Goudsche Courant, dinsdag 8 juli 1890

f t sprake van het bouwen dan wel van het aanleggen eener straat uit deelen van 81 voet spanwijdta en 8 voet breedte het draagvermogen zal qn honderd pond op den vierkanten voet terwijl het niveau loo wordt gesteld dat onder de straat een hoogte blqft van 16 voet Zelfs is men er reeds op bedacht date straat te overdekken Men gaat zelfs nog verder en wil een station doodeenvoudig veertien voet doen ryzen zoodat de mensohen uit de nieuwe straat zander naar den oorspronkelijken weg te moeten afdalen in het station inllen kunnen komen Zoo lal men te New York voorde teenen der Yankees zorgen en zal men een huis bewonende dat aan zuliÉ een nieuwe overdekte straat staat zelfs bg den ergsten stortregen kurkdroog het spoorwegstationkunnen bereiken Die slimme Yankees Of z erechter de stad wel door zullen verfraaien is een andere vraag en mag do lezer zelf hiantwoorden edoch een Yankee vraagt niet Is let mooi hyTraagt slechts Is het practiseh en het antwoordop die vraag kan in dit geval niet anders dan bevestigend luiden Amtt Ct Onverdeelde aardsche vreugde valt niemand ten deel ook niet de vrouw van den president der Vereenigde Staten Over baar kleine verdrietelijkheden klaagt merrouw Harrisson op humoristische w jze Het meest beklaagt z zich dat z i zoo weinig vr is de eenige kamer welke de familie voor zich alleen kan in gebruik houden is een klein tochtig vertrek aan het eind van een lange gang Zoo vaak zich de president het haar knippen laat of zijn vrouw een nieuwe japon laat maken wordt het getrouw in de couranten meegedeeld mevrouw Harrison heeft voordat haar man tot president der Vereenigde Staten werd benoemd nooit geweten dat zij zoo goed zoo deugdzaam en zoo talentvol is de loftuieingen in de couranten zullen haar echter wel eindelijk overtuigd hebben van haar eigen voortreffelijkheid Het aantal brieven aan haar gericht is verbazend groot de inhoud dier brieven een merkwaardige bgdrage tct de geschiedenis der menschelijke dwaasheid Terwijl de verkiezingsstr d op het hevigst was vroeg haar een briefschrijfster of zij den echt als een verkeerde handeling beschouwde een tweede of zij het doelmatig vond dat de vrouwen het huwelijksaanzoek deden in plaats van de mannen Vaak vroeg men haar welke bloem zij het best vond als nationale bloem Dikwijls ontvangt zij bezoaken van dames die de vrouwelijke kleederdracbt willen hervormen en de matigheidsgenootschappen sturen haar pakken traktaatjes alsof zij de ongeoeesselijkste drinker was Over gebrek aan goeden raad heeft zij zich niet te beklagen eeo juffrouw verzocht haar toch niet eenvoudig Carrie te onderteekenen daar dit niet met haar rang in overeenstemming is eene andere geeft haar den raad om geen pouny kapsel te dragen een derde waarschuwde haar toch vooral niet wereldschgezind te worden Een poosje gele len had men in het Witte Huis last van mieren het regende middeltjes en aanwijzingen tot wering van de plaag waarbij de inzenders echter onderaan m de brieven het geschenk aanduiden dat hun aangenaam zou zijn wanneer het middel met gooden uitslag werd aangewend Veel verdriet verschaften haar de spotternijen op Harrisson s landreis omdat hij die in een rijtuig maakte waarvoor slechts één paard was gespannen gevraagd ik was immers de koningin van het feest I Een treurige koningin Tot na middernacht blevenonze gasten bij ons en thans thans is liet wederstil om mij heen gewordeu Ik was echter in een te opgewekte stemming om te kunnen slapen en namdaarom mijn toevlucht tot mijn eenige vertrouweling mijn dagboek Moeder lieve moeder ziet u uit den hoogen hemel neer op uw arm kind dat in de eenzaamtieid met hare gedachten bij u verwijlt Misschien rust uw lieve hand op ditzelfde oogenblik onzichtbaar op mijn hoofd vrede en zegen mij toeweuschend Dat ik aan u een voorbeeld moge nemen om mijn plicht getrouw en ten einde