Goudsche Courant, zaterdag 5 juli 1890

Bobeidsrechter cal optreden De beide orkesten zullen in golyke getalsterkte naast elkander plaats nemen Het orkest van Strausa zal een door Franco dat van Franco een door Strauss opgemaakt programma spelen en wel om de beurt een nummer van elk orkest Frai oo zegt dat hy het bewijs zal leveren dat de Amerikanen den Duitschers verre de baas zijn Strausa heeft het duel aangenomen In de Woensdag gehouden zitting van de rechtbank te Utrecht heeft het O M waargenomen door den subst oflicier van justitie mr N de Ridder conolusie genomen in de vordering tot schadevergoeding ingesteld tegen de Exploitatiemaatschappij ten behoeve van deo zoon van wijlen mr B Dorhout M es te Groningen een van de slachtoffers van het spoorwegongeluk te Ruinerwold in den avond van 2 Jan 1888 De conolusie luidt dat de gedaagde Maalsohiippij akte verleene van hare bereidverklaring om te betalen ƒ 2464 voor kosten van geneeskundige hulp en verpleging en bovendien te vergoeden alle kosten en schaden deswege geleden en nog te lyden voorts dat de rechtbank de proviaioneole vordering afwijze en alvorens omtrent hot verder gevorderde uitspraak te doen een onderzoek van deskundigen bevele a omtrent den staat van hulpbehoevendheid waarin de jongeling ten gevolge der verminking is gebracht b omtrent de verschillende noodzakelijke uitgaven die van zijn toestand het gevolg zijn c omtrent de kans op zijn geheel of gedeeltelijk herstel on den invloed dien zyn toestand zal oefenen op zyne geschiktheid tot werken meer bepaald met het oog op zijne geschiktheid voor het notarisambt waarvoor hij werd opgeleid Do uitspraak is bepaald op 17 September de nieuwe gevallen uit Amsterdam van dien datum af weder naar elders werden gezondeu Te Meerenberg kreeg men da afgeloopea gevallen uit Coudewater tot groote teleurstelling der behandelende genaesheeren Uit het andere deel der provincie konden aUe patiënten worden opgenomen Aan het eind des jaars waren echter slechts weinige plaatsen beschikbaar waarom men naar middelen omzag om de beschikbare ruimte in orde ta brengen tot uitbreiding van het aantal verpleegden Plannen werden gemaakt voor een pa r ruime slaapzalen op de zolders van het nieuw gebouwde gedeelte waar een 40tal vrouwen en even zooveel mannen kunnen worden te slapen gelegd doch men kwam om de dagverblyven niet te overvuUen tot een getal van 40 mannen en vrouwen Behalve de verblijven voor ouden en zieken bestaat het nieuwe gesticht uit 10 dagverblyven aan iedere zijde pn wel 4 bij de rustigen 3 by de half onrustigen en 3 bij de onrustigen Die kamers zijn ingericht voor 16 personen maar kunnen gevoegelijk 20 bevatten De hierop betrekkelijke plannen werden aan de goedkeuring dor hooge regeering onderworpen en de onderhandelingen waren aan het einde van het jaar zoo ver gevorderd dat er uitzicht bestaat op goedkeuring van die plannen Dan zal er weder tijdelijk gelegenheid zijn om alle patiënten uit de provincie op te nemen Die toestand zal ook dan echter eene tijdelijke zijn daar het te wachten staat dat hot aantal verpleegden nog steeds zal vermeerderen In het bestuur van het gesticht kwam geen verandering Evenzoo was het wat de genoesheeren betreft Ook van de andere ambtenaren verzocht nog kreeg iemand ontslag Wat de bedienden aangaat was dit anders De mutation daaronder waren vele en van hen die by de opening van het nieuwe gesticht aanwezig waren zijn er nog maar enkelen over Niet minder dan 66 mannen en 65 vrouwen moesten worden vervangen Dit cijfe T hoogst ongunstig hot was oen voortdurend gaan on komen en dat het personeel aan het einde van het jaar bijna voltallig was is louter toeval De moeite en do zorg die het personeel eischen zijn niet wel te beschrijven en had men bot dan nog goed dan had men ten minste eenige voldoening doch juist dit laat zeer veel te wenschen over Wat