Goudsche Courant, dinsdag 1 juli 1890

1890 Woensdag Z Juli r De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdart 10 Jar dear Proftaaeraa prutlu ru4 0 M hMtan an door h t Pablltkto v p at B aaBb Tol B als foadkoof GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goudct m Omstreken aaonaau Oenees en Hnlsmlddel fnUDr B Vlrohow aariijn V Oletl MflnchM t Reelam Laipiig t T Hussbaum MOnehan Hertz AiMterdam T Korczynski Kr k u Brandt KiausMburB bij Storingen In de kwalaa t lavar laat van aam daraada ▼ arato lac n d da heden loaali haaMpiJa daixaiCtaald abrak aaa aaUaat u feaiJaB racaa ataaltaac Toert rnlt TOortkomBadfl ongeiteld lifbatd baaaawdbata kortadam DiéZwlUBneh PlUenT ndeaApotbttker BUhftrd BnadI vordea om hw iMhto werklaf door Troowoa tun iDfeBomoo on ilJn t TorklOMB boven da soharp werkoada Zoutan Bittanratari Droppala Manila au BV Om mlch by den aankoop te beaeheionen 1MI taaan aaceaiaakta preparataa Trava men Ib da apothakan itaada naar da allaen echte Switaeraehe PUIem vaa Htm Apatheker Klehard Brandt Prya par dooi mei lebruik aonwijitair 70 Cam i en latta naavkearlff ar op dat bat hIarbowaD affadrukta door de wet baaohcmde handelimerk ot étikat het Witte krala op het raode veld en de handtcakenlns Rekd Brandt iicb op leder dooej baTioda M Haofddepati V B vaat Hantcn KolS te Botterdam W Oe inzending van advertentifin kan geschieden tot Mp uur des namiddags van den dag der uitgave l j0l3Q0QG©000 = ilIl0 l0 A BI rtnnvdLAJiT de Zoon Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelgk aan Toor de LEVERING Tan BOEK en STEENDHUKWERKErT PLAATSING VAN ADVËRTËNTIÊN I3ST A XiXiEl O O TJ RA 3 TUIT 000 0 0 0 0 0 enEl 0 0 0 0 0 0 r oht daardoor da aanhangige legerwèt in groot gevaar Zoo goed mpgelijk trachtte later de Eijk kanselier weer goed te maken wat zyn miniitor heeft bedorTen maar natuurlijk kwam generaal Verdy wiens verklaringen door Caprivi onsohadelgk werden gemaakt daardoor In eone scheeve verhouding Het gevolg ia dan ook geweest dat generaal Verdy lyn o tslag aanvroeg on verkreeg De Freuuutige Zeituag protesteert er tegen datda minister van oorlog wordt weggezonden omdathij slechts mededeelde hetgeen hy verplicht was als eerlyk man bekend te maken Dat de oppositie zeer tevre len is over de rondborstigheid van den minisier waardoor do legerwot bijna ware verworpen laatzich begrijpen maar even duidelijk is het dat dekeizer van gn standpunt liever een minister heeft die een beetje minder openhartig is Als opvolger van generaal Verdy wordt genoemd generaal Von Wittich de commandant van het hoofdkwartier des keizers die in 1865 als tweede luitenant in dienst tiad en in 1888 tot generaal werd benoemd Men wordt te Berlijn heel nieuwsgierig naar do plannen van den nieuwen Minister van Financien Miqael Miquel hield by zgn afscheid van den Frankforter gemeenteraad een rede waarin hij o a zeide dat hij een poging wilde doen de belastingen te regelen op een meer billyke naar de tegenwoordige omstandigheden en de sociale toestanden berekende wijze Sommige willen daarin reeds een ontwerpinkomstenbelasting zien Verder wordt verzekerd dat de Pruisische Minister van Financiën voortaan ook in de Rijksfinanciën meer zelfstandig zal optreden Verbiedt zoowel de grondwet als de naijver der Bondsstaten het instellen van een verantwoordelijken Kijksminister van Financien er zou hierop uitgevonden zijn dat Miquel voor z jn vak als plaatsvervangend Kijkskanselior optreedt In verband daarmee loopt het gerucht dat de tegenwoordige Rgksschat kistsecretaris Von Maltzahn zal aftreden en vervangen wirden door baron Von Huene het bekende en bij den Keizer in hooge gunst staande lid van het Centrum die dan een meer ondergeschikte betrekking zou bekleeden dan thans met Maltzahn bet geval is De berichten over de cholera in Spanje worden gewantrouwd en men verzekert dat het aantal aangetasten