Goudsche Courant, vrijdag 4 juli 1890

1890 mm miimm mmami De Directie bericht HH geabonneerden dat de betaaldagpen der abonnemcntsgfelden zijn van af I tol en met 7 en 9 JULI Voor betalingfen is het kantoor op 8 Juli gpesloten VrUdag 4 Juli 42m GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D C VV LAAR Dz Directeur VAN DER 00Ö0S0000Ö000Ö00 Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelijk aan voor de LEVERING van BOEK en STEEITDHUKWERKEIT PLAATSING VAN ADVERTEMTIËM IlsT J XjLB o OUR GISTTEN De inBending ran adrertentien kan gesoUedeu tot du uiu aes namiddags van den dag der nltgare officieren en de equipage van de Stoomvaart maat sohappy Nederland De zeer talryke belangstellenden die op bet station waren samengekomen juichten die woorden luide toe Zij die geen onderkomen hadden te Amsterdam konden naar bet Zeemanshuis gaan en de Javanenwerden verwacht in de Javgnenloods aan 1R Handelskade waar een maal voor bon gereed stond Voor de schade geleien door het verlies der plunjes zullen allen zooveel mogelijk schadeloos worden gesteld Zy die dit verlangen zullen bovendien zoo spoedig mogelijk in de gelegenheid worden gesteld weder naar zee te gaan fSil Dinsdag avond is van den locaaltroin die omstreeks 8 uur van Hilversum naar Utrecht vertrekt een rytuig bestaande uit Ie en 2e klasse in de onmiddellijke nabyheid van eerstgenoemd station ontspoord Het rijtuig dat zich gelukkig in t achterste deel van den trein bevond kwam tegen den waterkraan waardoor deze geheel verbryzeld aanraking met elkander kwamen zijn er geen ongelukken te betreuren Door het flink optreden van het spoorwegpersoneel was alles weldra weder opgeruimd 0000 p 0 01 0 Gr01 0 0 0 0 00 De ondei geteekende bericht hiermede dat zg bet Veer van Oudshoorn op Leiden Gouda door wglen haar Echtgenoot gedreven heeft overgedaan aan den Heer £ 8CH O VTEN Haren vriendelgken dank betuigende voor het vertrouwen haren Echtgenoot zoo ruimschoots geschonken beveelt zjj diens opvolger in ieders gunst aan Wed P G VAN DEB TAK Oudihoorn 28 Juni 90 Onder referte aai ondergeteekende de bovengenoemd Veer LEIOEN en GOUDA van af voor zgne rekening heeft overgenomen Hopende zich het vertrouwen datzgn voorganger zoo ruimschoots genoot waardig te maken beveelt hg ch beleefd in ieders gunst en recommandatie aan ÜBd Dw Dienaar L SCHOUTEN Oadthoom 28 Juni 90 bovenstaande heeft de er te berichten dat hg van OUDSHOORN op a MAANDAG Aan de breren Bottemanne Ie Bergen op Zoom is bet na jarenlange proefnemingen eindelyk gelukt langs kunstmatigen weg levende ansjovis uit het eitje te telen Tot hiertoe was dit een onopgelost vraagstuk op het gebied der viscboultunr Uit s 6ravenhage schryft men Het voormalig weiland zuidwaarts van de Hoefkade en begrensd door de Rijswijksohe straat en de atoottf tram van de Holl Spoorwegmaatschappij naar Sche korten tyd zooveel voningea is thans door do zorgen van de s Gravenerkende daarin de haagsohe Woning maatschappy een flink bebouwde neerviel Weg gekheid Gaan ontbyten zei mijnheer Dent Er is niets meer aan te doen zei de jonge man terwijl hy somber peinzend op zijn stoel zat op dit oogenblik is hy al honderde mijlen van hier Terwijl wij ginder by het vuur zaten hebben vuur en stoom en alle helsche machten hem weggevoerd ver buiten mijn bereik Mynheer Dent trok aan de schel alsof een adder hem gestoken had en deed Larkin den knecht binnenkomen Waar mijnheer Dillingham was Larkin wist het niet bij zou het eens vragen Hij kwam weldra terug met het bericht dat mynheer Dillingham den vorigen morgen vroeg uitgegaan was en nog niet was teruggekomen De jonge dominé had de gewoonte soms eenige dagen van huis te gaan zonder er in bet hotel iets van te zeggen en zoo meen men dan nu ook dat mijnheer Dillingham evenals anders zijn vriend mynheer Dent op Willowbrook bezocht t Is goed Larkin