Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1890

atalda de hev Grijns Voor au twee veeartsen die slechts ƒ 100 hebben evenals aan de anderen ƒ 150 te geven Dit amendement werd na debat aangenomen met 47 tegtn 23 stemmen De overige artikelen betreifend de uitg Ten wer den goedgekeurd en daarna de geheele begrootiug in ontvangst en uitgaaf geraamd op 788 010 12 De opcenten weiden vastgesteld 8 de hoofdsom der belasting op de gebouwde en 8 op die der ongebouwde eigendommen 5 op het personeel Goedgekeurd werden wijzingen der begrooting voor 1890 evenals het voorstel van Gedeputeerden betreffende heffing van lechten aan de schutsluis aan den Leidschendam en aan het jaagpa4 langs den Vliet de verbetering van de brug bij het Huis ter Lucht onder Maasland wijiiging der verordening op het leggen van spoorstaven en wyziging van verschillende polderreglementen Na een leer uitvoerig debat werden dok de wijzigingen van het reglement voor Bijnlanf aangenomen met eenige amendementen i Staten generaal Eebste k meb Zitting van Dinsdag 15 Juli In de gisteren gehouden zitting zijn behalve een aantal kleinere wetsontwerpen aangenomen de ontwerpen tot aanwijzing der hoöge betrekkingeril waarvan de bekleeding benoembaarheid tot lidderEe te Kamer medebrengt tot pensionneering van mindere goemploveerden bij werkinrichtingen van s lands zeeen landmacht en tot verlenging van den diensttijd van 2 lichtingen der landmilitie en een lichting der zeemilitie Op een desbetreffende interpellatie van den heer Franssen van de Putte antwoordde de minister van binuenlandsche zaken dat de llaagsche spuiingszaakeen onderwerp uitmaakt van behandeling bq de geering i Heden het militaire onderwys de spoorwegovJreenkomsten enz Het bericht dat dr Vitringa uit Deventer redlfateur van De Tijfi zou geworden zijn ia onjuist $ jgaat zich te Utrecht vestigen Het volgend geval heeft zich dezer dagen te Amsterdam voorgedaan In de Tesselschadestraat aldaar woonde eene bemiddelde ongehuwde dame frenie S met hare gezelschapsjuffer die door haar bij testementaire beschikking tot nagenoeg universeele erfgenaam gemaakt was Ë9nige wekea geleden stierf fteule S in de kracht des levens Zij werd begraven en de gezelsohapsjuffer vertrok naar elders Kort na dat sterfgeval keerde de broeder van de overledene uit Amerika terug en werd hij in kennis gesteld met de beschikkingen zijner zuster Hiermede met tevreden wilde hij de vroegere gezelschspsjuffer bezoeken en met haar spreken maar alle pogingen om haar te zien te krijgen waren vruchteloos De juffer verkoos den broeder harer overledene meesteres niet te ontvangen Dit wekte achterdocht vermoedens rezen en het gevolg hiervan was dat de justitie op verzoek des broeders zich in de zaak mengde en last gaf het Iqk van freule S op te graven en aan een deskundig onderzoek te onderwerpen De sectie van het lijk deed reeils aanstonds den dat de door den geneesheer geformuleerde reden van den dood niet hare bevestiging vond in betgeen er aan het lijk viel waar to nemen Daarop zand hoorde kraken en iemand aankomen Het was Rudolf die door een zijdeur het park was binnengetreden en blijkbaar zeer verheugd was mij daar aan te treffen Ik was daardoor alles behalve prettig verrast Als hij ons een bezoek wilde brengen waarom kwam hij dan niet behoorlijk hot huis in door de voordeur Ik trad hem daarom min of meer koel te gemoet Gij komt zeker Henri bezoeken f vroeg ik Hij antwoordde ontkennend hij wa hier gekomen omdat bij zekerheid hebben moest voor zijn toekomstig geluk