Goudsche Courant, maandag 14 juli 1890

BEEEiniMAEIITG BÜRGEMEESTBE en WETHOUDERS van Waddinxveen maken bekend dat de PASSAGE voor RIJ en VOERTUIGEN over den Kerkweg nabg de Begraafplaats van af 11 JULI a 8 weder zal zgn GEOPE N D Burgemeester en Wethoaders voornoemd De Seeretarit De Burgemetiter Van DORT KROON P RÜPKE N 4270 Maandag 14 Joll 1890 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iBMadlng van advertentita kan geBCtaieden tot éAn nor des namiddags van den dag der uitgave gesehroomd aiob te verbinden met Rome tot beheersobing Tan de kerkelijke en maatschappelüke belangen van ons volk Nog heeft Bome slechts de eersie trede geiet op zqn altijd met beleid en volharding afgebakenden weg maar het il op dien weg getriaselyk voortgaan als de oogen der Protestanten gesloten bleven voor het dreigend gevaar Broeders zullen wg nog langer onverschillig toezien en door kleingeestige kibbelargen verdeeld blgven Of zullen wy ons krachtig aaneensluiten om den bloei der Taderlandsche Kerk te verhoogen en haar een kraohtigen invloed op het nationaal volksbestaan te verzekeren Werden ook in andere gemeenten van ons vaderland vereenigiagen tot behoud der Nederlandsch Hervormde Kerk opgericht dan konden deze zich al was ook geene lokale werkzaamheid uitgesloten tot eene unie vereenigen wier bestaan alleen reeds bewezen zou dat er naar het woord van Jhr Mr ScHUUKBEftOE Boïye in onze Nederlandsch Hervormde Kerk nog een verzoenend eenheid bevorderend en tevens kracht en bezielingwekkend element bestaat gevormd uit allen die de evangolisch christ lgke bepinselen in maatachappy kerk en school zqn toegedaan Zoodanige Unie kon een groote kracht uitoefenen Zij kon optreden om in de Openbare School het opvoedend element namelijk de opleiding tot aÜe maatschappelijke en christelijke deugden te handhaven zg kon de oprichtmg van Bqzondere Scholen in mild christelgken geest steunen waar dit noodig blijkt z j kon bet geven van een degelijk godsdieostonderwgs bevorderen zg kon medewerken om bg het Hooger Onderwijs de theologie te handhaven En hoewel zij niet rechtstreeks als eene politieke partg zou optreden kon zij bij politieke verkiezingen raad geven en steunen en in ieder geval de waarachtig christelijke banier van Waarheid en Becbt hoog houden Haar bestaan zon zeker ook velen voor het Evangelie winnen die door de jammerlijke verdeeldheid in de Kerk van de Bvangeliepredikmg allengs ver vreemd zgo en wier onkerkehjkheid het vertrouwen van ons christelijk volk doen missen God geve dat spoedig de oogen van onze Protestantsche natie mogen geopend worden voor de handhaving der heiligste belangen en er door eendrachtig samenwerken eene kracht moge ontwikkeld worden die bestand bl jkt tegen de machten die de Protastantschchristelgke geest van ons volk belagen Broeders Doe ieder in L w kring het Uwe In Gods kracht zullen wij staande blijven en toonen dat j niet ontaard zqn van den vrijen vromen zin onzer vaderen die voor God zieh bogen en in zgn kracht aan menschelijke dwingelandij zich ontworstelden Het Bettmr der Veremigittg iot Behoud der NederdmUeh Hervormde Geineente te Rotterdam N B Op aanvrage Zijn bij den Heer D J F 8T0BM LOTZ Boekhandelaar Oppert Kotterdam exemplaren van dit Manifest en ook van de Statuten en het Keglement van de Yereeniging tot Behoud der Nederdnitsch Hervormde Gemeente te Rotterdam te bekomen EOTTEEDAM Juli 1890 De Toekomit der Bijundere Scbool bli 18 PëTROLËUJ NOTËERII Gëi van de Makelaars Caotzlaar Sehalkwük e RotterdaiD De markt was heden onveranderd Loeo Tankfust ƒ 8 10 Geïmporteerd fust 8 10 Januari Februari Maart levering ƒ 1 8 20 Augustnsleveriog 8 10 September October Novemberen December levering ƒ 8 15 Bargerlljke Stand t Koordreoht ffEBOKEK Jaeobni oaden i Slobbe ra il SchooteD OVERLEDEN T Bofte lein ed n P ysa der Kiü 83 j ADVERTENTIÊN Beden overleed te Rotterdam onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mejuffrouw J BAKKES VAH BïK in den ouderdom T n 63 jaar M E POSTBDMÜS Bakkm 8 POSTHUMUS Gouda 10 Juli 1890 Eenige kenniêgeving Oood Saelpendntk van A BaonatAK k Zoo Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor bet verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Oostames en andere