Goudsche Courant, dinsdag 15 juli 1890

Dinsdag 15 JotT N 427Ï 1890 GOUDiSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Insandlng van advertentiön kan tescbleden tot ééoi nor des namiddags van den dag der nitgave fU uiJii Sl iir 9 1 Baelpendmk van k Biimumi fc Zoor BEEE DMAHIITG BUBGEMEBSTEE en WETHOUDEBS van Waddinxveen maken bekend dat het verbod om de Dorpastrukt anders dan met lichte Toertaigen te mogen beryden is opgeheven Waddinmten 11 Jnii 1890 Burgemeester en Wethondera voornoemd De Secretarit De Burgemeester Van dort KROON P BÜPKE BEEENBMAEIITG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waddinxveen maken bekend dat de i PASS IGE Toor BIJ en VOERTUIGEN over den Keritweg nabg de Begraafiplaats van af II JDLI a s weder zal zgn GEOPE N D Bargemeester en Wethoaders voornoemd De Secretarit D Burgemeetttr Vi DOET KROON P RDPKE De TREKKING der 551 Staatsloterij begint MAANDAG 21 JtJLIa s Loten en gedeelten an Loten zgn te bekomen bj de Collectrioe Wed A G COSIJN Gouwe C 9 b d Vischmarkt AAlTBESTEDIirl De BESTUREN der beide R K Parochiën alhier sallcn op den 29 JÜLH st ée voormiddags ten II nnr in bet locaal der R K LeeiTeraeniging aan de Westhaven Aanbesteden ïj aanleg van een Begi af f iplaatg ds bouw e ier Kapel jDoodj averswonlng Toegangs IL brug en bllkomeade werken De Bestekken met vier Teekeningen liggen ter inzage in genoemd locaal en zijn tegen betaling ad ƒ 3 verkrggbaar bg de Boekhandelaren H G00BIS8EN eu Wed A QUANT De aanwgzing in loco op den 26 Jolg at des middags 12 aren t tf f Inlichtingen bg den Boawknndige C P W QE8SING Earnemelk loot UAAOBimSEOONESiUF nit de fabriek van U C REY1XWIT te AWTWBBPXIir j Terkragbaar bg M PEETERS Jz Wgdstraat A 172 Gouwe C 13 Gouda Geen grijs Haar meer De nieuwe LOIVDON is de beste van alle bestaande par fnmeriëo om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen L Maakt bet haar glansrijk en zachi len verft niet Prgs SSeentper flacon eÜ f 1 S0 per dubbele flacon Alleen verkrwbaar te Gouda bg J Ü Q fliUtICK ï w m OooffiimA 138 f iitl i May s boorden manchetten en vcorhemdjes üijn ui eon stork perkamentachtig papier vervanrdigd n mot een weefstof ovortrokkon dat hun wat het iiitorlgk aangaat verrnssonilo overeenkomst met linnenuood goeft loder boord kan bgna eene gehoele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge alt d oen nieuw boord Mej S boorden overtreffen echter de linnenboorden door hunne buigzaamheid wnarmedo iij zich om den hals zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daaj vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat by te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Mey S DOOrden eene eigenschap die zich in het dragen als voortrelfelgk bewyst De knoopsgaten zijn zóó sterk dat hunne duurzaamheid bjj juist uitgezochte holswqdte niets te wensohen overlaat Mey s boorden manchetten en voorheindjes zijn wat passen en zitten aangaat ééaig in hunne soort eu z jn afgezien van hunne elegantie on gemak welke a j ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zü kosten nsuwelps meer als het waachloon voor linneugoed Een dozijn heerenboorden is toereikend voor lO a 12 weken Voor jongens die zoo boel zindelijk niet met huune zaken plegen om ta gaan i Mey s Fapierlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgcftn iedere huisvrouw na hot gebruik van een dozijn zal inzien Daar linnengoed gowoonlyk op de reis veel heeft uit te staan zyu Mey B boorden manchetten en VOOrhemdjes voor alle reiziger v n onwaardeerbaar nut Minder als ééa dozgn van een formaat en eene wijdte wordt niet verkoohf Hey S fabrikaat wordt in b