Goudsche Courant, donderdag 3 juli 1890

J dagen waarin Frankrijk ter ende was niet wanhoopte aan de redding van het vaderland en wier doppere ziel grootsohe daden eenvoudig verrichtte Het is een groot geluk voor ons Franschen van de voorhoede bewaarders te zijn van zulk oen schat Deze figuur zinnebeeld van geloof en hoop zal in onze harten dat hlijmoedige Vertrouwen en die heerlijke opgewektheid ontwikkelen die de kenmerkende eigenschap zijn van onzen stam Nn den maire sprak de minisier Develle uit naam der regeering Na kortelijk bet leven vnn Jeanne d Are geschetst te hebben verklaarde hij het eens te zijn met de schitterende hulde door de Lotharingsehe stad aan haar gebracht Hij eindigde aldus Jeanne d Are is de verpersoonlijking dor meest onbaatzuchtige en der schoonste vaderlandsliefde De een bewondert haren verheven heldenmoed de ander hare goddelijke zending Maar voor ons allen is zij op deze plek op de grens het zinnebeeld van Frankrijk UI iDo heer Debidour deken der letterkundige faculteit il tij Nancy hield na den minister een schitterende en uitvoerige lofrede op Joanne Ook de heer Osiris sprak eenige woorden In de kathedraal te Nancy waar bij deze gelegenheid een plechtige dienst plaats had wijdde de bisschop Turinaz een groote rede aan de gevierde Maagd In de protestantsche kerk en in do synagoge werd insgelijks een dienst ter barer oere gehouden toch zoo slecht niet Qe praotisohe vraag was deze die de toekomst alleea kan beantwoorden zal van de vergunning om buiten de cadetteuichool eou opleiding te ontvangen door velen gebruik worden gemaakt of door weinigen De Minister voorspelde door weinigen liberale leden zeiden door velen Zou dit laatste het geval blgken bet ware een middel om eventueel de dan te duur wordende cadettensohool weder op te heifen Onverklaarbaar was bet ons dat vele liberale leden van dit artikel zulk oen quaestie maakten dat j hun stoun over de wet daarvan afhankelgk stelden Intusscfaen zoo de gansche liberale partij behalve de heer De Beaufort tegen het regeeriugsartikel stemde dat daardoor maar juist met 37 tegen 36 stemmen werd aangenomen niet allen zullen daarom hun stem aan de wet onthouden De volgende artikelen lokten weinig debat uit Alleen verdient vermelding dat de heer Rooseboom aan don minister de toezegging ontlokte om ook Indische officiereu aan te stellen bij het militair onderwijs en dat de heer Th Maokay eenig bezwaar maakte tegen de nieuwe betrekking van inspecteur van fcet militair onderwijs Dff oindstemiuing zal a s Donderdag na revisie van het ontwerp door de commisiie geschieden De heer Smeenge nam opnieuw zijn plaats in de kamer in na eedsaflegging Aan de agenda werd nog een geheele reeks van minder beteekenende werkzaamheden toegevend terwijl in overleg met de Kegeoring de Waterstaatswet is afgevoerd Onder de bijgevoegde aken bekoort de voortzetting der interpellatie Guyot terwijl de eveneens gestaakte interpellatie Van Kerkwijk voor beantwoording nog niet vatbaar schijnt De interpellatie Seyffardt schgnt met goedvinden van den intetpellant tot het nieuwe zittingjaar uitgesteld intueschen werd er heden weder een nienwe aangekondigd door den heer Braotsen over loodsgelden op de Schelde Heden de Lawa quaestie De vergadering der Frov Staten van Zuid UoUand werd gisteren door den CommiasariB dea Koninga geopend met eenige waardeerende woorden ter nagedachtenis van de ontslapen leden Van der Kun Van Haaften en Begram Daarna werden de nieuw gekozen leden de hesren Yon Fisenne Visser on W H van Haaften toege laten en geïnstalleerd Nadat verschillende stukken naar commissièn waren verzonden vroeg de heer 8 Le Foole Delft aan Ged Staten of hun aandacht gevestigd is op den toestand van het water van Delfland en wat zij meenan dat de provincie in dien neteligen toestand kan doen Spr verklaarde dat te Delft de toestand ondragelijk