Goudsche Courant, dinsdag 15 juli 1890

Woensdag 16 Jnli 1890 WISBRUN LIFFMANN RANl GOÜDSGHE GOU A ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van alle ZOMERARTIRELEIV tot spotprijzeru Zïjdenstoffeii IToiiTeaïitó Pluweelen Galons Tricot Tailles Zijden Blouses Kantstoffen KINDERJURRJKS HUVDERHOEDËN De Ixuandlng van adTertentlin kan geBchleden tot éto uur des namiddaga van don dag der nltgsve De OPRUIMING duurt slechts korten tgd van af JDXl TST Ji 0 15 DBZBK ZIE DU ÉTALAOM Hoofdmagazijn Rotterdam ELP DETAIL APFAIEES Budolf is hier geweest Henri bracht hem uit de stad meê Ik moest al mgn best doen om mij te be i J l T ooraaak was geweest day HlfeerscheD toen ik hem moest weï m heeten Het zoo m mmmmxmmm m mmÊ WÊSÊ M 43 brengen ter kennis ran belughebbenden dat d Conunisaie Tan onderzoek omachreTen in Art 16 der Wet op de SCHUTTERIJEN Tan 11 April 18S7 FITTING zal houden in het BAADHUIS dezer Gemeente op MAANDAG den Ha JULI 1890 des Toormiddags ten 11 ore en roepon by de e op alle do Toor da SCHUTTEBIJ dit jaar ingeaohreTen personen om Toor genoemde Commissie te Terschynen ten einde redenen ran rr stelling hebbende die aan het oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden de belanghebbenden aangemaand om sirt te Tenuimen ten bepaalden tqd voor e Commissis Tan ondartoek te venohijnen daar zij die niet mochten opkomen gehouden worden geene redenen tot Trgstelling te hebben en Toor zooverre hun dienstplichtige nummers z ja ten deel gevallen by de Schutt riü zullen worden ingelqfd GOUDA de 12den Juli 1890 Burgemeester en Wethouders Tooraoemd VAN BERGEN UZENDOÖBN De Secretaris BROUWER PëTR0LEUM 1 OTëëRINGËi van de Makelaars CftDtzlaar SchsIkwUki te Rotterdam De markt was heden vabK Loco Tankfust 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 10 September October November en DeoemberleTering ƒ 8 16 ADVERTENTIËN De Directie der OnJerlinge VBEVERZEKEBING MAATSCHAPPIJ de Hoeksclie Waard Kantoor Oud Beijerland opgericht 15 NoTember 1886 bericht hiermede dat door haar is ontslagen ala Agent of Hoofdagent de Heer A B 6 MDRBAIJ te Gouda en als deskundige C VERHOEF te Stolwijkenluii en dat in hanne plaats zgn aangesteld tot Hoofdagent voor Gouda en omstreken de Heer J IV BOTH Veehouder te Bloemendaal bg Gouda en tot deskundige A van SPRANG te Moordrecht bg wien tarieven en inlicbtingeo gratis verkrggbaar zgn De omslag over de 3 jaren bedroeg gemiddeld 1 62 per 100 verzekerde waarde Tegen flinke provisie GEVRAAGD EEN DEFOTSOÜEEK tevens AGENT voor den VERKOOP van MAASTRICHTSCH BIER te Gouda Bierhandelaars genieten de voorkeur Alleen soliede personen komen in aanmerking Brieven met referentiën onder lett P T a d Boekhandelaar LEITERNYPELS te Maattricht Openlsare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 15 JÜLI 1890 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K 255 aan de Peperstraat van UEUBELSN e SüISmD BEDDEN en BEDDENGOED eene groote partg KLEEDEBEN een BILJART met toebehooren eene partg BEHANGSELPAPIER eenige verbeurd verklaarde GOEDEREN enz Verdere inlichtingen geeft Notaris FOR TÜIJN DROOGLBEVER te Gouda I Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan Zoon Seinpost SclieWizigexi DINSDAG 15 JULI 1890 BMNSEWOONCOMT door het ORKEST van het AM8TERDAMSCH CONCERTGEBOUW onder directie van den Heer W KES Aanvang Vj uur Entree 49 et Plaatsen zgn te bespreken a 25 et van Zondag tot Dinsdagnamiddag 3 nur Na afloop van het Concert trams en stoomtrams disponibel ADVJERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlanSsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gbheime uitspattingen i M de werk elfbewarin HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkegke gevolgen van iete ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen hg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrai ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wordt gevraagd tegen 1 AUGUSTUS een fatsoenigke die goed kan koken en werken liefst F G Zouder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres Blaawstraat H 11 om met 1 AUGUSTUS in dienst te treden een flinke Dienstbode van buiten de groote wasch buiten huis Zich te velvoegen io persoon aan de Wachtkamer B Klasse STATION RIJNSPOOR Gouda Zeer ITette Qesteendrukte NAAEAABTJES worden GELEVERD door A BRIi KMAN en Zn Prima Qualiteit ZANDAARDAFPÈLEN 6 Cent per Pond paik MaKha AARDAPPELEN V 8 Cent per Pond ERRITSEJN