Goudsche Courant, maandag 7 juli 1890

1800 Dinsdag 8 Juli 4265 GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad foor Gouda en Omstreken De Ipgending van advertentien l n geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De MUTUAL LeYensverzekering Maatscliappïj van ITew York OPGERICHT in 1843 RICH ARD A m CL RPY P resident Uit het JAARVERSLAG eindigende 31 DECEMBER 1889 Aantal polisien in omloop 182 310 met een TCTzekerd kapitaal van 1 414 874 834 80 waarran allean in 1889 zün nitgegeren 44 577 met een verzekerd kapitaal Tan 379 006 208 43 Ontrangsten 77 797 549 05 of vermeerd laat tejaar 12 257 717 75 Betalingen aan Polishondera 38 001 520 95 t 1 182 645 40 Waarborgfonds 341 003 330 05 s 7 7 936 15 Extra Reserve 24 143 121 10 4 292 962 03 Directie voor NEDBRLAiND en BELGIË 73 Rue de la R ence Bnuêel Generaal Agentaar voor NEDERLAND 747 Prinaengracht Anuterdam Vertegenwoordiger voor ZUID HOLLAND C P DOLK 89 Nieuwe Haven Rotterdam May s boorden manchetten en vcorhemdjes zij i eu terk perkamentacbtig papier verraardigd en met een weefstof overtrokkon dat bun wat het niterlgk aangaat verraaaende overeenkomst met linnenftoed geeft Ieder boord kan bgna eene geheele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een nieuw boord Mey boorden ovartrefiec echter de llnnenboorden door hunne bnigiaamheid Wnarroed tq aeh ora den hals zelfs londer deten ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrqven wat by te weinig of te veel gestreken boorden hat pval is teweeg brengen Verder ia het lichte gewicht van Moy s boordeu eene eigenschap dia aieh in het dragen ala voortreffelgk bewqat De knoopagateo a n i sterk dat hunne duurzaamheid by juiat uitgezochte halawqdte niets te wenschen overlaat Mey a boorden manchetten en voorhemdjet zqn wat passao n ritten aangaat éénig in hunne soort en zqn afgerien van hgine elegantie en gemak welke sjj ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zy koatan nauwelqka meer ala hel waachloon voor linnengoed Een dOSijn heerenboorden ia toereikend voor lO 1 ia weken Voor joagena die loo heel rindelqk aiet met hunne zaken plegen om t gaan b Hay s Fai ierllnnen fiftbrikaat buitengewooa aanbevelenawaanlig hetgeen ieder koiavroaw na het gebruik van een dozyn zal inzien Daar ÜDnengoad gewoonigk op de reia veel heeft uit te ataan n Bley a bOOrdan maOiSbetten en VOOrhemdJet voor alle raiagara na onwaai deerbaar nut Minder als ééa dozijn van een formaat en eene wqdta wordt niet verkocht Key s tabrikaat wordt in bqna elke atad in venchillende magazijnen welke door plakaten zijn bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkooppUataen an tgd tot tijd door middel au annonoen in eouranten aanitewezen Wanneer ds lezer deze roagazqnen niet kent zoo kan hg Moy s fabrikaat ook direct bg de Firma Mey fc Edlicb Versand Oescb ft Leipzig Plagwits besteUen die op verlangen gratis en porto vrii een rijk geillttstreerden prgs courant toezendt en het magazgn ter pkatse waar Mey S nbrlkaat ia verbqgbaar geateld aangeeft ITieuwe Echte Singer ITaaimacliiiies Vabrlkaat van de Singer Maatschappij te New York voor Familiegpebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen Hoo C snn en dientengevolge flinke doorgangaruimte onder den arm De Mald kan hooger opgelicht worden dan bg de gewone Knger Familie Naaimachiliea en is veel korter dan die van elke andere acfaui e naaimachine Het poeltje ia het eCBTondigSte hetwelk er bestaat De draad behoeft niet ingestoken te worden maar ia alleen onder een veertje door te halen Elk garen kan ala onderdraad gebruikt worden aangezien breken van den draad bgna onmogelijk ie De wryftlODten dor hoofddeelen kunnen zoo noodig bggedraaid worden Hierdoor