en alvorens ik hem kon verhinderen voort te gaan had hij mij eene hartstochtelijke liefdesverklaring gedaan Hij wist zeide hij dat ik niet gelukkig was papa had mij tot betaling van een aanzienlijke schuld aan een man gegeven dien ik niet lief had die mü niet op prijs wist te stellen en m tjrranniseerde hij alleen die mij vanjongsaf had lief gehad wist mij te waardeeren big beminde mij nog even hartstochtelijk als vroeger en verlangde slechts één woord van mijne lippen om hem te zeggen dat ook ik hem niet vergeten had Tot zooter had ik hem in grenzenlooze verbazing laten doorspreken doch thans richtte ik mij fier omhoog en zeide Het eenige Budolf wat ik als echtgenoot van een ander man n kan antwoorden is innige verontwaardiging over zulke taal gaf ik u ooit het recht om zóó tegen nuj te spreken dat zoowel strijdt tegen de beginselen van een fatsoenlijk man als tegen de plicht die op n als gast van uw vriend rust volgdelhei chemisch onderzoek der ingewanden dat aan een dokter en aan een apotheker te Amsterdam werd opgedragen lEn als voorloopig resultaat daarvan kunnen wq mededeelen dat het Ijjk de sporen vertoont eenar ohrenische zinkvergiftiging De gezelsohapsjuffer die in een Geldersoh dorp zich metterwoon heeft gevestigd is onder toezicht van de justitie y I = Het Schoolblad meldt Het hoofdbestuur der MaaUchappy tol Nul tan l Algemet heeft het reglement voor het op te richten schoolfonds vastgesteld 4e circulaire om gelden voor dat fonds bijeen te brengen zal niet vóór September of October uitgaan erwyl tpt leden der commissie van wege de maatschappij alJB benoemd de heeren mr W K Mouthaan mr A Bloembergen Ez en A ens en vanwege FoUiondtmcyi de heeren mr H Goeman Borgesius D Andrd de la Porte en W de Heijier Als seoretaris dezer i commissie al optlldeu de heer J Bruinwoldi I 1 1 iblad verntemt zeu hét i Kumenie te s Qraven ta met een plf n van eu Biedel Xaar ihv Ilaagtche verblijf vah den gezant hage in verband hebbw de ikoninoin van Humenif om deen beziek a DiHaag te ftengen 1 ï en vka uou um ic I oen i on tii iere TT Ter M tder tijd werd fa Sobeveninf intendant Aer koninklijke A leiien in schrijven tntvang n waarb ide plattegr gegeMns werden opgevraagd vanetahliesemint aldaar v Ben merkwaardige eischl o rechten ik in aatste instanie tei Dresden behandeld De zflger Hein richV Kieffe leerling van Vbn Boekme beschuldigde dien pro e8 r jn uen zang zijne basstem ita eenbaryljpn te hebben fennderd Hij eisohte teruggaafvan betaald honorarium en eene schadevergoeding van 4500 marl De eiscU werd ontzegd i Kene boven achterkamer in de Lange Leidschedwarsstraat te Vmsterdam gaf Maandagnacht te c a uur een bloedig tafereel te aanschouwen Thomas en Meijer buren op dezelfde trap van genoemd perceel troffen elkander gisteren avond aan in de tapperij aan de Spiegelstraat hoek L Leidschedwarsstraat Het aldaar gevoerd gesprek en de invloed van dan drank waren aanleiding dat tusacheo de beide buren onaenlgheid ontstond Buiten gekomen was bet voor de beide mannen zeer raadzaam zich naar hunne woningen te begeven De hoofdinspecteur van politie Hazenberg wendde dan ook in dien geest gedurende langer dan een uur pogingen aan welke evenwel door Thomas met scheldwoorden en uittartingen werden beantwoord Na lang en mooi gepraat van de buren gingen de twistenden ten laatste naar binnen Op het eerste portaal werd het gehaspel nog eene poos voortgezet maar de echtgenoote van Thomas mocht het gelukken haren man op de kamer te krijgen en daams de deur te sluiten Meijer die