Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1890

tnotement ran ƒ 10 000 aene premie van pi m ƒ 8 000 inapecleur op ƒ 2 000 tot ƒ S BOO eene premie ran 1 150 chefs de bureau op 1 200 tot ƒ 1 800 eene premia van 275 tot ƒ 37B en de verdejï bevoorrechte klerken op ƒ 700 tot ƒ 900 Mne premie van ƒ 36 06 H t verdere peraoneel waaronder da meesten met eene bezoldiging van BOO tot ƒ 700 alsmede eene vroow met de noodige kinderen werden een aandeel in de premie niet waardig gekeurd De gaande geruchten ala zou met 1 Augustus a a eene verhooging der bezoldiging plaats hebben cqn geheel uit de lucht gegrepen maar toch is het te wenschen dat de directeur generaal van de Staataspoorweg maatschappy eindelgk eens gehoor zal geven V aan de jammerklachten van z n slecht gesalarieerd personeel klachten die waarlgk niet ongegrond z n en ook niet alloen vernomen worden van de ambtenaren der Exploitatie Maatschappij Omtrent de wederbenoeming van mr Lisman tot wethouder te s Gravenbage met 32 van de 36 uitgebrachte stemmen schrift de Haagsche correspondent van de JV Grim Ct Woensdag vergaderde onze gemeenteraad o a met het doel om ter vervanging van mr Lisman een wethouder van openbare werken te kiezen Men had de heereu Evers of Bodaan reeds als zijn opvolger aangewezen in de hoop dat zij bereid zouden worden gevonden op te tornen tegen den zwaren stroom die in het College van het dag bestuur aan den minder krachtigen roeier de spanen nit de handen deed vallen Het is een feit dat de heer Lisman zgn ontslag nam wegens gebleken onmogelijkheid om met den burgemeester samen to werken Daarom is het een feit van zeldzame beteekenia dat byca de geheele Baad door den heer Lisman opnieuw te kiezen zich afkeerig heefi getoond van het geharrewar in den boezem van t College van B en W en partij gekozen heeft voor den heer Lisman en dit is een krachtig votum tegen den burgemeestor Nu was deze wol handig als altijd en trachtte hij die beteekenia dadelijk aan de stemming te ontnemen door zelf den heer Lisman die bedankte aan te sporen de kfinze althans 24 uren in beraad to nemen maar hoe gevat die zet ook was de heer Boes heeft ton aanzien Tan de gansche burgerij gisteren de ernstige waarachbwing van den Baad ontvangen om een weinig in andere richting te sturen De ministor van Binnenlandscbe Zaken heeft het afdeelingsverslag beantwoord over het wetsontwerp tot splitsing van de grooto gemeenten in enkelvoudige Idesdisitricton De minister verklaarde dat hg de plaats innemende van een minister met wien hij volkomen nogeen was diens reeds aangevangen hier en daar ver ge vorderden arbeid kan voortzetten zoodat deze door de indiening van dit wetsontwerp geen enkel uur werd vertraagd Dat de volledige wijziging van het kiesrecht niet aanhangig gemaakt is is bet gevolg van het verband dat de Bageenng tusschen deze on de wet op het personeel gelegd beeft De tegenwoordige partieele voordracht heeft inmiddels slechts gewacht op de voltooiing van andere toegezegde zaken die reeds in bewerking genomen waren De districts indeeling en het kiesrecht zijn twee op zich zelven staande zaken Slechts partijbelang zou zo in onaischeidelijk verband me van het legaat te spreken Wat hij ook doen mocht hg zou niet heengaan zonder daarvan ingelicht te zgn Zij stond een poosje stil bij den dood van den onden dominé en kwam er nn en dan op terug in de hoop dat haar voogd zich zou laten verleiden over de niet sterk sprekende bepalingen van het testament heen te steppen Maar de oude domiué deed mijnheer Dent aan den nieuwen dominé denken en met dien fijnen takt die hem bijzonder eigen was zei hij Heden ja Jack je moet kennis maken met Dillingham dat is een uitmuntend mensch In hun haastig gesprek op het hoekje van de straat had John Dent van Wingato gehoord dat Prudence nog niet getrouwd wa en voqr het oogenblik dacht hij aan niets dan aan