Goudsche Courant, zaterdag 12 juli 1890

mm De ZwitsersGhe Pillen van den Apotheker Rich Brandt tt 10 Juaa om PnHMMna praatlaMraBdn ten p al aa aaafcavoUB au oedliMy aannauia C nees en HidsailddeL MM Mvaa an kat VaMtok kar vraikanl MhalaUJk MmoM Mt frol Br T Frerlchf B iijn T Seanzonl WOraburg C Wltt Oopai li s i Zdekauer st PauniMrg Soederttftdt K n Lambl WaraeXu Forster BlmiInghaBi fr8f Ilr B Virehow Banun T OletJ MOnchan t ReelUD uipiig t T NOMbaum MOncMn Hertz Amatanlain ▼ Korezjmskl Krakau n Brandt Klausanburg b i storingen in de kinuaa tn lant Uat ma Mua vantsivlar da da looali kaoflfUa dals dnderbuiks organen katlaa traaraa tMlfMur MÏt ralt TOOrtkojBCB da 0BC it ld De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN kadai l kaMl krak MÜa MSSaat au DSTriSm ÜuTaadraApotbaku d Biaall wonUa om ban laakU aikla daai mawan aana lafeaomaa ra i Jn la TfrUaiM borra ttp varkanda Zoataa Blttarwatar Drannala Mannala aa Dta IwlUaneba niUn aa daa Apotbaku diehard omw wgnua om aan aaaku warklag daar Traavan f aan da labatr varkaada Zoataa Blttarwatar Diappala MaafMla aai On Blelt by den ankoAp te beaehermeB mt tatan Wlfeaaütkt praparalaa rrafa mu la da apotbakatt alaada naar de aUaea eellt mwltaerseke PlUeii van 4em Apatheber Slekar4 Bnwdt Pija par dooi nat t bralk aaa u lai Bwkearir tt op dat bat blarbowen affadrokta ailkat V r wuuHw MinuruxH Boor aa wel oaaeaennaa aandal m ket roo4 TeM e kaB teekeBlBC Bek4 Bra lir ofddepat W K va aatea KaUr te Bottel Witte knUa biTlada leb I dooije Botter i BINNENLAND GOUDA 11 Juli 1890 Door Ooratoren aan het Gymnasium zgn na gehouden examen berordord Uit de la naar ds 2e klasse A L Ërkelens F Erkelens H M E Leopold M Bosbergen Voorwaardel k O H Beekenkamp Niel berorderd 1 leerling Uit de Se naar de 8e Ij Bouthoom A D Cheriex C 8 van Dobben de Bruijn J H van der Meulen W H A J Brand van Siraaten Niet bevorderd 1 Uit de Se naar de 4e K F Sparnaaq en A G Wientjea Uit de 4e naar de 6e B Boers L C Kersbergen en voorw T M G Treussart run Bappard Uit de Be naat de 6e D K de Koning Munting L van Soherpenzeel L J Sparnaay en voorwaardeiyk A J Wartena Mej M Schim van der Loeff deed met gunstigen uitslag het eindexamen aan de hoogere buigemshool met Sjarigen cursus voor meisjes te Utrecht en verwierf alzoo het diploma Aan bet Gymnaiium te Doetichem is overgegaan van de 1 naar de t kl M J FunselieTan Gouda Zondag 13 Juli a s heeft op het exercitieterrein aan den Botterdsmschen dijk een onderlinge wedstr d plaats van de Ooudsche Cricket en Football club Olympia Heden werd onze gemeente bezocht tot het doen van de noodige inspecties door den generaal majimr den Beer Poortugal met zijn adjudant kommandant ia de Isto afdeeling ME SCSOONUOEBEIII Vit liet Dafboelc ran eene Dame Uit het DuiUeh In mgn oog was het verblgf op het land steeds en leventje voor zijn pleizier waar men zgn tgd doorbracht met naar het gezang der vogels te luisteren en naar de schoone natuur te zien in mgn onderlgk huis namen allerlei gezellige genoegens mgn tijd in bealag om iets anders bekommerde ik mg niet j hier daarentegen is werken en nog eens werken de hoofdzaak I De families met wie Henri mij heeft in kennis gebracht zgn allen dezelfde vreemde denkbeelden toegedaan Bijna ieder spreekt daar over niets dan over zaken die mg niets geen belangstelling afdwingen Daarbg is het mg opgevallen dat men veel gewicht schijnt te hechten aan de opinie van mgn echtgenoot overal roept men zgn raad in en vraagt men hoe hij er over denkt Meer dan eens hoorde ik de model inrichting van Hoegenstein roemen en ik was bijna op het pnnt geweest een weinig trotseh op mgn man te worden ware het niet dat een klein onaangenaam voorval juist voordat wij ADVBRTENTIËN inalleJ3inn n en BuUenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden doorhet AdvertentieBureau van A