Kleedingstukken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg zeer lage prijzen Eenig Depdt voor Oouda en omttrehen bg da Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Qouda ü o Jumbo Poetspomade is de beste en goedkoopste der wereld Alom verkrggbaar in T g üW Him r doozen it 5 7 en 12 Cents Chemische Fabriek Zevenaar Zeer ITette Cjesteendrukte NAMIASTJES worden GELEVERD door A BRINKNAIV en Zn Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpjjn af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie hersenberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tyd komt de eer toe dat zjj door het gebruik maken van den eenvondigsten weg namolgk langs de huid eene phjrsiologische ontdekking gedaau heeft die na houderden proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl zg in wetensohappelgke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blgkt te zijn voor de aan zenuwkwalen ladende menschheid Deze geneeswgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Boman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktgk Door wagscblag van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de buld onmlddeliyk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswqze werden werkelgk aehitterende resultaten verkregen en tgmaakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder gea Shreven werlg e QVER ZENUWLIJDEN bn BEROERTE i hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeils de i a druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie e de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verknsen uitwerking maar ook vindt men daann wetenschappelgkq verhandelingoi uit de medische bladen die aan deze geneeswgze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F Uéoière med dr profOSSOr aan dB poljrkliniek te Parus rae Roagemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinoigen gesiioht te Charenton SanftStsrath Or Cohn te Stettin arossmann med dr arrond arts te Jöhllngen Or F Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimratb Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano tberapeutlBche Inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaojn med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeobl med dr te Weenen Dr C Bong vel te La Farriére Eure lid van den Conseil Central d bygiöne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zeuuwgestol meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtieheid lijden waarvan de kenteekenen zgn cbronLwbe hoofdpijn migraine schele boompijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid licbameluke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog Igden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen OU vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door du bekende middelen als onthoudiogs en koudwaterkuur wrgven electriseeren stoom looi of zwaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en t n slotte zg die VTCeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens versohgnselen als zlCb aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van banden en voeten aan al deze dne categorien van zenUWlljderS als ook aan jOnge melSdeS lijdende aan bleekzuoht en kracbteloosbeid ook aan gezonde zelCs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willun voorkomen wonlt dringend aangeraden zieh bet boven vermelde werkje aan t sohaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIBE Co Apothekers te Pargs rue de l Echiqaier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswgze van ROMAN WEISSMAJMV Ond Offlcier van gezondheid eera lid der ItaKaanaehe Saoiteits orde van het Witte Kruis en verder te imsteidain door JI CLEBAKf k Co Heiligeweg 42 Arnbeni u t de BEVER Agent der Scheepvaart Courant Bgnkade 71 Botterdam F E ran SAlVTEBf KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 IJtrecbt V LOBRY £ POBTORT Oudegraoht bij de Qaardbrug F 160 ge Op de jongste hjgieniscb medicinale Tentoonstelling te Oent is de Weissmann scbeneeswgze 4oor de medische jury met een Zilveren Medaille bekroond e nitgave dezer Coarant geschiedt dagelps met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlüke Nommers VIJF CENTEN BU deze Coarant behoort een BUroegsel BINNENLAND OOUDA 12 Juli 18 0 