toe te vervullen waarom zqt f zoo vroeg van mij heengegaan Het was mij gisteren avond onmogelijk verder te schrijven mijne tranen vielen telkens en telkens weder op het papier eu wischte de regels die door mij geschreven werden uit Eindelijk overviel mij de slaap toen ik des morgens wakker werd lag ik met mijn hoofd op mijn schrijfbureau en kon in het begin mij volstrekt niet herinneren hoe ik daar gekomen was Ik voelde mij den heelen dag vermoeid en on pleizierig dat komt van dat dwaze dansen zeide i mijn broeder Hngo die bals en dergelijke festiviteiten verfoeide Mijn verloofde kwam des namiddags zich naar mijn gezondheid informeeren Hij zeide niets over mijn uiterlijk doch stelde mij een wandeling voor door het park om mij een weinig Te Trient is men over het nieuw aangelegde electrische licht niet bgzonder tevreden Verleden avond gingen alle lichten plotseling uit Er werd juist feest gevierd en een optocht met muziek trok door de volle straten zoodat de verrassing al heel ongelegen kwam ta meer daar het donkere maan was Gelukkig was de voorstelling in de opera afgeloopen anders waren stellig ongelukken gebeurd Na een tigdje ging het licht weer op Men vermoedt dat ecu gewezen grappenmaker bg gebrek aan beter deze flauwe aardigheid bedacht heeft Op Helgoland wordt een tongval van de Friesohe taal gesproken Het Onre Vader in het Helgolandsoh is voor een Nederlander niet onverstaanbaar Het luidt als volgt VVs haita dw derstu biste yne hymil Dyn name wird heilligt Dyn ryck to komme Dyn wille moet schoen opt yrtryck as yne hymil Ws deilix broejow ws jwd In verion ws ws sohylden as wy vejao ws schyldnirs In lied ws naet in vorsieking din frx ws vin it qwoed Uin dyn is il lyok de maoht in de heerlickheyt yn yewioheyt So moettet wese Niemand kan lang in Amerika reizen zonder op de naambordjes de zonderlingste beroepen op te merken Kuust oorenmakers neuzenrepareerders beenenrechtmakers preekenschrijvers gebedenmakers kinderenaannemers salade mengers lampenscfaoonmakers al deze beroepen leest men op zijn wandeling vermeld door koperen bordjes op den stijl van de deur of met groote letters op den voorgevel van het huis De kunst oor neus en wangen maker dagteekent van kort na den burgeroorlog De misvormde wonden van vele soldaten d den de geneeskundigen hunne vindingrijkheid in t werk stellen en het duurde niet lang of men his in de nieuwsbladen geadverteerd dat dokter Die eu die in staat was alle misvormingen door sabelhouw of geweerschot aangebracht mits niet van al te ergon aard te herstellen Menig oud soldaat wiens neus afgeschoten of door een sabel gekloofd was waren die advertentién welkom en men zegt dat in de eerste jaren na den oorlog een man met een wassen neus aan een groenen bril vastgemaakt zulk oen gewoon schouwspel was dat er nauwelijks notitie van genomen word Tegenwoordig ia de kunst van misvormingen te herstellen zoo vooruitgegaan dat iemand een nieuwe neus aangezet kan worden zonder dat men eenig onderscheid met een echten oeus bespeurt of men moet er al zeer scherp op turen Soldaten zgn niet de eenigen die naar de geziehtsrepareerders gaan wanneer zij misvormd zgn Magere vrouwen laten hare wangen kunstmatig opvullen en wie een hazenlip hebben laten soms de goheele lip wegsngden om er een vslsche voor in de plaats te nemen Oormakers houden zich aan hunne eigene specialiteit In Amerika worden dikwgls ooren verloren soms in den oorlog soms bij ongeluk eu soms ook bij gewone vechtpartijen want de Amerikaan houdt er bijzonder veel van zijne tegenpartij een duchtigen hap in t oor te geven zonder nog te spreken van het met een zakmes of een scheermes af te houwen Ooren worden ook dikwijls verloren door bevriezen De repareerder modelleert zijn oor in pleister naar den vorm van het overgeblevene dan maakt hij het van eene compositie van was gutta percha en oene te verfrisschen Ik nam dat aan