wordt do machine groote duill zaiunbeid verleend en belangrgke reparatién zullen wel nooit noodig zgn Hot naaldbreken komt in het geheel niet voor wegens den ronden vorm van het spoelde Elke bewei is positief en zeker en niet eene ia van eene veer af hankelgk De ongehoord zacbte gang der machine is verkregen door toepaaaing van eene aa ter vervanging van de Itamraderen waardoor de beate garantie gegeven ia dat deze maohioea ook nog na jaren zaeht zullen loopen Eenig Depot te AMSTERDAM 6 KALVERSTRAAT 6 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 AFsiiJiTit mmi BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Waddinrveen maken bekend dat ingevolge machtiging vau QH Gedeputeerde Staten dezer provincie de PASSAGE voor Ry en Voertuigen over den Kerkweg nabjj de begraafplaats van af 7 tot en met 12 JULI a zal zijn s fg ealotesn terwijl de Dorpastraat tot nadere aankondiging niet anders mag bereden worden dan m i lichte voertuigen Waddinxveen 4 Juli 1890 Burgemeeater en Wethouders voornoemd De Secretarie Be Burgemeeiter Van DüRT KROON P RUPKE De ondergetekende bericht hiermede dat zg bet Veer van Oudshoorn op Leiden Gouda door wijlen haar Echtgenoot gedreven heeft overgedaan aan den Heer L SCH O ZJTES Haren vriendelüken dank betuigende voor het vertrouwen haren Echtgenoot zoo ruimschouta geachonken beveelt zjj diena opvolger in ieders gnnat aan Wed P G VAN DBB TAK Oudthoorn 28 Juni 90 Onder referte aan bovenstaande heeft de ondergeteekende de eer te berichten dat hg bovengenoemd Veer van OUDSHOORN op LEIDEN en GOUDA van a s M A A N D A O af voor zgne rekening heeft overgenomen I Hopende zich het vertrouwen datzgn voorganger zoo ruimachoota genoot waardig ta maken beveelt hg zich beleefd in ieders gnnst en recommandatie aan U£d Dw Dienaar L SCHOUTEN Oudthoorn 28 Juni 90 ÜAMTTUiÊIÜF nit de üsbriek van G C REYMWIT te ANTWUBPEy verkrggbaar bg M PEETERS Jz Wjjdstraat A 172 Qoawe C 13 Gouda OQdeo en Jongen mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr MüLLËR over Verstoorde Zenuw en GeslachtStelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvanest van 60 cent in postzegels toezending onder convert Bditard Bendt Brannschweig BS TRADIMARK van Gebrs 8i ËL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bg P OUDSHOORN Kleiweg en bg O H LAKËRVëLD Gouwe C 96 te Schoonlumen bg P FUN tas DRAAT AlbUuterdam bnde Wed J vn BOER Giesendam bjj Wed v d HEUVEL en Leerdam bj A vam WUE a Aeperen bj D VER JEU At en bg Wed F G VERDONK en J KOOLEN Oudthoorn bg M TOM Probeert s v p de SOÜCHON THEE No 3 k f 1 25 per kilo Gouda Snelperadruk van A BantCKAk k Zocy De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizaaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 Juli 1890 De heer B J IJwel de Schepper deed met pmatigen uitslag bet eind examen aan het Gymnasium te Deventer voor akte B Naar wij vernemen hebben zich voor den nieuven cursus ostt de Bgks hoogere burgerschool aangemeld 30 nieuwe leerlingen waaronder 6 meisjes voor enkele lessen Aan het Gymnasium zijn ingeschreven 9 jonge lieden waarvoor 2 voor hoogere klassen Gisteren heeft de Goudsohe Cricket en Footballclub Olympia te Rotterdam den returnmatch met de Botterdamsohe Cricket en Footballclub Rapiditaa gespeeld De uitslag was dat Rapiditm in twee innings evenveel punten maakte als Oli mpitt in eene inning aamelijk 26 punten Ns even doorgespeeld te hebben had Olpnpia de overwinning behaald met acht wicketa en vier punten Topscorer was voor Sapiditat 3 Aokerlin met zeven punten voor Olj mpia L J Sparnaay mot acht punten Het batten kon bij beide partijen vrg wat beter voor Olj mpia bowlden L j Spamanij en L van Soherpenaeel zeer goed vooral de eerste die van