zich eerst naar boven had begeven kwam weer de trap af en plaatste zich voor de kamerdeur van Thomaa hem met allerlei scheldwoorden tartend naar buiten te komen Daar vrouw Thomas den sleutel niet overgaf werd het paneel ingetrapt en stonden de twistenden tegenover elkander O wees nu niet zoo koel en fier riep hij op hartstochtelijken toon zoudt gij nog durven beweren dat gij niet ongelukkig zijt als alle bewijzen daarvoor voorhanden zijnf Ik ongelukkig vroeg ik op gekrenkten toon Wie zegt u dat Ik acht mijn man zeer hoog en Kn bezit voor hem niet de minste genegenheid viel hij mij in de rede Is hq niet gestreng en onrechtvaardig tegenover u bij de minste aanleiding Verbiedt hij n niet ongeveer alles zelfs de vervulling vaiv weoschen die weinig beteekenen F Doet hij moeite n het leven aangenaam te maken Deze verwijten tegen mijn man wekten niet weinig mgn toom op Hoe dorfle Budolf het wagen op die wijze hem tegenover mü te beschuldigen Henri is volstrekt niet hard tegenover nuj riep ik heftig als bij mü zoo nu en dan ook al iets ontzegt zoo zal bü daarvoor wel zgne wgze redenen hebben die ik verplicht ben te erbiedigen Gij zijt zoo vermetel te steunen op herinneringen uit vroeger tjgd Budolf als gü u woorden veroorlooft te gebruiken die u zelf tegen de bont moeten stuiten en mü beleedigen Henri heeft u gastvrij in rij gelaten weinig heeft hg zeker kunnen vermoeden op welke wgze gü zgo vriendschap zoudt beloonen Ik duld geen enkel woord ten zünen nadeele uit uw mond Hg keek mg lachende aan Gg strijdt te vergeefii tegen uw innige liefde Meijer greep Thomas in de borst en sneed hen met een broodmes de linkerpols ten deele door Thomas razend van oede wist zich b rukken greep de tang vaoHiat fornuis en oog op Meijec los Deze trad heaJMte gemoet en venronde Thomas aan de rechterpols m aan het gezicht Door het hevigèy bloedverlies werd de verwonde spoedig machteloos u zakte bewusteloos op den vloer neder in een omuUuen in zijn bloed badende Meijer begaf zicUj ua eene poos op zijn slachtoffer gestaard te hebbonfuachende naar zijne kamer Vrouw Thomasiwrliet in haren angst ten deele gekleed hare wowg en schreeuwde op straat gekomen uit alle maalt om hulp Politie kwau evenwel niet opdagenaVetgeeu de bureb deed bekluiten de brandweer lualMte alarmeeren Deze verscheen onmiddellijk en Hw e Thomas een voorloopig voir band waarna ileza Kheol bewusteloos naar het gasthuis werd overgebfiBht Iets later word Meijer geboeid naar den JM litiepost op het Leidscheplein overgebracht om Mrloopig gohoora te worden Gister ochtend w l5 i nur begaf Meijer zich weder naar zjjn werk opVflli luQriok van Sfhkler eu Tettellrade iifaar keerderfcqrt daarna weenl huiswaaeli hij schijnt d us in du lM riek niet tof gelaten te il i Te lo uur giJtW ochtend werd Meijer doBr den commissaris v u fott 55ur Mulfclen verder gjioord Vrouw ThomuijWtird dien ooÉen4 tip jujd nief hareh eohtguiiaip lu ihet gasthuis ti gobta Pe kamei waiirt j Ijoeitig tt ontel4voar t ueu bl edbaiU Mjj i onder to zi ht jfuu df tcld iu de i eekifoo l dal U nter en Mi e h lr idc i Jullm nd beterscllkp toltt It te verf dei I ii was de ndhei ivitsen Lbrgvallei Ën er lalle jareii j BW i l iitfande koud 1 DA Uar é thans bij ns emi gi I et bijzonder erg fniGi t jf Vol ens een bericht van Irgvjjikte in oen winteWaol herschapen De ihermom ter stond op twee grad olider het vriespunt en de sneeuw lag er eeu dik De diligence die ioor de Julier pas njdt is ingesneeuwd Ook elders in Zwitserland en in Oostenrijk is het treurig gesteld Te