en zoo gingen wij dan een uurtje wandelen aan den oever van de rivier terwijl Henri mij zijne plannen voor de toekomst mededeelde Mijn vader is tegen een lang engagement wij zullen alzoo over twee maamlen trouwen en vervolgens na een klein huwelijksreisje gemaakt te hebben naar Henri s landgoed gaan Ik toonde mij vrg onverschillig bij het hooren bespreken van al die plannen voor de toekomst en Henri dacht waarschijnlijk dat de gedachte mij angstig maakte om zoo spoedig reeds van mijne fismUie afscheid te moeten nemen ten einde in een nieuwen kring te gaan leven Daarom voegde hij er op vriendelijkeo toon bij dat zijne moeder die bij ons zou komen inwonen mij zeer gaarne zou bijstaan in mijn nieuwe taak en dat het steeds haar streven zou zijn bij mij de plaats van mijne eigen moeder in te nemen Ik keek hem met verbazenden blik aan bij die woorden Wat versta ik dat goed Uwe moeder zal in het vervolg onze huisgenooto zijn vroeg ik mijne grooto teleurstelling niet kunnende verbergen o Ja zeker lieve Marie klonk het rustige antwoord uit zijn mond Is je dat soms onaangenaam Ongetwqfeld was mij dat onaangenaam Eene schoonmoeder steeds bg zich in huis te hebben Niet te vergeefs had ik op dat punt de klachten mijner getrouwde vriendinnen aangehoord wien een dergelijk lot was te beurt gevallen en die nu dagelijks ja bijna ieder uur van den dag blootgesteld waren aan de hatelijkheden en verwijten van een oude min bijzondere soort van gom en plakt het met eene oplossing van caoutchouc aan het hoofd Zondagtbl Het is van algemeene bekendheid dat de vroeger zoo bloeiende handel van het Westland de laatste 10 a 12 jaren in een zeer kwqnenden toestand verkeerde Het was dan öok het doel der ten vorigen jare opgerichte Vereeniging If eiüand te beproeven hierin verbetering to brengen Eén van de middelen hiertoe door die vereeniging aangewend isi eene andere wijze van verkoop der producten dan tot hiertoe erd gevolgd De handel was tot nog toe vierledig te noemen n l consign tiehandel op de binnenmJurkt handel op voorkoop handel door ploegen en oynsignatiehandel op bet buitenland Wel leverde de consignatiebande op Engeland it 1189 tamelijk bevredigende resultaten op in vergelijking n l met de andere wijzen van verkoop doch de veilingen in datzelfde jaar door de vereeniging WetUand gehoudon gaven het bewijs dat dit de aangewezen weg was om eene aanmerkelijke verbetering in den treurigen toestand te brengen En de hoop op een blijvenden gunstigen uitslag is in dit I jaar tot nog toe niet beschaamd geworden Om de waarheid hiervan te laten uitkomen eu het verschil met ëe andere wgzeu van verkoop aan te toonen dienen de volgende gegevens Geveild zijn alleen nog maar kruisbesaen en aardappelen en wel te Honselersdijk Naaldwijk Watoringen Poeldijk on Monster van welke plaatsen Honselersdjjk de grootste hoeveelheden aardappelen op de veilingen brengt Voor kruisbesaen werd besteed iu voorkoop 4 t en 6 per H L van 58 kilo of nog geen 8 en 9 ct per kilo Op de veiling in den beginne 6 75 pef SO kilo s 13 ietper kilo Op zijn hoogst 8 per 50 kilo s 16 ct per kilo en in het laatst toen de grootste voorraad opgeruimd was 5 50 per 50 kilo 11 ct par kilo of per H L van 68 kilo respectievelijk flM f 9 30 en 6 40 Voor aardappelen hoomijes waa de marktprijs en wal de hoogste markt op 23 Juni per 36 kilo f 1 60 onzuiver waarvan af voor onkosten zoosls commissieloon verlies van mand enz f 0 30 du 1 30 zuiver geld Op do veiling per 30 kilo 1 30 zuiver of per 88 kilo 1 66 zuiver Op 30 Juni was de marktprijs hoom es l SO per 36 kilo onzuiver c ƒ 1 00 zuiver en op de veiling ƒ 1 10 zuiver per 30 kilo Met zulke sterk sprekende cijfers is commeoUw geheel overbodig Ken oog grootar verschil is er in de cijfers uit s Graveozande waar per Vi HL van 36 Ifilo geveild wordt Daar brachten da aardappelen iu consignatie verzonden op per 36 kilo ƒ 1 05 onzuiver