bet verrukkelijke feit dat bij daar weer net als vroeger met Prue zat to praten Maar nu betrok zijn gezicht Ik wil heel graag kennis met hem maken zoido hq torwijl bij zijn best deed dat eenigszins met warmto to zeggen Hiermede verdween mijnheer Dillingham uit het gesprek en kwam er niet meer in Geen enkel ongelukkig woord of een of andere zinspeling verstoorde dien morgen de rust die zich zoo kalm had uitgebreid dat Fanny bepaald eene opschudding teweegbracht toen zij kwam zeggen dat bet eten op tafel stond De namiddag vloog even snel voorbij en kort na de thee ging John üent die thans de terugwerking voelde van de overspanning waarin hij verkeerd bad elkander kunnen brengen en daar ook het vraagstuk der proportioneele volksvertegenwoordiging nog of verrej na niet rijp voor oplossing is kon de distriotawel geheel op zion zelvo bleven De minister boto gt dat da niet splitsing van de grooto steden niet alleen een inconsequentie een onregelmatigheid maar ook een groote onrechtvaardigheid is ten nadaele van de rechten der minderheden en zonder dat de bestaande eenheid op een eigenlijjk organisch volksverband bestaat aangezien da grenzen der gemeenten slechts gemakshalve als grenzen van het kiesdistrict zyn aangewezen Uit de geschiedenis der grondwetsherziening in verband met de toespraak van den heer Farncombe Sanders tracht de minister verder aan te tooneu dat de Begeeriug volstrekt niet zedelijk verbonden was om de destqds gehandhaafde veelvoudige stedelijke districten te behouden Er wordt hier niets anders beoogd dan een onrechtvaardigheid weg te nemen Wordt door de nieuwe indeeliug de tegenwoordige meerderheid vorstotkt iets wat de Begeering niet weet en ook nooit onderzocht heeft of begeert te onderzoeken dan bl jkt daaruit de bestaande onrechtvaardigheid slechts nog duidelyker Bechtshcrstel komt gemeenlgk ten bate van hem die onrecht leed eischt daarom do onpartydigheid dat rechtsherstel achterwege blijre In het broede bestrgdt de Begeeriug de stolling dat de gewone wetgever geen voorloopige kiestebel zou kunnen maken of amendeeren Uit de gewisselde stukken en do geschiedenis der Orondwet leidt zij af dat de wetgever bevoegd is zoodra eenü e wgziging noodig mocht blijken die vast to stollen Omtrent de grondwettigheid van het voorstel bestaat dus volgens de Begeeriug geen redelgke twyfel to minder omdat een tusschentydsche verkiezing niet het gevolg zal zyn van de aanneming Voorts tracht de minister uit de geschiedenis der grondwets herziening te bewijzen dat deze voordracht de noodzakelijke consequentie is van tiet beginsel dat de grondwetgever als zoodanig heeft gewild van het stelsel van enkelvoudige districten dat hg heeft aanvaard en dat ook voor de groote gemeenten moet gelden zelfs al ware het in strgd met regelingen van vroegeren tijd omdat de bestaande toestendeq aanmerkelijk zijn veranderd Van verscheuring van hét organisme ia hier dan ook geen sprake De tusschen bepaalde wijkbewoners van grooto gemeenten bestaande familiebanden zullen ongeschonden blijven en buurtbelangen worden in de Kamer üiet behandeld De bevolkingsoijfersfwaarop deze voordracht steunt zijn ontleend aan opgaven die in 1S88 en 1889 werdet gedaan en aan welke de minister zich wenscht to houden om zooveel mogelijk in den bij de grondwetsheizieoing bestaanden toestond te biyven De minister is echter eventueel bereid bij afstemming van dit ontwerp een geheel nieuwe tabel to maken waarbg men zich dan van de thans voorgestelde ierdeeling zal moeten losmaken Bij een gewijzigd ontwerp zijn intusschen ecnige veranderiugen gemaakt Het wetsontwerp tot regelmi mn den krijgtdtaut bestoat nit 362 artikelen Daaraan ontleenen wij het volgende Er is een zee en landmacht hieronder begrepen een landstorm die alleea in geval van oorlog tot dienst kan worden geroepen naar bed naar dezelfde kamer waar Uj drie jaar geleden