het pensioenfonds aangaat te beschikken was over 9361 45 uitgegeven werd ƒ 6164 62 zoodat een saldo overbleef van 3186 941 Op het grootboek staat ten name van het pensioenfonds eene som ingeschreven van ƒ 200 600 die eene rente afwerpt van 5016 s jaars Verpleegd werden op 31 Doe 89 1172 patiënten Op 1 Jan was dal aantal 984 Van do patiënten in 1889 opgenomen herstelden 65 verbeterden 13 en overleden 120 De duur der krankzinnigheid Vuur de opneming was rofnder dan 3 maanden bij 39 vau 3 tot 12 maanden bij 44 langer dan 1 jaar bij 152 van de vroegste jeugd af bij 79 en onbekend bij 74 Deze cijfers zyu buitengewoon ongunstig Dat onder het aantal 79 idioten zouden voorkomen hadden de goneesheeren niet verwacht Do prognose was gunstig voor 19 mannen on 28 vrouwen on absoluut ongunstig voor 158 mannen en 148 vrouwen Deze cyfers spreken voor zichzelf en zijn voor de geneesheeren zoor ontmoedigend Onder de opgenomenen waren 227 ongehuwden 126 gehuwden en 16 weduwnaars of weduwen Hieronder waren er 35 krankzinnig geworden wegens misbruik maken van sterken drank 3 door overdreven godsdionstzin 26 door verdriet en 7 door gebrek De ongunstige gezondheidstoestand der opgenomen patiënten was de oorzaak van het groote sterftecijfer Epidemische of besmettelijke ziekten kwamen niet voor Evenals steeds werd don verpleegden werk verschaft In het verslag was dit mogelijk voor gemiddeld 560 mannen en 600 vrouwen Dr Persyn eindigt zijn belaugrijk verslag als volgt Eene zaak rest mij nog en wel deze u de commissie van toezicht in de eerste plaats en vervolgens ook de collega s eii de andere ambtenaren dank te zeggen voor de welwillendheid de hulp en de ondersteuning ook dit jaar zoo menigmaal ondervonden De toeneming der bevolking oiscbt steeds grootere inspanning niet alleen van den directeur maar van allen Samenwerking voor het goede doel is meer don ooit noodig Ik twijfel dan ook niet of deze zal mij voor het vervolg niet onthouden worden ik beveel mij hiervoor opnieuw ten zeerste aan Zondag zouden de Londensche brievenbestellers eu andere geémployoerden van het postkantoor in het HydePark eone bijeenkomst te houden om hunne grieven te luchten Do Minister der posterijen heoft dergelijke bijeenkomsten verboden en do beambten zijn derhalve alles b jhalve vriendelijk gestemd tegen de spionnen Dit ia begrijpelijk als men weet dat niet minder dau 30 hunner berispt werden omdat Uit het Westland schrijft men De oogst dar bloembollen is nfgeloopen over het algemeen hebben de bollen goed geteeld en zijn zij van beste qualiteit In vruchtbaarheid laten ze niet ta wenschen over en staan ze volstrekt niet ten achter by de bollen afkomstig uit het eigenlijke boUenland die zij in zwaarte overtreffen De Wostlaudsohe bollen genieten hier dan ook de voorkeur boven de andere die zij dit jaar in prya zeer ver overtroffen De teler din zich elders hebben voorzien behaalden met den aankoop van bollen te Rynsburg Noordwijk enz aonzienlijk geldelyk voordeel zy kochten gemiddeld tegen de helft soms tegen een derde von dan prijs die op de veilingen in het Westland besteed werd In de vergelyking der Westlandsche met de gewone ballen is de op de veilingen bestede prijs echter geen betrouwbare gids wijl de stemming bij den verkoop hier buitengewoon levendig was wegens den bloei clor nieuwe teelt De voorraad bollen nam dit jaar in hot Westland verbazend in omvang toe Al de nummers der beide veilingen ruim 1500 mot eene waarde van byna ƒ 26 000 zijn bijna zonder uitzondering in het Westland gebleven terwijl er door zeer vele tuinders el ders aanzienlijke hoeveelheden bollen zijn aangekocht i en er nog dagelijks partijen droge bollen worden aangeschaft De teelt zal in het najaar eene groote uitgebreidheid hebben gekregen en zonder twyfol kunnen er een volgend jaar 4 of 5 veilingen worden gehouden Thans bestaan er 4 vereeniginfren