Goudsche Courant, vrijdag 4 juli 1890

1890 N 4263 Zaterdag 5 Jalt GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voar Gouda en Omatreken C Anker en De InMncUng van adTertentidn kan gescbieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave De Zv itsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mtert 10 Jwn dMV Vref HST a pnwttanrafo emM hMr M Un kat PmbU k tM p at Mmk v l i ala soattMP tMtmm m Mk wmImib m eu b UJk Genees en HnlsMlddeL xvimh nt m Dr B Vlrehow B mj Prsl Dr v Preriehi 8 r jn et V Oletl MftKMn t Reelam L ipH9 m V Nussbaum MfinchM Hertï Ainrtwdam V Korezynskl Knkau Brandt KUua iburg njw Ónderbulks organen kwalm tmlimt laat ui aaaa l l kaijaa traam atMl a vaovt BTaad nratamlaar ea da d CÉU tKnalr rall toortlomenda xcUU ISrkall caferak aaa aatlaat aaa IlSz IMneli FIUaii nd DA ilitbeket Richard Bnndt worden on haro wehta woUnf door nonvan faaiM laffeBOOMa en alja ToAlaim borao de aeherp warkeido Zoate BUMnratar Dnppala llcn aeb a W0f On slch by len Minkoop te beMhermen M icfas mafekBAabta preparaten rrsfe man in de apotheken ateed naar de aUaen eelate Switeenwke Flllea vaa dea Apatbeker Bichard Brandt Prr por doo net cebraik aanwtjaint o Cent co IHte naawkenrlf er op dat het blerbowen arfedriikte door de wet boacbemde bandelmerk of etiket het Witte fcrola ap het raade veld ea de baadteehealaa Rehd Braadt ilch op teder dooije bcTiDde mr naafddepeti F B van aatea Kaur te Batterdua mt Blocker s Cacao t ïjnste merka naar huis willen So De oppositie vrüiianigen democraten socialisten begrijpt dat er toch niets aan te doen is daar het centrum dat den doorslag geeft Toor de militaire politiek ran de Regoeriug gewonnen is en de redevoeringen en hoofdelijke stemming dus slechts oponthoud geven JSu dat is nu de Rijksdag waartegen men zoo beeft opgetien Binnen eenige maanden treedt de socialistenwet buiten werking en de voorteekenen daarvan vertoonen zich reeds Den SOsten Juni heeft de ikleine staat van beleg die te Leipzig sedert 1881 bestond en telkens voor een jaar verlengd word opgehouden te bestaan zonder dat daarvoor iets in de plaats komt Een aantal socialisten aan wie onder den vroegeren taat van zaken het verbluf ontzegd is geworden kunnen thans terugkeeren en tegeu mogelijke rustverstoringen of andere tot dusver verboden handelingen staan voortaan de overheid geen andere middelen ter beschikking dan die van bet gewone trafrecht De ervaring zal nu moeten bewijzen inhoeverre die middelen naar het inzicht der regeoring voldoende bevonden worden Da BURGEMEESTER van Gouda brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inaperteur der Directe Belastingen enz Ie Rotterdam op den 28 Juni 1890 ijn executoir verklaard de Kohieren a van de belasting op het Personeel No 1 dienst 1890 91 Wijken A D b van de belasting op het Patentrecht No 3 dienst 1890 91 Wijken K D Dat voormelde Kohieren tor invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bij de wet bepaalden roet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames bebooren te worden ingediend GOUDA den 3den Juli 1890 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZE fDOOR pëtrolbun noteëringën van de Makelaars CaBtzlaar Schalkwijk te RoUerdam Da markt was heden vast Loeo Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 05 Augustuslevering ƒ 8 September October Novemberen December levering ƒ 8 10 MARB TBERICHTBN Gonda 3 Juli 1890 Hel ongunstige weder der laatste week veroorzaakte voor granen een vaste stemming Tarwe Zeeuws he 8 a ƒ 8 30 Mindere dito 7 60 a ƒ 7 80 Polder ƒ 6 65 a 7 Afwijkende ƒ 6 25 a ƒ 6 60 Rogge Zeeuwsche 6 il 6 60 Polder ƒ 6 25 ü 5 50 Buitenlandsche p 70 K ƒ 4 40 a ƒ 4 70 Gerst ChBvalier ƒ 5 25 i ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 3 80 a f 4 75 per 100 kilo 8 50 a ƒ 9 26 HennepzaadInlandsch 6 40 a ƒ 6 75 Buitenlandsch ƒ 5 50 a ƒ 5 60 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscha ƒ 6 15 ii ƒ 5 20 