Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1890

vi Restaurant W STOrKOPËR Visschersdijk 11 hij de Beurs ROTTERDAM Diners bestaande uit SOEP VLEBSCH of VIBCH GROENTEN en AARDAPPELEN van af ƒ 0 7S en hooger gedarende aen geheelen d g Bö z9nder aanbevolen voor Potverleeringeii Vereenigingon enz Gelegenheid tot apart DINEËrIeNJ Let wel op l AM eUiNÜMMER 1 W STOFKOPËR Donderdag 3 Juli 1H90 N 4261 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A Biei TtES i L toT de Zoon Lan e Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelgk aan voor de JLE VERING van BOEI H eji STEEtDKUlSWEIlKEU I PliAATSÉG Vfï AÖVERTfllMTIÊN Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave © El 0 0 0 Ël 0 Gl Ed I 0 0 Gl 0 0 0 A SCHOUW BtJRGEMÉESTEEen WETHOUDEBS ran Gouda ft Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Slooten en andere Wa tren die aan bijzondere personen ioebehooron Brengen ter kennis van de eigenaren der slooten llkgs de Lange en Korte Korte Akkeren de Hee nkade de Jan Philipskide eo de Bkekerskade dat MAANDAG den 7den JULI 4 taande over wateren zal worden gedreven eéiio SCHOUW einde tt onderzoalpsni of ze behcjdrlyk gezuiverd Én van dryvend vuÜ en andere stoffen die de rstrooming van helli ster kunnen belemmeren of jank of schadelijke itdampingen veroorzaken en Ike zuivering door elli ten koste van gezegde eige n behoort te geschieden tarts GOUIA 28 Juni 1890 i targemeester in Wetho dera voonioemd H f G foNllto l4 B De SecretaHs i BKOUVifER q H Q D w BPB GEMEPTEE en WETHOUDERS van j oula Gfl jt op art 1 der Verordenin op het Éiiver aoudep enz van Wateringen Sloo en en andere Waterln die aan bijzondete personen toeblbooronl 1 Brengen ter kounis van de ei en en der sllaóten geleg n langs de Ie Se 13c en fe Kiide hlu dfr Karnémelkstoot die lapgs pa aohtei de BMlettde en dii tusscnen den Kattensingel en de W etarinilvan af de Spoorvegstraat tot aan deCrab hstr4al d t op DINSDAG Sstea JULI aanstaAnde jrerldie wateren zal korden gedreven eene feCHOtJWiton einde ie onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd n I van drijven di vuil en andere stoffen die de door strooming véA het water kunnen belemmeren of stapk of schadelijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en len koste van gezegde eigenarap behoort te geschieden 1 GOUDA 28 Juni 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd Ij H W G KONING Lo B De Secretaris BKOUWEE PËTROLBUM NOTEERII GËN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwüki te Rotterdam De markt waa heden flauw Loco Tankfa t 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 16 September October November eo Decemberlevering 8 15 Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Jisi Eliubetli Wuotiids oadert ïé C de Kooop en 6 U van Bo ff 28 Agttlu Mina oadrrt A ftn Liciboat ra A RukelykbaiuD 26 Herdrik Fietcr ooderi A fis der tl ea C Vermeulen Johnnt ocderi C Vergeer eo N S nd Oort Jobennei Cornelia onder C Götte en E B F W Bietz SO Jsnnetje oodc i Goadkimp co J Heijwcgen OVERLEDEN 28 Italy U W Schieeeon SI j 10 n 2 D de Hun 85 j T iltfaie 19 d APVERTENTIÉIN Heden overleed in den onderdom van 34 jaren mgn innig geliefde Echtgenoot de WelEdelGestrenge Heer P C M SCHÜLTZ Wed A F SCHÜLTZ BOELOFVS êOravenhage 30 Jnni 1890 Vohtrekt eenige en atgemeene kenniêgemng ♦ Voor de vele bewjzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte onzer Dochter betuigen wg onzen hartelgken dank M M SCHILTE M M 8CHILTE KtltJOlSBS Zeer I ette Gesteendrukte NAAEAAETJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zd Qoada Snelpersdnik van A Bbinima L ZoC2 iBERfCHt VOOR Dames en JoDgejpffrooweD Sy genoegzame deelneming begint de TWEEDE CÏÏESUS in het MAATNEMEN KNIPPEN en INBI I6BN Donderdag avond 5 ure Dames die daaraan wenschen deel te nemen moeten zich voor dien tgd aangeven bg tgdeiyk verblgvend bg Mej de Wed van LEEUWEN BOTEBMARKT GOUDA f 0 75 KERSEir n 25 Zend postw a 0 75 of 1 25 en gg ontvangt 3 of 5 Kilo nitgezochte KERSEN in kistjes verpakt A DE KRUIF WzN Wijk bij DuurtUde Sedert 25 Jaren zgn de beroemde echte Absbaobbins of Anti Rbumatische Watten bg de Rhnmatiek Igders een goed onthaal te benrt gevallen door hnnne snel werkende verdrijving van die vaderlandsche plaag De Hoofddepót honder A BBEETVELTAz te Delft heeft ze a 30 cent per pakje verkrggbaar gesteld bg T A e van Deth e de Wed Bosman Gouda W F J denUiJI Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S T d Kraats Bleiswijk O B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraf enK Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen Wordt terstond GEVRAAGD een DAGMEISJE Zich aan te melden