Goudsche Courant, donderdag 10 juli 1890

i 1890 mi f w JS 4368 VrUdag 11 JbII De heele en halve wljuflessehen waarin BOLÜOOT s Eau de Cologne verkocht wordt zyn steeds verifegeld met cachet J j oULIIUUlt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken iHlEi lEïlisilEilEilEil Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefdelyk aan voor de LEVERING van BOEZ EN STEEITDEÏÏEWEEKEir PLAATSING VAM ADVERTEMTIÊN Ilsr A LLB aOTj RJLT T1 Eil T De inzending van advertentidn kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der nitgave mssmsm door op dit oogenblik naar eenige misnoegde eerzuchtige generaals ontwerpers van frmiineiainmto t te luisteren en de conservatieren aan het hoofd d r regeering te roepen PËTROLËUM NOTEERIIVGËN van de Makelaars Caotzlaar SohalkwUki te Rotterdam De markt was heden vast Looo TankfuBt ƒ 8 10 Geïmporteerd fust ƒ 8 15 September Ootober November en Deoemberlevering ƒ 8 20 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 9 JULI JJouwmanswoniug F 46 en 8 h B a 84 e Weien Hooitand in Bloemendaal te Waddinxreen ƒ 19700 k J Voorend te Waddinxveeo 8 h 82 a 85 o Weiland aldaar ƒ 7790 k L Veifieer te Waddinxveeo Bouwmanswoning F 51 en 58 a 60 o Boomgaard en Werf aldaar ƒ 3050 kr W T Wildenburg te Gouda 3 h 79 a 81 o Weiland aldaar 8010 kr L Vergeer te Waddinxnen 2 h 93 a 40 c Wei en Hooilaudaldaar ƒ 4400 ki L de Jong Sr te Eeeuwyk 2 h 97 a 40 o Hooiland aldaar ƒ 4950 kr L de Jong Jr to Waddinxveen en 1 h 28 a 46 c Hooiland aldaar ƒ 3175 kr N Breedijk te Waddiniveen Kaotongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 9 Juli 1890 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Zonder verlof van den Burge neeater gelegenheid geven tot het houden van hazardspel op de openbare straat L v D te Amsterdam tot 3 of 3 dagen hechtenis Viascherqovertreding C v W te Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis M K te Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen bechtenis Als geleider van een hondenkar niet gaan naast dat voertuig J J te Bergschenhoek tot ƒ 2 of 1 dag hechtenis Het plegen van straatschenderij D J K en A J G te Gouda tot 2 of 2 dagen hechtenis Het verwekken van nachtelijk burengerucht J D t Moercapelte tot 3 of 2 dagen Openbare dronkenschap bg Ie herhaling gepleegd C J V d G te Gouda tot 15 of 3 dagen hechtenis H N te Gouda tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap V L S beide te Gouda J V d B te Zevenhuizen J E te Gouda M A T te Amsterdam M A te Gouda H M te s Gravenhage allen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis B V d N te Waddinxveen tot f 3 of 3 dagen hechtenis W B te Gouderak tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar by lijfsdwang ADVERTENTIfiN Voor de vele blaken van deekeming OBtvangen na het overladen van onze Zoster en BehawdzQster Mejofvroaw A P NOUB BISSE betuigen wg onzen welgemeenden dank A H HERMAN NopwtwsE F HERMAN Fz Eene fataoenlgke WEDUWE biedtzicb aanals WSBSS7SS of TOOt NAAIHÜIZEN Adres Bnrean dezer Coarant Xiatknobbela Hoomvlies HuideeU Wratten enz worden in 7 ii 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te ▼ eroorxaken ook zelfs niet op de gevoeligste boid Pr 8 per flacon met penseel 50 et Alléén echt by B SCHtJLTEN Cioiffenr Eiscb de handteekening van A r TOIJLL AAITEESTEDmG De BESTOBEN der beide B K Parochiën alhier zullen op den 29 JULUa 8t desroormiddags ten 11 nnr in het locaal der R K Leesvereeniging aan de Westhaven Aanbesteden De aanleg van een Begraafplaats de bouw eener Kapel Doodgraverswoning Toegangsbrug en bekomende werken De Bestekken met vier Teekeningen liggen