Goudsche Courant, maandag 14 juli 1890

RESTAURANT ROIJAL ICLOo IS3 a © ULt©rd i5Ik X a 3a g © T7 i3 v ©r b©rg DEN H A A G Restaurant van den eersten rang DEJEUNERS kfh en ƒ 1 50 DINERS a 2 50 en hooger maandag 14 Juli 1890 Goudsche Harddraverij Vereeniging t HARDDRAVERIJ axL I= aQj d en Traan Zeasean Idaax op DOITDEEDAG den 3 JUU 1890 des namiddftga ten 1 nr is fSOO T Nader bö biljetten omachreTen h BB BAABT Lz I PreiidénU J U TA EUK SeeretarU 15 KORTIfll i Van f MAAIMDAG a s ditifl iFitÜiit Alle GOEDËREIV met 15 korting bij minstens f 5 a Contant Een partij diverse LAFFEU EXTRA GOEÓKOOP Firma Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 GOUDA Opovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrUgl aar in basten van I ÖO 0 86 en 046 CACAO 6R00TES tLt sr Koopt geene NadiSiaclline alvorens eene ECBTE SINGER fabrikaat der 8INGER MAAT8CHAPPU te Neie Yerk op proef ontboden te hebben Eenigr Depot te AMSTERDAM 62 KALVER8TRAAT 62 Xenig Dejwtte EOTTEBDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Openlsare Verkooping te GOUDA op DINSDAO 15 JULI 1890 dei morgena te 9 uren aau het Lokaal Wgk K 255 aan de Peperstraat Tan BEDDEN en BEDDENGOED eene groote party KLEEDEBEN een BILJART met toebehooren eene partg BEHAN6SELPAPIEB eenige verbeord Terklaarde GOEDEREN ent Daags te Toren op de gewone nren te zien Verdere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DBOOQLEEVER te Oovda Openlsare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan Tan den Notaris G C FOBTÜUN DROOGLEEVEB op MAANDAG 28 JULI 1890 des morgens te elf aren in het HOtel € di Pa40W aan dt j Markt Tan Achttien HUIZEN en ERVEN allen staande aa liggende te Ootêda en 1 de week Terhanrd en wel Een in de Lange Dwarsstraat Wgk fl No 142 Toor 2 Twee in het Klooster aan de Nienwe Haven Wgk N Nrs 64 en 70 voor ƒ 1 25 en 0 88t Een aan de Varkenmnrkt W k M No 218 TOOr 1 45 Drie in de Speldemakerssteeg W k G Nrs 52 72 en 78 voor 1 55 ƒ 1 30 en 1 80 j Een in het Bloedpoor e aan den Vogelenzang Wgk M No 56 als Pakbnii Terhnord Toor 0 30 j Drie op het Weeserf aan den Groeneweg Wflk L Nrs 116 117 en 132 Toor ƒ 0 75 0 7 5 en ƒ 1 Een in den Zak W k L No 274 vo Mr f 1 10 Een aan de Vgverstraat Wgk F No 115 voor 1 F Een aan den Tnr£ringel Wgk P No 71 voor 1 75 Een aan het Begnlierswatertje Wgk O No 213 voor 0 80 Een in de Eomgnsteeg Wgk E No 86 voor 1 En Twee in de Lazamssteeg Wgk O Nrs 555 en 656 voor 0 80 en 0 80 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van des morgens 9 tot des namiddags 5 aren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTOUN DB006LËEVEB voorgenoemd Qoada Snelperadruk van A BsDoaui k Zoon Bolteolandsch Overzlclit In hot Eogebcbe Hoogerhuis betoogde Salisbaiy bq het Toontellen Tan de tweede lezing der Uü betreffende Helgoland dat dit eiland voor Ingeland niet meer de beteelcenis heeft ran voorbeeu Hy f elooft niet dat de borolking tegen de orergare geant is Het eiland heeft voor Duitaohland eene tralegiaohe waarde Spreker reizocht dat men do Toordeelen zou iu orerweging nemen die er roor Engeland ait de conferentie Toortapruiten Hierby trad hy in breedroerige bqzonderheden omtrent het afgestane grondgebied Be roordeelen wegen voor beide natiën tegen elkander np en deze overeenkomst zal elk geraar voor oneenigbeid uit den weg mimen en den vriendacbapsband be ntigen tuasohen twee ataten die door gemeenicbappelijke aympathieën en belangen steeds met elkander bevriend moeten blqven ifoymchmgm Soseberry bracht tonder da hUl te wraken eenige bedenkingen er tegen in en vroeg ook of Frankrqk de conventie goedkeurde Hierop zeide Salisbury dat er over deze aangelegenheid nog gedachtenwisaeling plaats heeft met Parq a zoodat het onmogelijk ia deze vraag thans te beantwoorden Het ontwerp werd bij tweede kzing aangenomen De in de bladen voorkomende geruohten omtrent eene ophanden zijnde vgziging in het Kabinet zqn ongegrond De minister Smith deed weten dat h j nooh denkt af te treden noch het Fairaohap aan te nemen De comminio uit de Belgische Kamer aau wie het onderzoek van het Congo ontwerp is opgedragen lal Termoedelqk nog in deze week met haar arbeid S ereed komen Waarechyulqlc zal dan het voorstel er regeering reeds Dinsdag in behandeling komen n zonder veel diaeumie aangenomen worden t wwaohten ten minste de aanhangen der ngearinc en vennoede jk zal deze verwachting verVMaalj kt worden ook al zijn de voofdeelen van de oTereeakoinat tusschen België en den Congo staat nu juist niei aan de zyde van den Belgischen staat De hoofdiaak is koning Leopold bq zqn S 6 jarig faaat een waardig