Goudsche Courant, maandag 14 juli 1890

loekers kannen genieten ran de sohilderaohtige ligging en de fraaie omgering Het bestuur heeft in de toegangprgzen groote Tcrbeterinj doen aanbrengen en getoond ook Toor hen die met een groot gaiin de races willen bgwonen doch wien de entrleprgcea dan te betwarend zouden worden iets ta willen doen Voor de peciale tribune eo het middenterrain is de entree 2 en 1 i er is echter een gedeelte van het middanterrein gereserveerd waar men toegang kan verkrggen tegen 50 cents de persoon Sorties warden niet gegeTen zoadat zij die het terrein verlaten opnieuw moeten betalen wanneer zg wed r toegang willen hebben Alleen bezoekers van de tribune kunnen n sortie kragen om zich naar het middenterrein te begeven Aan de harddraverij voor 3 jarige Kederl hengsten zullen waarschg nlgk de rijf ingeschrevenen allen deelnemen terwijl zich voor de nationale harddraverij twaalf uitmuntende dravers hebben aangegeven Voor de drie wedrennen z jn 27 paarden ingeschreven aan den wedrep op de vlakke baan zullen Termoedelgk acht paarden deelnemen terwgl voor den wedren over hindernissen slechts voor twee paarden van de negen ingeschrevenen rouwgeld is verklaard tien paarden zijn ingeschreven voor den Noordzeeprgs en men vermoedt dat ook van deze niet vele zich zullen terugtrekken Voor den eeraten keer zal op do renbaan van Clingendaal behalve de bookmakers ook de ttotaluaior werkzaam t3 a Staten generaal Eebste Kvhek Zitting van Vrijdag 11 Juli De Eerste Kamer hield een openbare zitting uitsluitend om orgr te gaan in comitc generaal ten finde de mededeelingen der Eegeering over de £ awa quaestie te vernemen De geheime zitting daarde van half twaalf tot half een waarna de openbare vergadering werd gesloten Daarna ving het afdeelingsonderzoek aan Vermoedelgk zal Maandag weder eene openbare vergadering gehouden worden Hen weet dat in den laatsten tijd door tal van alagersvereenigingeo nog al druk bij de Begeering wordt aangedrongen op strengere maatregelen om een eind ie maken aan den invoer van Amerikaansch spek in Duitschland onder den naam van HoUandsch spek Deze bedriegelgke invoerbandel sobgnt ondanks de leeds voor eenigen tijd vastgestelde maatregelen tot beatrnding er van nog altijd druk te worden uitgeoefend En naar de Allgemeine Fleischer Zeitung Terneemt is er nu het gerólg van dat Dinsdag j l de iuToer ran HoUandsch spek in Duitschland verboden ie Ter kenschetsing van dien smokkelhandel vermelden wq hierbq de volgende stra aak die dezer dagen te Anrich voorkwam Een slager uit die streek had nl spek gekocht te Groningen en dit als HoUandsch spek en met de Tereiaohte docomeaten er bij over de grenzen gebncht Het douanekantoor van Weener legde beslag op die waar Den beklaagde die natuurlijk het tegenovergestelde beweerde werd duidelijk gemaakt dat zijn Hollandseb spek van Amerikaansche afkomst was fHij werd veroordeeld tot 3 maanden gevan knnt gg n ook niet beklagen over al te groote attentie harernjds Ik wanhoop er nog volatrekt niet aan dat wg eenmaal goedf vrienden zullen worden Ik zou iedere vrouw met liefde als achoosdochter hebben aangenomen die 1 als de vrouw uwer keuze in dit huis liad gebracht want mijn zoon ik ben er van overtoif d dat gij nooit een meisje zondt hebben lief gekregen dat uwer niet waardig was Harie s fouten en gij begrgpt zeer goed dat ik daarvoor niet blind ben wortelen minder in haar karakter dan in bare opvoeding de onpractische opvoeding van een groot deel der tegenwoordige jeüj l Haar vader is zooals gij mg zelf gezegd hebt geheel een man van de wereld lichtzinnig en gedachteloos waartegen achter andere betere eigenschappen over staan die hem ook de vriendschap van uw vader deden verwerven Hare moeder moet te oordeelen naar alles wat ik van baar hoorde een zeer goedhartige msar zeer zwakke vrouw geweest zijn zonder den