veel grooter is dan in de officieuse telegrammen uit Madrid wordt opgeven Ook moet de ziekte reods eenigen tijd geheerscht hebben voor de autoriteiten er kennis van droegen althans er zich mee bemoeiden Vandaar dat de ver preiding zoo snel ging De maatregelen waren ook eer echt Spaansch d i ouderwetaoh men onderwierp de reizigers aan een berooking wat zooals bekend is niets geeft PETROLEUM iMOTEERlNGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdain De markt was heden flauw IxKJo Tankfust 8 10 Geïmporteerd fust 8 16 Julilevering f 8 05 September October November vemberen December levering ƒ 8 20 apvertenti én Voorspoedig bevallen van een Zoon E H F W GÖTTE BlETZ Gouda 29 Jani 1890 OPNIEDW OSTVANOEN de eerste quaiiteit Zwltsersche Horloges alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 35 Eene van de beste Inrichtingen van ons Und van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJK Doct SALPsBAARD TINCTÏÏÜR 1 geeft de naluorlgke kleur terng droogt spoedig op en wascht niet af Pr4d8 f 1 0 per flacon Verkrijgbaar bg j H CBlJWCR F Hz Hoogstraat te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Bannuui k Zocy Frinfi Quaiiteit ZANDAAlUlAPPEUni 9 Cent per Pond puik Maltba AARDAPPELEN 8 Cent per Pond J GERRITSEIN 0f Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooala het los worden der tanden tandpqn ontsteking zvreren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genesen door het dagelijks gebraik van het echU K K Hof Tandarts Dr PO PP S nS ter in aanmerkeiyk vergrootte flesechen voor 60 cents 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP Tandpoeder of Taadpatita steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffel k voor baden 1 Veuug zeep en Zonnebloemen zeep POPP s Ciekristalligeerde en Transparant Glycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet n gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen V De namaaksels van Anatherin Hondwater verwoesten do tanden binnen korten tyd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland laaam aakar warkand aa aaaobadalljk BaproaM doari Prol Or V Freriehs Banijn t V SeanZOnl WOriburg C Wltt Oop nh ti r Zdekauer si PMarsburg SoedersUtdt Kuan Lambl Wartehui For ster Birmingham Onderbuiks organen Een ware schat Toor de ongelnkkipe slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en gebeime aitsj attingen is net beroemde werk Dr Retau 8 z elfbewaring Hollsndsche nitgave met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de Tersobrikkelgke gevolgen van deize ondea d Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeit redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood fe rerkrygen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vao het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland o Jumbo Poeispomade is de beste en geedhoopste der wereld Alom verkrggbaar in doozen a 5 7 en 12 Ceq ts Ciiemische Fabriek Zevenaar Fransche Sloomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning det Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verren en stootnen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Eieedingstakken Gordgnen Be bangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omttrehtr bg de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1890 Het onderioek van hot water der Waterleiding isaldus 2 Juni 6 4 Mg permanganas kalicus per 1000 cc 9 ff 8 ff ff It II II II 19 ir 8 4 0 n tl II II II SÏ8 ff 3 ff ff n II tl II W u i i t K m tl De heer D Herman de Groot deed heden te Amsterdam met gunstigen uitslag examen als Oandidaat Arts Onze stadgenoot de beer H van Wyngaarden zal aan het Sohiet Concours te Berlijn dat van 6 tot 13 Juli a at gehouden wordt deelnomen Aan hot postkantoor Oonda on de daaronder ressorteerende hulpksntoren werd gedurende de maand Jani 1890 ingelegd f 45S1 S7 terugbetaald werd ƒ S094 B9 Het laatato