Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1890

1800 1 4S66 Woensdag 9 JdII GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iniending van advertentiön kan geBCbieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave QOVBSGHE WATEMDINS mTSCHAFFU De Directie bericht HH geabonneerden dat de betaaldagcen der abonnementsgelden zijn van af I tot en met 7 en 9 JULI Voor betalingpen is het kantoor op 8 Juli gpesloten D C W VAN DER L4AR Dz Directeur 00 Ö 0 JCETOQ 0 0000 00 0 0 Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelyk aan voor de LEVERING tmi BOEK en STEEITDRÜKWEIlKEir PLAATSING VAN ADVERTENTIES 0000 0 Ër0 0 E r0 0 0 0 000 Gouda Snelpersdmk van A Bbimuiui fc Zoon onder pniotisoli lijkt ons het plan niet men kon liet geld wel beter besteden De ministerieele crisis in Spanje is geëindigd de leider der oonjervatieven de heer Canof as del Castillo is door de koningin regentes met de ssmenstalling TBn een ministerie belast De voorzitters van den Senaat en de Kamer maarschalk Concha en de heer Alonzo Martinez die eerst door de koningin werden geraadpleegd verklaarden ïich tegen een conservatief kabinet en rieden de koningin een liberaal ministerie te houden Denselfden raad gaf ook maarschalk Jovellar maar de heer Canovas die daarna ten hove werd ontboden betoogde uitvoerig dat de liberale partij sich toch niet lang meer zou kunnen handhaven Daarbij deed de conservatieve leider uitkomen dat de monarchie niet beter kan verdedigd worden dan door een oonaervatief kabinet I De bejaarde maarschalk Martinez Campos die iifeg steeds grooten invloed ten hove oefent steunda den heer Canovas zoodat de overwinnini der reactie verzekerd werd De liberalen die z ch voor het beschermend stelsel verklaarden en daardoor medewerkten tot den val van het miniaterie Sagaata zijn zeer teleurgesteld door de gevolgen van hun verzet maar zij troosten zich er mede dat nu de conservatieven weer aan de rogeenng komen deze ten minste in dit opzicht met ben zullen meegaan De militaire partij verheugt zich het meest over het aftreden van den heer Sagasta omdat daardoor de legerhervorming weer voor geruimen tijd op de lange baan wordt geschoven maar de financiers zyn alles behalve tevreden en de beurs ondervond daarvan terstond de nadeelige gevolgen Zeer teleurgesteld betoont zich ook da leider der gematigde republikeinen de heer Emilio Castelar De heer Castelar heeft steeds de liberale partij en de monarchie gesteund zoolang de regeering de liberale beginselen bleef volgen maar nu de reactie zegepraalt trekt Castelar zich uit het politieke leven terug Hot voornemen van den republikein is zich in bet buitenland te vestigen doch gelijk bij dezer dagen verklaarde betreurde hii dit tan zeerste omdat dan de onverzoenlqke republikeinen met Ruiz Zorilla aan het hoofd vrij spel krijgen Voor de monarchie is deze verandering in de leiding der wpublUfeinsche parlq die in Spanje nog steeds een aanmerkelijk aantal aanhangers heeft inderdaad gien voordeel Het voorstel der Engelsche regeering om het Ka merreglement oo te veranderen dat de behandeling Tan begonnen wetsontwerpen in de volgende zitting kan voortgezet worden stuit op verzet van den heer Gladstone In de commissie welke bezig is het voorstel te onderzoeken stelde Gladstone voor het plan te verwerpen aradat daiiirdoor de wetgeving eer vertraagd dan bespoedigd zou worden Heden zal de commissie bij stemming over het lot van het ontwerp beslissen Hoe het verder met de zaken zal gaan is niet beslist indien de wijziging van het reglement niet doorgaat zal de tiendenifet wel evenmin in behandeling komen ala de lersche landwet want er is geen tijd meer om beide ontwerpen