Belang rijke KORTING op A t os Az Kleiweg E 73 en 73 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden ii 1 25 franco per port 1 70 Aizonderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA U Juli 18D0 De mioister van binnenlandsobe zaken overwegende dat de heeron A L W Seyffardt en W BooBeboom ingevolge art 96 der grondwet van rechtswege het lidmaatschap van de Tweede Kamer dor Staten Generaal hebben verloten en dat derhalve oene verkiezing van een lid dier Kamer moet plaata hebben in elk der hoafdkieidistricten Utrecht en Arnhem heeft goedgevo n te bepalen lo dat de verkiezing van een lid dei Tweede Kamer van de Staten Geng aal in elk der hoofdkiesdiatrict n Utrecht en Arnhem zal plaata hebben op Dinadag 29 Juli e k 2o dat de heratsmming ia die noodig zal geschieden op Dinsdag IS Augustus daaraanvolgende Uit Botterdam bericht men dat de heer Bakkes onderwijzer aan een openbare lagere school aldaar door den beer De Groot als lyrisch tenor aan de HoUandsohe Opera is verbonden In het antwoord van den minister Havolaar aan de Eerste Kamer betreffende de spoorweg overeenkomsten leest men De Eegeering heeft harerzijds zorgvuldig vermeden de politiek in het geding te brengen ten einde geenerlei pressie op de stemming uit te oefenen en heeft gemeend dit in de Tweede Kamer te moeten constateeren Met het oog echter op hetgeen thans in het Voorloopig Verslag wordt gezegd zou de Eegeenng zich niet verantwoord achten wanneer zij in de daar gegeven voorstelling stilzwijgend berustte eo daardoor wellicht or toe medewerkte om de meening ingang te doen vinden dat naar hare ziensw ze uit het door haar in de Tweede Kamer gesprokene zou volgen dat verwerping der voor FEVILLETOJX ME SCHOONIEBEE VVt bet Dagboek van eene Dame Uit het DuÜKh 8 Zou Budolf wel geruimen tgd het cigaren rocken en het wijndrinken hebben willen nalaten om mg een zgden kleed ten geschenke te kunnen geven P Ik geloof het nanwlijks Hij beweerde steeds zonder dergelijke opwekkende dagelijksche genietingen niet te kunnen leven En Henri f Die rookt bgna nooit en behalve een enkel glaa rooden wyn aan tafel sohgnt hg aan opwekkende dranken ook al geen behoefte te hdiben Over t algemeen ia het opvallend hoe weinigh behoeften hij heeft zich hare finantieele toestand later zoo verbeterd hac en verwachtte toon te zullen hoeren van een groote erfenis of een flinken prijs uit de loterij maar niets van dat alles was het geval Dat het landgoed thans in zoo n bloeienden toestand verkeert heeft Henri in de eerste plaats te danken aan de rustelooze werkzaamheid zijner ouders De hemel hoeft ons zwoegen en sloven e egeiid aldus eindigde mijne schoon dracht geene poliüeka gevolgen zou kunnen hebben Verder worden de ove eeskomsten do r den minister uitvoerig verdedigd Gisteren had een jongmensch in de Slangenburg bij Deutiohem die op eene plank wilde schieten het ongeluk een meisje te treffen dat pnmiddellijk dood was Het anders zoo stille Driebegen werd 1 1 Zaterdag in rep en roer gebracht door de tijding dat in het bosch een kind vermoord was geworden en de moordenaar het hoofd van z jn slachtoffer had afgesneden £ en onmiddelqk door de politie ingesteld onderzoek bevestigde de treurige waarheid De inmiddels ontboden geneesheer $ r Broers te Docnn die daar met de lijkschouwing belast is begaf zich in gezelschap met den waamemeuden burgemeester en een secretaris naar de plaats des onheils waar dadelijk geconstateerd kon worden dat het gevonden lijk in leven een hond was geweest en het gevonden kinderhoofd eigenlyk een hOi Sekop Hn KDe gewaarwordingen der hoeren van den gereéhte laten tioh dan ook beter gevoelen dan beschrijven Men schryft uit lerseke Door belanghebbenden bij de oesteroultuur wordt het weder met bezorgheid gadegeslagen Werkgevers zoowel als werklieden verlangen vurig dat de zomer weldra V zqn recht kome want verbazend veel werk waaraan veel gelegen is staat te wachten Mülioeneu pannon staan gereed om te water gebracht to worden en tot heden heeft men daar nog geen begin aan kunnen maken Nu reeds rekent men het beste van den tjd verstreken en als het weder niet spoedig omslaat zal menigeen zgn pannen niet leggen of het broed zal zoo klein zijn dat het in het aanstaande na en vooqaar niet afgestoken kan worden Behalve voor moeder toen mijn goede man door een ernstigen val van het paard zija been brak zoodat hij niet meer als vroeger zijne