geslapen had Het was alsof er geen enkel stuk van dat oude mahagony houten ammblement dat waar het maar eenigszins mogelijk wa zich oploste in gesiteden klauwen die glimmende vergulde ballen vastgrepen van zijno plaat was geweest Terwyl hy zich ontkleedde kwam het hem voor dat het eigenlijk niet meer dan passend voor hem zou zijn de kamer rond te gaan en fl e vriendelijke ouderwetsche pooton de hand te rukken van tafels en stoelen en kasten slaken zij zich zoo trouwhartig en onschuldig ten welkom uit Het stevige ledikant met zijn hemel op vier pilaren rustende en met zijn sneeuwwitto diemet behaugsels was voor John eenpnbegrijpelijk ding terwijl hij daar stond en er njiSr keek bij het tooverachtig maanlicht in den stornlachtigen winternacht Het was heel wat maanden gleden dat hg het laatst in zoo ieto weelderigs gelagen had Een heerlijke kalmte begon in al zgn leden te heerschen toen hij zich op de springveeren matras uitgestrekt had toen zongen de onmogelijke blauwe kanaries die aan de groene rozen op het behang pikten hem in slaap en ze zouden zeker van de takken afj esprongen zijn en hem met bladen toegedekt hebben zooals de roodborstjes de kinderen in het bosch deden als hij niet ruimschoots verzorgd was door een groote zijden overdek door Prue s eigen handen zeer netjes in allerlei drie en vierhoeken ge Da Kemaoht bestaat uit actieve zeemacht an zaa weer da landmacht uit lager landweer en de aan vnUingsreaarva en in buitongeirone omitandigheden vrij willigarkorpsen De organieke sterkte van hak leger op voet van oorlog bedraagt niet meer dan 116 000 man Zea an landmacht bestaan uit vrywillig dienenden en uit dienstplichtigen Tot vry willige vervroegde vervulling van den dienstpljcbt wordt ouder byzoudere voorwaarden gelegenheid gegeven Het maximum dienstplichtigen by de actieve zeemacht is 3100 jaarlijks worden daarby niet meer dan 600 dienstplichtigen ingelyfd By bet leger worden jaarlijks ingelyfd ten hoogste 13 200 dienstplichtigen voor volledige en ten hoogste 2600 dienstplichtigen voor korte oefening De dienst duurt voor de ingelyfden bij do actieve zeemacht 6 jaar bij de actieve landmacht 8 jaar daarna gaat de dienstplichtige naar zee of landweer over en dient daarby 5 jaar tot langoren diensttijd kan bg de wet worden verplicht Dienstplichtig is ieder mindeijarig mannelyk Nederlander die binnen het ryk verblijf houdt of wiens vader moeder of voogd aldaar woont ieder meerderjarig mannelyk Nederlander die binnen het ryk woont en ieder mannelyk ingezeten niet Nederlander die op 1 Januari het 20e levensjaar was ingetreden behoudens da by de wet gemaakte uitzonderingen Vrijstelling wordt verleend telkens voor ééa jaar Ie aan hem die v 5 r zqn 21e jaar kleiner is dan 1 57 meter doch een lengte heeft van 1 55 2e wegens ziekte of gebreken waarvan genezing waarschijnlijk ia 3e san hem die eenige zoon is en geen halven broeder of halve broeders heeft 3e den zoon kostwinner voor zijne ouders of voor vader of moeder als een van dezen is overleden 6e dan kleinzoon kostwinner voor zyne grootouders 6e den ouderloozen koetwinner voor broeders of zusters of broeder of zus ter 7e don weduwnaar eigen kind of kinderen hebbende Se den gehuifde die drie of meir eigen wettige kinderen te zynen laste heeft 9e aan da van rykswega aan rijksinrichtingen of met rykssubaidie opgeleiden voor den militairen of geneeskundigen of pharmacautischen dienst of tot miliuirei paardenarta 10e eau studenten in de godgeleerdheid die binnen het ryk aan eene erkende inrichting van onderwijs tot geeitelgke of bedienaar van den godsdienst wordt opgeleid 11e den BoomschKatho liekeu ordebroeder behoorende tot eene binnen het rgk gevestigde kloosterinrichting De vrijstellingen 2 8 worden ten hoogste tweemaal verleend Vrystelliug rordt verleend voor tijd van vrede aan Ie die op zgn 21e jaar of later kleiner is dan 1 67 i 2e dia