zei mynheer Dent t Is niets we komen wel eens terug Larkin ging diep verontwaardigd heen Met een flauwen glimlach op de lippen keek mynheer Dent zijn neef aan Het is te laat zei de jonge man maar ik zou toch graag een telegram naar Boston zenden en een naar Nieuw York Aan wien Openbare Vrijwillige Verliooping te GO ÜDA op MAANDAG 7 JULI 1890 svoorm 11 uur in bet Koffiehuis Hxt ScuiAKBoao aan den Kleiweg ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Het zeer gnustig gelegen genaamd de MoUandsche MelMnrichting op den hoek van bet Plantsoen aan het Galgeveld Wgk C no 93 te Gouda kad Sectie B no 1831 groot 98 C A Aanvaarding en betaling 1 AUGUSTUS 1890 Nadere inlichtingen geeft Not MONTIJN voornoemd Breeder hg biljetten Gouda Snelpersdruk van A Brinkma i Zocx die sedert 18S5 als hoofdambtenaar bg het ministerie Tan buitenlandsche zaken werkzaam is en zich in het bijzonder met de koloniën bezighield Aan do koloniale afdeeling zal na ook een koloniale raad orden toegevoegd Tot leden Tan dezen raad zullen benoemd worden personen diode practische behoefte der koloniën door onderrinding hebben leeren kennen en daarbij belang hebben Bij een gewichtige gelegenheid of by wijzigingen in het beheer der koloniën moet de directeur van hst departement met dezen raad in oterleg treden Vermoedelyk om deze reden is dr Krauel die t t dosver alleen de koloniale zaken leidde door een nieuwen chef rerrangen Waarachqnlyk zal de heer Krauel als Dnitschlands Tertegenwoordigor naar Bueoos Ayres Tertrekken In strijd met ia rerwachtlng waarvan de Iiidépendance zich ten tolk gemaakt had en welke uit dit blad naar vele andere dagbladen haren weg het slechts eene quaestie Tan vorm is welke aan do onderteekening in den weg staat Intusschen blijkt dat de vertegenwoordiger van Nederland namens zjjne rogeering beslist geweigerd heeft de wijziging te ondertcekenen van de akte der Berlijnsche conferentie waardoor in het vervolg in het Kongogebied bij die akte bedoeld invoerrechten geheven zoudon kunnen worden Dat deze weigering gelijk uit Brussel aan de Time gemeld wordt door de regeering der Amerikaansche Unie zou ingeblazen zijn is natuurlijk al te dwaas alsof die regeering zelve niet mans genoeg nare zich legen invoerrechten in het Kongo gebied in eigen naam te verklaren Bij gelegenheid der viering van zijnen 44sten verjaardag men is verbaasd dei zoo gewichtigen man nog zou jong te vinden zat Parnell verleden Zaterdag aan bij een feestmaal hem ddbr de lersohe parlementsleden in het Westminster Palace Hotel aangeboden In antwoord op eonen heildronk door den voorzitter den heer Justin McCarthy hem toegebracht uitte Parnell de meening dat thans na lange jaren worstelens de Ieren op het punt waren van het bereiken hunner nationale aspiratie het vestigen van een Parlement op het College green te Dublin Hij vertrouwde dat het aan GUdstono gelukken zou eene wet te ontwerpen die de nationalistische partij zou in staat stellen de aangelegenheden van het lersche volk in het rechte en veilige kanaal te leiden de lang verwaarloosde hulpbronnen van Ierland te ontwikkelen en de eerste stappen te nemen tot het scheppen en eonsolideeren van eene lersche natio Als parlij voegde hij er aao toe zochten do Nationalisten te arbeiden voor Ierland doch zij wenschten Eugeland niet te schaden noch van Engeland gescheiden ie worden Op denzelfden dag had er in het Kristallen Paleis eene betooging van lijnrecht tegenovergestelde strek king pUata Onder de banier der Centrale Conservatieve Vereeniging vergaderden in grooten getale conservatieven en liberale unionisteft om redevoeringen aan ta bonden van de aanvoerders hunner partijen o a van den Lord Kanselier den minister Balfour en den minister Goschen De heer Balfour sprekende over het standpunt der Eogeering voorspelde dat de handelwijze van hfn die het