waarvan de tuinders na aftrek der onkosten ƒ 0 7S zuiver geld overhielden en op de veiling 1 40 zuiver zoodat de veiling per 36 kilo aan voordeel gif van 65 cent Het is dao ook niet ta weerleggen dat door de veilingen eenige duizenden guldens maar in haadea der tuinders zijn gekomen dau anders het geval geweest zou zijo Met zulke uitkomsten voor oogen heeft bet hoofdbestuur der vereeniging Fall nd besloten aan alle tuinders le len en niet leden der vereeniging een circulaire te richten medo onderteakand door de of meer verbitterde oude vrouw Van hoavele droevige huiselijke tooneelen wisten zij ta verhalen hoe dikwijls werd de huiselijke vrede niet verstoord en wat eao pijnlijke positie nam da echtgenoot niet io tusschen die twee strijdende partijen Neen behalve een huwelijk zonder liefde zou mij ook dit nog te beurt vallen Het was mij onmogelijk mij daie nieuwe teleurstelling stilzwijgend te onderwerpen Ik verzamelde al den moed waarover ik ta beschikken had bij elkaïlr en Henri flink in de oogeo kijkend zei ik op beslisten toon Ik verzoek j avriendelijk een andere regeling ta maken B Waarom lief kind De toon waarop hij deze woorden uitsprak klonk zoo zacht en zelfs eenigszins medelijdend dat ik er bijna boos door werd het had er alles van of hy de tegenstand van een eigenzinnig kind ging bestrijdea Omdat de tegenwoordigheid van een derde persoon zelden het geluk van een huwelijk halpt bevorderen zeide ik zoo koel mogelijk ik had dezen zin onlangi in een Franschen roman gelezen en geloofde al iet zeer gowichtigs te hebben gezegd Ongelukkigerwijze misten mijne woorden alle uitwerking het had er veel van als moest hij een flauw glimlachje onderdrukken doch op zijn voorhoofd warden ernstige wolken zichtbaar en hij zeide hoogst kalm Het eluk van twee verstandige en taktvolle menschen zal niet verstoord worden door de tegenwoordigheid van een lieve oude vrouw zooals mijne moeder er eene is Wordt vervolgd burgemeesters der gemeenten s Gravenzande De Lier Monster Naaldwijk en Wateringen waarin het ten sterkste aandringt zich bg de vereeniging aan ta sluiten en de producten zooveel mogelijk op de veilingen van de hand te doen Wel is waar wordt alles wat van wege de vereeniging wordt verkocht door de beëedigde keurmeesters onderzocht doch hij dia zich niet met kwade praktijken inlaat behoeft dat onderzoek niet te schuwen terwijl de goede naam van het Westlandsche product er bij wint Vooral wijst het hoofdbestuur er op boe uadeelig het con signatiestelsel werkt daar door hot verzenden van ta groote hoeveelheden de markt overvoerd wordt en soms een groot gedeelte onverkocht blijft liggen en later voor een appel en ei weggaat Als voorbeeld hiervan wordt aangehaald dat een tuinder enkele jaren geleden 60 kinnen aardappelen op die wijze verzond naar Eotterdam en voor de geheele hoeveelheid dus niet per kinnetje ƒ 1 65 uitbetaald kreeg Wel is waar zijn niet alle kooplieden met de nieuwe wgze van verkoop ingenomen doch een groot gedeelte van hen wil gaarne de vereeniging steunen en sommigen gewagen er zelfs met groote ingenomenheid van Na eene te s Gravezande gehouden veiling waarbij de prijs gemiddeld 1 60 was bood een daar wonend koopman aan om 1000 kinnen a ƒ 2 te koopen wanneer men niet meer in consignatie zond Eindelijk waarschuwt het hoofdbestuur den tuinder tegen het nu reeds sluiten van contracten voor den verkoop van aalbessen Het is te voorzien dat de aalbessen duur zullen zijn daar alle bessensap tengevolge der gebeerscht hebbende influenza verbruikt is en de oogst in het buitenland door de insectenplaag enz mislukt is Met het oog op de gnnstige uitkomsten der kruisbessenveilingen raadt hot dus ieder tuinder dringend aan met den verkoop van dit product te 1 wachten tot daarvoor de veilingen zullen worden gehouden Het is voorzeker te hopen dat nog vele ja alle tuinders in het Westland aan die