de ÏO wickets er 16 genomen heeft Aan de zijde van Sapi itas was het bowlen ook goed In bet fielden muntte Olympia boven Hnpidita uit Van de door den Ned Khijnspoorweg aansreboden gelegenheid om des Zondags voor vorrainderd tarief van Gouda naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 120 personen gebruik Het jongste nummer van het Tijdtchrift mn het Nederlandsche Gymnoitvikverbond meldt het Tolgendo Fe1üJlletoW ME SGIOONUOEDEIl Uit het Dagboek van eene Dame UU iet Duittck 1 Eindelijk zyn zij wegl Gelukkig I Zou het dikwijls gebeuren dat een meisje op den dag dat haar engagement er door gaat zulke smartel ke uren doorleeft Wat een ongelukkig denkbeeld van papa om dezen voor mij zoo hoogst pijnlijken dag met en groot feest te willen vieren Ik ben geheel op doodmoe van al die drukte en beweging om mij been van al die beleefdbeidsplicbten welke ik moest vervullen van al die felicitoties die ik in ontvangst moest nemen en beoutwoorden Ach die felicitaties I Zou er wel één enkele regelrecht uit het hart zijn gekomen was het niet veeleer een ijdele formaliteit die al die overdreven en hoogdravende woorden deed spreken En zou er ook niet een weinig ngd in het spel zijn geweest van de zijde myner jeugdige vriendinnen Want ik deed nu eenmaal een schitterende partij Kijk als je blieft een beetje vroolijker had papa tegen mij gezegd voordat de gasten verschenen een Nsar wij uit goode bron vernemen zal er eerlang een wetsontwerp tot regeling van heilgymnastische behandeling en massage door de Regeering aan de Wetgevende Macht worden aangeboden De betrokken 1 Minister moet zich reeds om advies tot sommige personen hebben gewend en schijnt niet afkeerig te rijn van het denkbeeld om naast het examen van andmeester ook dat voor heilgymnast in het leven te roepen In geneeskundige kringen moet dit voor I tol van den Minister veel bijval vinden Voorloopig logen wij over deze zaak geen verdere inlichtingen Het centraal bestuur van de ïriesche ijsbond heeft dnder aanbieding van twee ontwerpen aan de Provinciale Staten van Friesland per adres verzocht te willen vaststellen a eene provinciale verordening op het aanleggen onderhouden en gebruiken dor ijsbanen op de openbare vaarwaters in Friesland b eene provinciale instructie voor baanregers c te besluiten dat vanwege de provincie voor deearste maaal geheel of gedeeltelijk kosteloos aan degemeenten worden verstrekt de voorgeschrefen uniforme onderscheidingsteekenen reddingsmiddelen bakens planken hangbruggen palen borden en barlen met leuningen Gedeputeerde Staten zgn van oordeel dat de provinciale wetgever hier te veel zou troden op bet gebied der gemeente waartoe men alleen in de grootste noodzakelijkheid moet overgaan en dat genoemd bestuur er wel in is geslaagd eene regeling te organiseeren op papier maar niet bewezen heeft dat or voor den provincialen wetgever aanleiding bestaat om de taak van den plaatselijken over te nemen Zij wijzen er op dat het voor de eerste maal alleen voor de provinciale kanalen waarvoor 1000 baanvegers noodig zouden zyn ƒ 15 000 zou kosten Zy adviseercn tot ofwijzing van het verzoek q zzzzzizi zoo melancholiek gezicht past niet voor een gelukkige verloofde Do tranen schoten mij bij die woorden in de oogen iifV ben niet gelukkig papa zeide ik met moeite ulqzelf beheerschende om niet in luid weenen uit te barsten Omdat jg een gekkin ben riep papa toornig uit een beter man zoudt gij op de heele wereld te vergeefs zoeken en een betere partij ook niet Tracht dvn toch eindelijk eens te begrijpen dat uw geluk iii Henri s handen veilig is toevertrouwd en dat een heerlgke toekomst u wacht vrij wat beter als dat ik bad toegegeven aan uw verlangen en mgn toestemming