door dat kantoor uitgegeven boekje dnagt h t nummer 2333 Heden morgen omstreeks half zeven had een jongetje ongeveer 12 jaar het ongeluk achter de steonenmassa op ds Oosthaven in het water te vallen Het mocht den heer Haag man gelukken hem met zijn reddiagtoestel op het droge tehalen dit is reeds de derde persoon met dit toestelgered Gisterenavond ten ruim 9 uur viel in het water der Turfmarkt een zoontje van Lafeber De zoon van den heer Wientjes daar passeerende sprong te water en redde hem FEVILLBTOX Vit het BngeUek XVII 40 Ik kan het niet gelooven Waarachtig ik kan het niet gelooven I Als bg het geweest was moest Ik mg bij instinkt wol verweerd hebben en hem met dat oude geweer hebben neergeschoten en mijnheer Dent maakte juist eene beweging naar dat bijna onschadelgke wapen dat jaren lang ongeleden boven den schoorsteen had gehangen toen Prudence de kamer binnen kwam Niets van Todhunter zeggen zei mgnheerDent haastig In roman s en op het tooneel wordt het weerzien van twee personen die gelukkig of ongelukkig lang gescheiden geweest zijn de aanleiding tot allerlei aandoenlijke beweging maar ik heb opgemerkt dat de mensohen in het dagelijksch leven die elkander gehaat of bemind hebben volstrekt geen neiging vertoonen om als zij elkander na eene reeks van jaren ontmoeten flauw te vallen of te gillen of iets heel treffends of dramatisch te doen Bij de Zaterdag te Winsuia gohouden hnrddraverij is de tweede prijs ƒ 150 behaald door Dibbels van den heer A Schouten Hoogondyk te Gouderak Het bericht dat God Staten van Zuid Holland de besturen der gemeenten Waar huwelijken op Zondag worden gesloten zouden hebben uitgenoodigd daarvoor een anderen dag te bestemmen is onjuist De aanschrijving van Gedeputeerde Staten luidt aldus Naar aanleiding eener ter zake betrekkelijke missive van den heer minister van binnenlandsche zaken hebben wij do eer a te verzoeken ons vóór B Juli a s te willen berichten of er in uwe gemeente ook nog op andere dagen dan des Zondags gelegenheid bestaat tot kostelooze huwelijks voltrekking ffMocht zulks niet het geval zijn dan noodigen wij u uit te willen bevordereu dat alsnog eenige uren van een anderen dag der week daartoe beschikbaar worden gesteld en ons die dan mede te deelen Door den Koning daartos gemachtigd heeft de minister van oorlog eene gewl igde instruotie op hot toezicht over de gamizoenskleeding en nachtlegermagazgnen en de militaire bakkeryen vastgesteld Volgons deze nieuwe bepidingen zullen de troepenofficieren in de meeste vooral de grootere garnizoensplaataen van dat toezicht worden ontheven en zal dit algemeen worden opgedragen aan hoofdofficieren van de militaire intendance aan wie tot dit doel officieren der militaire administratie van onderscheidene rangen worden toegevoegd De intendanten oefenen overigens voormeld toezicht uit plaatseiyk als tot dusver en door het doen van opnemingen en het houden van inspecties buiten hunne standplaatsen Door dezen maatregel die eerlang in z n geheel het licht zal zien en 1 October a s ingaat wordt te gemoet gekomen aan veler wensoh om door doelmatige arbeidsverdeeling den Prudence sprong niet achteruit en ze viel ook niet flauw toen zg John Dent bg haar oom vond ze had hem tien of vijftien minuten geleden uit de vigilante zien stappen misschien was zij toen wel een beetje veranderd en nu was zij gekomon om hem welkom te heeten Zg begroetten elkander zoo eenvoudig en natuurlijk als maar mogelijk was Was Prudence s hand al een beetje koud haar handen waren gewoonlijk koud j was John Dent s hand gloeiend hij had een schot in zgn arm en was koortsig Ik ben blij dat je hier bent John zeido Prudence dood eenvoudig alsof ze gisteren pas van hem af was gegaan en niet drieduizend tweehonderd en achtenvgftig maal gegeten had sedert den dag toen hg s middags niet aan tafel verscheen Ik weet dat dit erg gewoon en