Gostein beeft men ook al winterweder De korenvelden welke veel beloofden zijn verwoest hevige onweders en regens hebben overstroomingen veroorzaakt en in de bergen is veel vee omgekomen Behalve de reeds berichte overslrooming te Bozen worden overstroomingen gemeld uit Lienz Spit Carinthie Trente enz De onsmakelijke reuk van haring blijft eng aan een mes waarmee dat banket gesneden is en deelt zioh zelfs mede aan andere voorwerpen die in denzeliden bak liggen Wanneer men het mes en waarschijnlijk ook wel een vork met oen papje van loog en hout of turfaach insmeert en vervolgens met een wollen doekje oppoetst is de lucht geheel verdwenen In de 60e algemeene vergadering van leeraren aan Nederlandsche gymnasiën Zondag te sGravenhage gehouden is het vraagstuk der aansluiting tusschen middelbare school en gymnasium behandeld Na verwerping met écn stem meerderheid van eene motie van dr Sohlimmer om uit te spreken dot het gymnasiale onderwijs niet aan eene hoogere klasse eener middelbare school maar aan het lager voor mü denkt gü dat ik het hart van müne Marie zoo slecht ken Dat is gelogen riep ik buiten mg zelve van woede Qg bedriegt u ten hoogste reeds sedert lang is Ik zweeg plotseling stil en keek völ angst voor mg uit een zqlaan toch slechts weinige schreden van ons verwüderd zag ik de gedaante van mün schoonmoeder verschijnen Als zn eens iets gehoord had I Wü hadden nogal vrq luiie gesproken Nog onder den indruk van het onlangs door mg afgeluisterd gesprek beving mg een hevige vrees Enzelft al had zg niets geboord wat moest zg er niet van denken ons te zamen aan te treffen in een zooa elogen deel van het park Ik kon geen woord uitbrengen mgn neef daarentegen scheen zgn tegenwoordigheid van geest geen oogenblik te verliezen Beter zou het wellicht zgn bier van venregaande onbeschaamdheid te spreken Mevrouw kon op geen geschikter oogenblik hier komen aldus sprak hg op beleefden toon mam aan ik was juist bezig mevrouw uwe schoondochter te verzoeken een klein feest met hare tegenwoordigheid te willen vereeren dat mgne kameraden de volgende week van plan zijn te geven Mgne nicht gelooft echter dat zg daartoe geen verlof zal krggea van baar echtgenoot Wordt venolgi onderwüs behoort aan te sluiten werd aangenomen e one motie van dr i J Couvee die aU vertegenwoordiger der veroeniging van leeraren aan inrichtingen van middelbaar onderwgs de vergadering bijwoonde luidende De vergadering gehoord hebbende de discnssie over aansluiting tusschen middelbare school eu gymnasiupa spreekt als haar gevoelen uit dat bg eveutueele herziening der wet op het middelbaar eu hooger onderwgs de denkbeelden neergelegd in het voorstel van Oven ernstige overweging verdienen Het plan van Oven komt hierop noer dat op de middelbare school in eeu vierjarigen pursus onderwijs zou worden gegeven iu Nederlanilsch wiskunde l ransoh Duitsch Éngelsch geschiedenis aardrijkskunde handteekenen gymnastiek en kennis der natuur ia bet algemeen Voor de leerlingen die verder wenschteii te gaan zou de weg zich vervolgeus in drieën splitsen Aan den bovangenoemiten vierjarigen cusus zouden zich aansluiten 1 technische scholen mot tweejarigen cursus welke de sprejcer in alle gemeenten gevestigd vrenschte te zien waar thans eene U B school met vijljarigen cursus bestaat 2 handelsscholen met tweejarige n cursus te vestigen naar gelang der behoefte 3 scholen voor de studie dei klassieke talen In At Ned ort komt het volgende verslag voor van de afdüelingsv8rgadbi ittg tlT Noöfd Brabant vanden Wielrgilerabond