oproeping van het hoofdbestuur gehoor zullen geven Slechts door zich als één man tegen den genomen sleurgang te verzetten kan de zoolang en zoozeer gowenschte verbelering in den Westlandsohen handel tot stand komen In de Fragen des Tijdi levert dr W P Bugsob inspecteur van het staatstoezicht op krankzinnigen iets over onze krankzinnigengestichten De sohr schetst den gunstigen invloed die het veldwinnen der nieuwere denkbeelden op medisch eu hygiënisch gebied op de krankzinnigenverpleging heeft gehad Terwijl voorheen da ongelukkige zinneloozu in zoogenaamde dalhuizen vaak in achterbuurten gelegen werden opgeborgen waar zij nog voor v inige tientallen van jaren in kermistijden voor fooien werden tentoongesteld tot schande dezer eeuw waar zij in slecht ingerichte vochtige cellen werden opgesloten an waar dwangstoel en dwangbuis met tuohtknsapsroede vlijtig werden toegepssl daar ziet men thans meer en meer in de schoonste oorden van ons land sierlijke paviljoens te midden van hot vriendelijk groen verrgzen waar met behulp van al wat de wetenschap aanbiedt naar genezing der zielszieken wordt gestreefd en ook vaak genezing mits tijdig ingeroepen wordt verkregen Zoo kan het zgn en zoo is hel ook in enkele gestichten maar zoo is het niet overal De oude gestichten die in tal van steden bestaan zg n inrichtingen op oude leest geschoeid ten tijde der oprichting aan de destijds gestelde voorwaarden voldoeode maar thans verouderd Als eenmaal bestaande gestichten hebben zij echter recht van bestaan dank zÜ de velen verbeteringen door den vrijen wil van de besturen op deskundig advies en krachtens de wet van 27 April 1884 SlaaUbl No 96 aangebracht Eene andere vraag is het echter moet bij de halaas voortdurend zich uitbreidende behoefte aan plaatsruimte tot verpleging van krankzinnigen op den oudeu weg worden voortgegaan en moeten dus deze stadagestichten worden uitgebreid en vergroot of moet men den krankzinnigen de gelegenheid geven den weldadigen invloed der buitenlucht en van den veldarbeid te doen genieten ï at is thans een vraag van groot belang Tevens is het eene quaestio van urgentie nu in 6 provinciën maatregelen moeten worden getroffen ter voorziening in de behoefte aan de verpleging van het steeds stijgend aantal krankzinnigen in ons vaderland Het antwoord op deze vraag kan naar hot oordeel van dr R niet twijfelachtig zgn Tot de middelen die verbetering kunnen brengen in de fouten die onze krankzinnigengestichten aankleven behoort in de eerste plaats het scheppen van gelegenheden tot verpleging van patiënten ten plattenlande waar de noodige ruimte beschikbaar is en hun de zoo gewenschte afleiding en veldarbeid kan worden verschaft Uitvoerig zet de sshr uiteen dat het bezwaar der kosten tegen de buitengostichten aangevoerd onjuist is Versoheiden gestichten kunnen worden aangawezen waarvan de bouw buiten de kosten van aankoop van terreinen en de meubeleeriDg niet meer dan ƒ 1080 per bed bedraagt De kosten van het uieuwe gesticht te Meerenberg voor 480 patiënten blijven beneden de 400 000 die van het gesticht Veldwijk te Ermeloo zijn iets meer dan ƒ 1000 per bed en zoo men de hoogere klassen uitzondert blijft ook daar de prijs per bed beneden ƒ 1000 Dr S zelf heeft met zijn ambtgenoot ingevolge eene opdracht van Ged Staten van Groningen den bouwmeester der stichting Veldwijk den heer Wentink die door zijne studiën in deze richting en zijne talrijke bezoeken aan do voornaamste buitonlandsche gestichten daartoe de aangewezen man was eeu plan laten opmaken voor een gesticht van 243 armlastige patiënten De begrooting van dat plan dat nu bg Ged Staten van Groningen berust bedraagt ƒ 255 000 dus ƒ 1050 per bed Bij uitbreiding tot 477 patiënten zal de som ƒ 486 000 bedragen met inbegrip van gasfabriek bakkerij slagterg en afzonderlijke woning voor den geneesheerdirecteur Vergelijkt men deze kosten met die welke