van blocmboUenkweekers en het laat zich aanzien dat dit getal nog zal vermeerderen Tevens beijveren zich telers van elders om hier land voor de bollenteelt te huren aangezien de markt zoo willig gestemd is geweest Het is dan ook onmogelijk thans reeds by benadering op te geven wat er in het najaar uitgepoot zal worden Hot streven der telers van elders om in het Westland te kweeken en te verkoopen vindt hier echter weinig bijval aangezien men op deze wijze voor een onnatuurlijk verloop der teelt ten gevolge van overvoerde markt vreest Aan het jaarverslag betreffende het gesticht Meerenberg uitgebracht door den geneesheer directeur dr C J van Persyn wordt het volgende ontleend Reeds in het vorige verslag werd er op gewezen dat bij het groote aantal der over te plaatsen personen en bij de steeds klimmende opneming van patiënten het twijfelachtig was of de ruimte voldoende zou zyn om tot het einde van het verslagjaar in alle behoeften te voorzien Reeds spoediger dan verwacht werd wns de beschikbare ruimte aan de vrouwenzyde ingenomen Op 17 Juni 89 waren alle plaatsen voor de 6e klasse aan de vrouwenzyde bezet en op dat oogenblik waren de patiënten voor rekening van Amsterdam te Coudewater verpleegd nog niet overgeplaatst Dit bedroeg toen nog een zestigtal bijna evenveel mannen als vrouwen De mannen zijn daar gebleven en hierdoor komt dat aan de mannenzijde geen plaatsgebrek is ontstaan Voor de vrouwen werd opname gevraagd en deze werden bij kleine gedeelten successievelijk overgebracht de laatste viqr in Januari 90 in het geheel 22 tot welk getal het oorspronkelijke aantal door ontslag on overlijden was ingekrompen Het gevolg hiervan is geweest dat en lag nog weinig toebereidselen tot den eour delijk ion het lioht worden ontatoken doch het wilde niet branden Dit nietige voorval veroorzaakte gewoel en zelfa gefluit in de zaal 03r tgdverdrijf seker begonnen eenigea te hoesen en plotseling geleek de vloer ééa golvende mensohenmasaa De regelingaoommiasia xag Igdel k toe en het gedraag werd loo hevig dat een paar dames het aiet langer konden uitstaan Dit werd opgemerkt door een officier die de onhandige edelmoedigheid had haar door de afsluiting uit te laten en een andere plaats aan te wgzen Ziedaar het sein gegeven tot een algemeen voorwaarts In minder dan geen tqd lag de balustrade onder den voet en as de afgescheiden ruimte door het publiek ingehomea Onder zulke omstaadigbeden kon natuurlek de cour niet doorgaan vooral niet toen velen niettegenstaande het herhaalde verzoek van mr Biveaui lid der feestcommissie onwillig bleken de taal te ontruimen De zakkenrollers hebben zich zeer begrijpelijk niet onbetuigd gelaten en vooral hun aandacht gewijd aao horloges en portemonnaies Zoo werd o a aan een geacht ingezetene vau Den Haag op straat zijn gouden horloge met dito ketting ontrold Staten generaal Tweedb Kvmkr Zitting Tan Donderdag 3 JuU Eerst hielden eenige kUine wetsontwerpen de Kamer bezig Daarna een paar interpellatien De heer Guyot interpelleerde thans den minister van Marine over den aanbouw van twee schepen voor de Marine in verband met de surséance van betaling aan de Kon fabriek van stoom en andere werktuigen te Amsterdam De Minister gaf de gevraagde inlichtingen waaruit bleek dat er voorschol gegeven was en dat thans een nieuw contract was aangegaan hetwelk spoedigen bouw waarborgde zonder risico voor den Staat terwijl hij tevens mededeelde dat er pogingen worden aangewend om de fabriek die van belang is voor de defensie in tand Ie houden De iuterpellant was niet tevreden evenmin de heeren Viruly Vau Houten en Hintze die allen het beleid van den minister afkeurden De minister van Koloniën kwam zijn collega té hulp die zich ook verheugde in den steun van den heer Van Wassenaer Gevolgen had de interpellatie niet Een andere interpellatie deed den heer Ijohman optreden als