buldeblqk te geven en zeker zal geen geschenk den koning aangenamer wezen dan de overneming van den Ooogo staat door de Belgisehe regeering Niet alleen wordt de koning dan van dozen lastpost ontheven maar tevens wordt ham dan de voldoening geschonken dat het werk waaraan hq een groot gedeelte van zqn leveo heeft besteed in stand lal blqven De IiuUpeitdanet Belgi neemt nog een afwachtende houding aan doch de eveneens liberale StoUe betoogt dat de uitvoering der plannen tot vermeerdering van s lands verdedigbaarheid in geen geval door het Congo plan mogen Iqden Orengeos verklaart het blad zich voor de overeenkomst mita deze in eenige opzichten betreSeude de finanoieele betrekkingen tussohen beide staten worden gewqzigd Te Berlqn wordt bet vermoeden geopperd dat het ntwerp afkomstig is van Stanley en door dei reiziger tqdena zqn jongste verblqf te Brunei is ontworpen Dit is natuurlük slechts een gissing die in zoover niets ter zake doet Evenwel kan men wel aannemen dat koning Leopold zeker Stanley wel over zqn plannen zal hebben geraadpleegd De Italiaansche Kamer Tan Afgevaardigden heeft bq geheime stemming met 161 tegen 41 stemmen de inaatregelen goedgekeurd welke ten behoeve vao de stad Bome door de regeering zqn voorgesteld Verder zUn aangenomen de wetsvoordracbt tot reorganisatie der Banken van Sicilié en Napels en het wetsontwerp waarbq de dienst der telephoon aan den Staat wordt opgedragen Be heer Bonghi ontwikkelde een motie waarbq de regeering wordt nitgenoodigd door alle baar ten dienste staande middelen de internationale scheidsreobterlqke uitspraak te begunstigen De minister Crispi verklaarde dat niemand meer dan hq de invoering van zulk een maatregel zou toejuiohen doeh men mag zich geen illusiên maken De toestand in Europa is minder gunstig voor het stelsel van algemeenen vrede dan die in Amerika Voor bet oogenblik kan een staataman nieta meer doen dan het nitbifeken van den oorlog te verhindens Woorden ran frede lullen door Italië in alle congressen worden verkondigd en indien de oorlog vermeden wordt zal de Italiaansche regeering haren strikten plicht vervuld hebben Be Kamer betuigde eenparig hare instemming met de motieBonghi welke ook door Crispi werd ondersteund KEMMlSGEriXG De BUBQËMEESTEB van Gouda brengt bq deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inapectaur der Directe Belastingen en te Botter lam op den 9den Juli 1890 zqn executoir verklaard de Kohieren a van de belasting op het PERSONEEL No 3 dienst 1890 91 Wqken K N i van do belasting op het PATENTEECHT No 4 dienst 1890 91 Wijken K N Dat voormelde KOHIEBEN ter invordering zqn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zqnon aanalag op den bq de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termqn van DBIE MAANBËN binnen walken de reclamea behooren te worden inge QOUDA den lüden Juli 1890 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN PETROLKUM iMOTEERIiNGE van de Makelaars CftRtzltar SehalkwUki te RoUerdaoi De mnrkt was heden viitt l nco Tankfust 1 Mmporteerd fust 8 05 September October November en Daceniberevering 8 10 Én arisB Margerlljke StaodL OF BOBENtlO IM WilUmiaa JohMiu onim F T Schnrlemin C C na SIihI Jok H Hiadriku ondera A ia Uouthars n M D kman II Willen Oflrtrdm Johaones oudin A W vsn fi rkel n A M H klaverwgden OVKRI EDEN t 10 Joll I Hmgniitepr S n L Csriiar 68 j ONDERTROUWD I 11 Joll I Hiarils ti Kamimi 89 j en O A Ki h 11 j H Itnni U j en C H ViMcr 51 j C i du Hee 6 j es t Kigen 46 j A Schoonderwoerd 28 j ea C van der Palm 8 j Advertentiën F n immm i 8 Gravenhage NOORDMINDB 139 Alle werkdagen van 10 11 en 1 2 te conaulteeren Toor ziekten Tan Maag en Ingewanden Oudco eo Joogen mannen wordt de looBTen verschenen bekfoonde nieuwe nitgave aanbevolen Tan den Med Baad Dr MttLLEB oTer Verstoorde Zenuw en Geslacht Stelsel met opgsTe voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Eduard Bendt Braanschweig Belangrijke KORTING op L 7 OS A IQeiweg E 73 en 73 EESPEB MOPPEN Qti MAKELJJKE ONTBIJTKOEK Ki ocolade Tabletten en Dessert Artikelen Ik ANGESNEDEN PIJNSCHTAABT b BTTERENTJB3 PINES ATTENTONGBN I tk MA 1 DELKOEKJES oscovische en Terschillende andere soorten GEBAKJES ALEISBANKET OLIJFOLIE Botea 01L © i FIJi E TAFEL OLIE EEÏÏIDENAZIJir Wijnazijn en Eierazïjzi bij de Wed van OIJE Heden ontTaogen 8 CENTS SIGAAR F GRENDEL Korte Hendeweg I I I 1 MiWMi MMSIM sai4w i IWIIIWMlglWW W tiM iiiibMfc Zeer ITette Qesteendriikte MAmASTJSS C worden GELEVERD door Aa BRINKMAN en Zn SCHILDEESENECHTS GEVRAAGD Inlichtingen Atteeten en Pr ieoaiwitafi gitÜti Adres Joh VOS I f