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 75 De Veemarkt mot tamelijke aanvoer handel en prijzen teruggaande vette varkens tattielijke aahioar handel vlug 20 a 24 et per half kilo biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 18 a 9 et per half kilo magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 10 a ƒ 1 65 por week Vette schapen tamelijke aanvoer handel vooruit ƒ 26 a ƒ 34 Weilammeren tamelijke aanvoer handel fleurig ƒ 11 a ƒ 16 Nuchtere kalveren tamelijke aanvoer handel vlug ƒ 7 a ƒ 14 Graskalveren goede aanvoer handel teruggaande ƒ 30 a ƒ 40 Fokkalveren ƒ 14 a ƒ 24 Kaas Aangevoerd 120 partijen handel zeer vlug 1ste qualiteit ƒ 28 a ƒ 31 2de qualiteit ƒ 25 a ƒ 27 Zwaardere hooger in prijs Boter tamelijke aanvoer handel vlag Goeboter ƒ 1 36 è ƒ 1 50 Gouda Snelpersdruk van A BaiNutu i ZocK Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 26 Burgen ij ke Stand OEBOREK so Jani RmraHeiitit Wilhelmiui oiden W Hildichat en O Koedam 1 Juli Willem ouden A Schriek en P ein iler Byl i hriilini HiUegopdl onderi A H Scheffer en A M den Held CorDelit Henneoa oudere H Koodgk cd M reu Rya ReeuwUk GEHOREV i Fetronelli ornelii ouders A J de Goeg CD i M au der Sproog Tfaeodorna ondera C Kompier ea M Sluia O NOERTBOUWDi K de Clou ea A van ilea Hoven Zevenbnlsen REBORKN GEHUWD Pieter oudere B Donker eo D M Saarberg A Zeverhutxen en N in t Hout StolwUk GEBOREN A Scbter Anna Cornelia ondera W ADVERTENTIÊN Mevrouw CAU Wschtelatraat vraagt wekelijks op VRIJDAG of ZATERDAG eene flinke en nette WERKSTER Het BESTOOK van den Veenpolder de Uroekvelden en Vettenbroek zetel Beeuwijk noodigt gegadigden voor de betrekking van nit om bnnne Sollicitatien op Zegel geschieveo in to leveren bjj den Voorzitter H A VIS te Reeuaijk vóór of op den 12 Jnli 1890 Het salaris is ƒ 150 Vereischte Borgtocht ƒ 2000 personeel of zakelyk met vergoeding vau behoorlgke rente IIKDOORNS JEeftknobbelg Bwtmvlieê JSuMeelt Wratten enz worden ia T i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pjjn te veroonaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijg per flacon met penseel SO ets AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffenr Sisch de handteekening van A v TOIJLL Bad Broeken en HANDDOEKEN A 7a OS Az Kleiweg E 73 en 73 Zeer ITotte Cfesteendrukte NAAEAABTJES worden GELEVERD door A BailVKMAK en Zn ÜT Algemeen erkend als het MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het lo worden dor tanden tandpqn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh onaangename reuk uit den raoud kalkrorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het eohle K K Hof TandsrU Dr P O P P fi AMtherln UI rwrr S Mondwater in aanmerkelijk rergrootte flesscfaen voor 60 loents ƒ 1 20 en f 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP TaDdpueder of Taudpaüta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr PüPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veiiiu zeep en Zonuebloemeuzeep POPP S Ciekrtstalligeerde en Transparant 1 eiyceriueïeepen zgn de fijnsto Toilet nn gezondheiiiszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen SflT De namaaksols van Anatherin Wond wattf verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENBIJK Droost Verder in alle Drogi8 en Parfumeriewinkels ran NederUmd lj Jumbo Foetspomade is de bette en goedkoopste der wereld Alom verkrggbaar in doozen 5 7 en 12 Ceot T Scanzonl WOrrturg C Wltt oop h a Zdekauer et Fwi rabura Soederst dt k ui Lambl W rachau Forster Blrmmgham Chemische Fabriek Zevenaar Oe nitgave dezer Coarant geichiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen Oa prga per drie maanden ii 1 25 franco per poat 1 70 Alioaderlflke Nonunera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 Juli 1890 In do bedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad waarvan de burgemeester Mr A A van Bergen Uzendoorn veder het Voorzitteraobap wanrnam en die door 16 leden werd bijgewoond