Goudsche Courant, maandag 7 juli 1890

f RESTAURANT pJAL DEN HAAG Restaurant van den eersten rang DEJEUNERS k fh en ƒ 1 50 DINERS a 2 50 en hooger Maandag 7 Juli 1890 B W Hoffman werd evoneoni als Conrector herbenoemd Doch deze vertrok spoedig en nu werd er besloten om in plants van een Conrector een wiskundige aan te stellen die dan tevens bevoegdheid voor nieuwe talen zou moeten hebbon Zoo bleef do toestand tot aan hot jaar 188n ioen er overeenkomstig de wet van 1876 een Progymnaaium werd opgericht In 18S9 eindelijk greep op nieuw eone verandering plaats en werd er een volledig Gymnasium in het leven geroepen Zoo zijn wij dus tot het heden genaderd De geschiedenis der School gedurende de laatste vijftig jaren schetsten wü slechts in hoofdtrekken niet alleen omdat vele Goudsche ingezetenen met den toenmaligen toestand der School beter bekend zijn dan wij maar vooral omdat het oordeel over de School gelijk zs was in oen tijdperk dat het onze onmiddellijk voorafgaat niet aan ons toekomt maar aan hen die na ons zullen komen Bn wat nu het heden betreft laat ons hopon dathet nieuwe Gymnasium door do mildheid van eengeacht ingezetene gevestigd in een der fraaiste gebouwen der stad geheel en al aan de verwachting moge beantwoorden on zoo tevens bevorderlijk moge zijn aan den voortdurenden bloei dezer stad nademael aan een goede scholo die eere en de welvaerenvan een stadt gelegen is 3 K 8 Zie vroedicbapareiolulie van £ li JuU 157 Buitenlandscb Overzlcbt Het Engelsche Hoogerhuis heeft het wetsontwerp betreffende den afstand van Helgoland in eerste lezing aangenomen Indien de plaatselijke verkiezingen in Engeland beschouwd mogen worden als de windwijzers met betrekking tot den waarsohijnlyken uitslag eener algemeena verkiezing dan schijnen de dagen van het KabinetSalisbury gete j De uitslag van de verkiezing te Barrow waar de Gladstoniaan Duncan dan liberalen unionist Gaine verdrong ordt door de organen van Gladstone s party als de grootste liberale overwinning sedert de jongste algemeene verkiezing beschouwd Inderdaad laat zich hare beteekenis met hot oog op de cijfers die Barrow s vroegere en Barrow s huidige politieke gezindheid aanduiden noch miskennen nooh wegredeneeren Da Hamburger Nachrichten deelt blykbaar weer namenj prins Bismarck mede dat hij de hem aangeboden candidatuur voor den Bijksdag te Kaiserlautern tot vervanging van den heer Miquel niet aanneemt Eerst dan zal Bismarck in den Bijkadag verschijnen wanneer de toestand van dien aard is geworden dat hy geen gevaar loopt in oppositie te komen tegen de regeeriog Zoodra dit vermeden kan worden zal Bismarck een candidatuur aannemen van de nationaal liberale party met wier beginselen de gowez n kanselier zich beter kan vereenigen dan met die der couservatieven De berichten dat priua Bismarck een reis naar Engeland zal ondernemen zyn ongegrond De Duitache Bykscommissaris voor Oost Alrika majoor Von Wisamann heeft zyn ontslag uit dit ambt aangevraagd Ofüoieel ia die nog niet maar toch komt het bericht van zoo vertrouwhare zijde dat het te Berlijn overal geloof vindt Dat de voorstanders der koloniale staatkunde in Duitschland het ontslag van den commissaris zullen toeschryven aan zijn ontevredenheid over de EngelachDuitsche overeenkomst ligt voor de hand Ten einde dit terstond te voorkomen haasten de regeeringagezinde bladen zich de ware reden van Wisamatins besluit meda te deelen Majoor Von Wissmann ia het niet eens mei de Duitache regeering ovet zyn aanstaande werkzaamheid