OOSTBAVEN B 79 Bad Broeken en HANDDOEKEN A V OS As EleiwegE 73 en 73 Er biedt zich aan togen AUGUSTUS of eerder eene all MEID ALLEEN Brieven letter V bg den Boekhandelaar D KRAAIJENBBINE te Woerden Tegen 1 AUGUSTUS een zindelgke GEVRAAGD goed knnnende koken Adres BLAAÜVVöTRAAT 5 i Algemeeo erkend ls het beste MONDWATER der wereld rOjarige roem I Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh onaangename renk uit den moad kalkvorming worden zeker voorkomen eo geoezen door het dagelyks gebruik van bet echte K K Hof Tandarts Dr PQPP fl Anatherln ir rwrr s nondwkter in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 Jicents 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen elkea huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP i I Veuus zeep en Zonnebloemen zeep S I OekrUtalUgeerde en Transparant Glycerlnezeepen Depots te GOÜDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland i I De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 I Afïoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜDA 2 Juli 1890 VERGADEEING van dbn GEMEENTERAAD op Vrij lag 4 Juli 1890 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De llekaningen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1889 De Rekening vande Volksgaarkeuken dienst 1889 De Rekening van de dienstdoende Schutterij over het jaar 1889 De benoeming van eenen Leeraar in de Oude talen en verwante vakken aan het Gymnasium De heer H C Costerman Boodt van Wadding veen deed met goed gevolg theoretisch geneeskundig examen aan de Universiteit te Utrecht Onder do geslaagden bü de eindexamens der Bijks Polytechnieohe school te Delft komen o a voor de heeren A Ham voor sohoepsbonwkundig ingenieur art 68 C wet M O en F Beyerincfc voor myneningenieur art 6B 0 beide ou lleer lingen der rijks hoogere burgerschool alhier Op de jaarlijksche Algemeene Vergadering Maandag 30 Juni gehouden door de G mnastiek verecniging irExcelsior alhier werden do twee aftredende Bestuursleden en do heeren R Triezenberg Dz en A Jonker Cz die met het Bestuur de commissie van Ballotage uitmaken herkozen Het Bestuur blijft dus als volgt J G 0 Kamphuizen pres J Engelbrecht sec C J Verschoor penningm W Wernink en J A C IJsselstijn commissarissen Als banierdrager werd gekozen de heet J Arende terwijl de heer W Wernink adjunct banierdrager blijft FEVILLETOX S S gSI @@ 1 Uit het Mngeltcl XVII 41 Het waa een zonderlinge samenloop van omstandigheden dat oom en neef beiden dat philosophisch standpunt hadden bereikt waarop ze allebei kalm konden staren op het vooruitzicht om respectievelijk grootvader en peetoom te spelen voor de kinderen van Prue John Dent ging naar beneden en vond daar Prudence en zijn oom in de bibliotheek een allerliefst huiselijk tafreeltje terwijl het houtvnur in den haard lustig opvlamde en de rooddamasten gordijnen helder deed schijnen terwijl de sneeuw daar buiten in groote donzen vlokken zachtjes tegen de ramen neerviel Het was met dat vale winterlichtje in de ramen precies een binnenhuisje van Boughton Goeden morgen zei John Dent hen beiden allerhartelijkst toelachende vGoeden morgen Jack antwoordde mijnheer Dont en l goeden morgen neet John zei Prudence en liep haastig weg om naar het ontbijt te kijken i want Verder werd besloten een wandeltocht te honden op Zondag 13 Juli e k van uit Utrecht of Zeist naar Bussum Het aantal werkende leden is mot 1 Juli met vier vermeerderd zoodat de vereeniging nu 30 leden telt Ieder die werkend lid wenseht te worden moet zich door een der leden vóór den IBden van iedere maand aan het Bestuur doen voorstellen Aangaande den dezer dagen overleden toonkunstenaar Jacob Kwast wordt nog het volgende gemeld Steeds onvermoeid werkzaam werd hij reeds op jeugdigen leeftijd met de betrekking van organist en muziekdirecteur te Purmerend bolast Hij bleef daar ruim 25 jaren en wist niet alleen tal van degelijke leerlingen te vormon maar ook vele vrienden te verwerven Do muziekvereonigitigen onder zijne leiding hadden in die streken een goeden naam en zyne bekwaamheid als organist werd algemeen gewaardeerd Daarna werd hij benoemd tk £ muziokdirecteu ta Gouda waar hü evenwel niet langen tijd bleef en vestigde zich daarop te Arasterdam Reeds spoedig was hij als dirigent componist en organist ook in de hoofdstad gunstig bekend en do bezoekers van de vroegere Parkconcerten herinneren zich ongetwijfeld de orkestwerken waarmede hij het repertoire verrijkte Ook daar ter stede heeft hij vele leerlingen opgeleid Als een waarschuwend voorbeeld vermeldt het Sociaal Jfeeibl dat bij den bouw van een groot boerenhuis te Amsterdam waarbij de werklieden en opzichters