t i Goniakkelgkor vprslag is niet te geven Aanwezig do voolzitter afd consul Het is waar maor triijrig laapt dan geheel Noc djBrabant Dit verslag is zeker vaij dien voorzitter zelf 1 lederen morgen gedurende het zomerseizoen vertrekken uit Venetio in groote gondels eenige honderden jj kinderen naar de kust rfaar hun van gemeentewege do gelegenheid wordt gegeven om de zeebadeu te gebruiken Om den overtocht foo anel mogel te maken worden deze barken door eene stoomboot op sleeptouw genomen en op b wijze naar zee gesleept door de kanalen en lagunen der stad Dezer dagen vertrokken weder eenige dier barken Op benigen afstand der stad kwam een schip met volle zeilen aanvaren er was geen tgd om uit te wgken en bet ging recht op de tweede bark achter de stoomboot af die weldra weid aangevaren en omgeworpen zoodat 150 kinderen in het water terechtkwamen Een vieeselyke ontsteltenis was daarvan het gevolg Gelukkig konden do meeste kinderen zwemmen en geholpen door de bemanning der boot en het personeel dat op de kinderea toericht moest houden werden al de kinderen gered Er zijn weder drie luchtreizigers het slachtoffer van hun gevaarlgk beroep geworden Een de Italiaan Cilia viel te Palermo uit zijn mand en werd verpletterd op hot dak van de catbedraal Een ander de Amerikaan Samuel Black viel Ie Beardstawn Illinois bg het nederdalen te pletter doordien zijn valscherm in brand geraakte door een vonk uit een boogen fabrieksschoorsteen Een ontzettend verhaal van een luchtreis komt uit Keulen Daar steeg Maximiliaan Wolff op met twee passagiers Schmitz en Depenheuer Het was zeer ontstuiming weder maar de reiziger wilde zich daardoor niet laten weerhouden De ballon steeg spoedig tot een hoogte tan 2400 Meter en na eeu poos in dichte nevelen rondgedreven te hebben terwgl een onweder zich ontlaste daalden de reizigers in den omtrek van Bensberg Het anker pakte er kwamen mensohen om den ballon te helpen vasthouden Schmitz sprong het eerst nit het schuitje Depenheoer volgde hem en Wolff maakte zich juist gereed om ook op den vasten grondte stappen maar een plotselinge rukwind wierp hem achterover Toen hg weder overeind gesprongen was zag hg dat de ballon hoog in de lucht zweefdeen dat twee menschen een boer en Schmitz er onderaan hingen Wolff beproefde den boer in het schuitjete trekken m te Togwti de ongehUcige we uitgtput hü kon zioh niet vasthouden en viel in detf ej e De ballon tal toen ongeveer 3000 meter hoogzgn geweest Het gelukte niet om Schmitz die zich et de faudm aan de mand vastklemde naar binnen te trekken dooh Wolff witt hem na veel varg eftche moeite eenigszins v ast te binden wat echterdecbts voor korten tüd hielp want door bet hevige slingeren geraakten de touwen los Daarop trok Wolff met de linkerhand zün reisgezel vastheudend aet de rechterhand de klep open De ballon daalde OT een onweerswolk heen onder regen hagel en Wikiem totdat hg eindeUjk vlak bg den grond waspülsnel door den wind voortgedreven Op last van Wolff liet Schmitz toen los en de ballon ging daaropweet de lucht te oor Wolff beproefde nu den grond te bereiken maar vruchteloos Het anker pakte herhaaldelgk een boom maar rukte dien door den bevigen wind omver Eindelijk echter toen het schuitje weer dicht bg een boom was sprong de luchtreiziger er uit Zijn val door de takken van den boom gebroken bezorgde hem een aantal kneezingen maar hg werd niet ernstig gewond en weMra vond hij ook zijn vriend Schmitz die evenmin gevaarlgk letsel had bekomen De arme boer echter die van hot schuitje viel was