jna elke stad in verschillende magozguen welke door plakaten zijn bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkoopplaatsen an tgd tot tijd door middel van annonoen in couranten aangewezen Wanneer ds lezer deze magazijnen niet kent zoo kan hij Mey 8 fiabri kaat ook direst bij de Firma Mey Edlicb Vargand GeBCbttft Leipzig FIagwitB bo t ilen die op verlangen gratis en porto vrij een rijk geiUustreerden prgs courant toezendt en het magazya ter plaatse waar Mey B fabrikaat is verkrijgbaar gesteld aangeeft llllijlllllgiglll Lang e Tiendewegr GOUDA bevelen zich beleefdelijk aan voor de LEVERING van BOEK EN STEENDEUEWEEEEir PLAATSING VA ADVERTEIVTIÊIV mmsssm De Zwitsersehe Pillen van den ant 10 jM i ton rnfMwarn TMtlM r OntMtMm 1 mv hM VaMl k ub Tal i al dkofp MnaMua mtkn w rfc iul n aMha4 lt k Oeneea mi HniBinladeL M piottt tont M tr T Freriehs B rtijn m V ScanZOni WOrihurg C Wltt Oop rth fl n Zdekaner s p r i urg Soederstftdt ksmr LambI Warach i t FOFltePi Blrmlnghain Onderbulks organen ta v put I MWb Tal i al eker Rich Brandt i t Pïlf Dr B VlPChOW Bêriljn V öletl MOnchen f Reelam taipiig tk V s y Nosflbauin MOnehM Hertz Aitwtordam f I a V KoFe msU kiuw i Brandt KtauMnburg bjjj Storingen ïn de belj ii traaran tofflyaiirt voort rnit Toortiomende Qng eHteldUfihotd baaanwdbold kortadom Dle Zwlte raebe Pillen van den Apotheker kwaUa d r Imk lut ran üüa dvraiUU ▼ rutMplnjr en de daaliedcB ooAli aovrapljii dniJHHIfliflld vabrsk aan awt tas v RJeburd Brandt vordea om hare xaebtt werfclnf Aoermmwê fMna tngtnomm ta iljA f TeriUesen bovea 4 barp warkknde Zoate BUterwater Droppeli Meaffeb flu fll Oni sleli by den aankoop te beschemiên WM tarek va rettAa3ct prepar teu Trage man la de apotheken iteedi naar de allaen e ht xwitflem he FllleB vaMd B Ayotheker tiiehard Bnuidt Pryi per dooa met bmik aaowVifnr 70 cents Mffit naawjHnrlff er op dat het UerboweB a gedrakta door de wet bee hennd handaliwaik of Ibet het wntc krofl op het ropde Teld en de hmndteehenlnc Behd Brandt xleb op leder doosje Wiip 9W UeefdCepoti f B van anten Kolff te Botterdant iw m 1 De nitgare dezer Ooaraot geschiede dagel ki met nitzondeidng van Zon en Feeatdagen De prgi per drie maanden i 1 26 franeo per port 1 70 ilzoaderlgke Nonuner VIJF CBN TB N BINNENLAND aOUHA U Juli IgDO Zaterdag werd het admissie examen afgenomen voor het Gymnasium Ingesehreven 7 eandidtten voor de Ie klasse 1 voor de 2e kl en 1 voor de 3e kl Voor de eerste klasse zijn toegelaten A ten Bosch G K Fortuiju Droogleever G J i de Mooij H W Overbosch A C van Kossem N van Sehouwenbutg on A 8 P Weijer Tot de 2e toegelaten J A Svanbück Zaterdag eindigden aan de rjjks hoogere burgerschool alhier de overgangsexamens Van de gelegen held voor het publiek om met de inrichting kennis te makenï is weinig gebruik gemaakt Uit de Ie klasse werden naar de 2e bevorderd J C Huber H A Klem Q Straver N H Vlasveld J F W van Niel Schuuren C C Kaijser v kt3 Bxalto Ck Q Kórnmann S H Kluit E J Veldhuizen Voorwaardelp F J 8 Maas J L Belonje M F de Baadt W F F Beunders M P Buiis en F Welter Uit de 2e naar de S klasse C D Julius C J van Hemert C L van Deutekom W F L de Kooij C M Buhieus Brack M Sytsma A J Hoogeoboom M van Mens Voorwaardelijk C van Kekem M 8ohreuder F Mynlioff Niet bevorderd 4 Uit de 3e naar de 4e klasse G K Nugteren 8 L Veenstra J P de Voogs J T F de Koning Munting Johanna W 0 van Resteren G C van der Want Voorwaardelijk W J Fortuyn Droogleever Voor enkele lessen Anna Bonte W M Moree A H Beusekamp Niet bevorderd 1 Uit de 4e naar de 6e L C G Douwes Dekker FEUILLETOJM MESCnOONlEM uit het Dagboek van eene Dame üit het