gouvernementeel man van t gezag die den burgemeester van Enschedé tegenover de aanvallen van den heer Nieuwenhuis met zijn verantwoordelijkheid dekte Volkomen juist was zeker bet standpunt des Ministers dat van de zijde der overheid een onderzoek kan worden ingesteld alleen dan aU bepaalde kbtchteu bij haar worden ingediend maar niet als eenvoudig allerlei verhalen in de Tweede Kamer worden gedaan en de Begeering tot onderzoek wordt gesommeerd Maar overigens bed Dkelijk scheens ons evenals den heer Kerdijk de leer das Ministers dat de wet op t recht van vereeniging en vergadering heeft afgedaan zoodra naar t oordeel van het hoofd der gemeente de toestand daar is van art 184 der Gemeentewet alt samenscholingen en woelingen plaats hebben Dit zou dan wezen een soort van staat van beleg waarin de heerschappij der wet ophoudt Thans volgde de stemming over de wet op het met de zaak vervuld en toen zij dien avond in B vere House zaten had hij met zijn vriend vrijuit eesproken over het zonderiing testament van den ouden dominé Misschien vormde DUIingham een oogenblik aangenomen dat Dillingham George Nevens was toen reeds het pion zich van dat eeld meester te maken John Dent keek zijn oom vragend aan Het was te laat die woorden thans te herroepen de omstandigheden schenen mijnheer Dent wel te vergunnen de bepaling van het testament over het hoofd te zien en hij vertelde zijn neef van het legaat Op een anderen tijd zou dit onverwacht geluk John Dent met vreugde en hoop vervuld hebben de pas begonnen zaak had hem echter reeds te veel aandoeningen gegeven dan dat ér nog plaats by hem zou zijn voor andere Hij liep naar het raam wreef op een der ruiten een plelqe schoon en keekeenige nrinuten naar de dik besneeuwde straat toen keerde hij zich tot mijnheer Dent en zeide bedaard Laten we hier uu den boel eens nakijken Een nauwkeuriger onderzoek van de studeerkamer en de slaapkamer leverde het duidelijkst bewijs dat de bewoner ze in wanhopige overhaasting had verlaten maar ook dat hij geen brieven of aanteekeningen had achtergelaten die eenige aanwijzing gaven aangaande zijne verdere plannen In den haard waren eene menigte papieren verbrand een onleesbaar stukje van den brief dien Prudence hem geschreven had lag op het baardkleedjo en daar naast de achterste Militair onderwijs Alle redaotiew jzigingen door da Commissie in overleg met de Begeering voorgesteld werden aangenomen waarna de geheele wet werd goedgekeurd met 69 tegen 19 Uberale stemmen De Commissie ran voorbereiding uit de Kamer over de lagorwetten is door den roorzitter benoemd iSq bestaat uit de heeren HalTmans Van Houten Uuber Schaepman Schimmelpenniuok van der Oye Seyffardt en Guyot De Brusselsche oorrespond n van the Timet beweerde dat de Nederlandsohe gezant te Brussel op het laatste oogenblik weigerde het protocol der anti slavernij conferentie te onderteakenon op aansporing van een andere mogendheid waarmede blijkbaar de Vereejiigde Staten bedoeld werden De Nederlandsohe gezant te Londen graaf Van Bylandt heeft deze bewering nu in het Engelsche blad weersproken De Noderlaudscho Begeering schroef hy is volstrekt niet ongeneigd met da andere mogendheden mede te werken teneinde aan den Congo staat de gelden te versohaifen die noodig zijn tot uitvoering van de middelen welke de conferentie aanraadt tot bestrijding van den slavenhandel Maar de Regeering is van oordeel dat de Brusselsche conferentie niet alleen haar oorspronkelijk programma maar ook hare bevoegdheid heeft overschreden door als eenige bron van inkomsten voor te stellen de heffing van een invoerrecht van 10 pCt dat alleen zal drukken op den huitonlandsohen handel en waardoor inbreuk zou worden gemaakt op de Congoakte die bepaalt dat gedurende 20 jaren in du Congo S ten geen invoerrechten zuUen geheven worden Het is volstrekt niet uitgemaakt dat invoerrechten de eenige