Goudsche Courant, donderdag 10 juli 1890

Donderdag 10 Juli 1890 N 42m GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DeJnBSiadlng van advertentiön kan gesoliieden tot öön uur des namiddags van den dag der uitgave BOLDOOT s AU DE COLOGNE IS BÜZONDEH VmmSSCHEIim Eik stukje is gestempeld J € BOLPOOT iHlBi lEnEiligillllBillB Lange Tiendeweg GOUDA beTelen zich beleefdelgk aan TOor de LEVERING van BOEE EN STEENDEÏÏEWEEKEir l PLAATSli G VAN ADVËRTENTIËN lÜIHHlllllll Oonda Snelpersdmk Tin A Bbhiiuiam Ie Zoom Wy zullen dat later el hooron Dat do meerderheid dor Kamer niot ran do riohtiog an het nieuwe Kabinet is maakt geen boziraar men heeft na het algemeen stemrecht en daarmee zal het nog gemakkelykor vallen dan vroeger de Kamera te maken naar het Ministerie Mitsohien hebben de Spanjaarden zichzelf dat kunstje geleerd omdat zy andirs minstens elke maand een minister crisis hadden en dat zou wel wat druk zgn Het nieuwe Kabinet is aldus samengesteld Canovas president vnn den Ministerraad Silvela Binnenlandsche Zaken Villaverde Justitie Cosgayon Financiën Isasa Openbare Werken generaal Azdarraga Oorlog generaal Beranger Marine Fabre Koloniën hortog van Tetuan Buitenlandsche Zaken De Ministers hebben den gebruikelgken eed afgelegd Het ministerie heeft dadelijk na zgn optreden aan de gouverneurs in de provinciën een telegram gezonden om hun te doen weten dat zij elke manifestatie en elke vergadering hebben toe te laten mits de orde op de openbare straat er niet door verstoord of bedreigd wonlt Ook moet er volledige vryheid aan de drukpers worden gelaten doch onder voorbehoud dat de rol die de koninginregenles gedurende de ministerieele crisis vervuld heeft geen voorwerp van discussie zij In het programma dat het Kabinet in zijn eersten ministerraad heeft opgesteld wordt onder anderen gezegd dat de aanwezigheid van den hertog van Tetuan O Donnell y Abreu en van den admiraal Beranger den een minister van buitenlau3sche zaken den ander van manne getuigenis goeft van de vrijzinnige en verzoenende voornemens der regeering Beide ministers behoorden namelqk vroeger tot de dynastische linkerzijde Maar het Kabinet is van oordeel dat het oogenblik gekomen is om halt te houden op den sedert eenige jaren gevolgden weg Wat het recht van vereeniging en vergadering betreft zoo zal de rageeriog alles dulden in zoover er geen aanval godaan wordt op s lands instellingon Dezelfde regel geldt ten aanzien der drukpers PËTROLEUN NOTfiËRlNGËN van de Makelaars CantzUar Sehalkwüki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfiiat ƒ 8 10 Geïmporteerd fust 8 15 September October November en Decemberlevering ƒ 8 20 uargerlljke Stand GEBOREN 4 ItM Jseobu sideri F Schuiriilg en J M Dont Mint oadiri T J Dukau en I Beraan 5 Fnnk Jobinnet Lwndert ondcri J P vno Hriuen TU UniDgin n E d eger 8 Frnliirik Uourd nitn W dt Baxter en E C te Wirle Ckniliiu Msru ouden J B Braikoun en W J Hunuen Herntfnu Uubertns oudtra A LtgtTtahtig n A E Hn der Wolf 7 Laiabertns JoMphos Mickirl oodori J Hoidqek en U M Pctter 8 Lkrutuan Anioniw onden t H Bngk tn 1 it Jong OVERLEDEN 7 J li 1 Zwwl 85 j a Siuikeri Ked u dtr K mp 87 j 8 G h F j e wed J F Tin de Pooonit 71 j GETRODttD 8 Jnli kg volmichl D A f n Trollen barg en G K in der Laar ADVERTENTIÊN Getrouwd bfl Tolmacht D A TAN TR0T8BNBUEQ Q K TAH DCB LAAR Johanned urg Tr nBT8al jg j jj jgg j Oouda De Beer en MeTronw D A tah TBOTSENBORG betnigen bg deze hannen biurtel ken dank roor de vele bewgzen vsn belangstelling bg ban Hnwelgk onderronden Mevronw de Wed tam TR0T8ENBURG TAH DEK Goss betaigt ook namens hare Kinderen en Bebnwdkinderen haren dank Toor de bevrgzen Tan belangstelling onderTonden