werkzaamheden kon waarnemen had alle geldelijke zorg reeds voor goed ons huis verlaten en wij hadden er alleen nog maar voor te zorgen onzen zoon zóó op te voeden dat hij geheel in de voetstappen zgns vaders kon treden Dit is ons gelukt Hg is een zoon zgn braven vader waardig I Na den dood van mijn echtgenoot is hij mij steeds oen trouwe steun geweest en heeft steeds den weg bewandeld dien wij hem in zijn jeugd gewezen hebben Mama had mg dat alles op de haar eigene eenvoudige onopgesmukte wijze verteld Alzoo had ook zg mii ider goede dagen gekend en door eigen inspanning die te boven weten te komen Ook Henri had dus reeds vroeg met den ernst des levens kennis gemaakt geen wonder alzoo dat hij zoo n flink degelijk ernstig man was geworden I zeer gevreesde oogenblik van onze eerste ontmoeting liep bctèr af als ik verwacht had Henri was zeer vriendelijk tegen hem terwijl Budolf het niet goed met zichzelf scheen eens te zijn hoe hg zich jegens hem gedragen zou Voor de eerste maal viel het mg op dat l ij naast Henri er vrij jongensachtig en onbedaidend uitzag de reuzengestfdte van mijn man overtrof die van den ander verre Bovendien was Budolf in po ADVEBTBNTIKN worden geplMM van 1 5 regels k 50 Centen ieder ngal meer 10 Centen GROOTE LETTIR8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden aUe Advertentien g ratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandi vei gèt den werkgever zou dat ook voor den werkman een groote ramp zijn daar in beide gevallen veel werk voor hem verloren gaat natuurlgk in het eerste geval als er minder pannen gelegd worden ui nog veel meer dan in het tweede Beeds nu loopen velen leeg daar de pannen gereed liggen maar nog niet gelegd kunnen worden Ook al verandert het weer spoedig verwacht men geen voordeelige broedvangst meer daar door da koude veel broed verloren gegaan is en het water toch niet dadelgk den vereischten warmtegraad heeft Het gunstiger weer van gistoren heeft evenwel enkelen doen besluiten met het pannenleggen te beginnen Op 7 en 8 Juli werd te Maastricht de 11e alg vergadering gehouden van de Vereeniging vaa Gasfabrikanten bggewoond door 65 leden en genoodigden De voorzitter de heer Brender a Brandis herinnerde in zijn openingst0R d enkele gebeurteniaaeo van het afgsloopen jaar welke voor de gasindnstrie van belang geweest waren voornamelgk de werkstakingen en de verhooging van de kolenprg sen ook wijzende op de voortdurende vorderingen det elektrische verlichting en op het gevaar dat dailrdoor voor de gasindustrie zou kunnen ontstaan Da slotsom dezer beschouwing was dat in vele gameenten de gasprgzen te laag gesteld waion en dat zulks voornamelyk te wijten was aan te gunstig exploitatiecijfers ten gevolge van de zeer lage kolen pnjzeu gedurende de laatste jaren en iit met de concurrentie van het elektrisch licht wel degelijk rekening ia te houden volgens spr zou het wenschelgk zijn dat waar de gemeente exploitaote der gasfabriek is ook de elektrische verlichting door de gemeente worde rgeexploiteerd Door den heer André Coze directeur te Bheinia daartoe uitgenoodigd door het bestuur werd een belangrijke voordracht gehouden over een door hem litiek wat hem niet goed staat Ik vroeg hem in den loop van het gesprek hoe het kwam dat hg plotseling in deze streek overgaplaatst wast Het lot is mg gupstig geweest zeide hij op kalmen toon terwgl hg mij diep in de oogen kew en toen hg zag dat Henri met mama sprak voegds hij daar zachtjes bg waarvoor ik zeer dankbaar ben Ik vond die opmerking onzinnig Een onverwachte vreugde is mg ten deel gevallen mijn broeder Hugo is overgekomen om zgne zoraervacantie hier door te brengen Ik kon mgne oogen anwlgks gelooven toen de woeste jongen op zekeren morgen aan het ontbijt bg ons kwam binnenstormen en mij om den hals viel Henri had hem geschreven dat hg mg eens moest verrassen en toen ik mijn man daarvoor dank wilde zeggen wilde hq daarvan niets hooren en zeide dat mama op dat denkbeeld was gekomen opdat ik at afleiding zou hebben S Het ii dan ook heel gezellig wen aardigen wildzang hier te hebben Natuurlijk amuseert hg ziek uitstekend Met zijn zwager kan hij het best vinden lüet mijne schoonmoeder is hg Beste maatjes en in alle opzichten bevalt het hem hier best Toen ik hem vertelde dat Budolf hier was trok hij een zoer lang gezicht zg konden elkuider indertgd niet uitstaan Wat moet die hier vroeg hg op verdiietigen toon fcï m