bron van inkomsten kunnen wezen Hot heffen van uitvoerrechten kan evenzeer in overweging worden genomen zoowel als directe plaatselijke belasting te heffen van burgers die zich in Afrika hebben gevestigd en niet alleen van koopwaren De bewering dat de handel van Kederland met Afrika s Westkust niets beteekent terwgl Nederland zelf hooge invoerrechten in zijne koloniën beft getuigt van zoo groote onbekendheid met den werlielijken staat van zaken dal weerlegging overbodig is De Ne derlandsche factorijen op Afrika s Westkust ziJB niet alleen de oudste maar ook de grootste Europeesche factorijen in dat deel van Afrika Sedert meer dan 30 jaren wordt alloen door Rotterdam elk jaar voor vele millioenen zaken gedaan met WestAfrika Kti wat de hooge invoerrechten in Indie betreft is het voldoende deze te vergelijken met de invoerrechten welke andere Staten heffen om te doen zien boe ongeremd de bewering is Vaderland en Dagblad berichten dat Nederland geweigerd heeft het eindprotocol der conferentie te onderteekenen In verband met de op handen zijnde 10 jarige volksstelling welke in de Vereeuigde Staten moet gehouden worden heeft dr John Billings in overeenstemming met d regeering aan de geneeskundigen kaarten gezonden waarin opgaven verzocht worden betreffende afwijkingen in den zielstoestand hunner patiënten de vermoedelijke oorzaken erfelijkheid enz daarvan en over het aanwezig zijn van helft van een rosé enveloppe woarbif niemand aan de schooue Veronica gedacht zou hebben als het papier niet laar sierlijk naamcijfer gedragen had Mijnheer Dillingham had om zoo te zeggen zijn stukken vernageld maar een heele compagnie geborduurde pantoffels k eurig als een compagnie zouaven en een aantal zeer sierlijk bewerkte kamerjaponnen voldoende om gezegde troep te kleeden viel in hauden van den fijand De jonge man zotte van zijne zijde de nasporingen met rusteloozen ijver voort maar mijnheer Dent liep er luchtiger overheen want nog al te kort geleden had DUIingham zulk een groote plaats in zijn hart ingenomen Men deed twee onüfekkingen die op zichzelven niet zooveel boteekendelH maar waarvan de eene den neef belang inboezemde en waarvan de andere den oom deed ontstellen deze scheen gedurende dit onderzoek voortdurend eene reeks schokken uit eene onzichtbare galvanische batterij te ontvangen Uier heb ik eene phptographio die eenigen tijd geleden verloren werd met zekere portefeuille die eenig geld bevatte en John Dent hield op armslengte een verbleekt portret en buite budence in de hand en keek hel peinzend oau l inder zou mild boloon l zijn als ik hem gekregen had He wat is dat een armband vervolgde hij terwijl hij genoemd stuk uit een reiskoffer opdiepte waarover hij waa heengebogon Lieve hemel kermde mijnheer Dent Hij wist eenig chronisch lyden in het algemeen of van deis of gene physische misvorming Al hoewel Billing in z jn circulaire stipte geheimhouding toezegt zoo il toch zooals de Gazette hebdomadaire opmerkt daarin een belangrijke schending van het beroepsgeheim gelegen en heeft deze handelwijze reeds talrqke protesten uitgelokt Tydichr v Omeeti Men sohrüftuitQooreoht Oldambt uit Oude Pekala Door het bestuur onzer gemeente is weer evenals vroeger art 259 al 2 der gemeentewet by sommige inwoners toegepast Wij zijn er al aan gewend dat jaarlijks met de nieuwe aardappelen en jonge groenten de soldaat verschgnt Hg komt om een en ander mee te peuzelen Maar daarvoor wordt hij nu juist niet in het rechte kwartier gebracht De gemeenteveldwachter toch geleid hem geregeld naar menschea die niet by machte zyn den boofdelykeu omslag te betalen wat geen bewys van weelde is want dit is zeker het geld voor de belasting wordt al spoedig bezuinigd Het moet er al raar zitten als dat er niet komt Geen wonder want de wet moet gehandhaafd Hare uitvoerders dienen zoo streng inogelyli de hand aan haar te houden