BBINKMAN en ZOON te Oouda PETnOLEUf N TRËRf V6ff N ran de Makelaars Cantzl ar SehalkwUk te Rotterdam De markt wa heden rast Loco Tankfust ƒ 8 10 Geïmporteerd fuat 8 1B Januari Februari Maart le ering 8 20 è 25 AttgustuslcTeriag 8 10 September October Noremberen December levering ƒ 8 20 MARKTBEBIGHTBN Gouda 10 Jali 1890 De Taste stemming van de Torige week ging heden Tooral Toor Tarwe in een bepaalde ryzing OTer AanToer klein Tarwe Zeeuwaohe ƒ 3 26 a 8 60 Mindere dito ƒ 7 80 ƒ 8 10 Polder ƒ 7 a ƒ 7 40 Afwekende 6 60 a ƒ 6 76 Kogge Zeeuwsche 6 ik 6 60 Polder B 2B ƒ 5 60 Boitenlandsche p 70 K 4 B0 l i n Gerst Chevalier 5 26 4 ƒ 6 60 Haver per Heet 4 a f 4 80 per 100 kUo ƒ 8 75 a 9 60 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 40 a ƒ 6 75 Buitenlandsoh 6 50 i f 5 60 Kanariezaad 6 76 a 7 60 Maia per 100 kilo Bonte Amerikaanscha 5 40 a 6 60 Cinquantine ƒ 6 25 a 6 60 Vette varkena tamelijke aanvoer handel gewoon 20 a 22 et per half kilo biggen vqor Engeland tamelijke aaniroer handel gewoon 18 a 20 et per half kilo magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 105 a 1 65 per week Vette schapen tamelijke aanvoer handel vlug ƒ 26 a 32 Weilammeren nagenoeg geen aanvoer Nuchtere kalveren tamelqke aanvoer handel vlag ƒ 7 a ƒ 14 Graskalveren handel vlug zeer min oort ƒ 20 a SO Fokkalveren ƒ 12 a 25 Kaas Aangevoerd 98 partgen handel vlag Iste qualiteit ƒ 28 a SI 2de qualiteit 25 a 27 Zwaardere S3 Boter tamelijke aanvoer handel vloA Qoeboter 1 30 i 1 4B Weiboter 1 a 1 15 BurKerlljke Stand GEBOREN 8 Juli Bendnk Conulu agdera 6 Bnwwer ei A Hogaadocn Apoloait Adntu ouden i Hooi euer m A A Utttag Mvtia Augut ond n I II Girknd an M Helkert elBüWD S JdH o Sckiedon ca S C u Ai J A BloB O W Koblbriggc BeeawUk eEBOaEN Adriina oidui K Ttranlea en M Slmtku Utntjt Mutuatje oaderi a Plomp en A Bla OVERLEDEN H Sliagrr 8 a U C van Dilkra 8 B J Hoogendflk 7 m ONDEBTROUWD T Braau ei vin Veniveeo Zerenhaiaen OEBOBEN Eliiabetb oadert A Marku en N Schoatan Camelu oaden C iia dia Sool en R Ofafvliat OTERtEDENi H J Vonk 10 j StoIwUk ONDEBTBOUWD J da Korte en G fan Dam Gooderak eiBORE Anna Bartaa oadin Ü Rvjkatit aa E oVMtÉDEN C van dar Hta S j ADVERTENTIÊN BoTaUen van een Zoon C P HABMBNS QOKDIWAAOIH Kralingen 10 Juli 1890 AUen die ieU te vorderen hebben rafi rerachTildigd zgn aan of stokken onder hnnne benuting hebben behoorende tot de nalatenschap van walen den Heer X OPBBBTVa MJJNLIXUFF AHeaxoon in leren Steen briekant gewoond hebbende te Nieuwerkerk ajd IJul en aldaar oTerleden den 3 Jnli 1890 worten yerzocht daarran vóór 25 Jnli 1890 opgave betaling of a rifte te doen ten kantore van den Notaria H OBOENENDAAL te Gouda Wordt GEVRAAGD een niet beneden de 16 jaar Adres Koite Tiendeweg D 77 Openl are Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C FOBTÜIJN DB006LBBVEB op MAANDAG 28 JULI 1890 des morgens te elf aren in bet Bdtel cdi Paaow aan de Markt van Achttien HUIZEN en ERVEN allen staande en liggehde te Oouda en bg de week verhaard en wel Een in de Lange Dwarsstraat Wgk B No U2 voor 2 Twee in het Klooster aan de Nieuwe Haven Wflk N Nrs 64 en 70 voor 1 25 en 0 85 Een aan de Varkenmnrkt Wgk M No 218 voor 1 45 Dr de Speldemakerssteeg Wgk G Nrs 52 72 en 78 voor 1 55 1 30 en 1 30 Een in bet Bloedpoortje aan den Vogelenzang Wgk M No 56 als Pakhuis verhuurd voor 0 30 Drie op het Weeserf aan den Groeneweg Wgk L Nrs 116 117 en 132 voor 0 75 0 75 en 1 Een in den Zak Wgk L No 274 voor UO Een aan de Vgvarstraat Wgk F No 115 voor 1 Een aan den Turfringel Wgk P No 71 voor 1 75 Een aan het Begnlierswatertje Wgk O No 213 voor 0 80 Een in de Eomgnsteeg Wgk K No 36 voor 1 En Twee in de Lazarassteeg Wgk O Nrs 555 en 556 voor 0 80 en 0 80 De perceelan n de 3 laatste wericdagen vMr den dag der veiling van des morgens 9 tot des namiddags 5 uren en op dien dag des morgens