener nieuwe stad in het Cumberlandgebergte in den staat Tenessee waar een oeniralisatiepunt noodig is ten behoeve der rijke mijnen en andere bergwerken die daar bestaan en een goeden waarborg beloven voor de rentabiliteit der onderneming Zooals van zelf spreekt wordtalles op groote sohaal aangevat en de toekomstige Amerikaansche stad zal dan ook dadelijk bq hare geboorte voorzien worden met een raadhuis twee gerechtsgebouwen zeven kerken acht scholen vijftig groote fabrieken eenige honderden woonhuizen en electnsche verlichting Ook de noodige logementen eene bibliotheek een centraalstation een obottwburg en eene oonoertzaal mogen niet ontbreken Dozo stad die in dit jaar goreeil moot komen zal Middlesborongh heeten Baitenlandscil Overziciit De bekende legerwet is door den Duitschea Rijksdag aangenomen De voornaamste bepaling dat bet effectief in vtedestyd met 18 500 man zal vermeerden worden werd goedgekeurd met 212 tegen 123 dus met een meerderheid van 84 stemmen Be regeering kan dus tevreden zijn Van alle leden van het centrum stemden slechts 20 tegen do wet allen vertegenwoordigers vau Beiersche districten waar gelijk men weet het verzet tegen verzwaring der krijgslasten het sterkst is Daarentegen volgden de Polen en alle Pruisische centrum mannen deu heer Windthorst die de aanneming der wet had aanbevolen Natuurlijk steuuden ook de beide conservatieve partijen en nationaal liberalen de regeering als ééa man zoodat de overwinning der regeenng verzekerd was De tegenstanders brachten niet meer dan 128 man in het vuur Hun strjjdmaoht bestond uit de volkspartij en de sociaal democraten bij wie zich nu ook de Welven aansloten Het voornemen bestaat den Bijksdag van 6 Juli tot 18 Nov vacantie te laten nemen De heeren kunnen wel niet zoo moe zjjn maar dat komt om andere redenen beter uit De commissies vooral die voor het sociale ontwerp komen vroeger b ijeen Heden heeft waarschijnlijk de tweede lezing van het militair ontwerp plaats De volgende week hoopt men nog af te doen het nieuwe nog niet ingediende crediet voor militaire zaken strategische sporen en oefeningen der reserve en in derde leiing bet ontwerp op de industrieele soheidsgeriehlen Het Engelsche ministerie heeft gisteren in het Lagerhuis officieel medegedeeld dat de bepaling betreffende den verkoop van sterken drank uit de Local Taxation Bül is teruggenomen In het oorspronkelijk ontwerp stelde de regeering voor een gedeelde van ha overschot op de begrooting en wel 350 000 pd st te besteden tot het aankoopen en sluiten van koffiehuizen De minister van financiën hoopte doorvoor twee vliegen in ééa klap te slaan nl de afschaffers te verzoenen door beperking der koffiehuizen en tevens de koffiehuishouders tevreden te stellen door hun schadevergoeding te geven Dit eerste gedeelte werd hoewel met zeer kleine meerderheid door het Lagerhuis aangenomen Toen kwam het tweede gedeelte aan de orde waarbij l recht tot het sluiten der koffiehuizen aan de graafschapsraden zou worden opgedragen Dit vond echter zooveel verzet dat de regeering deze bepaling terugtrok maar wat moest dan met het toegestane krediet van £ S50 000 gebeuren P De regeering stelde voor dit fonds eenvoudig te bewaren ten einde het later tot hetzelfde doel te besteden Hierdoor bleven echter de afschaffers onbevredigd en daarby kwam nog dat ook de voorzitter constitutioneele bezwaren maakte daar hij bet in twyfel trok of het Lagerhuis wel dergelgke kredieten voor de toekomst kan toestaan Aldus werd de regeenng ten slotte gedwongen al haar voorstellen tot regeling van den drankverkoop terug te trekken Welken invloed deze terugtocht der regeering op den politieken toestand zal oefenen moet later blijken Volgens de Standard bestaat het plan alle ontwerpen welke tot strijd aanleiding kunnen geven tot de volgende zitting te laten liggen en nu slechts de onschuldige zaken af te doen In dit geval zou de zitting toch nog tot half Augustus moeten duren PETROLKUM NOTEERINGEi van de Makelaars Cantzlaar Scbalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 16 Geïmporteerd fust 8 20 Julilevering 8 10 Augustus levering ƒ 8 20 September October November en Decemberlevering 8 26 uarserlijke Stand GEBOREN 24 Jaai Cornells oudsrs B W Ttn de Velden en H Toornvliet 25 Willemijutje ouders J W I Akerveld en G tan Hanen Gernt Cornelia onder G Slingerland en L Trtareu Hendrik ondera Q liouters en C F Ogier Alida Maria ouders S van den Eng en W L H an Kla eren 86 lieler oiden J Mokkenstorm en A Mul Auke oaders S Steensma en M Beaat 21 Jan ouders K Key en II E f Janaen 28 Johanna Antonia oodara M Bunnik en A A Borat OVERLEDEN 86 Jooi L Monasch 84 j J M M Knalmann 8 m 87 W M Ooilerling 1 j C Noordhoek 5 OMnBHTEOtfWD 27 Jnni C van der Post 20 j aa O Melkert 80 j A Blom 39 j en O W KoUbrugge 83 j Haastrecht GEBOREN Comelit Prani ouders F van Vliet en H Ondyk BijBbertus ouder Q Bakker en 1 Oosterwiik OVEIILEDEN C an den Herg 7 w Advertentiën Tegen 1 AUG gevraagd een DAGMEID niet heneden de 18 jaren Adres Korte Tiendeweg 77 Mejufvrouw VEENING vraagt tegen 1 ADG eene Dubbele Buurt No 7 Mevr ROOZEBOOM Flnweelen Singel vraagt tegen half AUG of SEPT een DIENSTBODE liefst van de P ö WWW ® Nieuwe Mélange van 125 Cent zeer geurig en goed waterhondend P SAUEBBIEB J DE JONG Az van Vee Boomen Bloemgewassen Huizen Schepen Slaapkamers Ameublementen enz KUIPERSTRAAT K 227 Tevens kunnen belanghebbenden zich adresseeren vooraan op de Karnemelksloot R 547 Gouda Breede zgde waar eveneens de preparaten en gratis attesten en inlichtingen te verkregen zgn