ter inzage in genoemd locaal en zgn tegen betaling ad ƒ 3 verkrggbaar bg de Boekbandelaren H GOORISSEN en Wed A QUANT De aaawgzing in loco op den 26 Jalg a st des middags 12 oren Inlichtingen bg den Bouwkondige C F W DESSING Karnemelksloot NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP ZiiidhoUandscli Landbouwcrediet Parkstraat 97 s Oravenhtige Directeur J G D WATELBR Commissarissen Jhr Mr R A ELERCE E L Graaf van LIMBURG 8TIBUM Mr H N C Baron van TUYLL vak 8BR00SEEREEN Jhr H G VBESPYCE Verleent Credteten op solide en bUHfke voorwaarden Ontvangt gelden d deposito Inlichtingen te bekomen bg den Correspondent Toor Gouda en omstreken de Heer A VAK VEEN Wgdstraat Gouda w mmm j Con uear Cuüinier beveelt zich aan voor de LEVERING van Dejeuners Diners Soupers naar verkiezing met of zonder bglevering van Servies euz Gouds Snelpertdmk v n A Beixkman Zoon Tegen AUGUSTUS ofeerder wordt gevraagd een fatsoenlgk goed kunnende werken Adres Zeugstraat G 92 Wordt gevraagd tegen 1 AUGUSTUS eene fatsoenlgke DIENSTMEID die goed kan koken en werken liefst F G Zonder goede getnigen onnoodig zich aan te melden Adres Blanwstraat H II Zeer Uette G esteendrukte NAMAABTJSS worden GELEVERD door A BKIKKMIN en Zn FBIMA TAniOLIE UEDICME T0CEA7EB PORT k POUT en HOIGAABSGHE WUNEI tegen concnrreerende prgzen verkrggbaar bg Wed C van OIJE Eleiweg No 2 te GOUDA Fransche Stooniververij Chemische Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stoomen tkd van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstukken Gordgnen Behangsels Tafetkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prüzen Eenig Depot voor Gouda en omitreken bg de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Juli 1890 By den te s Hertogenbosch gehouden scMetwed trijd der Vereeniging van officieren der sckutlery in federlsnd is door onzen stadgenoot den heer van der Garden een f prijs behaald met 14 punten Nssr wij vernemen heeft ome stadgenoot de heer H van Wijngaarden te Berlqn bij den daar dezer dogen plaats hebbende sohietwedslrijd een der uitgeloofde eerebekon gewonnen benevens 2 medailles Bij gelegenheid van de herdenking van het 40 jarig bestaan van het instruotie bataiUon zal door de hoeren C A Engelbrecht Ie luitenant bij bet inttructiebataillon en L A H Anemaet Ie luitenant adjudant by het instruotis batolllon een Herianerings album worden usuDgesteld jraarin onder meer ook sullen worden opgenomen photo lithographische afdrukken van portretten van beeren opper hoofd en subalterne officieren die tenzij by het initruotie bataillon ala loodanig hebben gediend of hunne militaire loopbaan tot offioisr daarbij geheel of gedeeltelijk volbrachten Het Herinnerings album wordt niet in den handel gebracht maar zad voor inteekenaren tegen een uiterst billijken prqs verkrijgbaar worden getteld Op eene rondgezonden circulaire met inteekenlijst ontvingen de heeren reeds honderden portretten of toezeggingen daarvoor Deze circulaire wordt zooveel mogelijk aan alle haar bekende adressen gezonden onwillekeurig konden er echter belanghebbenden overgesUgen zijn wier sandaoht door deze mededeeling er op gevestigd wordt De toegezonden portretten aan den beer Engelbrecht warden na gemaakt gebruik teruggezonden of in de bibliotheek van hot iustructie FEVILLETOM ME SCIOONIEOBB vu hrt DaglMMk vaa eene Dame jm M Duitiek In plaats van de gevreesde burchtvrouw met den somberen blik de imponeerende houding en de stevige handen stond daar een klein elegant vrouwspersoontje een eenvoudig kleed van donkere zijde reikte ia breede plooien tot op hare voeten een smaakvol hoedje dekte haar