Naar wg vernemen zal de Zangvereeniging de Kinderen van Korah alhier den 18 Juli met enkele geaoodigden ten getale van 90 personen eene pleiniervaart maken naar Haarlem Het S i rig zoon e van den molenaar 8 te Haa tracht wUde Haandagavond een geit naioopen en moest daarvoor tuaaohen de draaiende wieken doorloopen Twee malen werd hg temeergcdsgen en daarna door zgn 8 jarig broer e gelopen die hem gelukkig ongedeerd in do ouderlgke woning terugbracht Uit Viaoen achrgft men De laatste keritn van dit jaar sgn geplakt en hoewel het geklaag bg de veipaekUiJiea gmot was is ds boeveelheid en de hoedaniglidd dezer vrucht zeer meegevallen zoodat de pachters wel zeer tevreden zullen zgn De prgs liep van 10 tot 12 centen par 6 ons waaruit blgkt dat de boiohten als zouden de kenen 8 ïi 10 et op den boom bg de verpachtingen hebben opgebracht zeer overdreven geweest zijn Met ene anders vrucht meer van dagelgksche behoefte gaat het door het aanhoudend natte weer niet naar verwachting De ardappel in den beginne goed vso gehalte wordt langzamerhand slechte ze is thans week De late sndappel staat zeer goed en heeft van den regen oog weinig geleden De hooibouw gaat niet naar weoach d ia ook de hoeveelheid groot door het natte weer vermindert de hoedanigheid zeer Alleen de boeren die vroeg hooiden hebben het zeer goed getroffen de meeaten echter hier zgn nog druk bezig FEVILLETOX ME SDEOONUOMI vu het Dagboek van eene Dame UU het DuitKk 6 Het was mg toch langzamerhand zeer gaan ergeren dat ik hier in huis niets meer te zeggen had en toen mg van daag na langen tgd de huishoudster wéér eens iets vroeg het huiahpuden betreffende antwoordde ik vrg scherp en koittif Wend u torh mei al dergelgke dingen tot mevrouw van Waldau evenals vroeger ik heb daarover niets te zeggen Mijne schoonmoeder was te verstandig om van mijne gevoeligheid notitie te nemen met volkomen bedaardheid gaf zg aan da juffrouw de verlangde inlichtingen Doch Henri die van deze kleine oneenigheid getuige was geweest nam toen wg samen waren do gelegenheid waar om mg het ongepaste van mga gedrag onder het oog te brengen Het was geheel mijn schuld zeide hjj als ik mij niet maar met de leiding van het huishouden vertrouwd had gemaakt Mama had zich volstrekt niet ingedrongen en als ik mg daarover gekrenkt gevoelde dat zg een deel van mgne pliohteo weder op zich Men sohrgft aan het ütr VagUad uit Rotterdam Beeds vroeger is in dit Uad melding gemaakt van plannen om op het uitgestrekte terrein van de Sohoutenlaau en aangrenzend eiland aan den OostZeedgk buiten de voormalige Oostpoort eene nieuwe stadswijk te bouwen D0 plannen zullen thans tot uitvoering komen B en W hebben bij den raad ingediend een voorstel om in beginsel te besluiten van da eigenaars van genoemd terrein over te nemen de in hun bouwplan begrepen straten on pleinen en de voor de inrichting dier openbare wegen noodige werken te laten uitvoeren vocw rekening van de gemeente De kosten daarvoor i jA geraamdop 87 B00 Op deze wg ze zgn hier ter stede reeds tal van straten en andere verkeerswegen aangelegd geworden De eigenaars van den grond staan aan de gemeente kosteloos het terrein af voor de aan te leggen straat die dan op kosten der gemeente wordt gerioleenl voor aanleg van gas en waterleiding iDgerioht en beatraat worden kortom voor publieken weg wordt bruikbaar gemaakt De eifenaar behoudt aan aaugrenzendaa gn d diao hq Is IWi sMwio aas den man bieag en die eerst door de werken welke de gemeente iaat maken voor Ifewoning geschikt wordt De terreinen waarvan hierboven sprake is strekken zieh uit van den Zeedgk naar den Oudendjjk en worden begrensd door de Nieuwe Plantage Volgens de door de ondernemers b j het gemeentebestuur overgelegde plannen zal het eene fraaie wijk zgn die daar verrijzen zal Hoe aleobt de grenwobflding nwbeo de emeents Botterdam en Kralingen gerefjeld is blijkt weder hieruit dat de nieuwe wgk niet geheel tot Botterdam s grondgebied zal behooren maar voor een deel op grondgebied van Kralingsn zal komen Natuurlgk zorgt ons gemeentebestuur alleen voor dat gedeelte hetwelk op Bottardamsoh grondgebied gelegen is De vereeniging van leeraren aan inrichtingen van had genomen zoo was het toch in geen geval verstandig van mg dit