van 9 t 11 uren te bezichtigen Nadere inUchtingen geefl Notaris FOETöUN DBOOGLEEVEB vooigenoemd Zeer Hette Gesteendrukte worden GELEVERD door Aa BRIi KNAl en Zn OOnda Snelpertdmk v d A BaniKifAM k Zook Te Huur Qevraagd tegen AÜQÜSTDS of SEPTEMBER eeit HET WmEELHïïIS van niet te grooten omvang op goeden stand Franco brieven met opgau van hnarprgs n stand tür Boekhandel van U L C POOL te Alkmaar onder letter D Er wordt gevraagd met 1 AUG 1890 e n EINDEIIMEISJE Adres Mej SCHWEMMEB Crabethstraai Ten spoedigste GEVBAAGD een flmka DAGMEID EL E niet beneden de 16 jaar Adres in persoon Korte Tiendeweg D 80 Belangrijke KORTING op A Va os Aze Kleiweg E 73 en73V 1 Algemeeo erkend is het beste MONDWATER der wereld rOjarige roem 11 Monden TandziekteU cooala het loe worden der tanden tondpyn ontsteking zweren bloedend tsndrieesoh onungenams renk nit dan mond kalkTorming worden zekw Voorkomen en geneien door het lUgel ks gebndc van het eohte K K Uof Taidarta Dr POPP 8 nt 5 t in asnmerkeljk vergrootte fleMohen voor O cenU I ÏO en ƒ 1 75 hetwelk gelijkt jdi aangewend met Dr POtPH Tandpoeder of Tandpüta ateeda de tanden sond en ohoon houdt Dr POPP TandplosM heerMl Dr FOPP t Kniiden Zeep tegen elkn buidaitalag en voortreffelijk Toor baden Venas zeep en ZonDebloeffleii z f POPP S fiekrlstidllMerde en Tntncpantit filyeerinezeepen t n de fijnate Toilet nn gezondheidazeepen welk ook een verwonderlqken witten tint te weeg brenmu Jü De namaaksels ran An therlll llondWJH verwoesten de tanden binnen korten tyd wê JDr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en ParfumeriewiakA van Nederland N 4369 i aterdag n Juli GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIBN worden geplaatrt van 15 regels 4 50 Centen i ie meer 10 Centen G BOO TB LBTTIRB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien woeden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVBBTENTIKBLAD t welk des Maandags verschgnt De inaendlng van advertentien kan gMoUeden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave In de vorige maand werden door het kantongerecht te Schoonhoven verscheidene personen veroordeeld die hunne kinderen beueden deo leeftijd van twaalf jaar leen deden schillen voor elke overtreding werd een boete opgelegd van 60 cent subsidiair 1 dag hechtenis Aan de overigen worden toegangskaarten uitgereikt 4o Aanbevolen wordt bg de voordracht het gereedschap noodig tot het houden van korte aanteekeningen mede te brengen In plaats van wylen den heer W van Dorp is met groote meerderheid tot lid van den gemeenteraad te Berkenwoude gekozen rie heer M van Dorp Wz Blgkena de bijgevoegde tabel zal o s een voordracht worden gehouden door den heer C W Hoenkamp hoofd eoner openbare lagere school en teekenonderwijzer aan de Bgksnormaallessen te Utrecht op 9 Augustus te Gouda in de zaal der sociëteit gOns Genoegen aan de Boelekade De minister van biDnenlandsche zaken heeft overwegende dat het wenschelyk is maatregelen te nemen tot bevordering van het onderwijs in de eerste oefeningen van het handteekenen bepaald lo Tusschen 26 Juli en 10 Augustus zullen onder leiding van den direoteur der njksnormaalschool voor teekenonderw zsiS ter plaatse en ten t de op do bg deze beschikking behoorende tabel asngednid des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 uren voordrachten gehouden worden waarin het onderiaysenJ pvmoneeldsr lagere scholen wenken zal ontvangen aangaande het elementaire teekenonderwys en gelegenheid zal hebben inlichtingen daaromtrent te bekomen 2o Hoofden van scholen onderwijzers en onderwgzeressen zoowel by openbare als bgzondere scholen kannen kosteloos deze voordrachten bywonen voor zoover de plaatsruimte invtde daarvoor bestemde lokalen zulks toelaat 3o Zg melden zich te dien einde V idr 20 Juli schriftelijk bg gewonen brief aan bij de