i Wie vroeg hij zalde Delfische wonderdokter zijn die aan dezen toestand een einde maakt Delfland kan wel water inlaten maar heeft zalk een kleinen boezem dat als er maar t minste te veel inkomt de VUetlanden onderloopen De Delftsche Handelsvereeniging heeft een adresbeweging uitgelokt om bij den Koning aan te dringen op vernietiging van het Haagsche Baadsbesluit waarbij het spuien is verboden maar al mocht die vernietiging volgen dan is er nog niet gespuid U i igen ervaring te Katwijk opgedaan waarbij jaren lang de zeebaden gebruikte verzekerde spr dat door Rijnlat sluis de stroom van het Leidsche over andere onderwerpen heel goed te spreken te zijn U denkt dat ik niet goed bij t hoofd ben zeide de joqge man terwijl hij iu het open gelaat Tan zijn oom duidelijk las wat er in hem omging Nu dat ben ik wel Ik ben zoo goed bij mijn ventend als u en zoo helder in mijn hoofd als een klok Hoe lang is uw vriend mijnheer Dillingham nu al in Brick Church Bn John Dent ging zitten en lei zijn beenen heel gemakkelijk kruislings over elkander als iemand die de zaken wijsgeerig gaat opvatten en zich niet met kleinigheden wil kwellen Van Juni af antwoordde mijnheer Dent verheugd dat hij zijn neef weer zag bedaren Dillingham is hier in het laatat van Mei gekomen en het i nu Decemberi Dus is hij hier iets meer dan een half jaar geweest Terwijl ik te Shasta was prevelde de jonge man Maar wie heeft er dan in Virginic op mij geschoten als t Nevine niet wa Toen zei hij achteloos tegen zijn oom Waar woont uw vriend Dillingham In Rivennouth natuurlijk Waar In de Old Bell Tavern Als een stormwind vloog John Dent de kamer uit Na den eersten schrik vloog mijnheer Dent hem na De gangdeur was gesloten en de boom zat er no op het was een vrij ingewikkelde constructie en John stond nog aan de ketting te rukken en te water ver in zee is waar te nemen maar b het baden niets alleen rechts of links van de sluis Het eenig re4middel voor Delfland is z i spuien Wil Den Haag dat niet doen zgn er dan geen middelen om daartoe te geraken kan b v de Provincie niet onteigening vTagen van de kanaalwerken opdat er aldus een maoht zij die over de zeesluis beschikt De Voorzitter verklaarde dat Gedep Staten in de eerstvolgende vergadering op deze vraag zullen antwoorden zjnde Dinsdag 8 Juli wanneer om 2 uur san de orde zijn de benoeming van leden der Eerste Kamer en van een buitengewoon lid van Gedeputeerden Het plan bestaat om de wet tot regeling van den Krijgsdienst in handen te stellen van eeiie commissie van voorbereiding evenals indertijd met de Schoolwet ia Tot toelichting van het gisteren door ons medegedeelde wetsontwerp tot regeling van den krijgsdienst zegt de llegeering o a Uet de beschouwingen van de Staatscommissie omtrent de taak de samcnstelHng en de sterkte der krijgsmacht en met hare daarop gegronde besluiten heeft de Itegoeriug zich in het algemeen kunnen vereeuigen zonder dat zij evenwel alle te dier zake gehouden redeneeringen en gemaakte gevolgtrekkingen zou wenschen te onderschrijven De gebreken van den bestaanden toestand waarin voorzioning noodig is betreifen zooals de Staatscommissie uiteenzette zoowel de getalsterkte als het gehalte van do levende strgdkracbten De tegenwoordige sterkte van het leger bij den normuien militiediensttijd nauwelijks 60 0U0 man bedragende ia ten eenemale ontoereikend om aan de verschillende behoeften der landaverdediging te voldoen De schutterijen hoezeer van aanzienlijke sterkte kunnen niet beschouwd worden als oene legerreserve welker bruikbaarheid op zc anigen trap staat als bg de tegenwoordige wijze van oorlogvoeren noodwendig moet worden geëiscbt ten gevolge van de gebreki n die bare inrichting aankleven en iloor den ijver en de inspanning van hare officieren en verdere leden door de Begeeriog alleszins gewaardeerd niet kunnen worden vergoed is hare vervaaging