wegens ziekten of gebreken waarvan genezing niet waarachynlgk wordt geacht voor den krijgsdienst ongeschikt wordt geoordeeld 3e den eenigen zoon die een halven broeder heeft als de beide ouden overleden zyn 4e hem die na tweemaal voor een jaar te zyn vrygesteld verkeert onder de gevallen boven sub 2 4 6 en 6 genoemd 5e hij die boven den leeftijd van 18 jaar twee jaar of langer bij de zeemacht het leger of het krygsvolk in de koloniën als vrywilliger heeft gediend Vrijstelling voor altijd wordt verleend lo aan hem die kleiner is dan 1 55 meter 2e aan hem die wegens ziekte of gebreken voor eiken militairen dienst ongeschikt wordt geoordeeld 3e die studeerde voor stikt Dien nacht sliep hij den slaap des rechtvaardigen bij bad niets dan tegenspoed gekend maar hij sliep als iemand dien de voorspoed begunstigt on zijn oom sliep in de kamer naast hem in met do troostende gedachte dat het bij slot van rekening bleek dat hij heel verstandig had gedaan met Prudence niet van kolonel Peyton Todhunter te zeggen maar Prudence sliep bijna in het geheel niet De wonde van John Dent was teer licht en toen hij den volgenden morgen ontwaakte was de stijfheid in zijn schouder bijna geweken Hij werd wakker met hetzelfde gevoel van geluk waarmede hij was ingeslapen Ik weet wel dat ik met alles en alles niet heel veel waard ben zeide hij terwijl hg zich zelven lachende in den spiegel zag als verheugde het hem dat hij toch ook voor een heel klein sommetje meetelde in het grooto kapitaal van mensohelgk geluk maar ik zal mij zelven daar niet meer mee plagen Ik ga naar Virginië en kom gauw terug met een boon en een goed pensioen en breng de overige dagen door met Prue s kindoren sprookjes te vertellen Eu John Dent zuchtte min of meer vroolijk als hij zich zelven in zijn gedachte al zag als oen grijs verminkt kapitein misschien kolonel terwgl een stuk twee drie DiUinghammetjes tegen zijn Igf opklauterden Wordt venoli d militair officier van gezondheid militair apothekerof militairen paardenarts en vddr het ophouden dervrijstelling als zoodanig ward benoemd 4e geestelijken en bedienaars van den godsdienst bg een kerkgenootNkap bij kon besl te bepalen 5edenB K ordebroeSor die 27 jaar is 6e die wegens verzuimof vergissing der overheid niet werd ingeschreven en 82 jaar oud Hs 7e omtrent wien door den raad voordon dienstplicht b vergissing geen uitspraak is geschied 8e hem die door omstandigheden van zgnwil onafhankelijk niet voldaan heeft aan de oproepingter inlgving en 82 jaar oud is 9e hem wiens aangifte tot inschrijving is verzuimd en na zijn 40e jaarblgkt 10e hora die voorloopig van den dienst uitgesloten werd aangewezen na zgn 40e jaar lie dieis vrggesteld op vslsche stukken als dit ontdekt wordtna zgn 40e jaar en 12e hem die niet voldaan heeftaan de oproeping ter inly ving als het blykt na zgn40e jaar Voor altgd of voorloopig zgn van den dienst uitgesloten veroordeelden tot zware of lichtere straffen Dianstvervanfing is toegelaten door een broeder mits deze behoore tot de aanvullingsreserve niet is uitgesloten van den dienst nog geen 30 jaar zy ongehuwd of kinderloos weduwnaar zij en lichamelijk voor den krijgsdienst geschikt en ten minste 1 57 meter lang is Het ryk wordt verdeeld in recruteeringsdistricten met een hoofdofficier als districts oommissnris en een officier als diens districts adjudant In elk district is een raad voor den dienstplicht samengesteld uit een lid der Provinciale Staten een lid van den raad der meest bevolkte gemeente oen hoofdofficier of officier van de landmacht Door loting wordt bepaald de volgorde waarin zij die tot den dienst zijn aangewezen opgeroepen worden ter inlgving voor volledige of korte oefening of voor nanvullingsreserve Bg de actieve zeemacht is de eerste oefening 12 maanden met mogelijkheid voor verlenging De werkelgke dienst voor eerste verblijf onder de wapenen der