Deden zij het niet de wet zou haar gezag veriieien Ik heb er dan ook niet tegen dat de soldaat ingekwartieni werd by een drietal hoofden van gezinnen die zeer goed hunne boufdelyken omslag kunnen voldoen maar het op zyn Hollaiulsoh gezegd vord Doch er kunueu zich gevallen voordoen waarbij de toepassing van sommige bepalingen der wet voorkomen kan en moet worden Het allemoodigste op to eischen den arme hot brood voor den mond weg Ie kapen dat is al te kras Welnu dat geschiedt hier lu één gezin kon den soldaat niet anders wordeD voorgezet dan een enkele pannekoek tcrwyl hij by een ander geen stoel vond om op te zitten Da mecsten hebben schulden moeten maken om hem maar weg te krijgen Behalve de kost moest hem ook 60 et ik zal t maar soldij noemen verstrekt worden Hy is dit jaar ook ingekwartierd geweest bij iemand die zomers 85 en s winters 75 et per dag verdient on by een fabrieksarbeider die vader van acht kinderen is alsmede bij iemand die zich reeds langen tyd de grootste ontberingen had getroost om maar op tijd zyn belastingpenningen bijeen te hebben wat hem echter niet gelukken mochL Tot straf kreeg hy nu een soldaat Was dat niet te voorkomen geweest Denken de autoriteiten die t eerst van s mana onmacht de bewijzen ontvingen omdat hy op harhaalde aanvraag in gebreke bleef te betalen uitsluitend aan oen letterlijke toepassing dor wet Het il bekend dat in andere gevallen wanneer het geen armen geldt de toepassiiig der wet dikwyis voorkomen wordt dan weten ze er wel wat op te vinden waarom in dozen niet Had men niet om het armbestuur er nog buiten te laten een paar onzer gegoede ingezetenen met het geval in kennis kunnaa stellen Ik ben er zeker van daterzijn diegelaisterd zouden hebben niar bet vriendelyk verzoek och 1 help die goede lui even voor schandaal bewaren Ed Strauis die thans mot zijn orkest concerten geeft itt Amerika is door een muziekdirecteur te NewYork Franco uitgedaagd tot een concertduel waarby een gehoor bestaande uit genoodigdeu aia er van dat die verloren was iedereen wist het In Rivermouth kon men evenmin zijn armband als zyn hoofd verliezen of iedereen wial het Dit kwam mijnheer Dent aflMshnwelyker voor dan al het andere afschuwelijker dan de moordaanslag op John Dent daar een kleine diefstal de waardigheid van een moord mist Maar misschien wa mijnheer Dent hier wel een beetje hardvochtig misschien had dit kostbare stuk als herinnering aan ds Bchoone hand die het gedragen had voor mijnheer DUIingham eene waarde die mijnheer Dent niet vermoedde Mijnheer Dent liep naar de andere zQde van dg kamer en haalde een stapel boeken en brochure overhoop die in een hoek lagen opgestapeld Kijk Jack riep hij op eens daar haalde hy zijn preken van daan Leerredenen van South Leerredenen van Robertson Leerredenen van Hooker De groote beroeringe van Oumming Toespraken van Peabody verduiveld alles door elkander oud en jong Waarachtig daar heb je dienzelfden zin dien Prue laatst zoo treffend vond Kijk daar heeft hij Londen veranderd in Rivermouth en onze geëerbiedigde Koningin in onzen hooggeeerden President Jack zei mijnheer Dent ernstig laten we naor huis gaan Dat is waarlijk zoo wat de eenige verstandige voorslag die u van daag godaan heeft Oom ik sterf van honger SM volgt ig den rorigeo Zondag aen bijeenkomst in tvuibunm Park hadden bijgewoond Zoodra nu Zondag jl o voorzitter het woord spionnen noemde riep iemand uit Ër is er een onder onsl Da man die al zoodanig gedoodverfd werd was dadelijk omringd naar eene andera zijde van hel park gebracht en deerlijk mishandeld Een der aanvallers riep Werp hem in de Serpentine en met hot oog hierop werd de rasn naar de waterkant gedreven Gelukkig had hij eenige vrienden die ham te hulp kwamen terwijl een heer die den stand van zaken gadesloeg de politie ging holan Deze ontzette hem maar moest hem tot ver buiten het park beschermen