b4d gegeven tot uw engagement met een lichtdnnig johgmensch dat niets doet dan schulden maken Ik antwoordde daarop geen woord Ik zou trouwens moeilijk uiting hebben kunnen geven aan de bitterheid die in mgn hart oprees O ja een schitterende party is Henri zeker menigeen zou hem mij bonijden maar is dan uiterlijke schijn en glans juist dat wat mij gelukkig kan maken Zullen onze karakters onze ideeën onze neigingen zoo overeenstemmen als dat behoort in een huwelyk Ik ken myn aanstaanden echtgenoot nog zoo weinig en als ik zijn ernstig onbewegelijk gelaat aanzie dat zoo zelden door een lachje wordt opgevroolijkt dan is het mg soms alsof ik bang voor hem word Hoe zal het wel zgn als ik hem naar zijn ver verwijderd landgoed gevolgd ben Hoe geheel verschillend van hem was die andere ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBI AD t welk des Maandags verschgnt De groothertog van Baden is gelyk men weet oom van Keizer Wilhelm Hoe de groothertog den keizer betitelt blijkt uit een schrijven dat hg dezer dagen tot den keizer richtte De groothertog bedankte den keizer voor de bevrediging door Z M uitgedrukt over de snelle uitvoering van een spoorwegplan en gebruikte daarvoor den volgenden aanhef Doorluchtigste Grootmachtigste Keizer en Koning Hoogstgeeerde Heer Neef Broeder en Neef Uwe Keizerlijke on Koninklgke Majesteit heeft bij allerhoogst deszelfs schrgven vau Uwe Allerhoogste bevrediging uitgedrukt over enz De groothertog eindigde met de verzekering der meest volkomen vereering en ware vriendschap van Uwer keizerlgke en komnklijko Majesteils trouwgenegen Neef Broeder en Oom Frederik De stad der Yankees breidde zich meer en meer uit en met die uitbreiding ontstond er toename vau verkeer dat langzamerhand gevaarlijk begon te wo Tn A T lleriei grootte en vorm ot verschillende doeleinden bestemd trams en oinibuZi bewegen zich door de straten en liefst met Yankee al te kras is Hij is zijn teenen bijna eeen oogenbUk meer zeker en het bestuur AerZi Zzorgd voor de veiligheid harer durgers en burgere ssM heeft nu een plan ontnorpen om hun een veil verkeer ta bezorgen ger Dat ontwerp beoogt het aanleggen van straten gelegen boven den gewonen verkemteg van i trams en omnibussen Zij zullen komen op de hof t 7 1 rf 7 = J an d t aat dadelijk de eerste verdieping van zgn woning zal kunnen bmnengaan na van den oorspronkelijkef verkeersweg langs een trap naar de nieuwe straat te zgn opgeklommen De eerste geprojecteerde straat op de eerste verdieping zal gebouwd worden want hier is m wiens naam papa raj verboden had uit te spreken mgn arme noef Rudolf de vriend uit mijne kinde jaren die op dezen dag bedrogen wordt in zijn zoetste op en teleurgesteld in zijn liefste verwachtingen Wat was die altgd vroolijk en prettig gehumeSd wat konden wg samen altgd goed overw ri Hij was geen goed echtgenoot voor mij zeide papa toen hg gehoord had dat wij elkander beminden Een ongefortuneerde luitenant en een eenigszins bedorven meisje passen niet goed voor elktón Rudolf had schulden en was een lichtzinnig mensoh wien hg zgne dochter nooit zou geven Lichtzinnig Het was juist de vroolgke zorgeloosheid die mg het meest in hem behaagde Henn s voortdurende ernst drukte mij ter n er En of oen arm officier nu al schulden had dat wa nu toch ook geen halamisdaad De heele wereld zeide immers papa was rijk kon hij dan met ter wille van het Henn scheen ten laatste mijn verdrietige stemming te bemerken die hij echter uit den aard der zaak aan andere oorzaken toeschreef Het was zeer attent van hem dat hii om de aandacht eenigszins vanmü af te leiden het teeken gaf dat het dansen kon be ginnen Natuurlijk werd ik meer dm ooit te vorea I 4 B if I iaiaiiMi TMiW afe