tot volledige oefening ingeIgfden bij de landmasht is 12 maanden bij do onberaden 18 maanden by do bereden korpsen Zij die na hunne inleving blijken aan bij kon besluit gestelde eischen te voldoen kunnen roet verlof huiswaarts worden gezonden voor een gedeelte van den tijd tot eerste verblgf onder de wapenen Voor korte oefening worden de afgeleverde manschappen 3 maanden in werkelgken dienst gehouden lugelgfden bg het leger kunnen ook worden bestemd tot dienstverrichtingen van anderen aard dan die met da wapenen in het belang van den dienst In sommige gevallen kan door den Koning aan aangewezenen tot den dienst ontheffing van werkelijken dienst worden verleend hetzij voor een gedeelto daarvan daarbij wordt vooral rekening gehouden met da belangen van kunsten en wetenschappen Tot de aanvullingsreserve behoorou zij die daartoe door den raad zijn aangewezen bg vrijstelling voor tgd van vrede dio in de koloniën zyn geplaatst of herplaatst zy wier dienst vervangen wordt door oen broeder zij die aangewezen zijn en ingeschreven in of nn het jaar waarin zy 28 jaar waren zij die voor den geheelen duur van hunnen diensttijd ontheven zyn en zij die öf wegens verzuim üf vergissing niet werden ingeschreven en op hun 28o jaar nog uiot waren ingelijfd De vermeerdering der jaarlgksehe kosten tengevolge der nieuwe regeling wordt geraamd op ƒ 1 560 500 daartegenover staat dat thans de kosten der schutterijen vervallen of 228 000 zoodat 1 322 500 meer zal worden vereiscbt Een ingezetene uit Harlingen zond het volgendadres aan den Minister van Justitie Excellentie I Geeft te kennen de onderteokonde dat hij zich genoodzaakt ziet door dozen tot u te komen tengevolgevan die oiigoliikkige wetten in t leven geroependoor buitengewoon heldere verstandige mannen vanbeteekonis Het geldt hier de arbeidswet Adressant is an beroep bierhandelaar hij vraagt dispensatie aan voor oud 14 jaar om des Zondagsvoor korktijd bier bij do clienteele te mogen rondbrengen daar genoemde het brood moet verdienen voor een groot gozin en bij afwijzing deze verlies zou lijden Ondorgeteekendo verzoekt dat uwe Excellentie wil bevorderen dat deze wet wordt gewijzigd daar bet ondoenlgk is zulk eene wet na te komen veraoekende vriendelijk van dit schrijven nota te nemen omdat hot verzoek op goeden grond berust on de feiten in waarheid bestaan Hiermede heb ik de eer te zijn uw onderdanige dienaar Volgt de onderteekening Op dit adres kwam een paar dagen daarna reeds een gunslig antwoord Adressant werd ten gemeentehuize ontboden en hom daar medegedeeld dat de minislor boodschappen doen niet onder arbeid ran schikto en dus het rondbrengen van bier in strijd mèt hetgeen de plaatselyko autoriteit van de zaak dacht mocht geschieden Oit de nadere bgzondarhedan welke worden gemeld over de botsing tusschen de Prim Frederik en de Marpuêa blgkt dat da gezagvoerders van beide booten geen der voorgasohreven voorzorgsmaatregelen hebben verzuimd Wegens den dikken mist stoomden beide schepen met halve kracht en waren buitengewone wachters in het want op den uitkgk geplaaUt Toch bemerkten beide schepen niets van elkaar voordat de schok werd gevoeld De Uarpeam trof naar het A U meldt de Prins frederik midscheeps met zoo groote kracht dat het water onmiddellijk de machinekamer en de hitten vulde Er was geen oogenblik te verliezen Alleen aan de uitmuntende tucht welke op de Prim Fredertk heerschte was het te danken dat nog het grootste gedeelte der opvarenden kon worden gered De koloniale troepen 76 man gaven een uitstekend voorbeeld dat goeden invloed op de ontstelde passagiers oefende OnmiddeliJK na de aanvaring commandeerde de bevelvoerende officier der troepen de soldaten op het dok en spoedig daarna stonden allen boven geschaard in het gelid alsof er parade word gehouden Aangemoedigd door dit voorbeeld van een uitstekende tucht gingen de matrozen terstond