veraekerd zijn tegen ongelukken dezer dagen een ongeval plaats had Twee personen op oen steiger staande vielen van een aanzienlijke hoogte naar beneden De een kwam er goed af doordat hij naar omlaag stortend toevallig aan den tak van een boom bleef I vast hangen De ander daarentegen werd in de verloren zoon zou een bordje van die uitmuntende wafels hebben waarvan Prudence alleen het geheim wist De kunst om die te bakken werd op Wiilowbrook bewaard evenals de monniken in de kloosters der oude wereld het stoken hunner beroemde likeuren geheim hielden De jonge man zag dat hij een gesprek tusschen zijn oom en Prudence had gestoord en hij voelde dien onaangenamen gloed aan zijn ooren die iemand altijd overvalt als het gesprek dadelijk ophoudt als hy binnenkomt Terwijl Prudence heenging om het toezicht te gaan houden over het opdoen der boterwafels nam John Dent een stoel bij den haard en was op het punt te gaan zitten toen zijn oog op een klein kabinetportret viel dat op den schoorsteen tegen een vaas aanstond De rug van da stoel gleed John Dent uit de vingers en een oogenblik stond hij daar roerloos terwijl hij op het portret staarde toen liep hij naar den schoorsteenmantel en nam do pbotographie in zijne hand Wio ia dat vroeg hij haastig en met bevendevinger wees hij naar het gelaat Dat wel dat is mijn vriend Dillingham een uitm i Dillingham haal de riep John Dent Dat is George Nevinal Mijnheer Dent VS achterover in zijn stoel liggen en deed wat hij kon om zich in te houden ADVEBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere legal meer 10 Centen 6 ROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt wendig zwaar gekneusd en moest in het gasthuU worden opgenomen En wat bleek nu Dat de persoon die met den schnk vrij kwam verzekerd was maar dat de ander een teekenaar niet in de verzekering was opgenomen o idat hij zoo zelden op de steigers kwam en dus geen gevaar liepl Staten generaal Tweedb Kamer Zitting van Dinsdag 1 Juli De quaestie der detachoering van de cadetten bü de korpsen werd verder behandeld en uitgemaakt in den zin van den minister Daartoe droeg zeker veol bij de verklaring van den heer Bergausius dat hij tegen het amendement van de commissie vaa Rapporteurs zulke overwegende bezwaren had dat alle andere verbeteringen die de wet aanbracht tot dien prijs te duur gekocht zouden zijn Niettemin bleven de heeren Seyffardt Seret en Van Vlijmen de voorafgaande practische opleiding verkiezen om den aanstaanden officier het soldatenleven te doen kennen en prestige te verschaffen tegenover de soldaten Niet alzoo de heer Van der Oye die wel het amendement mede had onderteekend maar zgn veelvormogenden steun daaraan onttrok na Z E te hebben gehoord Gelijk reeds gezegd stemde de meerderheid in denzelfden geest waardoor do 3 jarige cursus te Breda behouden is met jaariijksche kortstondige detacheering Ook het nieuwe regeeringsartikel over het facultatieve verblijf aan de cadettonschool bestemd om do bezwaren der heeren Loben Sels c s weg te nemen lokte veel discussie uit Niet van de rechterzijde die zich voldaan toonde en haar amendementen introk maar van hberale zyde kwam het verzot Wel was de Regeering inconsequent 4si zij mot de óéne hand de cadettenschool feer afbrak die de andere opbouwde maar v2 r tegenstanders der cadettenschool was de voorgestelde oplossing Houd je nu bedaard zeide hij zacht Je heb niet goed geslapen je Denkt u dat ik dat gezicht niet ken Dat denk ik juist zei mijnheer Dent zijn toom lucht gevende je raadt het ineens Niet kennen Heb ik er geen twee jaar lang dag san dag aan gedacht ben ik niet lederen nacht in slaap gevallen met dat gezicht voor oogen heb ik er geen duizendmaal van gedroomd Hij heeft zijn baard en zijn knevel afgeschoren zei John Dent langzaam bij zich zelven en hij draagt geen kraag meer op zijn jas Miuir wat wat doet dat portret toch hier riep hij plotseling uitbarstende Maar Jack myn jongen ik zeg je dat dat Ds James Dillingham is de dorainé van Old Brick Churcli de vriend van Prue en van mij Dat kan u niet meenen Wees nu toch niet dwaas Als je in dat portret gelijkenis vindt mot kolonel Todhunter moet ik zeggen dat je niet weet wie er op elkaar lijken Todhunter was de man niet zei John Dent Dat is de man Nu zag mijnheer Dent duidelijk in dat zijn neef monomaan was op het punt van George Nevins Eerst was het kolonel Todhunter geweest nu was het Dillingham en later zou het wel weer iemand anders zijn misschien Prue of hij zelf Mijnheer Dent kuchte en weerhield de toornige woorden die bij hem opkwamen Al zijn ongelukken hadden het verstand van den jongen gekrenkt en toch schoen hij