Inmiddels werd de vergadering voortgezet maar spoedig werd iemand ontdekt die namen opschreef Deze werd nu dadelijk onder handen genomen De voorzitter kwam tusschenbeide en vroeg of iemand hem kende Ja ja Wat is hij Een opzichter in de city De voorzitter Zijt gij een spion De man Neen ik heb geen enkelen brieven jesteller gezien dien ik ken De voorzitter WUt gij uw eerewoord geven dat gij niet hier gekomen zijt om over een onzer te rapporteeren Ja Maar zult gij ons rapportoeren Neen op mijn woord van eer Wilt gij als bewijs van goede trouw tot de Unie toetreden Neon Hierop volgde een soort van oproer dat de voorzitier na eenige moeite bedwongdoor op te merken dat de man zijn eerewoord gegeven I had en dat men zijn woord moest aannemen Later werd nog een andere spion ontdekt die ook door da politie moest beschermd en buiten het park gebracht worden en daarna werd het rumoer zoo hevig dat de bijeenkomst slechts mot groote moeite kon voortgezet worden Men deed verder niet veel meer dan een motie van vertrouwen in de Unie uitbrengen en oen votum van dank aan den voorzitter De politie had de grootste mooite om de orde te handhaven Buttefliandscb Overzicht De ministerieele crisis in Spaajo ia uilgebroken Sagasta en de andore ministers hebben hun ontslag ingediend dat door do koningin rogontes is aangenomen Deze laatste zal onmiddollijk verschillende personen raadplegen voor de samenstelling an een nieuw kabinet Hol besluit lot aftreding is voorgelezen in de Kamer van Afgevaardigden welke daarop hare zittingen schorste Men spreekt van een miniaterie Canovos Do Duitscha Rijksdag is lol 18 November uiteengegaan Van do on twerpen welke de regeeriug indiende is slechts een gedeelte afgehandeld maar hierbij zijii ontworpen an belang gelijk o a de bakende logorwel en do kredipton voor Ooat Afrika Voor de iiajaarszitiing zal het ontwerp tol bescherming van den arbeid de hoofdschotel wezen Op atuk van zaken schijnt do oii tevreden beid der voorstanders van do koloniale palitiofc in hel Duitsche rijk uil Ie zullen loopen op een storm in een glas water Op de algemoene vergadering der Kolonlalgesellschaft Maandag te Keuion geopend is wel eeu enkele critisobe slem over de EngelschDuilache overoeukomst betrekkelijk Oosl Afrika opgegaon doch uit de aangenomen resoluties blijkt dat möu boreid is Wiaamann a raad op te volgen en het hoofd neer te leggen bij de wijze raadsbesluiten der regeoring Volgene hel kort bericht in de dagbladen over deze vergadering sprak prof Fabri over do jongste overeeukomsl tuascben Engeland en Duitschland mei zooals bij veraekerde zeer gemengde gevoelens Hij betreurde den overgang van Zanzibar aan Engeland en hel niet afstaao van de Walvischbaai aan Duitschland Ook mol den afstand van Witoelaud kon hij zich niet voroenigoii daarentegen verheugde hij zich over de aanwinst vau Helgoland ofschoon deze niet in verhouding stond lol de Duilsche conventies ia Oosl Afrika De consul generaal Vohsen deed tol troost uitkomen dat Engeland wol het recht van doorvoer maar geen lolvrijheid had Men inoest nu alle krachten inspannen tol ontwikkeling van Oosl Afrika Ten slotte nam dan ook de vergadering verscheidene resoluties aan waarin o a aan de rijksregeering en den rijksdag dank wordt betuigd voor de krachtige bestrijding van den slavenhandel ea voor de bevordering der beschaving iu Afrika Daarbij werd eikend dat tengevolge van de DuitschEugelaohe overeenkomst en de bepaalde aanwijziug der grenzen van hec onder Duilsche bescherming staand gebied voor de verdere ontwikkeling dier streken veel is gewonnen Tevens werd de hoop uitgedrukt dat de rijkaregoering de aan Duitschland verbleven koloniale bezitting verder op hechte grondslagen znl vestigen Engelsche handelslieden hielden te Londen eergisteren oen vergadering door Sir Donald Currie gepresideerd waarin besloten werd een deputatie