prachtige haardos maar dat hmi toch onmogelijk mqne schoonmoeder zijn I Doch de wijze waarop mqn echtgenoot haar toesprak maakte alle vergissing onmogelijk Lieve beste mama Hij was met ééa sprong uit het rijtuig en omhelsde genoemde dame hartstochtelijk hg scheen voor een oogenblik mijne tegenwoordigheid geheel en al vergeten te hebben zoodat de predikant mij njn hand moest aanbieden om mij bij het uitstappen behulpzaam te zijn Het deed mq onaangenaam aan dat mijn man verzuimde mü eerst aan zijne moeder voor te stellen Deze zelf echter bracht hem zgn verzuim onder het bog bataillon gedeponeerd naarverkiszin van den inzender Als een merkwaardige bijzonderheid uit de vogelenwereld meldt men uit Deventer dat de heer Bontgen aldaar dezer dagen van een vreemdeling vier jonge uilen die nog niet geheel in de veeren zaten kocht en dat hij in de kooi die op de open plaats stond eenige ochtenden achtereen döode vogels vond zouder dat hij wist hoe die er in kwamen terwijl hij zelfs op een morgen een vink miite uit een aan den wand hangende kooi die hij in de kooi bij de uilen terugvond Des avonds werd nu de kooi met de uilen in een schuur geplaatst en de deur er van los gelaten Tegen de schemering zag de op post staande persoon dat een groote vogel met voeder in haar bek in de schuur vloog toen zij haar jongen niet meer op de plaats vond Nu wegrd de schuur gesloten en da vogel gevangen die bleek de moeder der uilen te zijn bq wie zij in de kooi geplaatst werd Hoeder en kinderen waren wie west hoeveel uren van elkander verwijderd geweest ij Onlangs werd berioht dat op het adres van een bierhandebiar die dispensatie aanvroeg voor een bediende oud 14 jaar om des Zondags ViSór kerktijd bier bü de clientèle te mogen rondbrengen door den minister van justitie gunstig was beschikt op grond dat de minister boodschappen doen niet onder arbeid rangschikte en dus het rondbrengen van bier in strijd met hetgeen do plaatselijke autoriteit van de zaak dacht mocht geschieden Het Sociaal W eekhlad meent dat het ministerieele bescheid niet geluid kan hebben zooals hier wordt aangegeven Vooreerst behoeft wel is waar de minister niet te schromen een adressant te wijzen op een duidelijke bepaling der wel maar niet waarschijnlijk is het dat hij in antwoord op een adres cou hebben te kennen gegeven wat bij onder arbeid rangschikt met andere woorden hoe hij een Laat mij los beste opgewonden jongen Mide zq ik moet toch mqne armen vrg hebben om mqne nieuwe dochter daarin te ontvangen Henri scheen zich op die woorden terstond bewust van zijn verzuim hij vloog naar mij tos en bood mij zijn arm aan om mq aan zq ne moeder voor te stellen Ik weet niet hoe ik die enkels schreden heb afgelegd ik weet alleen dit dat twee armen mij liefdevol omhelsden en dat een zachte stem zeide Ood zegene uw intrede in uwe nieuwe woning dierbaar kind en dat ik onwillekeurig mqne lippen op de kleine blanke hand drukte die ds mqne omvatte Slechts een kwartier geleden had ik mij vost voorgenomen m jn schoonmoeder niet de hand te kussen de verbazende verrassing echter om in plaats van de verwachte gestrenge meesteres deze zachte vriendelijke gedaante te ontmoeten had mq geheel in de war gebracht Toen ik mij eenige minuten later tot Henri wendde om met hem het huis binnen te gaan werd ik bepaald getroffen door de uitdrukking van zijn gelaat Zoo gelukkig zoo gelukzalig had ik hem zelfs op den dag van ons huwelqk niet gezien Voor de eerste maal sedert ik hem kende begon ik in te zion dat ook een zoo ernstig gezicht als het iqne een goeden prettigen indruk ksn maken Op de eerste drukke dagen