bg het Hawelgk Tan baren Zoon D A TAN TR0T8BNBÜRG met Mejuf ronw G K AN DEB LAAR Gouda 8 JnU 1890 De Heer en Mevronw D C W tan DXB LAAR betuigen bg deze hnnnen harteIgken dank Toor de bewgzen Tan belangstelling bij het Hawelgk hunner Zuster ondervonden Met Augustus WORDT GEVRAAGD eene nette Dienstlsode een burgerpot goed kunnende kooken strgken en werken Zich persoonlgk of schriftelgk te TerToegen ter Boekhandel Tan Wed A QDANT alhier OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 15 JULI 1890 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K 255 aan de Peperstraat Tan mSELENenHUmAD BEDDEN en BEDDENGOED eene groote party KLEEDEREN een BILJART met toebehooren eene partg BEIIANGSËLPAPIER eenige rerbeurd Terklaarde GOEDEREN enz Daags te voren op de gewone uren te zien Verdere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Bad Broeken en HANDDOEKEN A V OS Az Eleiweg E 73 en 3 Doct SALFs BAARD TIKCTUUR ö 1 geeft de natnorlgke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af i ƒ l m per flacon Verk baar bg J H 6 HtJINCK F Hz Öpogstraat te Gouda j o Juabo Foetspomade is dQ bMte en goedkoopste der wereld Alom Terkrggbaar in dooz i 5 7 en 12 Cents Chemische Fabriek Zevenaar E Openlare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan Van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAG 21 JULI 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Harhonie aan de Markt van No I Een goed onderhouden op drukken stand gelegen WOONHUIS en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 12 Terstond te aanvaarden No 2 Een enkele jaren gelden gebouwd ruim ingericht WINKELHUIS WOONHUIS BROODBAKKERIJ BERGPLAATS OPEN PLAATS en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No Ui met een uitgang in de Vrouwesteeg Te aanvaarden 15 Augustus a s No 3 en 4 Twee PAKHUIZEN en ERVEN in een gang aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk D No 68 en 68a Verhuurd voor ƒ 50 en 35 per jaar No 5 Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Oouda Wgk M No 127 Verhaald bg de week toot 0 90 En No 6 Een HUIS en BRF in de Oenzeostraat te Gouda Wgk L No 68 Verhaard bg de week Toor 1 De ter verkoop aangekondigde Zee jBui en en JBrven aan den Turf sing te Oouda worden niet geeeUd ala fnde uit de hand verkocht De perceelen zgn te bezichtigen de drie laatste werkdagen TÓór den dag der Verkooping des morgens Tan 9 tot 5 uren en op dien dag des morgens Tan 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Toomoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda EEP z De aitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Juli 1890 De ingezatenen Tan Gouda en omstreken zullen zeker met genoegen vernemen dat Zaterdag 12 Juli a des avonds ten 11 46 ure een extra trein lydt fvsn s Hage naar Gouda na afloop der voorstelling in at circus CarriS waarby de gunstige bepaling is gemaakt dat van af den trein die4 06 uit Gouda naar s Hage vertrekt de goedkoope retourbiljetten verkrijgbaar zijn die Zondags naar den Haag worden uitgegeven alzoo eerste klasse 1 60 tweede klasse f 1 30 derde klasse 0 80 VoorU zijn op den extra trein ook gewone en retourbiljetten geldig Nu Carré met de a at kermis Gouda niet bezoekt zal van deze gelegenheid om een voorstelling in zqn circus bij te wonen zeker door vele stadgenooten gebruik gemaakt warden Da prachtige paar dendressuur de scboone manner tableaux de grappige clowns eni van maken een avond bq Carro werkelijk genotvol terwijl zg die er de voorkeur aan geven oen prachtig concert in het Kurhaus te Schevenicgen by te wonen thans eene goede gelegenheid hebben dit tot het einde toe bij te wonen wat gewoonlijk niet het geval kan zgn wU men s