fwerig waa de heer van der Garden werden de Bekeningen van de geaubsidieerde Inatellingen van Weldadigheid dienat 1889 goedgekeurd eveneens de Bekening van de Volksgaarkeuken en de Bekesiog van de dd Schutterij over het jaar 1889 Bij den Baad kwamen in 1 De Bekening der gemeente dienst 18 9 Deze werd in handen gesteld eener commissie tot leden waarvan werden benoemd de hh Fortuijn Droogleever Uoogenboom en Van der Poet 8 Een adras van Mevr de Wed A Oosthoek geb Van Dam verzoekende wegruimiog van de watsntoep tnaHlwn haar eigendom op den Kleiweg en de brug aldaar In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde was daarop De benoeming van eenen Leeraar in de oudetalen en verwante vakken aan het Gymnasium Eerste ttemming Uitgebracht 16 stemmen Daarvan vereenigden op zich Dr B J H Ovink en B Ter Haar ieder 7 stemmen terwijl 2 blanco biljetten werden uitgebracht Tweede atemming Uitgebracht 16 stemmen Daarvan ereenigden op zich Dr B 3 H Ovink 8 en B Ter Haar 7 stemmen terwijl 1 blanco biljet werd uitgebracht FEVILLETOIM mw mm 1 £ het Engehch XVIL 48 En dat haastig krassen van John Dent pen over het papier en het eentonig satanisch getik van don toestel achter het schermpje deed hem bijna allo bewustzijn vwliezen irËn als u het nu goed vindt zullen wij het heilige der heiligen van wijlen zijn weleerwaarde eens gaan onderzoeken zei John vroolijk Het was niet meer dan raenschelijk dat hy een beetje pleizier had in de verslagenheid van zijn oom Maar toen zij op straat waren onderging John Dent s gelaat plotseling eene verandering op de onderste trede van het trapje naar de zijstraat stond hy stil en terwijl hij de ijzeren leuning vastgreep scheen hij niet in staat een stap verder te gaan Wnt is er nu vroeg mijnheer Dent zenuwachtig ffWas Prue met dien man geëngageerd oomP had zij hom liefP Neen I antwoordde mijnheer Dent Ik hou het er voor dat zij hem haatte zonder dat zij wist Benoemd alzoo ia de heer Dr B 3 H Ovink Leeraar aan bet Gymnasium te Winschoten Blijkens een gisteren bij het departement van koloniéo ontvangen telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch ïndië is na eene vernieuwde tuchtiging van Olehgadja wat zonder verlies onzerzijds geschiedde de rust in Edi hersteld zoodat de van Tava gezonden troepen daarheen terugkeeren Deze week is Procesverbaal opgemaakt tegen A 8 alhier die een horloge van zijn kameraad ter reparatie b j don horloitiemaker van den Berg had moeten bezorgen dit den 9 Juni 11 in den bank van leening had beleend voor ƒ 1 25 en volgeus zijne verklaring da opbrengst aan borreltjes had verteerd Door den Brigadier der Byksveldwacht Kuster te Beeuw k is bekeurd wegons jagen in gesloten jachttijd de Heer G v H te Haastrecht In den onderdoHi van 6IS jaar overleed te Nieuwerkork a d IJsel de heer F Mijnlieff Azn die vele joren de betrekking van lid van den raad heeft bekleed Deze gemeente verliest in hem een ingezetene die in alle opzichten de belangen der gemeente behartigde Men schrijft uit Rotterdam Ook hier ter slede krijgen wij last door de nietspuiing te s Gravonhage Het vuile water dat langs de Sohie afkomt verontreinigt onze grachten waarvan het water vooral in den zomer toch waarlijk niet al te helder is Vroeger en nu nog heeft Sohieland t Gemeentebestuur belet om van hieruit water in Scbielauds wateren te bozen en klaagde men van elders steen en been dat Botterdam het water van de Maas ver waarom Goddank Amen zei John Dent diep ademhalende Hij heeft mijn geld gestolen hij heeft twee jaar van mijn leven ongelukkig gemaakt maar als hij dat reine gouden hart van Prue niet heeft vergeef ik hem xvni De boeren Dent keerden zwijgend naar Old Bell Tavern terug en liepen dadelijk naar boven naar de verlaten studeerkamer Voor dat we verder gaan zei John Dent terwijl hij de deur sloot en den sleutel omdraaide moet ik weten hoe hij hier gekomen is hoe hij het aangelegd heeft om de plaats van Ds Hawkins te krijgen en