door eene op betere grondslagen gevestigde troepenmacht van bet must dringend belang Uitbreiding van de legeraterkte tot ongeveer 115 000 man en vorming eener deugdelijk ingerichte uit het legei voortgekomen fwerve van ongeveer 50 000 plan zijn miladien de hoofdbeginselen waarmede bij het ontwerpen van de nieuwe regeling van den verplichten krijgsdienst rekening behoort te worden gehouden De Kegeering deelt echter in het gevoelen der Staatscommissie dat een stelsel behoort tct worden aangenomen waarbg in vredestijd slechts een deel van hen die den dienstplichtigen teeflijd hebben bereikt onder de wapenen wordt geroepen om een voldoenden oefentijd te doorloopcn en dat er van moet worden afgezien ook de overigen tot eenige oefening in tgd van vrede te verplichten hetzg in hunne baardsteden tot het vormen van eene georganiseerde Tolkswapening naast het leger optredende hetzij bij bet leger maar dan gedurende zeer korten tijd om uit die elementen korpsen samen te stellen met bijzondere besteraming of voor algemeene reserve Atgemeene dienstplicht zou ook volgens hare over wringen toen zijn oom hem bij den arm greep Wat ga je doen Ik moet dien Dillingham zien oom Ralph Je zult Dillingham zeker zien Het is tien tegen een of hij komt mot al dat weer toch voor twaalven nog wel aanrijden en dan zul je zien hoe dwaas je doet Laat ik het mis hebben zei John Dent zoobedaard als hij kon maar ik kan niet wachten totdat mij dat bewezen wordt AU hij de man is daar ik hem voor houd dan weet hij nu al dat ikhier ben en zal zich hier niet variooneD Ik moetnaar hem toe Voor t ontbijt Op staanden voet Mijnheor Dent begon te denken dat er misschien geen beter middel was om zijn neef van zijn dwaling te overtuigen dan dat hij hem voor den jongen domini bracht dien mijnheer Dent ook verlangde te zien hij wist nog niet wat er twje avonden te voren in de voorkamer gebeurd was want na de komst van John Dent had Prudence nog geen oogenblik kunnen vinden om haar voogd haar besluit meë te deelcn eu hem te spreken over den brief dien zü aan mijnheer Dillingham geschreven had Er werd dan een paard voor de chaia gezet en intusbchen liep John Dent met groote stappen den gang op en neer terwgl Prudence in de huiskamer bij de ontbijttafel bleef staan en vragende blikken op haar oom sloeg niet begrijpende wat dat alles tuiging leiden tot onvoldoende uitkomsten of voor allen of voor een deel hunner ten aanzien van de geoefendhoid en de militaire waarde der strijdkrachten of wel do lasten en kosten daarvoor gevorderd zouden moeten worden opgevoerd tot eene hoogte waarbij nationale welvaart ernstig zou worden bedreigd Eene volkswapening hetzij eenige krijgsmacht te land hetzij nevens een staand leger waarvan de leden niet tot werkelijken dienst zouden worden ingelijfd maar enkel in hunne haardsteden zouden worden geoefend Zwitsersoh stelsel kan niet worden aangenomen omdat de eisohen van dadelijke voldoende bruikbaarheid voor den oorlog daarbij iu verschillende opzichten niot kunnen worden verwezenlijkt terwijl bovendien de uitvoering van dit stelsel op ernstige zoo niet onoverkomelijke praotisohe bezwaren zou stuiten en toch ook zeer zware lasten voor do bevolking zou medebrengen Ten aanzien der plaatsvervanging stelt de Begeering zich op het standpunt dat welke redenen van meer of van minder belang voor of tofen de toepassing van bet beginsel van den persoonlijken dienstplicht mogen zgn aan te voeren de toepassing hiervan onvorraijdeiijk noodzakelijk is omdat alleen daardoor in vohloonde hoeveelheid de geschikte stof kan worden verkregen om bij oen doeltreffend stelsel van legerorganisatio te voorzien in do behoefte aan oflioieren en verder kader en aan personeel voor de vervulling van sommige diensten en belrekkingen waaraan anders niet of slechts ten koste van te zware geldelijke opoRerIngen zou kunnen worden