avonds in Gouda terug zjjn Ken detachement der dd Schutterij zal deelnemen aan het ooncoura op t 7 28 en 29 Juli te Nijmegen te houden ter gelegenheid van de 6da jaarlpsche algemeeoe vergadering van den Nederlandschen Schutterjjkaderbond en wel aan het Salvovuur op 200 Meter knielende en het individueel juistheidsvuur op 200 Meter cirkelschijf Heden middag werd ten Baadhuize deur Gemeente aanbesteed het bouwen van eene woning voor den FEVILLETON UIJNE SCEOONUOEDSfi uit het Dagboek van eene Dame Uit Ut Ihüitch 8 De grootste hypotheek die óp mgn goed rust voegde mijn vader daaraan toe was in handen van mgn ouden vriend Eberhard von Waldau Hg had mg een som voorgeschoten waarvan ik wist dat ik die misschien nooit zou kunnen terug betalen hij maakte het mg dan ook volstrekt niet lastig Bg zg n vroegtijdigen dood ging deze schuld op zijne er enamen over zgn vrouw en zoon en toen ik op zeker oogenblik meende een gedeelte daarvan te kunnen afdoen verloor ik plotseling een aanzienlijk bedrag door hot failliat gaan van een bankiershais in L Om het met hem op de eene of andere wg ze eens te worden noodigdu ik Henri eenige maanden geleden uit bg mij te komen ten einde zoo mogelgk zelf eigenaar van mgn hoia en landerijen te worden Hij kwam en de uitstag van zgn bezoek was geheel anders en naar mgne meening veel beter dan ik verwacht had Hij zag u eu vatte een vurige liefde voor u op toen hg uw en mijn jawoord had concierge van het Gymnasium Ingekomen waren 8 biljetten en wel van L van Blokland voor ƒ 2487 J de Jong Wz voor ƒ 2469 A Burghout voor ƒ 2387 A Zwanenburg voor ƒ 2339 W de Jong Wz voor 2330 C P W Deasing voor ƒ 2290 P Vermeer voor ƒ 2283 en D Amesz allen te Gouda voor ƒ 2184 De Weerbaarheidavereeniging Burgerplicht alhier is uitgenoodigd deel te nemen aan drn in Augustus te Antwerpen te houden schietwedstrgd Oisteren hebben in de verschillende provinciea de periodieke verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats gehad De uitslag is als volgt Zuid Holland Herkozen de heeren Hendrik Muller Szn met 47 tegen 26 stammen op den vioeadmiraal Geerling mr S A Veningh Meinest met 47 stemmen tegen 26 op den heer L G C van der Kun mr J van Gennep met 45 stemmen legen 27 op den heer C van 4w Xhidermeulen mr B M Tlielender Hein met 48 stemmen tegen 24 op den minister mr SI baron Maokay Noord Brabant Herkozen de heeren mr J B Hengst en mr J G de Brugn Gelderland Herkozen de heeren baron Van Pallandt van Waardenburg eu Neergnen met 43 en F X J barou Van Nispen tot Pannerden te Zutfen met 33 stemmen Noord Holland Herkozen de heoren jhr mr D van Akerlaken mr G van Tienhoveu en J Prins rospeotievelgk met 42 56 en 54 stemmen van de 56 64 en 66 stemmen Friesland Herkozen mr W J van Weideren baron Bengers met 28 van de 44 stemmen Overgsel Herkozen de heer A J Blgdeustein Drente Herkozen de heer mr A E J Ngsingh met 30 stemmen Limburg Herkozen de heer L H A Magnée ontvangen bracht hij mg het bewijs mijner schuld gequiteerd terag de zoon meende hg kou toch niet de schuldeischer van zijn vader zijn Mgn vader zweeg na dia woorden Onbeschrg felgk was de indruk dien deze op mij maakten Wij hadden dus zeer groote verplichting aan dien man en mgn hand was de prgs voor 2gne edelmoedige handelwgzel Ik wist niet recht of ik hem bewonderen moest dan wel mijzelf diep beschaamd gevoelen mgn vader riep mg uit dien inwendigen atrgd door te zeggen Is u het offer te groot Marie dat gij ons mg en uw broeder daarvoor brengt zoo herinner u dat het niet Henri was die dat vorderde Hg ging uit ware liefde er toe over aan de docltter van een geruïneerd man zijn hand aan te bieden en zgn edel karakter zal hem zich waardig doen