afschafferdom trachten aan te wonden als eenen hefboom tot omverwerpen van hel ministerie slechts één gevolg hebben zon dit namelijk dat in de eerstkomende twintig jaren geen Gonveruement uit welke partij ook gesproten met hot drankvraagstuk iets meer te doen zou willen hebben Hij betoogde dat do tegenwoordige regeering hare roeping getrouwelijk had vervuld ZIj had de Unie gehandhaafd de rust in Ierland hersteld en de aangelegenheden van het Rijk behartigd zooals elk gofd burger slechts verlangen kon Een votum van vertrouwen in de Begeering w rd door de zeer talrijke aanwezigen met algemeene stemmen uitgebracht De Servische regent de heer Bistics had een lang onderhoud met koning Milan De regent klaagde er over dat de gewezen koning de taak der regeering bemoeilijkte en sprak don wensch uit dat Milan weer spoedig het land zou veriaten De ei koning heeft echter nog volstrekt geen plan om heen te gaan vooral niet nu zijn vijanden het praatje uitstrooien dat hij het is geweest die de Oostennjksche regeering lol hel verbieden van den vee invoer heeft aangespoord Vermoedelijk zal echter het radicale ministerie het niet wagen strengere maatregelen tegen Milan te nemen APVERTENTIËN Zeer Fette Gesteendrukte NAAUEAAETJSS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zd BERECHT too Dames en Jongejuffrouwen Bg genoegzame deelneming begint de TWEEDE CÏÏESUS in het jMAATNEMgN KNIPPEN en INRIJGEN Donderdag avond 5 ure Dames die daaraan wenachen deel te nemen moeten zich voor dien tgd aangeven bg tgdelgk verbigvend bg Mej de Wed van LEEUWEN BOTERMABKT GOUDA OLIJFOLIE Füne TAFEL OLIE EEÏÏIDE1TA2IJ1I Wijnasijii en Bierazijn bij de Wed van OIJE TRADE MARK BB van Gebrs Si EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg P OUDSHOORN Kleiweg en bij G H LAKERVELD Gouwe C 96 te Sclioonlioven bg P FIJN van DRA AT Alblaeierdam bg de Wed J de BOER Gietendam bjj Wed v d HEUVEL en Leerdam bg A van WIJK Aiperen bg D VERMBIJ Alfen bg Wed F G VERDONK en J KOOLEN Oudehoom bg M TOM Probeert s v p de SOÜCHON THEE No 3 i 1 25 per Vi Wlo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks m t uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per pott 1 70 Aiücnderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAJfD GOUDA 3 Juli 1890 Zondsg 27 Juli a at zal tad vege de Goudtcie Kemcltib in de stedelüke zwemsohoot albier een nationale zwemwed8tr jd plaats hebben bestaande uit 2 afdeelingen eene voor ienioret en eene voor Junioret terwgl het feest waarsohynlyk aal eindigen mot een gecostumeerden tobbe wedstryd Het programma zal binnen kort worden openbaar gemaakt Gisteren overleed te Haarlem do heer W A van Kluljven gepeniionneeni officier van het Ned Ind leger en gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis Hy was geboren te Gouda 27 Januari 1811 De regeering heeft besloten eerlang wandelleeraars uit te zenden die aan de bigere ouderwyzera onderricht hebben te geven in de methode voor het teekenooderwijs gelijk die door hot ichnoIf Mwi At ooodig en doelmatig geacht Aan de districts sohoolopzienere is reeds de opdracht verstrekt om in de voornaamste plaatsen van hun gebied de noodige lokalen ie bespreken of te huren Eergisteren avond te 10 uren 16 kwamen te Amsterdam aan het station aan de officieren en do bemanning van de verongelukte I nnê Frederü De heer Tegelberg directeur der Maatschappij Nederland WB $ op het perron om hen te verwelkomen Hü sprak hen hartelijk toe en verzekerde hun dat door ieder niet het minst door de directie der Maatschappy op hoogen pr js is gesteld de goede orde die aan boord heeft geheerscht en de groota kalmte en vlugheid waarmede te werk is gegaan en waardoor het alloen mogelyk is geweest in zoo n menschenlevena te redden Hy FEVILLETOIM 1 £ S @ @@ VU het EngeUch XVIL 42 De kamers van mijnheer Dillingham waren op de tweede