minsten invloed op haar echtgenoot Zij stierf toen Marie nog een kind was vindt gg het nu zoo vreemd dat het karakter van het jonge meisje zonder goede verstandige leiding zijn eigen weg volgde een weg die veelal naar den a rond zon voeren als niet de hand der liefde de dwalende redde P De hand der liefde mama herhaalde Henri op somberen toon Xk dacht dat de mgne sterk genoeg zou zijn om het hart van mijne ytoaW voor tdtijd aan mg te binden maar hare koelheid en f genisstraf Door tussohenkomst van den Duitsohen gezant te s Uage werd bewezen dat de beklaagde wel degelgk Amerikaansch spek had gekocht Het waren lichte rbaoks in qualiteit en uiterlgk overeenkomende met de 1000 pond eenige maanden geleden te Lingen aangehouden Volgens de D Landw Presse is het hier te lande zoo moeilgk niet Amerikaansch spek met de gevraagde documenten te dekken De verkooper laat een party HoUandsch spek door den keurmeester onderzoeken deze geeft daarvoor een attest en de burgemeester legaliseert het attest de Duitsche con sulgeneraal verifieert beide stukken en zendt ze aan den verkooper terug Met die formaliteiten zgn minstens t dagen gemoeid Het gekeurde spek ligt midderwgl zonder toericht hoegenaamd ter beschikking van den verkooper zoodat niets hem belet de dacumenten voor eene beliebige andore partg spek te grbruiken Dientengevolge is het toezicht te Bentheim dan ook sedert eenigen tijd verscherpt iedere spokzijde moet er de stempels dragen èn van den keurmeester èu van de HoUandsche polizeUiche Behürde Het schgiit dus wel dringend noodig dat de Begeering meer afdoende maatregelen neme tot beteugeling van dit kwaad opdat de eerlgke haadelaars niet het slachtoffer worden van de bedriegelgke prsctgker van andm en In een magazgn van wollen goederen en beddegoed te s Oravenhage kwam de meid van mijnheer X binnen en verzocht namens hare mevrouw dadelgk met mooie Igne wollao dekens te zenden Onmiddellgk voldoet de manzguhouder aan het verlangen Den volgenden namiwag ontvangt de knecht die om antwoord op de dekens komt ze allen terug met de boodschap Mevrouw zal wel weder aankomen Mevrouw bleef echter weg en bg nauwkeurig onderzoek der ter bezichtiging gezonden dekens bleek het dat éen daarvan de duurste en fraaiste gebruikt was de deken droeg daarvan de onmiskenbare sporen De koopman onderaocht nu de zaak verder en nukwam het uit dat de bewuste mevrouw een logéhad gehad en bg gebrek aan een deken deze op eene zeer clorspronkelgke wijze tn het magazgn ye W had In den geneeskundigen raad van Noord HoUand is door de hoeren prof Forster dr Zeeman en mr Willeumier preadvies uitgebracht nopens de door de regeering ingediende gedeeltelijke wijziging van de wet van 1872 op de hesmettelgke ziekten De conclusie van het rapport waarin de commissie met f de kracht en den ernst die in haar is protesteert tegen de voorgestelde wgzigiog van art 17 luidt als volgt lo dat de roorgestelde wgzigingen der wet over het algemeen instemming rerdienen maar tevens zgn van ondergeschikten aard van weinig belang en in ieder geval te duur gekocht wanneer daaraan wordt vastgekoppeld de verandering in de bepaling omtrent de vaccine 2o Mocht deze onverhoopt tot stand komen ook al wordt de inenting zooveel mogelqk bevordnd het aantal der ingeente personen allengs zal verminderen 3o Dat daarmede Üo morbiiiteit en de mortaliteit aan pokkeu binnen niet langen tijd zullen toenemen 4o Dat dientengevolge de verspreiding van de smetstof der pokken onder de bevolking meer intensief en het gevaar van besmetting grooter zal worden 6o Dat daardoor in onverschiUijjheid zeggen mg duidelijk genoeg datqj mij niet bemint I Hoe kunt gq dat ibet zooveel zekerheid zeggen F In Marie s hart heencht nog evenveel onzekerheid als in haaV karakter daarin te leien is niet gemakkelgk Ik vreesde het al spoedig reeds kort na onze verloving dat