in Oost Afrika De commiaaaris wenscht vooreerst nog het meeate gewicht te leggen op de militaire operaties terwijl daarentegen de regeering dit niet noodig acht en begeert dat de commissaris terstond na zijn terugkeer zal beginnen met de oeoonomiaohe ontwikkeling des lands Hierover kon men het niet eens werden en daorby kwam dat majoor Von Wissmann ongesteld is De oommisaaris ia toen terstond uit Berlijn naar Lauterberg vertrokken en besloot zijn ontslag aan te vragen De voorstanders der koloniale staatkunde hopen echter 4at de gouverneur nog op zijn besluit zal terugkomen Qelyk reeds is gemeld sluit do begrooting van den Congostast in het vorige jaar met een tekort van 1 600 000 francs en wordt tevens het vooruit C F BUSCH Van af MAANDAG GHOOTE OPBniHIWfi iiii M i i ii I II Goudsche Harddraverij Vereenigin HARDDRAVERIJ op DONDEHDAG den 3 JULI 1890 des namiddags ten 1 ure X rijs f 200 Nader g biljetten omschreTen J BEEEBAART Lz Pr font J L TAN EIJK Secretarie Gedurende de maand Juli tltifl ® FlfIlIIt van alle nog voorhanden zijnde waarbij eene gproote Partij diverse LAPPE GOUDA BAHLMAKilf é Co VRAAG Onovertro ffen KWA LITEIT CHOCOLAAD iROOTËS Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM FaT riek te Westzaan Opgericht iS ZÓ Goada Snelpersdruk vun A BEi NKMi Zoon Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris O C FOBTÜIJN DEOOGLEEVEB op WOENSDAG 9 JULI 1890 desmorgenste e f uren in het Lokaal der R K Leesrereeniging aan de Westhaven Wgk i No 159 te Gouda van Twee gunstig gelegen EOMANSWONMIT Wjjk F No 45 em 51 en onderscheidene pefceelen Wei en Hooiland te samen groot 23 hectaren 4 5 aren 36 centiaren alles staande en liggende aan dea Kleiweg in den polder Bloemendaal xa aloaó a OTJ3D in de gemeente WADDL XVEË Verhuurd beiden tot 1 Mei 1891 eene met 11 becturen 89 aren 69 centiarmLand voor ƒ 1300 en eene met II hectaren 57 aren 67 centK aren Land roor 1200 Breeder bg biljetten die met alle verdere inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van voornoemden Notaris FOETUUN DEOOGLEEVEB te Oouda OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETUUN DROOGLEEVEE op MAANDAG 21 JULI 1890 des morgeni te elf uren in het Koffiehuis cHakhomik aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden op drakken stand gelegen 1 WOONHUIS en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wyk D No 12 Terstond te aanvaarden No 2 Een enkele jaren geleden gebouwd ruim ingericht WII KELHUIS WOONHUIS BEOODBAKliEBIJ BEEGPLAATS OPEN PLAATS en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wjjk N No 28 met een uitgang in de Vrouwesteeg Te aanvaarden 15 Augustus a s No 3 tot 8 Zes HUIZEN en EBVEN aan den Tnrfsingel te Gourfa WgkP Nrs 84 85 86 89 90 en 91 P 84 is terstond te aanvaarden de overigen zjjn bg de week verhuurd elk voor ƒ 1 75 En No 9 Een HUIS en ERF in de Eobaarsteeg te Oouda Wgk M No 127 Verhuurd bg de week voor ƒ 0 90 De perceelen z gn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der Verkooping des morgens van 9 tot 5 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN DROOGLEEVEE te Gouda I Korte schetsen uit do g eschiedenis der Latijnsche School XIV Slot Omstreeks hat midden dezer eeuw werden in vele steden van ons land de Latijnsche soholon in Oymnaaia hervormd De oprichting van deze Gymnasia was voor ïoover ons bekend niet het uitvloeisel van oenige wet of van eenig koninklijk besluit Want nog altqd golden de koninklijke besluiten van 1815 waarin ileehts sprake was van Latijnsche