aan dos arbeid en ook werden de passagiers onder wie natuurlijk eerst groote ontsteltenis heerschte daardoor gerust gesteld Dal een algemeone paniek welke zeer ernstige gevolgen zou gehad hebben voorkomen werd is voor een groot de aan de flinke houding onzer kolonialen te danken Met grooten spoed werden door de matrozen de booten neergelaten De passagiers werden d ariu gebracht het eerst natuurlijk de vrouwen Een klein oponthoud werd veroorzaakt daar eenige passagiers hun bezittingen nog wilden medenemen maar daarvoor was geen tgd want de Priita Frederik zonk steeds dieper Een dame slaagde er in haar kostbaarheden nog te redden maar een andere dame 1200 p st aon geld bij zich had word tegengehouden toen zij haar leven in de waagschaal wilde stellen om weer naar beneden te gaan en haar eigendom te redden Terwgl de passagiers in de booten werden gebracht hield de commandant der troepen appèl over zijn manschappen Helaas er ontbraken er zeven do luiteuant Van Wijk en zes soldaten Blgkbaar waren zij door het plotseling indringende water overvallen voordat ag het dek konden bereiken Een poging om hon noo te redden was toen vruchteloos en zou slechts gediend hebben om nog meer menschenlovans in gevaar te brengen Er was trouwens geen oogenblik te verliezen Nauwelijks was de laatste boot in zee gestoken of de Prms Frederik Konk in de diepte De geheele ontsoheping nas in zeven minuten volbracht zeer zeker een kranig stlik wanneer men in aanmerking neemt dat 170 personen onder zoo moeilijke omstandigheden in de booten moesten gebracht worden De Marpetm was zoo zwaar be3ohadij d dat het eerst scheen alsof deze boot ook zou zinkon Het voorsto gedeelte stond geheel vol water maar gelukkig hielden de schotten die hot water uit het overige gedeelte van het schip moesten keeren stond Een gedeelte der lading werd over boord geworpen en zoo gelukte hei do Marpessa allo opvarenden behouden te Falmouth binnen te brengen De commandant der koloniale troepen was majoor Voorsluijs van Elk en do gezagvoerder van do Prms Frederik was de heer Visman Ann de kloeke houding van deze beide bevelhebbers die een uitstekende ucht onder hun ondergeschikten handhaafden is het te danken dat het treurige ongeval nog niet meer slachtoffers heeft goëisoht BuUenlaniisch Overziclit Het is nog niet zeker hoe bot zal gaan met de financieele plannen van den Franchen minister Kouvier Gelijk men weet heeft de begrootingscommissie het ontwerp van den minister tot het sluiten van een leening van 700 000 000 fr goedgekeurd maar de vraag is nog in deze zitting ook de toestemming van de Kamer en don Senaat zal worden gevraagd Waarschijnlijk zal dit niet gebeuren Do goodseuring van een zoo ingrypend plan is niet te verwachten zonder een algemeen debat dat wel niet zoo spoedig zal afloopen on daarvoor is geen tgd meor beschikbaar Don 13don Juli is de nationale feestdag en volgens oude gewoonte moet do zitiing voor dezen dag gesloten zgn Met het oog op deze bezwaren heeft de ministerraad gisteren besloten da behandeling van het loening ontwerp uit te stellen tot het najaar en den overigen tijd alleen te besteden om eenige andere zaken welke geen uitstel lijden af to doen Zoo werd ten minste met zekerheid in de couloirs dor Kamer verteld In Rusland is men over de Engelsoh Duitsche overeenkomst niet minder ontevreden en verontrust dan in Fraukryk Volgens een schrijven uit St Petersburg aan dan Pol Korr is mes dit vooral op grond dat door den afstand van Helgoland aaa Duilschland dit laatste ryk niet alloen een uitstekend punt ter verdediging zijner kusten erlangt maar wgl tegelijkertijd ook nieuwe hinderpaleiï zijn in den sAs TOOI 1o Bussische vloot indien deze in mogelijR gevallen de Oostzee wil verlaten Bovendien ziet men in Busland met niet groote voldoening opnieuw een zoo geweldig en machtig mededinger in aanzien toenemen Ten slotte is