geheel af te doen Afloop van Openbare VerkoopinKen van Onroerende Goederen VEILING 7 JULI Huis en Erf C 93 ƒ 2610 opgehouden PETROLËUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfust ƒ 8 15 Geïmporteerd fust ƒ 8 20 September October November en Decemberlevering ƒ 8 20 KEMViSGE lIMG De BUEGEMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Eotterdam op den 2den Juli 1890 zijn eiecntotr verklaard de Kohieren a van de belasting op het Personeel No 2 dienst Wijken E L 1890 91 g Patentrecht No 3 dien t Wijken E L 1890 91 Dat voormelde KOHlEEEN ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behaoren te worden in GOUDA den 7den Jnli 1890 De Burgemeester voornoemd VAN BEKGEN UZENDOOEN Bnrgerlfjke Stand Haastreoht REHOREN Headriil ouden H Stolwijk o J tan Eijl OVERLEDEN i i tin DulU M j VUst GEBOREN Oerrigji Btrtht ouden F k Wenk eo B ADVERTENTIÊN Op den 13 Juli a s hopen onze geliefde Ouders M DB MllNNIK EN C S PAASSE hxuSpe itS JARIG E ECHT VEREENIOINO te herdenken jwty i g wi£ g wyw w l Ondertrouwd I MAÜRITZ Leerur ud bet Oymnuiunt te Kampen IN G J A KOOBiS Gouda 7 Jnli 1890 Recïïtie Zondag 13 Juli 1890 Hunne dankbare Kinderen Ondergeteekende betuigt zjjn dank voor de deelneming by het overlgdeu zgner dierbare Ecbtgenoote nit zgne geboorteplaats ondervonden I E MONASCe Nijmegen 4 Jnli 1890 Terstond GEVRAAGD een net R C DIENSTMEISJE Toor het hoishonden en om mét kinderen om te gaao Brieven franco Poate restante Letter H Woerden Tegen 1 AUG een zindelgke GEVRAAGD Adres Wydstraat 173 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af loZilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gooden Heeren SS Eene ven de beste Inrichtingen van ons luj van Horloges Garantie van twee tot vyf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJK Prima Qualiteit ZANDAAROAPPELES 6 Cent per Pond puik Maltha AARDAPPELEN S Cent per Pond J GERRITSEN Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers del Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 galden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet hel lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bfl het Verlags Magazin te Leipzig Meumarkt S4 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Da nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzoodering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 AJconderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Juli 1890 Aan het natuurkundig examen aan s Bgks Veeartsenijschool Ie CUreoht namen 26 candidaten deel Met diploma werd o a uitgereikt aan de heeren J D van den Bergh van SehoonhoveD en G Bulk van Boskoop Naar w j vernemen zal door de beide R K Faroohièn alhier in het laatst dezer maand orden jian besteed de aanleg eener begraafplaats de bouw ener kapel doodgraverswoning toegangsbrug en verdere bqkomsade werken Heden morgen is een werkman op de drukkerij van de firma Edauw en Johannissen door het omvallen van een eorrigeenteen gewond geraakt De Staatsoommiaaie voor het arbeidsonderzoek heeft gisteren hare varfaooren in Xwsathe aangevangen Voor het leveren en stellen van eonige meubelen ten dienste der kostelooze sohool aan de Lepelatraat te s Hage gisteren aanbesteed was minste inschrgver da lieer H Jongeburger te Waddinxveen voor ƒ 2340 Mat de electrische tramrqtuigen werden Zaterdag II te s Hage proefritten gedaan van hot Plein naar Soheveningen en terug Het deelnemen aan die proefritten was voor het publiek zonder betaling opengesteld De rijtuigen lyn verdeeld in twee klassen Onder den wagen der ie klasse bevindt zich de electrische beweegkraoht De compartimenten z jn saar de eisohen van gemak en sierlpheid ingericht en de voor en achterbalkons