tegenover ons dienstpersoneel te toonen Ik begon van spgt te weenen misschien juist daarom omdat ik de gegrondheid van zgn verwgt moest erkennen Henri haalde toen zonder iets te zeggen zgne schouders op en daad volstrekt geen poging om mg vergiffenis te vragen Ik wou hem daarvoor straffen door het overige gedeelte van den dag niet meer ta voorschgn te komen en ging met een nieuwen Pransohen roman in genoemd vertrekje zitten toen ik door de stemmen van mijn man en schoonmoeder opgeschrikt aan mgne lectuur geen aandacht meer kon schenken Zg schenen een reeds buiten aangevangen gesprek voort te zetten Gg moogt toch niet zeggen dat gg aan verkewde keus gedaan hebt mjjn zoon hoorde ik Mama zeggen toen zg da kamer binnentraden blgkbaar een lang gesprek daarmede eindigend En tooh mama antwoordde Henri hartstochteIgk dringt zich bg mg die overtuiging meer en meer op hoe langer ik in Marie s nabijheid doorbreng Zeg mij zalf passen wg eigenlgk wel bg elkander Eene eigenzinnige kinderachtige vrouw zonder die ernst en die degelijkheid welke ik in het meiqe had verondersteld waarin ik mgn ideaal meende gevonden te hebben Een hard oordeel zeide Mams en toch bemint gg immers uwe vrouw Ja ik bemin haar ik bemin dit trotsche onver ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere ngel meer 10 CeiiteB OBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Middelbaar Onderwijs zal op Donderdag en Trgdag 28 en 29 Augustus hare 26ste algem vergadering te Utrecht houden Aan de orde komen de volgende vraagpunten 1 a Het is wenschelgk dat onze Vereeniginghaar gevoelen uitspreke over de veranderingen diemoeten worden gebracht in de eindexamens derH B S met Bjarigen cursus zoowel wat de wgzavan afnemen als de daarbg te stallen eischan betreft b Welke weg moet door haar worden ingeslagen om tot eene betrouwbare uitspraak te geraken Inleider Dr J J Couvfc De opleiding der leeraren in de aardrgkskundein varband met de adresbeweging van dan jongstentgd Inleider de heer P B Bos te Oroningen Wordt het examen in onze moedertaal afgenomen zooals de Wetgever het zich voorgesteld heeft enzooals het alleen een wezenlek vruchtbaar onderwgs 66r zich hebben kan Inleider de heer J B Meerkerk te Kampen Zal ds Hoogere Borgersohool in wyderan kringnut doen dan behoort zg aan te sluiten aan de gewone lagere school aan de Volksschool en moet bghet toelatingsexamen o a geen Fransch meer geëisoht worden Inleider dr Vitus Bruinsma te Leeuwarden Volgens welke beginselen behoort het professioneel onderwijs hier te Unde geregeld te worden Inleider de beer A HM te Delft Omtrent de Donderdag a s op ffClingendaal te houden wedloopen schrgft men Qat bestuur der nNed Harddravergen Benvereeniging heeft gemeend dit jaar niet twee achtereenvolgende dagen te moeten nemen maar drie dagen op verschillaoda tijden Daarvan is 17 Juli de eerste t Is te hopen dat het weer zich zal beteren opdat de be standige kind meer dan ik ooit heb durven zeggen en juist ovidat ik zulks doe smart bet mg dubbel dat zij zoo weinig beantwoordt aan bet beeld dat ik mg van haar had ontworpen Hebt gg haar voor uw verloving slechts zoo vluchtig leeren kennen Og waart toch dikwijle genoeg in elka r s gezelschap zooals gg mg schreef Leert igen elkander dan bg zulk een ontmoeten in waarheid kennen Gedurende da uurljes welke ik in baars vaders huis doorbracht leerde ik Marie kennen als een stil innemend min of meer melancholiek persoontje Ik meende dat zg die hoedanigheden in zich vereenigde welke in staat waren mg gelukkig te maken Gij weet de liefde die te spoe dig opgroeit is het eerst verdord Gg neemt de zaak ta ernstig op Henri antwoordde zgne mama op kalmen toon Omdat Marie nu ook hoedanigheden big kt te bezitten die u in uw echtgenoot niet onvoorwaardelijk bevallen cgfert gg ook alle overigen weg die haar wal degelgk tot sieraad verstrekken Uwe gewone goedheid en edelmoedigheid mama doet u hier een verkeerd oordeel uitspreken Zeg liever mijne v4l jarige ondervinding Ik heb er mg een weinig in geoefend Dp iemand s gelaat ta lezen Uit Marie s oogen spreekt een warm liefdefel hart Ik bad vertrouwen in iffie oogen van het eerste oogenblik af dat ik Marie op bet terras ontmoette Gij verdedigt haar zob warm mama en toch