de nauwe toanadering tusschen Duitschland en Engeland welke een noodzakelijk gevolg van de overeenkomst is evenmin geschikt om Rusland gunstig over het tractaat te stemmen Aan het ook sedert lang in Ruslandi gekoesterd vermoeden dat slechts door de openlijke tegenspraak van lord Salisbury aan het wankelen is gebracht dat tusschen beide staten een intieme overeenkomst bestaat is door het Duitsoh Engolsch vergelijk betrekkelijk OostAfrika nieuw voedsel gegeven Men vraagt zich te St Petersburg af of het verdrag niet het voorspel van veel gewichtiger overeenkomsten tusBchen Boriijn en Londen is In het feit dat Duitschland in Afrika zeer aanzienlijke territoriale concesoies aan Engeland doet ziet men oen bevestiging van dit vermoeden wijl men veronderstelt dat de Duilsche regeering zich voor deze concessies hoeft laten vinden mot het oog op verdere verdragen Naar men verzekert spoort Busland de Pransche regeering aan vast te houden aan haar aanspraken op Zanzibar Door het gewicht dor Engelsch Duitsch overeenkomst geraakt zelfs de belangstelling voor het BalkanSchiereiland eenigszins op den achtergrond In Servië duurt de opgewondenheid tegen Oostonrijk Hongarije wegons het vorbod tot uilvoer van varkens voort ofschoon de regeering te Belgrado blijft hopen op een minnelijke schikking Bovendien wordt do Servische regeoring nog bemoeilijkt door do verre van loyale houding van don ex koning De verhouding tusschen de Servische regeoring en Milan is thans van dien aard dat een spoedigo uitbarsting niet kan uitblijven lleeds werd gemeld dat da regeering den ex koning de keuze had gelaten tusschen gevangenschap of onmiddellijk vertrek uit Servië Een merkwaardige opvatting legt Milan aau den dag ten opzichte van de plichten hem door do ontvangen gastvrijheid opgelogd Een banket hem door professoren aangeboden is door zijn toedoen tot een demonstratie in optima forma geworden De exkoning verklaarde iu zijn toespraak dat hij steeds eOn onverzoenlijk togenitander van de radicale strooming was geweest en dit altijd zou blijven Hij kon voor niets wat sedert zijn abdicatie was gebeurd de vorantwoordelijkheid dragen Servië bevindt zich in eon kritieken loestaud wat volgens Milan in de eerste plaats hot gevolg is van nietswaardige en lage demonstraties Daar ook hij persoonlijk brutaal gelasterd on bo oedeld werd moest hij zich lol tegenweer goreed maken en zijn burgerlijke en vaderlijke rechton verdedigen Na deze ooriogsvorklaring kan een antwoord van de rogeering bijna niet uitblijven De Porie heeft do Bulgaarsche Begeeriug laten weten dat zij Prins Ferdinand niet ala Vorst kan erkennen Er had bijgevoegd kunnen worden dat do Porto daarvoor het moest bang is van Rusland en do Mogendheden ook Prins Ferdinand zal nu eerst te Karlsbad een kuur doen daar do Bulgaarsche lucht zijn gezondheid hoeft benadeeld De Miuisterpresident Slambuloff wordt in een proclama ie benoemd tot bestuurder tijdens s Prinsen afwezigheid Voor zijn vortrek hoeft do l rins het doodvonnis van Panitza onderteekend Deze is daarop to Sofia in tegenwoordigheid van hot garuizoon gefusilleerd GEVONDEN VOOBWEBPEN In de maand Juni 1890 zijn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd nan het Bureau van Politie 1 Parapluie 1 pakje inhoudende ƒ 0 50 1 fantasie broche 1 halsketting met gouden sluiting 1 onderstuk van een gouden oorbel 1 koperen oorknopje l zilveren ring 1 rozenkrans 1 dito 1 porteraonnaie inhoudende ƒ 0 02 1 sabelkwast 1 haakje van oen gouden oorbel 1 bloedkoralen halsketting met gouden sluiting 1 gouden ringetje 1 portemonnaio inhoudende ƒ O lé j 1 onderstuk van een gouden oorbelletje 1 handzaag Do gevonden voorwerpen in do maand December 1889 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau van gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 uur s morgens Do Commissaris van Politie to Gouda J W TÜINENBÜRG