FEVILLETOJM mi SGBOONMSEBI uu het Dagboek van eene Dame Uit het DuiUck Zg zal uw hart snel genoeg voor zich innemen en gü zult haar spoedig leeren waardeeren niet alleen omdat zg de moeder van uw echtgenoot is maar veel meer nog om haar zelfs wil Schoonmoeders zg n nooit lief tegen hare schoondochters riep ik luide uit ik zal haar nooit kunnen bevallen en bet haar nimmer naar haar genoegen kunnen maken Zij zal mg steeds als een kind behandelen en trachten u tegen mq in te nemen BijnB op hetzelfde oogenblik dat ik die woorden prak had ik er berouw van toen ik den indruk gewaar werd die zq op mijn verloofde maakten Hij zag mij aan met een soort van droevige bevreemding Toen echter zeide hg op zgn gewonen toon tot mjj Ik weet niet wien het gelukt ia u nu reeds een zoo ernstig vooroordeel tegen mgne moeder in te boezemen en ik hoop dat er slecht weinig tijd zal noodig zgn om u betere gedachten van haar ie geven Mgne dierbare moeder zal volstrekt niet bieden ruimte voor verscheidene passagiers die van deze plaats een aardig kql s hebben op de nieuwe Psrklaan met zqn aanleg in een schilderachtige omgeving Het traject Plein Knrhans werd zander oponthoud bij de halten in 15 minuten afgelegd Met 15 Juli zal de electrische tram voor het S ubliek worden opengesteld aanvankelijk met een ienst om de 20 of 30 minuten en voorloopig met 2 rijtuigen I Zooals aan velen bekend is genieten de slationsI en halte cheft op de Nedartandsche spoorwegen vooral op de kleins ststioiis waarover zeer weinig personeel kan warden beschikt slechts zeer weinig of in het geheel geen Zondagsrust Hunne positie wordt daardoor zeer bezwaard Vooral bij bovengenoemde betrekkingen is het zaak dat de geest niet onophoudelijk in spanning blijve De nadeelen daarvan behoeven eigenlijk geen toelichting Dit heeft de direotie d f Exploitatie maatschappij galaid tot kat ontwerpen van moo regeliag waardoor voor een deel althans het overigans zeer moeilijke vraagstuk betreffende de Zoodagsnut op de spoorwegen opgelost wordt Beeds zeer spoedig zal aan de chefi der kleinestations en die der halten des Zondags meermalen vrijaf worden gegeven Men mag op goede gronden verwachten dat maatregelen als deze gunstig op het personeel zullen werken U D In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft te Leeuwarden een vreeselijk ongeluk plaats gehad De schipper van een by de Sneekerkade liggend diep met klei geladen praamschip werd terwijl hij met zijne vrouw en zes kinderen in het vooronder te slapen lag omstreeks 1 uur in den nacht door zjjne ten gevolge van het stormweder wakker gewordSB vrouw gewekt daar zij meende dat er gevaar voor hot op geen enkele wijze hinderlijk tusschen ons treden zg zal u noch kinderachtig hehandelen noch u het leven onaangenaam maken Het harde vooroordeel dat nu eenmaal tegen schoonmoeders bestaat kan alleen daarom bij u hebben post gevat omdat gij haar nog volstrekt niet kent Gij beziet natuurlijk deze zaak van een heel ander standpunt als ik antwoordde ik gij weet en kunt niet weten wat het is Ik rie mijne moeder zooala van zelf spreekt aan met de oogon van een zoon die alles aan haar verschuldigd is wat hem het leven aangenaam maakt zeide Henri toen ik plotseling ophield zij schonk mü meer als het leven zü heeft mg onder moeite en zorgen opgevoed mg door haar voorbeeld en hare lessen bekwaam gemaakt tot den strqd voor het bestaan zij is mij ten allen tijde een getrouwe raadgeefster en vriendin geweest En thans nu ik op bet punt sta aan eigen haard oen nieuw leven te beginnen zou het mijn eerste werk zijn haar te verdrijven uit het huis dat haar lief geworden is thans zou ZÜ te veel zqn in een huis dat hare goede zorgen en