misschien andere invloeden op baar gewerkt hadden om mgn hand aan te nemen doch ik hield hare koele teroghoading steeds voor zekere meisjes trots thans heb ik echter geleerd daarover anders te denkei Mama antwoordde niet dadelgk Vergeef mij de vraag mgn zoon zeide zij eindelgk Gij vermoedde reeds vroeger dat zij u niet lief had en steeds vond gij haar stil en droefgeestig maar bestond daaf voor misschien niet een of andera reden Zgt gij zeker dat niet de sympathie voor een ander jongmenfch haar in die stemming bracht Bij die woorden mQner schoonmoeder kreeg ik eén vreemd gevoel over mg Die heldere schoone oogen konden dan maar uitstekend in iemands ziel lezen I Henri wilde juist de vraag beantwoorden toen er iemand werd aangediend die hem wilde Sfireken hg vvrliet derhalve het vertrek en ging naar boven naar zgn kamer Mama ging de tuin in en alzoo vond ik gemakkelijk gelegenheid ongemerkt naar mgn slaapkamer te gaan Ik was op dit oogenblik niet in staat mijn man of mgne schoonmoeder onder de oogen te komen en toch was er zeker gevoel in mij verband mat de eigetaafdige w ze van bescherming die door de vaccinatie wordt verschaft een dwang wordt teweeggebracht tot dikwijls te herhalen revaccinatie en onzekerheid omtrent het succes der revaccinatie zelve io Dat het derhalve ten zeerstfi te betreuren zou zgn indien uit de wet de bepaling wordt gelicht die zooveel heeft bijgedragen om tot hiertoe ons land vrg te houden van de epidemische verspreiding der pokken indien daarvoor niet in de plaats wordt gesteld verplichte vaccinatie Prof Gunning stelde voor het rapport en de conclusie bg acclamatie goed te keuren Alleen had hij scherper wUlen doen uitkomen de houding der regeering waar zg verklaart de vaccine te willeiv bevorderen Die bevordering kan tweeledig zgn vooreerst rechtstreeks door uitbreiding der gelegenheden to vaccinatie en voorts door bevordering T a de aanneming der vaccine door de bevolking Ten aanzien van dien laatsten eisch is de regeering zoo flauw mogelgk en doet zg juist het tegenovergestelde En nu gaat i het rapport niet ver genoeg in het formuleeren van de onlrouwheid der regeering aan haar eigen belofte Nadat nog enkele leden hunne ingenomenheid met het rapport hadden betuigd werd het bij acclamatie goedgekeurd De weerkundigen aan het Pargsohe observatorium verwachten dat de koude noordweatenwiadon ea zware rogens van de laatste dagen voorloopig nog zullen voortduren Een oogenblik van zonoeschgn te Parijs werd dezer dagen door zulk denker regenweer gevolgd dat de lampen moesten worden opgestoken Hier en daar zal de oogst vermoedelgk geheel mislukken alleen in Provenoe staan de vruchten goed Meb spreekt van gdelo lieden als raodepoppra Hoe komen we aan die uitdrukking Honderd jaargeleden bestonden er nog geen modejournalen of modeplaten Maar elke week vertrokken uit de rue 8t Honor te Pargs waar de beroemdste ntodisteavan dien lijd woonden eenige poppen bestemd voorLonden Weenen en St Peters6urg Ja zelfs gingTgr eene naar den harem van den Sultan De mode kwamtoen geheel efl l uit Parijs en de pop gaf aan niet alleen hoe men gekleed moest gaan maar ookhet kapsel schoeisel dea snit der handschoenen eahet parfum a la raqtle Aan zulke poppen werkten meer dan vgftig handen en twintig verschillend kunstenaars A C 0 Ib hst schaDd al proc$s tegen de leden der dieven bende bestaandOtttit S8 vermogende ingezetenen van het ItaliaansOhe stadje Artene wier opperhoofd d beruchte tnoordenaar Pasquale Billani is werden 30 der beschuldigden wegens moord en roof veroordeeld lot een tuchthulsstraf van 5 tot 39 jaren Slechts ééc enkele werd rrggesproken Bg de voorlezing van het vonnis had een heftig tooueel plaats doordat de bandieten zich op ergerlijke wgzo in bedreigingen en beleedigingen tegen de rechters uitten BQ een wervelstorm te Fargo in Dakota zgn 9 personen