schoolopzieners in het district waarin de plaats gelegen is waar de voordracht zal gehouden worden en in welks nabgheid belangstellenden wonen Desnoods zenden do districts schoolopzieners aan hen die zich hot laatst aanmeluen bericht dat de beschikbare ruimte niet gedoogt hen toe te laten Naar men verneemt heeft de minister raa Oorlog aan zijn collega van Binnenlandsohs Zaken zgne bezwaren kenbaar gemaakt over dea toestand van het graohtwator te Delft en te a Gnvenbago waardoor de militairen geen gebruik meer kunnen maken van de tweminrichtingen en het verblgf in de kazernen nabg de grachten gelegen sohadelgk wordt voor de gezondheid Dat de justitie niet gekscheert mst plantsoeabesohadigers bleek uit de zitting van het Haagsche kantongerecht van gisteren waar een aantaf personen zich Ie verantwoorden hadden wegens het bloemenplukken F ne onaangename gewaarwording was o a roor P C O 26 jaar dat tegen haar behalve een boete ran 60 cent voor het plukken van bloemen in de Scbeveningsche boschjes daarenboven betaling van 26 werd gevorderd omdat zy bg vergissing aan de politie een verkeerden naam had opgegeven Ook de hartroerende taal van een ander dea kleermaker C H M oud 43 jaar bleek op het O M geen indruk te maken De man had op den openbaren weg een tak van een meidoorn afgetrokken om er zgne beminde mede te tooien Niei voor zich zelf maar alleen voor haar en uit oprechte FEVILLETOJM van huis reden mg in een onaangename stemming had gebracht Daar tegenwoordig het dienstpersoneel geheel onder mijne bevelen staat zoo had heden het kamermeisje een mand pas uit de wasch gekomen servetten tatellakens enz op de mangelkamer gebracht en verzocht mij die te tellen en in de kast te bergen Nu had ik juist een zeer interessante roman van Gaboriau onder handen en vergat daardoor de heele wasch en al het overige Eerst een half uurtje voordat wij zouden uitrgden kwam het mg Sn de gedachte naar de mangelkamer te gaan en die boel op te ruimen en te bprgen Natuurlgk was ik daarmede nog niet half geréèd loen ik Henri bevel hoorde geven om in te spannen ik jiloog onmiddelgk naar mgn kamer om mij inderhaast aan te kleeden Weldra was ik gereed en wilde juist met mijn man de trap afgaan toen mama haar kamer uitkwam Hebt gij reeds uwe beschibkingen genomen voor het souper vroeg zij Gg zult niet vroeg thnis komen Neen dat had ik vergeten of eigenlijk gezegd had ik dat tot nog toe steeds overgelaten aan onze huishoudster Daar zorgt de juffrouw vóór riep ik min of meer verlegen Geef mg dan als gij wilt den sleutel van den kelder opdat juf ouw Mertens dien bg mg kan komen halen zeide mama De sleutel van den kelder Ja waa sdie In het sleutelmandje niet dat stond op het ooeenhlilnagenoeg geheel leeg ia de vensterbank Mi schoonmoeder kwam mijn geheugen te hnip be riiér Marier Mg kwam toen Gaboriau s roman te binnen ik poogde mg te herinneren eindelgk zeide ik Op de mangelkamer Zoo ga dan maar door met Henri dan lal ik daar den sleutelnng wel vinden Ook dat nog Behalve de sleutels zou müne schoonmoeder daar ook zien dat ik de wasch n opgeborgen had de kast open had laten staan en om en ander volstrekt met opgeruimd Ik verwenscZ m stilte ons uitgaan waardoor dat alles gebeurde on ik kwam in een nog onaangenamer stemming tom Henri onderweg tot mij zeide Alzoo hebbin irö het aan de goede zorgen van de juflrouw te dankS dat wg deze week reeos driemaal ham met harde eieren gegeten hebben Ik dacht dat demenu onze tafel door mgn vrouwtje zelf werd opgemaakt en maakte daarom er geen aanmerking op Ik meende dat de juffrouw dat even goed koadoen antwoordde ik De juffrouw heeft het nooit ged rn zeide hiï bedaard mama gaf steeds daartoe de noodigo aanwgziDgen Ik had het aUeen uit gemakzucht nagelaten evenals daar straks het opruimen van de wasch en nn kwam de straf achteraan mgn schoonmoeder zou