Suitici 7 Dikwijle zegt mij mijn eigen verstand dat ik mü dwaas en kinderachtig aanstel maar het is toch vreeselijk althans lioo nu en dan niet eens wat te zeggen te hebben Ik heb thans het voornemen opgevat tegen mama van nu af heel vriendelijk te zijn Toen ik beneden kwam om thee te drinken kuste ik hare hand voor de eerste maal sinds den dag mijner aankomst en vroeg haar 6m vergiffenis wegens hetgeen er s middag gebeurd was Zij ke k mü met verbazing n doch omhelsde mii eu noemde mij hare lieve kleine dochter Hinri scheen zgne oogeu niet te vertrouwen toen hjj ons zoo intiem bijeen zag zitten Dat deed mü groot genqègea tengevolge daarvan geloof ik dezen avond zoo beminnelijk geweest te zijn als ia lang niet het geval was Mijn man moet toch tot de overfuiging komen dat ik mij niet altijd kinderachtig en grillig aanstel W D van Leeuwen Boomkamp W van Xngen Schouten Voorwaardelijk A van Dantzig Voor enkele lessen C van Krimpen C 6 N de Vooijs L van Soherpenzeel D K de Koning Munting Niet bevorderd 2 De vqf leerlingen der hoogste klasse nemen deel aan het eind oïamen io de provincie Zuid Holland waarvan het mondeling gedeelte heden te Dordrecht een aanvang neemt Bij kon besluit is edgekeurd dat de burgemeester van Berkenwoude eo Gouderak F 8 W Gautier is benoemd tot secretaria dier gemeenten Zaterdagavond ten half elf werd de hesr M van Wijngaarden feestelijk van het station afgehaald komeqde van den Schietwedstrijd te Berlijn waar hij de eer der Goudsohe Weerbaarheids vereeaiging Burgerplicht zoo fier heeft opgehouden Ë e com ia sie nit die vereenigiug begaf sich daartoe iu eep viertal rijtuigen naar het station om hem te oompli fi ren met het behaalde suoees De kommandsb Ssi heer CMi G deLange sprak hem daar in welgekozen bewoordingen toe en overhandigde hem een lauwerkrans Na eeniga straten te zijn doorgetrokken ging men naar het Caf Vrede Best waar hem de eerewyn werd aangeboden De hh de Lange van BeedC Dortland eu Cosvjn voerden daar het woord waarna men hem in corps naar huis bracht F ene talrijke monigte was zoowel aan het station als elders getuige van deze hulde iGenoemde heer heeft behalve den beker nog behaald twee zilveren Medailles op 800 Meter en twee zilveren Medailles op 17B Meter Van de door den Ned Ehijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Gouda naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag II 279 personen gebruik Het toeval heeft een wonder teweeg gebracht ik gewen mij meer en meer aan vroeg opstaan Het ging zeer eenvoudig in zijn werk Mama is gewoon voor Henn dagelijks de koffie klaar te maken sedert eenige dagen echter klaagde zy over rheumatischen piJn in hare band en verzochtmij die taak van haar over te nemen althans des fiiddags voegde zij er bij des morgens kon de juffrouw het zeer goed doen Nu was ik zeer nieuwsgierig om te zien wat Henri wel zou zeggen als ik s morgens zoo vroeg voor den dag kwam Om koffie te zetten had ik toch waarlijk de juffrouw niet noödig die kunst verstond ik ook Ik nam derhalve ee kloek besluit liet my tydig roepen eu toen Henri in de ontbijtkamer trad was ik daar reeds om hem op te wachten Wel is waar zeide hy niet veel maar er sprak een zoo bijzondere uitdrukking uit den blik dien hy op mij sloeg bij zijn moigengroet dat ik daardoor r eds voldoende beloond was voor myn daad Als gewoonlijk had hy de courant ter hand genomen maar ik bemerkte zeer goed dat hij daarin niet las maar ongen rkt mij gadesloeg Ik had het plotseling byzonder druk met het ontbijtservies en waarom ik op eens zoo n kleur kree toen onze oogeu elkander ontmoetlen weet ik waarlijk niet te