realistisch is en dat het mij heel wat teergevoelige lezers zal kosten maar ik moet de feiten laten spreken Prudence was ongeveinsd bigde John Dent te zien en de oprechte vriendelgkheid waarmede zij hem begroette zette hem in eens op zijn gemak Hij had heel wat te vertellen van zijne zwerftochten en veel te vragen over de zaken te Eivormouth en weldra ging hot gesprek tusschen deze drie zonder eenige gedwongenheid rustig zijn gang Inderdaad voor Prudence was het als dien oersten dag al lang geleden toon John Dent te Bivermouth kwam en haar verwonderd deed staan door dat hij een openhartige vroolijke jongen was inplaats van zoo n somber peinzende Dryasdust dien zg verwachtte Even als toen ADVEBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels it 50 Centen edere regel meer 10 Centen GR 00 TE LBTTKB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc troepenofficieren vooral die van hoogeren rang gelegenheid te laten zich meer in het byzonder voor te bereiden voor de taak die hun in oorlogstijd wacht Uit de gevangenis te Sneek werd in de vorige week iemand ontslagen die zich zooala later bleek in de plaats van zgn broeder had laten opsluiten De directeur van het postkantoor te Groningen ontvangt in den laatsten tgd bijna dagelgks een bezoek van zekeren B een ontslagen brievenbesteller die alsdan telkens door de politie moet worden verwyderd Dese B is vóór eenige maanden uit zijne betrekking ontslagen doch weigerde de akte van het ontslag in ontvangst te nemen en beweert nu nog steeds in dienst van het rijk te zijn Als een gevolg daarvan zoekt hg telkens den directeur op on verzoekt om uitbetaling van zgn salaris over de laatste maanden Zaterdag avond liep te Groningen het gerucht dal B een fevolversohot op den directeur geloet zoude hebben Dit bleek evenwel onwaar te zgn Men schrijfl aan de Amtterdatmche Courant Gisteren Vrgdag deed de directie der Maatschappg tot Exploitatie van Sttotsspoorwegen te Utrecht de jaarlijksche premiën aan eenige hoofd en mindere ambtenaren uitbetalen De vrees dat bg deze gelegenheid van do zgde der ambtenaren die jaar in jaar uit van dat gunstbetoon verstoken bleven ongeregeldheden zouden plaats vinden bleek ongegrond te zgn Althans in het administratiegebouw bleef het rustig Het bedrag dat voor die premien beschikbaar was gesteld word evenals vorige jaren niet verdeeld in verhouding van Zaakkennis en betoonde plichtsbetrachting maar wel pro rata der jaarlijksche bezoldigingun Zoo ontvingen de chefs van dienst op een was hg ook nu gekomen om maar een kort poosje te big ven er waren nog heel wat draken en nog heel wat onverwonnen reuzen Zoodra zijn arm weer beter was zou hij Bivermouth weer vaarwel zeggen Het goud dat hg nu ging zoeken was dat kleine beetje dat in de schouderbedekkiog van een luitenant zit De overeenkomst tusschen de twee bezoeken trof John Dent zelven terwijl bg daar zat te praten en voor zoover zgn geldeloosheid aangaat was de vergelijking verre van aangenaam Kerst had hg een fiitsoonlijk uitzet en een honderd daalders of wat en nu had hij een marine revolver en een pak kleeren dat zgn oom heel verdacht bekeek terwgl hg er over dacht het op een zeer aanstaand tgdstip achter in den tuin te laten begraven In weerwil van dat alles maakte zich echter een hemelsche kalmte ontstaan door de huiselijke atmosfeer waarin hg ademde van John Dent meester Zijne ongelukken waren visioenen en gezichten hg was als een man die uit een hangen droom ontwakende zich in een aangename warme kamer bevindt terwijl het daglicht door do ramen naar binnen stroomt en die vruchteloos tracht zich don droom te herinneren die hem een oogenblik te voren deed ontstellen Hij zag er zoo armoedig en vervallen en toch zoo gelukkig uit dat Prudence er door getroffen werd Toen zij over Ds Wibird sprak moest zij al haar zelf beheersohing te hulp roepen om John Dent niet