hare nijvere handen hielpen vestigen en dat alles alleen ter wille van een ziekelijk beeld der fantasie dat met de werkelijkheid niets gemeen heeft Kan mq ne lieve Marie dat inderdaad wenschen P Ik wist daarop niets te zeggen eigenlqk had hij volkomen gelqk en dat hinderde mg Evenzoo hinderde het mij ook dat hij in staat was mij dit op zoo kalmen toon te zeggen hoe dikwijls hadden ADVEBTSNTIEN worden geplMtit van 1 5 regels it 50 Centen iedere r g I meer 10 Centen GBOOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIBBLAO t welk des Maandags verschgnt scheepje was De man begaf zich naar boven met het doel de praam naar de ovensy de te duwen waar men meer beveiligd tegen den wind zou qn Terwijl hij hiermede bezig was en zijne vrouw met twee kinderen mede boven was gekomen zonk het vaartuig in de diepte weg Op het angstgeschrei waren inmiddels twee in de buurt liggende schippers te hulp gekomen doch zü machten er slechts in slagen den vader een jongen en een meisje te redden en moesten de moeder met twee der kinderen waaronder een zuigeling van 10 maanden op eens zien verdwijnen Alle verdere middelen tot redding bleven door het stormweder vruchteloos Twee andere kinderen die in het schip waren gebleven verdronken mede waarschijnlijk nog slapende In den loop van den dag werd het schip bovengabracht Ben der verdronken kinderen kwam namiddags bq het nabq gelegen dorp Huizum aandrijven In zijn onlangs versohenen werk Het conflict tussohen Socrates en zijn volk heldert prof Van Dijk te aroaingan de algameent gehe a hthei d aan goedkoopa en overgenomen meeninkjes op met een geestig te pas brongen vac eenige teekenachtige uitdrukkingen onzer taal Hg zegt Welke taedere uitdrukkingen bezigt zij voor dingen die toch eigenlijk tot het gebied des geestes behooreo wij koesteren denkbeelden wg hangen ei kleven meeningen aan wij omhelzen gevoelens zelfs komt het voor dat wjj ons bij een denkbeeld neerleggen Vooral in het laatste geval behoeft znlk een denkbeeld niet bang te zgn dat het in den eersten tgd in lijn rust zal gestoord warden In hel jBorsenblad van den Duitschen boekhandel komt het bericht voor dat op 26 Juni te Brussel afgevaardigden te zamen zijn gekomen van de Duitsche Oostenrijksche en Belgische posterijen ten einde een plan te vormen tot eene internationale Budolf en ik daarentegen niet woorden met elkander gehad I De verzoening die daarop steeds volgde was dan altqd zoo recht hartehjk geweest vooral daar Budolf altqd toegaf dat ik volkomen gelq k had gehad Zoo op mg n plaats geset te warden als op dit oogenblik door Henri was mij hg hem nog nooit gebeurd Het punt dat tot onzen eersten twist aanleiding had gegeven werd tusschen ons nooit meer aangeroerd Henri hield het voor een uitgemaakte zaak dat tijne moeder bq ons zou komen inwonen Mijne vriendinnen beklaagden mq diep ik trachtte mq aan te stellen alsof het mij volkomen onverschillig was Dit stond vast ik zou mij door mijne schoonmoeder niet laten tyranniseeren zü zou ondervinden dat ik ook een eigen wil had Voor het ovenge moest zü een energieke vrouw zqn te oordeelen naar allea wat Henri van haar vertelde Zq had bqna tien jaar achtereen haar landgoed en bezittingen alleen beheerd en aan alle ondergeschikten zoo n eerbied weten af te dwingen dat niemand hunner ooit hare bevelen durfde te trotseeren Eenige jaren geleden had zg het beheer op haar eenigcn zoon overgedragen doch als het noodig was nam zq met dezelfde kracht van vroeger weder de tengels ter hand en wist hem met raad en daad te ondenteunen Ik stel mq haar voor als eene van die ongezellig uitziende oude burchtvrouwen die wg op honderdjarig familieportretten rien groot en somber mef