scholen d w z scholen tot voorbereiding voor de Hoogesohool Deze oude scholen nu konden reeds door hare eigenaardige inrichting niet geheel en al meer voldoen san de eischeu des tijds doch waren bovenal ten gevolge van don grooten invloed door de genoemde besluiten aan bijzondere plaatoelyke omstandigheden toegekend langzamerhand volkomen onbruikbaar geworden De studie der nieuwe talen werd verwaarloosd terwijl aan de wiskunde zeer weinig zorg werd besteed Oeen wonder dus dat hier en daar de gemeentol ke besturen de gebroken der school trachtten weg te nemen door uitbreiding van het leerplan En waar men eenmaal een aantal nieuwe vakkeu in het r ramma der school had opgenomen daiir voldeed oude naam aa Latytuche school niet meer maar koos men de oudere meer omvattende naam van Gymnasium I De aldus ontstane Gymnasia werden dos een tijd lang do beste inrichtingen voor die jongelieden die ïonder nu juist tot oen wetenschappelijken werkkring te worden opgeleid toch een uitgebreider en degelijker onderwijs zouden ontvangen dan koits holeU of aodera byzondere inrichtingen van onderwye ooit zouden kunnen verschaffen Zóó is men er toe gekomen om aan de toenmalige gymluuia eene zoogenaamde tweede afdeeliog toe te roe r meer speciaal bestemd voor hen die niet voor hoogesohool werden opgeleid üon zoodanig Gymnasium werd in 1650 ook Mor in Oouda opgericht Keotor werd de Nqmeegsohe preeoeptor dr N J B Kappeyne van de Coppello die behalve door den conrector dr D Terpstra door een uitgebreid leeraarspersoneal werd bijgestaan WeWra werd de School die aanvankelijk slechts als proef voor een tijdvak van twee jaar werd ingericht zeer goed bezocht en werd zij een der meest bloeiende gymnasia in ons land Doch met dat al droeg de school de kiem der ontbinding In rich Zy was om een beeld te gebruiken een wel vroeg rijp doch uiterst zwak kindje geboren nit de ongelukkige echt van klassieke vorming en praktiachen zin Beeds vó r 1863 het jaar waann het middelbaar onderwijs geregeld werd waren er ook hier in Gouda klachten over de bestaande inrichting Beeds in 1860 was er door B en W een voorstel gedaan om de tweede afdooling op te helfen en na oprichting van een school voor meer uitgebreid lager onderwijs do I at School tot haar ouden vorm te doen terugkeoron Om bijzondere redenen werd evenwol dit voorstel niet aangenomen Doch eerst na 1863 Jtwam men meer algemeen tot bet iuiioht dat de school onmogelijk op den bestaanden voet kon blgven bestaan Onverholen begon men thans aan zijne klachten lucht te geven en er werd over deze zaak zelfs fel gestreden Wie belang stelt in dien etryd leze eenige nummers van dit blad uit het jaar 1864 2 Spoedig evenwel werd da kwestie der tweede afdeeliog van het Gymnasium geheel en al opgelost toen de officieele toezegging ontvangen was dat er alhier een Bijks Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus zou worden opgericht Deze toezegging maakte een einde aan het bestaan vaii de tweede afdeeling En toen deze verviel koerde spoedig daarop in September 1866 het Gymnasium na een vijftienjarig bestaan weer tot den ouden vorm van Latynsche School terug In October daaraanvolgende werd de Burgerschool plechtig ingewyd Te voren was het gebouw van het Gymnasium de Doelen ten behoeve van de nieuwe school in bruikleen aan het Eijk afgestaan doch de Latgnsche School kon toch nog voorloopig in een paar lokalen van het genoemde gebouw gevestigd blyven Het onderwijzend personeel aan de herboren Lat School bestond in