aan de uitbreiding der stadsgezichten zijn verbonden dan blijkt dat het verschil al zeer luttel is en nu wordt nog niets in rekening gebracht voor de inkomsten uit den veldarbeid voortvloeiende Wanneer deze goed wordt bestuurd kan hg voor het gesticht belangrijke voordeelen afwerpen Het financieel bezwaar kan hier dus niet gelden Maar zelfs al gold dit wel waarom zou om de kosten den armen krankzionigon onthouden moeten worden waarop zij recht hebben den geneeslijken alle middelen tot genezing den ongeneeslijken althans oenige rozen op hun doornig pad door het genot van de vrije lucht Terwijl men dus voortga do stadsgestiohten waar noodig voorloopig te handhaven voor de verpleging van de patiënten die de verpleging op het laud niet bepaald behoeven riohte men daarbuiten geneeskundige gestichteu op tot behandeling en verpleging vau degenen aan wie deze verpleging niet mag worden onthouden Weuschelijk is het voorts dat er verband besta tusschen de nieuwe buiteuen de oude sieedache gestichten opdat al naar behoefte evacuatie van het eene naar het andere gesticht kan plaats hebben en tevens dat daarbij de belangen van het psychiatrisch onderwijs niet uit het oog verloren worde door de uieuwe gestichten te plaatsen op eon punt hetwelk uit onze universiteitssteden gemakkelijk is te bereiken Wordt iu dezen zin beslist dan zullen daardoor zoowel de belangen der verpleegden als die van het onderwijs behoorlijk behartigd kunnen worden VERS Ij A O DEE VEREENIGING HULPBETOON aan eerlijke en vlijtige armoede over 1889 90 Bij het eiude van het 45ste genootschapsjaar van bovengenoemde vereeuiging wenschen Bestuurderessen naar jaarlijksche gewoonte aan contribuanten en belangstellenden eeu beknopt overzicht te geven van hare werkzaamheden over 1889 90 Bijzonder groot verschil met de verslagen van vorige jaren is er niet De slaat van ontvangst on uitgaven is bevredigend ofschoon er ten gevolge der vele zieken welko in de gezinnen voorkwamen vele extra bedeelingen noodig waren waardoor de kas wel eenigermate bedreigd werd De huisgezinnen die door Hulpbetoon ondersteund worden bleven onveranderd dezelfde Een gevoelig verlies leed de Vereeniging door het overlijden van Mejuffrouw M van Goor in wie zij een deelnemend medewerkend Lid mocht bezitten wiergemis thans wordt betreurd De ledige plaats wordt welwillend vervuld door Mejuffrouw Dijxhoorn die de op haar uitgebrachte beuoeming tot bestuurslid bereidvaardig aannam eu hare taak met lust en ijver aanvaard heeft De loterij van gemaakte kleedingstukken schonk ook dit jaar wederom een gunstigen uitslag waarover men zich zeer te verheugen had hierdoor in staat gesteld zijnde de naaivrouwen gedurende den afgeloopen winter voortduiend van werk te yoorzien Aan allen die een goed doel willen helpen steunen komt bij doze een vriendelijk verzoek voor bestelwerk Van nette aflevering in betrekkelijk korten tijd kan men zeker zijn Twee depots alhier één te IJsselmondo leveren weinig voordeel op de verkoop blijft te gering Aan de vaste naaisters werd aan naailoon uitbetaald ƒ 265 29 extra naaisters ƒ 66 4Ü uitreiken van kleedingstukken voor bijzondere bedeeling ƒ 94 37 aan eetwaren en brandstoffen ƒ 61 65 ondersteuning aan zieken ƒ 54 14 voor 5 meisjes dia op kosten der Vereeniging leerden naaien ƒ 48 Ontvangen voor verkocht en bestelwerk ƒ 635 66 Elf jongelieden allo behoorenda tot gezinnen aan de Vereeniging verbonden dia één jaar in dezelfde betrekking werkzaam waren werden verblijd door eene belooning bestaande in een gowenscht kloedingstuk Het getal contiibueerenda leden neemt helaas niet toe zoodat eene beleefde herinnering en aanbeveling geenszins overbodig kan geacht worden Het is zeker waar dat er steeds veel gevraagd wordt doch Hulpbetoon is eene bekende goede en nuttige zaak die zich met vrijmoedigheid durft blijven aanbevolen iu de gunst en belangstelling barer