voldaanZg acht mitsdien den persoonlijken dienstplicht zonder plaatsvervanging noodig om te kunnen geraken tot een stelsel van legerinricbting hetwelk deugdelijkheid paart aan min kostbaarheid De jaariyksohe algemeene vergadering van Eigen Hulp werd Zaterdag te s Gravenhage gehouden xaÉiligmtia onder leiding van den Voorzitter des lloofdbestuurs den heer 0 R van Lennep die de aanwezigen weHcum heette speciaal deu heer Kuijper den vaderder Vereeniging die hoewel afgetreden als lid van het Hoofdbestuur tot nog toe steeds zijn krachten blijft wgden aan haren bloei De heer Kuijper herbaalde nogmaals zijn dankbetuiging voor bet aangenaam en schoon huldeblijk hem bi zijn aftreden gegeven en waaruit hg met genoegen zag dat de Vereeniging als stichting gewaardeerd wordt Voor hare toekomst sprak hij de beste wenschen uit Beide toespraken werden toegejuicht Met verwijzing overigens naar de verschillende mededeelingen in bet orgaan reeds opgenomen omtrent de werking der verschillende afdeelingen want ten eerste de Heer Ktiyper in do gelegenheid gesteld eenige nadere mededeelingen te doen omtrent de afdeelingen Levensverzekering en Zekerheidstelling Speciaal omtrent de eerste zijn do resultaten gelgk meile reeds gebleken is hoogst bevredigend De zoo kundige adviseur Prof van Fescb roemt zeer de zuivere en accurate administratie en hoe bloeiend de afdeeling is die hare deolhebbeis 05 pCt inde winst verzekert blijkt uit het feit dat dit jaar door de afdeeling Levensverzekering 122 1 ruim aan hei Hoofdbestuur kon worden uitgekeerd Do Heer Van der Sloot bracht het rapport uit over de afdeeling Zee en Landmacht die verleden jaar financieel ia vooruitgegaan Hierbij werd gereleveerd moest beteekenen Toen de chais ingespannen was stelde mgnheer Dent voor alleen naar de stad te gaan en den jongen dominé mee terug te brengen maar John Dent wilde niet naar dit voorstel luisteren en het tweetal reed in den storm voort Den geheelen weg over blies de sneeuw tun 2x10 aanhoudend in het gezicht dat er geen mogelijkheid was een woord te spreken al bad een van beiden er ook lust toe gehad Nu en dan sloeg mijnheer Dent een zijdelingschen blik op den jongen man wiens oogen kwaadaardig glinsterden over den witten knevel dien hg in den gskouden wind had opgedaan Ik zon haast trek hebben t water in te rgden zei mijnheer Dent bij zich zelven hg is stapelgek Toen zij voor de deur van Old Bell Tavern gekomen waren verzocht mijnheer Dent zgn neef zich te bedwingen en niets overhaast te doen John Dent beloofde dit maar met zgn handen stijf op elkander en op eene alles behalve geruststellende wijze Je vergist je deerlijk en als je mij in de eene of andere dwaasheid betrekt zal ik het je nooit vergeven Dillingham is een vriend van me en een van de beste menschen die er bestaan Het is nog wat vroeg om ergens te komen ik zal maar eerst naar boven gaan Jack En ik ga met u mee zei John Dent mot vreeselijke snelheid Wordt vervolgd dat ieder ook niet militair lid van Eigen Hulp tot deze afdeeling kan toetreden De Heer Wolfson gaf het bericht omtrent de Spaaren Voorsohotkas Deze neemt ondanks haar kort bestaan reeds zeker standpunt in en belooft veel voor de toekomst dank vooral de toewijding de nauwgezetheid en de behoedzoamheid van het Bestuur eu den Directeur in t bijzonder t Schijnt echter nog niet algemeen genoeg doorgedrongen dat deze spaarkas op de meest veilige wijze 3 s pCt garandeert en tegelijkertijd personen tegen billijke rente gelegenheid geeft geld op te nemen De afgevaardigde van Apeldoorn deelde mede dat men daar door het boleggen van hot fonds in pandbrieven van bypotheek baaken 4 pCt rente kan blijven uitkeeren De heer Slotemnker rapporteerde omtrent den Ned Cooper Boud sedert Mei pas werkende Er zijn reeds 15 doelgenooten en dj zaak belooft uitstekend te werken Reeds zijn verschillende aanvragen van