gedragen ook dan als gg uit onverklaarbare antipathie tegen hem uw toestemming tot het huwelijk terug neemt Ik liet toen alle bezwaren rusten ik kustte mgns vadera hand en vroeg hem mij vergiffenis te schenken ik zou zijn gehoorzame dochter zgn en trachten Henri te leeren beminnen In opgewonden toestand keerde ik naar mijne kamer terug Om die reden alzoo waa het dat mgn vader blijkbaar zoo verheugd was toen hij mij Henri s aanzoek overbracht I Ik had terloops er wel met een enkel woord van gehoord dat mijn vader door het faillissement van een handelshuis een aanzienlgk verlies had geleden dat de vrucht van vele jaren arbeids had doen te niet AD VËBTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels ik 50 Centen tedere regel uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Utrecht Herkozen de heer mr E Melvil baron vai Lgnden In de gisteren gehouden vergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland heeft de heer Blussé namens Gedeputeerde Staten geantwoord op de interpellatie van den hoer Le Poole Spr verklaarde dat middelen zullen moeten worden aangewend tot beëindiging van den onhoudbaren toestand tengevolge der sluiting van de sluizeu van het ververschingkanaal te s Hage óf aanvulling der Delftsche keur ter koering van het onbeperkt ongebruikt laten der lozingsmiddelen óf wel aanvulling vau Dolflands leglemont tot regeling der rechten en verplichtingen van Delfland tot gebruik der kanaalwerken Wanneer bg eventueolo volharding Den Haag het eerste middel niet toepast zullen Gedeputeerde Staten het tweede middel voorstellen Tot buitengewoon hd van Gedeputeerde Staten is in plaats van den heer Begram benoemd mr J A Vaillant Tengevolge van de bevordering van de heeren Seyffardc en Hoose ooom in militairen dienst zullen eerlang verkiezingen voor de Tweede Kamer in de kiesdistricten Utrecht en Arnhem moeten plaats hebben De commissie voor de voorbereiding der legerwetten waarvan de heer Seyfltardt lid is heeft hare taak nog niet aangevangen maar zal hare werkzaamheden eerst na de opening van het nieuwe zittingjaar in September beginnen Uit Kotterdam wordt aan het Vtr Daghl gemeld Men zal zich herinneren dat er indertqd eene insohrgving werd geopend om aan de schutterij a wege de burgerg een eerebhjk aan te bieden uit erkentelgkheid voor de uitnemende diensten door dat corps bewezen tijdens de Keristakmg der scheepasjouwera alhier Vooral door de hoofden der handels gaan doch de droefheid over mijn gestoorde üefdeadroom met Budolf had gemaakt dat ik daarop weinig acht had geslagen Ik had steeds slechts aan mij zelf gedacht weinig vermoedende welke donkere wolken zioh over onshuis samen trokken Sn het was mij gegeven dievoorbg te doen trekken moest ik daarvoor terugschrikken of was het m jn plicht daarvoor dankbaarte zijnP Budolf is op zgn verzoek naar een ander nhiizosB overgeplaatst Dit is in alle opzichten het besta Hij kwam nog eens hier om fscheid van ons ta nemen Papa was beleefd maar zeer koel tegen hem Ik had hem gaarne eenige hartelg ke woorden tot afscheid toegesproken maar mgn plicht verbood mg dit ik we jWijk ik 4au mijn verloofde verschuldigd ben Hij w m i geluk met mgn aanstaande huwelgksvera ik lOnie gelukwensch klonk onnoemelijk bitter Nu begrijp ik bet waarom Papa zoo tegen een huwelgk met hem was Als onze eigen financiën in zoo n droevigen staat waren konden wg er natuurlijk niet aan denkeu ook nog voor anderen de schulden te betalen en Budolf moet er veel hebbeu zooals mij mijn oom de professor met een enkel woord mededeelde Mocht hg eenmaal gelukkig worden gelukkiger dan ik I Een laage pause En hoeveel ligt er 1 aiet tw if wifii c wsinng tifii gm iillijt tfmM