alles wat er bij hoort Vertel me dat langzaam wiint ik voel dat ik er niets van zal begrijpen als het mij niet heel duidelijk gemaakt wordt In weinig woorden vertelde mijnheer Dent hoe hij te NieuwYork kennis met Dillingham maakte en hoe weldra doodeenvoudige gebeurtenissen er toe geleid hadden dat hij naar Eivermouth kwam als dominé in Old Brick Church Stuk voor stuk was er niets vreemds aan de heele geschiedenis slechts in haar geheel scheen zij ongeloofelijk Hij was een knappe kerel zei mijnheer Dent terwijl hiJ onwillekeurig eenige bewondering voor hem gevoelde toen hij bedacht hoe behendig Dillingham Joseph Twombly uit den weg had weten te ruimen Hij herinnerde zich nu dat Dillingham ADVEBTBNTIEÏ worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere ragal meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ontreinigde door de uitloozing in die rivier ofschoon de ongegrondheid dier klacht dadel k in het oog valt als men bedenkt dat de Maas een stroomend water is en dat per etmaal 70 millioen M langs de stad stroomt Ën thans zijn wij verplicht het vuile water uit da Schie te ontvangen Met kracht wordt gewerkt aan de werken voor de waterverrersching waartoe de gemeenteraad in zija vergadering van 1 Febr 1889 ƒ 933 000 toestond welk bedrag bü de goedkeuring der gedetailleerde plannen van do onderdeelen an dit werk reeds tweemaal is verhoogd geworden Volgens een gerucht zou men over het toelaten van het water uit Schieland in de gisteren gehouden vergadering van den Gemeenteraad Burg en Weth hebhen geïnterpelleerd doch van deze interpellatie moet voorloopig afgezien zijn nu de heer Le Poole deze zaak ter sprake heoft gebracht in de vergadering van de Provinciale Staten der Provincie Zuid Holland In het verslag van de feestelijkheden teNümegen in den Geld lezen wy het volgende Een feest als dit moet noodzakelijk vergezeld gaan van menige scène waarbij men niet weet of men zich moet ergeren dan nel vermaken Eén daarvan mogen wij niet onvermeld laten omdat het onaangename gevolgen na zich sleept Zooals men weet zou s avondb ora 9 uur io de gfroote zaal van de sociëteit De Vereeniging cour worden gehouden door keizer Karel In het bovengedeelta van het lokaal was te dien einde een reusachtige rijk gedrapeerde estrade aangebracht Een afscheiding verhinderde de toeschouwers zich met de genoodigden tot dien emr te vermengen Om zeker te zijn van een goede plaats stroomde het publiek reeds om half negen de zaal in die weldra niemand meer kon bevatten En toch drongen nog altijd meerderen naar binnen Het werd negen uur en aanhoudend uitgesteld had naar Eivermouth te komen tot op den dag dat Twombly naar Chicago ging 0 Jack als de goede menschen samen half zoo knap en half zoo volhardend waren als do schurken wat zou het dan goed gaan in de wereld Zoo ala ik Nevins ken zei John Dent toen zijn oom had uitgesproken met al zijn list en handigheid kan ik begrijpen welk een verleidelijke zaak het voor hem was hier deze maskarade te spelen maar hij moet ernstiger beweegreden gehad hebben dan eenvoudig een gril om hier zeven maanden te blijven Hij is natuurlijk op Prue verliefd geraakt vervolgde ipijnheer Dont treurig en toen ik begrijp er alles van Jack je hebt gelijk Hij heeft wel zeker een wacht op je laten passen hij wou Prue trouwen en jou het geld van den dominé afhandig maken al moest hij er je om vermoorden I het was Todhunter die een aanslag op je leven deed toen ze zagen dat je naar het Oosten ging liet was Todhunter die je al dien tijd op je hielen zat Het geld van den dominé zei John Dent In het vuur van zyn rede waren die woorden mijnheer Pent ontvallen terwijl hem als een bliksemstraal het wanhopig spe trof dat Dillingham met hem gespeeld had Men zal zich herinneren dat mijnheer Dent naar Boston ging om mijnheer Dillingham te halen en naar Eivermouth te brehgon op den eigen morgen dat het testament van Ds Hawkins gevonden was Mijnheer Deut was geheel