coiiper voroeiiigingen om toetreding tot den Bond ontvangen Er zullen daor waar geen veroonigingei nog bestaan correspondenten worden aangesteld die zich bereid hebben verklaard de zaak te propageeren in verschillende deelen des lauds L it hot jaarverslag der vereeniging blijkt dat zij thans 37 districten tolt met te zamen 7497 leden s Gravonhnge werd ook in het volgend jSar als de plaats der algemeene vergadering aangewezen De rekening over 1889 werd vastgesteld De heer J Kuijper werd bij acclamatie als Commissaris van de afdeeling Zekerheidstelling herbenoemd en do beer ü L Wolfson op gelijke wijze voor de afdeeling Spaar en Voorschotkas gekozen Daarna kwam aan de orde het rapport van het Hoofdbestuur omtrent de eigen exploitatie van het orgaan der vereeniging Het werd door A n heer Van der Sloot uitgebracht Daaruit blgkt dat de eigen uitgave en exploitatie in den Haag 1000 meer zal kosten dan thans waartegenover het voordeel van actueelor waarde en belangrijker inhoud Onder den titel Mobamedaaosch godsdienstige brooderschappen door een oud O I ambtenaar is bij G Kolff Co te Batavia een brochure versohenen waarin de schrijver wijst op de verschijnselen van opgewekt godsdienstig leven der Moharaedaansche wereld die storend kunnen grijpen in do bestaaude toestanden van rust eu orde en waarvan de politieke beteekenis helder is in het licht getreden Hij bespreekt het ontstaan en de bedoeling van de meest bekende dier broederschappen oorspronkelijk pieuse vereeiiigingen waarvan enüelen bedeeld met zin v6or het weldadige en goede die door deu drang der omstandigheden hun vredelievend karakter verloren om pépinières voor fanatisme te worden Pjenige hunner hebben zelfs in de laatste tijden een zeer militante houding aangenomen Aan de spits vfin deze staat de broederschap der Senoesiet welke tot leuze heeft Christenen en Turken ik zal ze met ééa slag verpletteren Het tegenwoordig hoofd dier broederschap zoon van en stichter beschouwt zich als do ware Mahdi is in Boven Egyto tegen de trofpon van Osman Digna opgetreden en zetelt sedert eenigen tijd als overwinnaar te Cbartoem In Mekka neemt die broederschap eene van deu oflioieéelen vertegenwoordiger van den Islam geheel onafhankelijke stelling in Met de Turksche overheid daar ter plaatse is zij herhaaldelijk in conflict VoortgesMoteh uit do orde der Qadira en ultraorthodox ifl nare leerstellingen heeft zij zich tot eene macht ontwikkeld welke gewicht in de schaal legt Haar voorbeeld is niet zonder uitwerking gebleven Elke broederschap van beteekenis is tegenwoordig krachtig werkzaam voor het behoud van de politieke kracht van den Islam Dat de volkeren van den Indisohen Archipel den invloed van die algemeene beweging zouden ondervinden was te voorzien doch dat ze zich op Java zóó gewelddadig zou uiten als in de Preanger Regentschappen Buitenzorg Bantam en op Midden J ava het geval is geweeit geeft te denken Intusschen un homme averti en vaut deux Dat onze vroede regeeringsmannen uit het voorgevallene de noodige lessen mogen putten zal met ons zeker een ieder wenschen die het goed meent met Indië Te Nancy ia het ruiterstandbeeld van Jeanne d Are het werk van den beeldhouwer Frémiet met veel plechtigheid onthuld De maire te Nancy voerde hot eerst het woord Na den beeldhouwer den heer Osiris den schenker van het beeld den ministers van landbouw en van marine de heeren Develle en Barbey die de regeering vertegenwoordigden en de verdere aanwezigen voor hunne belangstelling zijn dank botuigd te hebben sprak hü hot volgende Voortaan verheft zich fier en schitterend in de oude stad van Lotharingen het vereerde beeld van de krijgsvrouw die in de sombere Het adres dat door het bestuur vyn den bond Maatschappelijk Belang aan do leden van de Tweede Kamer is gezonden strekt om te verzoeken tot do wijziging zan de wet op de coöperatieve vereeniging