omgekomen waaronder 7 kinderen van ééa gezin Ken trein welke juist het station veriiet werd omgeworpen tengevolge waarvan 7 personen omkwamen en IV ofschoon niet ernstig gekwetst dat mq drong naar de vorstandige oud vroow to te gaan en haar dank te zeggen voor het vertrouwen dat zij lu weerwU van mgn onaangenaan gedrag tsgenover haar ia mg stelde Dat mijne schoonmoeder m nog eenmaal tagenover mnn man coaverdedigen wie zou dat opit gedacht hebben Teel van hetgeen zg beiden gezegd hadden had mij gekrenkt en toch waa er niet veel waars in Moest Henfi ten laatste niet volkomen onverschUlig worden jegens eene vrouw die in plaats van ook maar het geringste te doen om het hem prettig en gezeUig te maken hem met koelheid en met griUen plaagde Hoe helder en flink is deze vrouw tsch Wat een juistan blik heeft zg op alles Ook in haar oordeel over mijne ouders die zg nooit gezien heeft moet ik haar in weerwil van mijne kinderlijke liefde en eerbied in vele opzichten gelijk geven Mgn opvoeding heeft werkelijk veel te wenschen oveige laten dat zie ik thans zelf in mgn eigenzinnigheid heeft zich volkomen vrij kunnen ontwikkelen Ik vraag mij somwglen af of het aan Budolf zon gelukt zijn mij in dat opzicht wat te verbeteren Hg deed eigenlijk altijd mijn zin en vleide daardoor niet weinig mijn ijdelheid Henri daarentegen staat in mgne verbeelding steeds voor mij als heer en meesteri heeft hg eenmaal een besluit genomen dan zou nieta ter wereld daarin verandering kunnen brengen wat hij zegt moet gesehieden Wordt venolgi werden Te Moorhead in Ifittnesota werden 13 personen gekwetst en op beide plaatsen veel schade aangericht De schade aan de bossohen van den Staat in Noord Amerika toegebracht wekt wederom veler bezorgdheid op en het Forestry Congres heeft daarover by den president Harrison eene memorie ingediend Door diefstal en brand wordt ieder jaar wel voor een millioen dollars waarde in de bosschen vernield om niets te zeggen van de schadelgke verandering in den water aanvoer bg het ontwouden van vele gewesten In zes jaren tijds is voor meer dan zeven millioen doU timmerhout gestolen en nog meer is verloren gegaan door moedwiUige verkwisting onwetendheid en gebrekkig beheer Het groote Yellowstone Park heeft in het bijzonder van de invaUen van zwervende Indianen te lyden die Bomtgds al het houtgewas op eene berghelling in brand steken om bet wUd op te jagen Door deze slechte gewoonte loopt ook het wild zelf gevaar van uitgeroeid te worden Het Yellowstone Park is tevens ook zoogoed als een waterreservoir waaruit de belangrgkste Amerikaansche rivieren worden gevoed De uitroeiing der bosschen zal dus de bergen doen overstroomeu en van aarde onlbloolen het water zal niet meer gelgk totnogtoe in don grond gehouden worden en er zullen plot eUnge veratroomingen ontstaan gevolgd door vernietigende droogte Ondertroawd W TA REEDT DOBTLAND D IGESZ Enkhuizen ADVERTENTIÊN Getrouwd JOHANNES ANTHONIE BLOM ea GIBEITJE WILHELMINA KOHLBRÜGGB Wed C TAN Vlibt die aatuem wederzgdacbe Familie bannen hartelgken danlt betuigen voor de belangstelling bg hnn Hawelgk ondervonden Qoaiat 9 JdH 1890 ♦ BeTallen tm een ijoon A M H TAN BEBKEL El ATBaWBI IN 0 Mda 11 Jnli 1890 Voor de Tele bewgzen Tan belangatelHng den 5 Jnli ontrangen betuigen wg onzen hartelgken dank J A BIEZENAAB A C BIEZENAAB TA CaTZ r Voor de deelneming onderTonden bg bet OTerlgden Tan onze innig geliefde Eohtgenoote en Zuster JOHANNA ALIDA ta ras BEN betuigen wg onzen dank H G TAN GENT I A TAN out BEN Qonda 12 Jnli 1890 Allen die iets te Torderen hebben Tan Terschuldigd zgn aan of stokken onder hunne berusting hebben behoorende tot de nalaten chap Tan wglen den Hjoer POPBBBTUa MIJNLIÜfP Ariestoon in IsTen Steenfabriekant gewoohd hebbende te Nieuwrlcerk a d IJtelen aldaar oTerleden den 8 Juli 1890 worden Terzocht daarvan TÓór 25 Jnli 1890 opgaTe