den beginne evenals vroeger uit een Eector en een Conrector Dr D Terpstra die sinds 1868 het Bectöraat van het Gymnasium had waargenomen kwam thans ook aan het hoofd dor Lat School J r 1 Voor da Goadube tebool vind ilc deie beuaming ia lete bat earat S lia o a de nnaimira vaa 81 Juli n i Aaggatua j zicht geopend dat dozo ongunatgo toestapd nog eenige jaren zal duren Daar koning Leoppld die reeds veel voor deh nieuwen Staat ten offer heeft gebracht dit tekort niet alleen kan dragen schijnt de Belgische regeoring voomeraena te zijn deli vorst te hulp te komen Althans maar de Courrier k Bruxelles beween zal de regeering bij de Kamer een ontwerp indienen waarbij wordt voorgesteld het Congotekort op de Belgische begroeting over te brengen De Indépendance Beï e kan dit echter niet gelooven want een dergelyke oplossing van de moeilykheid ware m lijnrechten strijd met de staatkundigeen financieele jnstollingen van het land Geen ministerie zegt het blad zelfa als bezit het in de Kamereen nog zoo sterke meerderheid zou durvenvoorstellen dat België niet alleen di tekort zouovernemen maaf tevens op zich zal nemen alle volgende tekorten te dekken totdat het evenwicht hersteld is Ala andera middelen om deu Congo ataat te halpen worden genoemd de overneming van dah staat door de Belgische regeering en het geven van een zekere som in eens als aubaidie Het eer plan vindt in België weinig instemming en tegen het tweede worden ook al groote bezwaren ingraracht Aan welke dezer plannen de regeering de voorkeur geeft zal spoedig blijken want het Congo sitwerp moet nog in deze Kamerzitting worden ingediend Op elke wyzo de qnaestio ook worde opgelost in elk geval moeten toch de inkomsten van den Copgo Staat vermeerderd worden Toen de © ongoakte te Berlijn werd opgemaakt had men niet voorzien dat het bestuur vau den Staat zooveel zou kosten en kwam overeen dat men daar te lande in twinf gjaren geen invoerrechten mocht heffen Nu echte heeft koning Leopold met bet oog op den ongunatigen toestand van den Cengo Staat opheffing deze bepaling verzocht maar daar da toestemming vU alle mogendheden noodig is en Nederland weigen kan de regeeriag va den Congo Stast dus geen Uivoerrechten heffen KEXmSGEFIIMG i INEICHTINÜEN WELKE GEVAAR SCHADB OP HINDEB KUNNEN VEBOOBZAKEaf BtlEGEMEESTEE en WETHOUDERS van 6onda Gelet op art 6 en 7 dor Wet van den 2a Juni 1875 Slaakhlad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de SeWetarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bylagen Van J van Wyk Az om vergunning tot het oprichten van eene Suikerballenkokery in het pereealgelegen aan de Keizerstraat wyk K No IfStÜ daater Sectie D No 261 K van Vliet om vergunning tot het oprichten eener varkenaslachtery in het perceel gelegenaan do Doelensteeg wyk L No iü kadaster Sectie C No 1970 Dat op Zaterdag den 19 Juli 1890 des namiddags ten 1 ure op het Baadhuis gelegenheid is ora bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drio dagen vódr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake iogekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 5den Juli 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOÜWEB Burgerlijke Stand QEBORtN 8 Juli kXiit andera J Dongelnanl ea C vBD det violf GezieDa Aaaecbieaa ondera H Karaaiea ea U Deiilier OVERLEDEN 8 Hll A A van der Helm wed M Begeer 84 j 10 m J M lai Al 9 d 4 1 M Brilbeg 8 m ONDEBTHOUWB 4 Juli C van Leenina 88 j e M Jaspers SS j Advertentiën GEVRAAGD 6 TIMMEBLIEDEN bü A vaD der LOO te Waddrngtrmn