te willen mede werken en wel in zoodanige zin dat ten behoeve van derden meer afdoendewaarborgen tegen bedrieglijke handelingen dorcoöperatieve vereenigingen worden verkregen wijl hetonvoldoende ilor thans bestaande reeda bij vaststelling is aangetoond dat het door Staatsambtenaren zitting nomenin de bosluren der coöperatieve vereenigingen opdoor de regeering meest geschikt te oordeelen wijzezooveel mogelijk worde beperkt met het oog op dongroeten invloed dientengevolge zooal niet opzettelijk dan toch onwillekeurig op ondergeschikte ambtennreu i verschillende takken van dienst uit teoefenen dat het den coöperatieven vereenigingen in hetvervolg niot meer zoo vrij sta liaro voorwerpen enwaren aan derden te verknopen wijl toch geblekenis dnt zij te dien opzichte handelen geheel en alin strijd met den geest der wet Dit Petersburg wordt aan ff v h B bericht dat in twee zittingen de eerste afdeeling van het daar thans vergaderde penitentiair congres den 19 en 20 Juni gehouden onder praesidium van onzon landgenoot prof Pols oen levendig debat is gevoerd over de voorwaardelijke veroordeoliug in verband met de gebreken dor korte vrgheidstralfen Bij do stemming in de zitting van 20 Juni die op dat oogenblik ongelukkig onvoltallig wjis tengevolge van gelijktijdige stemming iu de tweede afdeeling besliste de vergadering mot 34 tegeivlö stemmen dat de korto vrijboidstratt en vatbaar zijn voor verbetering door opheffing der gebreken die daaraan thans kleven met 31 togen 22 stemmen dat de voorwaardelijke veroordeeling moet worden ingevoerd maar tevens met 28 tegen 22 stemmen dat zij moet zijn uitgesloten bij déliti eu met 29 tegen 20 stemmen dat zij moet worden toegelaten bij contraventions Tot de bestrijders der nieuwe instelling behoorden de hoogleeraren von Kirchenheim Brusa en Pols tot de verdedigers de Belgische hoogleeraar Prins wiens gevoelen trouwens uit de vroeger door hem in do internationale strafrechterlijke unie uitgebrachte adviezen bekend was In de algemeene vergadering van hot congres van 23 Juni werd op voorstel van prof Pols besloten de vraag dor voorwaardelijke veroordeeling aan te houden tot een volgend congres De Duitsche bladen bevatten thans het bericht dat de Pruisische minister van justitie in den aanvang van dit jaar over de thans zoo druk besproken voorwaardelijke veroordeeling in eene reeks van vragen het gevoelen heeft ingewonnen van de presidenten van en de procureurs generaal bij de Oberlandesgerichte en dat van de dertien onlangs ingekomen adviezen twaalf beslist zijn tegen de nieuwe instelling wat in slechts één advies niet zonder voorbehoud wordt verdedigd fT v h R BuUenlaBdscb Overzicbt In verband met de uil de Duitioh Engelsche overeenkomst betreffende Oost Afrika voortvloeiende onderhaudelingen tusschen Frankrijk en Engeland over het traotaat van Zanzibar van 1862 is ook plotseling ft New Foundlandsche visscherij quaestie in een nieuw licht In Frankrijk gelooft men dat nu de AfK sansche naijver tusschen Engeland en Duitschland zoo niet definitief dan toch voorloopig bezworen is aan ae eischen der New Foundlanders in Engeland meer aandacht zal geschonken worden In bot kort komt deze quaestie volgens de uiteenzetting der zaak door den Temfs gegeven hierop neer Bij do tractaten van Utrecht en l arijs 1713 en 1783 worden de vissoherij rechten van Frankrgk aan do Tvest en noordwest kust van New Founlaud bekend onder den naam Freitach shore gehandhaafd Gedurende langen tijd riS p de uitoefening dezer rechten niet dan tijdelijke op zichzelfstaande moeilijkheden in het loven welke spoedig 1 dank zij de onpartijdigheid der Ijeide betrokken regeeringen óf dank zij hot wijs overleg en de bezadigheid der in die streken toezicht houdendo bevelhebbers en officieren uit den weg werden geruimd Sedert korten tijd kwam in deze goode verhouding verandering De bewoners