zeggen Ik heb een groeten schrik gehad Eudolf is hier hij is gedetacheerd bij het ongeveer twee uur van hier liggende kurassiers regiihent Henri vertelde het my van daag en dacht mij al iets heel prettigs ADVBRTENTIBN worden geplaatit ran 1 5 regels k 50 Centenj iedere rag meer 10 Centen GBOOTB LETTBR8 worden berekend jiaar plaatamimte BoTendien worden alle Advertentien gratiiopgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags venchgnc 99 i Woerim schryft men uit Gouda fen schoeumaker van der Laan Aan het TFeeUl De vrouw van was een bedrag vait ƒ 1 40 schuldig aan den broodbakker en kruidenier G L welk luttel bedrag maar niet werd voldaan en waarvoor de bakker meende veilig eenig werk Ie kunnen laten verrichten ia vermindering of tot vereffening van dat bedrag Tot dat einde werden din schoenmaker een paar schoenen ter reparatie gegevdn welke Zaterdag gereed zouden zijn Toen de brAjdbakfcér kwam vragen of zyo schoenen gureed waren werd dit bevestigend beantwoord en dezelve vertoond doch de onkosten waren ƒ 1 15 waarop da bakker opmerkte dat zij hem altijd nog ƒ 1 40 schuldig was en hy dan die reparatie van ƒ 1 16 maa mei het verschuldigde bedragzou vereffend rekecen zj odat h j dan nog 25 cents meer had dan hy voor zijn reparatie rekende Neen zeide de vrouw geld moeten we hebben I andjrs krijg je jè schoenen liiet mede en trok den bakker aan zyn arm in huis waarna de deur gesloten werd en een hevig rumoer werd gehoord zoodat voor en achter de buren waaronder da brigodier der rijksv ldwacBt door de ruit p stonden te gluren om te kuanen zien wat daar gebeurde toen op eens de kreet moord I werd gehoord wiarop do brigadier met een der buren het huis binnentrad om hulp te varleenen op welk oogeublik hij zog dat de schoenmaker den bakker met een voorwerp ziju eigen gerepareerde schoen zoodanig op het hoofd sloeg dat dit eene bloedende wonde veroorzaakte De aangevallene te ontzetten was het werk van e n oogonblik voorden brigadier waarna hy den gewMide brj een der buren inbracht en vervolgerte me t ham naar een geneeskundige ging ten einde diens hulpi in te roepen welke hulp werd verieend door Dr Bikker Niemeijer die constateerde dat de toegebrachte wonde 4 om diep en 4 cm lang wis waarna eiden weder naor het huis van den schoenmaker gingen welke dobr den brigadier mede te deelen Ik zal uw neef ierzoekon dat hy ons recht dikwijls komt bezoeken zeide by het zal u zekw pleizier doen een bekend gezicht uit uw vaderstad weer te zien Ik kon uit verlegmheid slechts eenige nietsbeteekenende woorden stotteren en dankte in stilte mijn goed gesternte dat mijne schoonmoeder met haren scherpen blik niet tegenwoordig w a Als Henri eens ristl Ik beef voor de eerste ontmoeting met Rudolf Als hij maar zoo kieaoh is de uitnoodiging v n Henri niet aan te nemen Ik wou toch dat mijne schoonmoeder niet steeds zoo onverdragelyk yvlerig wa Ik schaam ray danvaak over myn werkeloos leegzitten tefemjver haar en kan toch mijzelf niaar niet gewennen aan geregelde bezigheid waartoe zou dat ook dienen Wat hebik er aan of ik al myn kousen zelf brei en dl j waschzelf aan kant maakP Ik zeide dezer dagen iets daarover aan mama en vroeg haar of zij het dan zoo ploizierig vond voortdurend te naaien te breien tehaken of een van dile handwerken te doen waarinzij onuitputtelijk is lij was toch ongetwijfeld steedsin zóó goeden doen geweest dat zy het nooit had m oeten doen Zij lachte bij diej opmerking en bea on my toen iets uit haar vroegejr laven te vertellen Henn s ouders zyn volstrekt iiet altijd rijk geweest indertijd toen de positie Van alle landbezitters tengevolge