na onze aankomst alhier zijn eenige weken van groote eentonige stilte gevolgd De feesten die wq aait onze onderhoorigen hebbüsn ADVBBTBNTIBN worden geplaatit van lr5 regels k 50 Centen iedere r al meer 10 Centen GROOTE LBTTE 8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt p wetsvoorschrift uitlegt zonder er met nadmk bjj te voegen dat hij dienaangaande geen verantwoordelijkheid kan op zich nemen aangezien de beslissing staat aan don rechter niet aan hem Doch afgezien daarvan is het kwalgk denktiii dat de minister van justitie zoo in het alf emeen zou hebben verklaard het doen van boodschappen niet te rangschikken onder arbeid Immers art 1 der wet zegt met zooveel woorden Onder arbeid verstaat deze wet alle werkzaamheden in of voor eenig bedrijf t Is waar dat daarvan zflc uiteezonderd de werkzaamheden buiten fabrieken en werkplaatsen in of voor het bedrijf or zoover tij ook buiten eenig bedryf in een huishouding plegen voor te komen en tot zulke werkzaamheden behoort zeker hot doen van boodschappen Maar waar is het ook dat die uitzondering alléfe geldt wanneer die werkzaamheden geschieden in of voor het bedrijf van hem bij wien degeen die ze verricht inwoont En uit het besproken adres bly kt duide lijk dat dit hier niet het geval was Of dan bet rondbrengen van bier door den veertienjarige op Zondag waarover het besproken adres loopt verboden is Neen dat is het niet Het is geoorloofd msar om een andere reden dan in het veronderstelde antwoord van den minister wordt vermeld Om deze reden namelijk dat de verbodsbepaling van art 7 der wet niet bett ft den Zondagsarbeid voor jongeren dan zestienjarigen in t algemeen maar enkel zoodanigen arbeid in fiibrieken en werk plaatsen Niet het wettelijk begrip van arbeid is hier beslissend maar de vraag of de arbeid wordt verricht in een fabriek of j een werkplaats Dsarom dus wordt het doen van boodschappen als er buiten geschiedende door bat verbod van Zondogsarbeid niet getroffen Het S W vermoedt dat in dien zin door den minister bescheid zal lyn gegeven en teekende het bovenstaande aan omdat de vrowere mededeeling lioht aanleiding geeft tot mUrerstaod gegeven zijn voorbq bezoeken aan naburige families hebben wq nog niet kunnen maken Henri heeft ten m volge van zijn lange afwezigheid op zijn landgoed zl veel te doen dat wq onmogelqk tqd kunnen vinden voor zulke tqdroovende visites Dat was voor mq iets geheel nieuws in mqn oudeilqk huis werd de plicht die op den eigenaar van een Uindgoed rustte niet loo ver gelrokken Wq gingen naar buiten rijden of het oogsttijd was of niet en al waren de paarden ook nor zoo noodig op het land Henri zou grootelijks va baasd zqn als ik hem met zoo iets aan boord kwam Ik vind zijn beginselen vrij overdreven Wat komt het er op san of hq een keertje meer of minder over het veld rqdtf Ik tit al dien tqd maorkalmpjes thuis en verveel mq verschrikkelijk Landbouwertje te spelen is nooit mijn liefhebberij geweesteigenlijk voel ik mij niet thuis op het Isnd en het was dan ook steeds mqn verlangen geweest om in de stad te trouwen doch Ik benqd mqne schoonmoeder die altgd bezigheden heeft zich nooit verveelt doch ook nooit vei moeidheid schijnt to kennen Zij ia zoo geheel aa al anders als ik mij had voorgesteld angst gevoel ik met voor haar althans niet in den zin die ik vroeger voor haar had opgevat Of wq echtw vrienden zullen worden wie kan dat zeggen Zij is niet de strenge onvriendelqke vrouw die ik mij had voorgesteld hare groote in weerwil na haar leeftqd nOg zoo heldere oogen kqken vriendelijk en vroolijk de wereld in haar stem klinkt noch ruw tr I ï jt 1