stadgenooten lotusschou hartelijk dank aan allen die do Vereeniging bovengenoemd ook dit jaar opnieuw welwillend hebben gesteund Het Bestuur A WEKNINK VAN Eavesteun Voorz G W DE JONG Secretareue Buitenlandsch Overzicht Alle Duitsche bladen bevatten ellenlange baschouwingen over de eerste zitting van den rgksdag nu deze zijn zomorvacaniie heeft aanvaard Naar gelang de verwachtiugen vau den nieuwen rijksdag oog of laag gespannen waren loopen de conclusion over de waarde en beteekenis van don volbrachten parlementairen arbeid uitoen In de Duitsoh vrgzinnige partij valt bittere teleurstelling op te merken over de houding van het centrum Terwijl men gehoopt had ook thans bij de katholieke partij steun te vinden om met vernieuwde kracht het ook na Bismarcks heengaan onverzwakta militairisme der regoering te bestrijden is het centrum met pak en zak naar het kartel overgeloopon Windthorst is nationaal liberaal geworden spotten de Duitachvrijzinnigen En het is waar dat de oude leider van het centrum bij de behandeling der nieuwe legerwotton redevoeringen heeft i ehouden die zoo uitstekend geschikt waren om den Duitschen Michel voor die gebate Fransohen beangst te maken dat geen kartelbroeder het hem had kunnen verbetereu Op de hulp van het centrum behoeft de linkerzijde dus voortaan niet meer te rekenen aan deze hoop ie wreed de bodem ingeslagen zoodat dan ook de irankf Ztg met het oog op de politiek der katholieke partg in het bcgiu dor zitting tot do slotsom komt De regeering zal van dezen rijksdag gelijke misschien nog betere diensten ontvangen dan van den origen had zij bij den laatsten acht te slaan op do kiezers om dezen in het kartelhumeur te houden zoo valt dit retardatievo toestel nu weg en zij kan haar eitchen naar believen opschroeven want wat bekommert hot haar of de anti kartelmoerderheid terugkeert of niet f Zij hoeft er belang bij zich de vijf jaren gedurende welke het centrum zich van den doorslag gevende positie verzekerd heeft naar alle kanten ten nutte te maken en te oordeelen naar het begin mag zij waarlijk op een rgken oogst rekenen De hoop het centrum in zijn oude positie als opposant naast de linkerzijde tooien moet men laten varen en met het feit rekening houden dat die partij ook verder er voor zorg dragen zal om den tegonwoordigou rijksdag het kaïakter te geren dat het angstproduct vau 1887 heeft gehad Na vijf jaren zullen dan de kiezers vooral die van het centrum aan het woord zijn en oordeelen Met het anti kartel zal het dan natuurlijk gedaan zijn nieuwe groepeeringen zijn onvermijdelijk eu zij zullen nl in die richting tot stand komen dat de nieuwe katholieke kartelpolitiek door het volk gevonnist wordt Tot dat oogenblik mag men alle hoop laten varen De Hamburger Nachrichten hot orgaan van Bismarck deelt mede dat deze de hem aangeboden candidatuur voor den Rijksdag te Kaiserlautem tot vervanging van Miquel niet aanneemt Eerst dan zoo luidt het zal Bismarck in den Rgksdag verschijnen wanneer de toestand van dien aard is geworden dat hij geeu gevaar loopt in oppositie te komen tegen de regeering zoodra dit vermeden kan worden zal Bismarck een candidatuur aannemen van de nationaalliberale partij met wier beginselen de gewezen Kanselier zich beter kan vereenigen dan met die der conservatieven t Is do vraag of deze voorstelling van Bismarck afkomstig is Zeer logisch lijkt ons de redeneering althans niet Wanneer Bismarck alleen komt wanneer hg t mot de Regoering eens is kan hij even goed te Friedrichsruh blgven Volgens de Hall Zeit zal Bismarck den Keizer vragen of er althans zoolang hü leeft geen standbeeld van hem mag worden opgericht Bismarck zou tevens zgn verlangen te kennen geven dat de Bis marckcomité s werdeu uitgenoodigd om hun toestemming te geven dat de ingekomen gelden werden bestemd voor een kerk ter nagedachtenis vau Keizer Wilhelm Het bericht is nog niet bevestigd Bij