Goudsche Courant, maandag 30 juni 1890

Hey s boorden manchetten en voorhemdj s zijn uit een sterk perknmentachtjg papier vervaardigd en met een weefstof overtrokkon dat hun wat het uiterlyk aangaat verrnsseudo overeenkomst met linnengoed geeft Ieder boord kan bgna eene geheele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge alt d oen nieuw boord Mey a boorden overtrefiec eehter de linnenboorden doov hunne buigzaamheid waarmede zq zioh om den hals zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrqven wat bij te weiuig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Yerder is het lichte gewicht van llIey S uOOrden eeno eigenschap die zich in het dragen als voortreffelyk bewyit De knoopsgaten zijn zóó sterk dat hunne duurzaamheid b j juist uilg zoohta halswijdte niets te wenschen overlaat Hey s boorden manchetten en yoorhemdjes zun wat passen en zitten aangaat ééaig in hunne soort en zijn nt gezien van hunne elegantis en gemak welke zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zq kosten nauwelijks meer als het waschloon voor linnengoed Een dozijn heerenboorden toereikend voor lO a 12 weken Voor jongens die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan ii Mey s FapierUnnen fabrikaat buitongewoou aanbevelenswaardig hetgeen iedere huiavroiiw na het gebruik van ïen dozyn zal inzie Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veul heeft uit te staan zqa Mdy S boorden manchetten en VOOrhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut Minder als ééa doiqn van een formaat en eene wqdte wordt niet verkocht Hey 8 tabrUcaat woidt in bijna elke stad in verschillende magazijAen elka door plakatan ziJG bekend gemaakt verkocht Qk k worden deie verl opplaataen tan tgd tot tqd door middel van annoncen in courinten anniiewezea Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent zoo kan hij Moy S fabrikaat ook direct bij de Firma Mey Edlicb Versand u escbftft Leipzig Flagwitz bestellen die op verlangen grjttis en porto vry e n rqk geillnstreetden prqs oourant toezendt en het magazijn ter plaatse waar Mey S fïlbrikaat ia vaibygbsw geatald aangeeft BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zulleu deu 9 JULI 1890 bg enkele iuschrtjving AANBESTEDEN Het bouwen van eene Woning voor den Concierge van het gymnasium Bestek en teekeniug liggen op het Stads Erf ter inzage Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Faillissement Door bovengenoemde omstandigheid ig iemand om aan zgn geld te komen bezitter geworden van eene groote partg fijne SIOABJBN van 25 tot ƒ 35 p m welke hg nn spc edig wenscht op te ruimen tegen 12 50 per duizend Proef kistjes van 100 stuks it ƒ 1 25 worden overal franco na ontvangst van pos wissel postzegels of onder rembonrs toegezonden Adres motto Sioaben b d Boekhandelaar E CATZ 0 Leliestraat Anuterdam met fijne stokken en klenrhondende stof voor Heeren en Damei ƒ 2 voor Kinderen 1 50 PABAPLDIES BAZAtt Lange Tiendeweg D 61 J GILEIN Repareeren en Overtrekken 3 Eerste Uederla dsclie Verzekei g Haatschappij OP HET LEVSN tegen Invaliditeit en Ongelukken geveaHgd te a GBArUNHAOS Directeuren Mr H GOEMAN BORGESIÜ8 ea Jhr Mr W SIX Hoofd Agent te Zevenhuizen P ÜILSHOIJT Voorbeelden van Verzekeringen ▲ llaandelijksobe premie van Een Gvddeo Leeitgd üitkeering bjj Overlijden 1 25 jaar ƒ 513 28 476 30 451 32 425 35 386 ens Uitkeetisg bg Laven na 10 jaar 110 na 15 jaar 181 116 180 116 179 116 177 114 174 enz n Bovendien ia in de premie begrepen een verzekering ad 250 tegen ongevallen met doodelöken afloop en ad ƒ 500 tegen ongevallen die levenslange gebeele of gedeeltelflke invaliditeit ten gevolge Rebben B Wekeiyksohe premiën voor ƒ 100 uitkeering bij overlijden Vrouw 2Vi cent 3 y 3 3 3 4 e Leeftijd 6 9 jaar 10 n 14 15 10 20 21 22 3 3 3 4 4 Inschrijving van Man ceni Deze premiën worden gedurende den loop der verzekering niet verhoogd Kinderen door verzekerden volgens B tegen een wekelijksche premie van 5 cent voor elk tand Leeftijd waarop wordt ingeschreven jaar Oitkeering op den leeflgd van 12 jaar 14 jaar 19 ƒ 26 19 26 18 26 16 23 enz MEESTEEKÏÏECHT Wordt dadelgk gevraagd in eene nienw op te richten Stoomwasscheri in Limburg een persoon die de geschiktheid bezit om als MEE ERKNECHT op te treden en in eene dergeï ke inrichting is werkzaam geweest Brieven onder No 2021 dit Blad EA BIÏÏEHEOONEKAUF nit de fabriek van G C REYiXWlT te ANTWBBPBN verkrggbaar bg eaa van m PEETERS Jz Wüditraat A 172 Oonwe C 18 Gouda ƒ 0 90 r 1 en 1 20 de Flesch 0 Ö0 f l m 1 40 per Flewb irand Spiritus 80 centen per Flesch Wed C van OÏJB Eleiw No 2 te QOUDA Ouden en Jongen mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nienwe nitgave aanbevolen van den Med Baad Dr MLLER over Verstoorde Zenuw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Bduard Bendt Brannschweig Met dezen heb ik de eer aan mgn geachte clientèle te berichten dat de zaak in PARAPLllN PARASOLS WAIBLSTOM SIGAREN en THEEËN van wglen den Heer M MOL door mg op denzelfden voet zal worden voortgezet Hopende door eene prompte bediening hetzelfde vertrouwen waardig te worden hetwelk mijn Echtgenoot gedurende mim 28 jaar mocht genieten Wed M MOL Ophof Korte Tiendeweg D 4 Gouda Bad Broeken en HANDDOEKEN A 7 OS Az Eleiweg E 73 en73 Gouda Snelpertdrak van A BuMiauM k Zoom t fvl