van New FoundlanJ brachten ve 8clieidene grieven to berde In de eerste plaats betroffen dezo grieven de kreeftenvissoherij die zich in deze streken zeer heeft uitgebreid De New Foundlandeiis beweren dat de kreeft geen visch is terwijl de tractaten Frakrijfc alleen tot de vangst van visch machtigen en dat men zelfs onder deze visch alloen te verstaan heeft kabeljauw op groiul van do plaatselijke phraseologie welke onder den naam Jhh alleen begrijpt cod Jish kabeljauw Bovendien houden de New Foundlanders staande dat de Frai sche visschers krachtens do conventies alleen gemachtigd zijn hun vangst oen vluchtige bewerking te doon ondergaan en te dien einde lichte barakken op de kust te plaatsen maar dat het in strijd met den zin en do letter der tractaten is dat jzij groote porraamenten gebouwen opriohteu waar do kreeften bereid worden Behalve over deze rechten welke de bewoners van Nesjj Foundland aan Fronkrijk betwistou op grond valf het beginsel iu do tractaten neorgolegd loopt het geschil over nog andere grieven Do New Foundlandsche visschers beklagen zich over do schade hun berokkend door de privileges Frankryk bij bovongenoemdo tractaten ten opzichte van do vangst der codJiich toegekend Het ergert hun in de eerste plaats dat zij niet op de Vrensch shore zich naar willekeur kunnen vestigen In de tweede plaats richt zich hun misnoegen tegen de concurreulie hun in hun eigen wateren aangedaan waarbij zij aannemen dat 48 Fransche visohers van hun regeering preraién ontvangen weiko hun den wedstrijd onmogelijk maken Zij eischen dientongovolge opheffing van dit stelsel Ziedaar iu hoofdzaak de redenen van hot misnoegen dor New Foundlanders Voortdurend nog neemt de opgewondenheid en ontevredenheid ouder hen toe on men weet niet waartoe dezo kan voeren Voor Engeland kan zij des te erustiger gevolgen hebben wijl hand aan hand met de ontevredenheid jegens het moederland over de visscherijtraotaten de beweging in de kolonie aangroeit ten gunste van een aansluiting bij de Ver ecnigde Staten Zooals men weet heeft Ëi geland een nwdm vivendi gesloten met Frankrijk tot handhaving van het atalm quo doch in Verband mot het protest dat dit modus vivendi op Now Foundland hoeft uitgelokt is het de vraag of het dit kau nakomen zondor uo kolonie prijs te geven Het is daarom dat de Ëngelschen zich vorklaien voor een oplossing van het geschil door do rechten van Frankrijk af te koopeu Uit den toon der Fransche bladen intusschen blijkt dat Frankrijk ten hoogste ontstemd over de Eugelsch Duitsche overeenkomst welke de nieuwe toenadering van Engeland tot do triplo alliantie bewijst niot van zins is zijn rechten by hot traotaat van Utrecht gewaarborgd aan John Buil voor een appel en een ei te verkoopon Frankrijk doet dan nog maar gelijk het perfide Allion zelf altijd handelt Dezer dagen werd den uit Afrika teruggekeerden Duitschen rijkscommissaris majoor Von Wismann te Berlijn door eenige vereerders een feestje aangeboden Ongeveer 230 gasten woaronder ook leden van den Rijksdag officieren en ambtenaren waren bijeen en tot de aanwezigen behoorde ook de heer Windthorst de bejaarde leider van hot centrum Ofschoon de heer Windthorst nu juist niet tot de voorstanders der koloniale politiek behoort verzekerde hij toch in een feestdronk op Wismann s moeder dat hij het aloude Hannoveriaansche motto Numquani retrorsum nooit terug ook op de koloniale staatkunde toepasta en ook voortaan zijn toestemming zou geven voor do nieuwe kredieten welke de regeering voor de koloniën noodig mocht hebben De regeering stelt zich echter niet tevreden met niet terug te gaan mcar wil steeds vooruit u weer staat een uitbreiding van de onlangs opgerichte afdeeling voor koloniale zaken op het program De tegenwoordige chef dezer afdeeling dr Krauel wordt gezant en in zijn plaats treedt op dr Kajser n ftP fl sBRffl i feï j Ab Tf ü VI