betaling of afgifte te doen ten kantore Tan den Notaris H GBOENBNDAAL te Gouda Opentare Verkoopiiig te o ü D A ten OTerstaan Tan de NotarissenSCHADEE en tan BEBG W Rotterdam i enFOBTÜUN DBOOGLEEVEB te Gouda op MAANDAG 11 AUGUSTUS 1890 des morgens te elf aren in bet KofSehnid Harmonib aan de Markt Tan No 13 Eene gemakkelgk ingericht WOOWHUIS PAKHUIS OPEN PLAATSEN en ERVEN alles gunstig aan elkander gelegen san de Groote Vaart tusschen Amtterdam en Sotierdam aan de Bogen langs deu Turfsingel te Gouda Wgk O No 159 160 160o 161 en 646 Kadastraal bekend in Sectie D No 1835 1894 en 1895 te samen groot 8 Aren 79 Centiaren In 3 perceelen te weten No 1 De Slgterg en Kantoor met Woonhnis en Pakhuis O No 159 160 en 160a No 2 De Branderg met Gistloods en Open Plaats tot berging van steenkolen O No 161 En No 3 De Distelleerderg met Stal enz O No 646 Oe Zolders boTeu de Distelleerderg en de Stal zgn Terhuord tot 1 Augustus 1891 TOor ƒ 2 25 per week De Branderg is voorzien van 2 Rnwketels 1 Distelleerketel 16 Beslagbakk u 3 Gistb ken en van alle verdere Werktuigen en Gereedschappen tot een goed ingerichte Branderg behoorende Het Woonhuis van waterleiding voorzien bevat 6 Kamera Eeokeni rnime Zolder en vele gemakken No 4 Een ruim ingericËt Tan Watwleidisg en Tele gemakke Toorzien WERKPLAATS TUIN OPEN PLAATS enEBVEN aan de Keizerstraat te Gouda WgkK No 121 kadastraal bekend in Sectie D No415 groot 2 Aren 88 Centiaren Verhaard bg de week beneden aan T BINNENDIJK TOor k en boren aan G MEIJER TOOr ƒ 1 5Ö 1 £ n No 5 Een met STALLING BOVENWONING en EBVEN naast het Torige perceel Wgk K No 120 kadastraal bekend in Sectie D No 414 groot 85 Centiaren Verhuurd bg de week aan C TA EIJK TOor ƒ 3 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den dag der Telling Tan des morgens 10 tot 5 uren en op dien dag des morgens Tan 9 tot 11 oren te bezichtigen Nadere inlichtingen geTen Toomoemde No De Directie der Onderlinge VEIVEBZEKERING MAATSCHAPPIJ de Hoekscb Waard Kantoor Oud Beijerland opgericht ISNoTember 1886 bericht hiermede dat door haar ia onMagen ala Agent of Hoofdagent de Heer A H G MURRAIJ te Gouda en ala deskundige C VERHOEF te Stoltcijimluü en dat in hunne plaats zgn aangesteld tot Hoofdagent voor Gouda en omstreken de Heer J IV BOTH Veehouder te Btoemendaal bg Gouda en tot deskundige A van SPRANG U Moordrecht bg wien tarieven en inlichtingen gratis verkrggbaar zgn De omslag over de 3 jaren bedroeg gemiddel d ƒ 1 62 per ƒ 100 Tereekerde waarde Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DRüOGLEEVEB op MAANDAG 21 JULI 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habmonie aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden op drukken stand gelegen WOONHUIS en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 12 Terstond te aanvaarden No 2 Een enkele jaren geleden gebouwd ruim ingericht WIJ KELHUIS WOONHUIS BROODBAKKERIJ BERGPLAATS OPEN PLAATS en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 28 met een uitgang in de Vrouwesteeg Te aanvaarden 15 Augusks a s No 3 en 4 Twee PAKHUIZEN en ERVEN in een gang aan den Langen Tiende weg te Gouda Wgk D No 68 en 68a Verhuurd TOor ƒ 50 en 35 per jaar No 5 Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda Wgk M No 127 Verhuurd bg de week Toor 0 90 En No 6 Een HUIS en EBP in de Geozenstraat te Gouda Wgk L No 68 Ve hunrd bg de week Toor ƒ 1 De ter verkoop aangekondigde Ze Huizen en Erven aan den Tur aingH te Gouda worden niet geveild ai ijnde uit de hand verkocht De perceelen zgn te bezichtigMi de drie laatste werkdagen TÓór den dag der Verkooping des morgens Tan 9 tot 5 uren en op dien dag des morgens Tan 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Toomoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Inlandsche Brandewijn Fransche Barcelona Hulstkamp s Oude Genever M J DEGBAAF HOOGB GOUWE 255 8 t V