verdieping en de deur van zijn studeerkamer of zitkamer kwam op den grooten trap uit Mynheer Dent die inwendig zijn neef naar bet peperland wenschte klopte twee of driemaal zonder dat hij de welbekende stem op zyn gewoon geklop Binnen I hoorde roepen toen draaide hy de kruk om de deur was niet gesloten Hy ligt nu zeker nog in bed zeide hy Het sloeg in de stad juist acht uur We zullen in zyn studeerkamer op hem wachten De kamer was in de grootste wanorde de laden van een groote schrijftafel tusschen de ramen stonden wyd open de haard lag rol asch en op bet kleed lagen overal half verscheurde brieven en papieren John Dent keek even de kamer rond en vloog toen de kleine slaapkamer daar naast binnen Het bed was niet aangeroerd l Weg kermde John Dent terwijl hij in een stoel ADVBBTBNTIEN worden geplaatai van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertenties gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni buurt geworden Niet minder dan 98 dubbele arbeidersen burgerwouingen met pakhuizen zijn daar in een minimum van tyd verrezen Een zeer net torentje met uurwerk prykt in het midden van de door tuintjes omgeven woningen Het meerendeel bestaat uit 3 kamers keuken kelder en waschplaats met daaraan grenzend bleekveld terwijl de kleinere slechts 2 kamers bevatten en geen kelder hebbeifj Alle woningen zyn voorzien van waterleiding en eigen privaat planken vloeren en plafonds De huurprijzen wisselen af van ƒ 1 90 tot ƒ 2 60 per week Daarenboven kunnen de bewoners tegen 1 Mei van elk jaar rekenen op 10 a 12 van de betaalde huUr zoodat de belangen van huurders en verhuurders zijn gecombineerd Voorts vindt men op het terrein 10 pakhuizen met zolders die voor geriogen prijs te huur zijn Ook voor de bovenbewoners zyn tuintjes gemaakt De 7 straten die verschillende namen dragen zyn uitstekend verlicht terwijl tevens voor rioleering en brandkranen gezorgd is Een der woningen bevat eea llëu lruidëniêr 3re ëêiT dêr gröótê wontngenFelfélt levert tegen contante betaling op boekjes waarvoor tegen het einde van het jaar 3 pCt wordt uitbetaald In een daar te vestigen brooddepdt ontvangt men voor elke te besteden 6 oenten een penning ter waarde van Vs cent hetgeen ongeveer 8 pCt voordeel oplevert Den 3en en 4en Juli tusscheu 2 en 4 uren bestaat gelegenheid voor belangstellenden om een kijkje te nemen Het bestuur bestaat uit de heeron J Simons directeur J van Stralen dr W F Unia Steyn Parvé en mr G A P Bax commissarissen De burgemeester van H heeft ondervonden dat ondank s werelds loon ia Hij ontving aldus schrijft hij aan de Gemeentestem van eene dame F A V Aan het hoofd der politie Mijnheer Dent sprong van schrik achteruit Doe dat met I Ik weet dat je je vergist al mootik f zeggen dat het geval zich raar Iaat aanzien Je zou toch raar staan te kijken als je eerst een paar leelyke depêches had afgezonden en Dillingham kwam dan ineens voor den dag en vertelde je in een paar woorden hoe de zaak in elkaar zat Ik zou heïï anders met mogen zien Dat zal u toch niet zei John Dent Maar ik heb den naam van DUlingham in de heele zaak niet te noemen Ik geef eenvoudig het signalement éui George Nenns Dat zal dunkt mij toch wel nV mand hinderen Zie eens hoe de man my door de vingers Mynheer Dent maakte vorder geen zwarigheid ze hepen den top af en reden naar het telegraafkant r Onder het schryven van zyn depêche hield de jonge Dent meens op en beet op zijn penoehouder tis r l f i eef aan gedacht heb zei hy by zich zelven en zich tot zyn oom wendende zeide hy fluisterend Vraag eens of Dülingham in kort ook telegrammen verzonden of gekregen heeft Mynheer Dillingham had den vorigen dair twee telegrammen verzonden Zou ik die eens even mogen zien Daar de klerk wist dat mijnheer Dent een boezemvriend van den jongen domino was nam hü m roedebjk de afschriften van de twee depèchra uit