door dien val natuurlijk verpletterd Een gelukkig zeldzame gebeurtenis had vóór eenige dagen plaats ten kantore van een notaris die op een aanzienlijk boeren dorp niet ver van do hoofdstad gevestigd is Tot het aanvaarden van een erfenis nog geen vier honderd gulden groot waren zestien gegadigden opgekomen De verdeeling en het ontvangen van de nalatenschap geschiedde zonder eenige moeilijkheid maar toen het op de betaling der begrafeniskosten aankwam barstte een geheolo familiebaat los Eerst vingen de aanwezige vrouwen aan elkander het jak uit ie vegen daarna begonnen de neven en nichtjes te accompagneeren Een der tantes gaf bewijzen van haar sympathie aan een onwilligen oom door hem een weinig te plukharen ifelk feit het sein was tot een geregeld gevecht over de geheele linie Intkokers boeken portefeuilles zwierden doér het kantoor en namen door de ruiten hun weg iraar de bedryvige wereld Ken candidaatnotaris die als vredestichter wat al te nabü de vuisten kwam ontving als legaat oen blauw oog Met vereende krachten en ondersteund door den veldwachter wist het personeel van het notariaat de erfgename op straat te krijgen waar een flinke regenbui spoedig een eind aan den tivist maakte Stad OkL Do Temps bevat een beschrgving van een nieuw geweer dat door Paul Giffard is uitgevonden en waarbij het kruit vervangen is door vloeibaar gas dat nog vlam nog rook geeft en slechts een knol als de stop van een ohampagneflesch terwgl de ziel van het wapen volkomen rein blijft de vloeistof vervliegt met een aangenamen geur en het wapen volkomen rein blijft do vloeistof vervliegt met oen aangenamen geur en het wapen zonder eenig gevaar hoegenaamd te hanteeren is Do kogel beweegt zich aanvankelijk betrekkelijk langzaam en verkrijgt eerst zgn volle snelheid bij het verlaten van den loop Het geheel is weinig kostbaar Eerstdaags zullen officieel proeven genomen wosden Naar men segt heeft Giffard zijn geweer ook voor het buitenland beschikbaar gesteld doch dan alleen als jachtgeweer De Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft de serie van haar werkjes weder met een vermeerderd Het pas verschenen boekje is van dr J E Eoklaar en behandelt het bijgeloof in vroegoren eu lateren tgd en de middelen om bet te bestrijden Uit de overgroote massa van voorbeelden geeft de schrijver enkele sterksprekende staaltjes van bggeloof op allerlei gebied Want min of meer in strijd met het gewone taalgebruik rekent hg het geloof aan de geneeskundigen werking van zoogenaamde kwakzalvers middelen ook tot zgn onderwerp Vervolgens wordt nagegaan hoe het bijgeloof bostreden werd toen door de ontdekkingen van Copernius o 1540 Keppler o 1600 Galilei en Newton c 1650 het streven ontstond om langs natuurlüke weg het onbegrijpelijke te verklaaren Verstandelüke ontwikkeling alleen behoedt iemand niet voor bijgeloof Eu d larom zegt de schrijver moet dit kwaad vooral besteden worden door den bijgeloovige aan zich zelf te ontmaskeren hem te laten zien wat hg eigenlijk voor waar aanneemt en elk geval in tbüzondor verklaren De wortel van het kwaad zal alleen aangetast worden als de geest der meest onbevooroordeelden en ontwikkelden tot alle kringen der maatschappg doordringt De bezoekers van een comedie tent ter gelegenheid der Jcermis te Eindhoven opgeslagen zgn verleden week aan een groot gevaar ontamtpt De directie weigerde het werkvolk dat de tent vervoerd en opgeslagen had te betalen ouder voorwendsel dat zg geen geld had De ouwerlui niet van het bedaardste soort hadden lang genoeg aangedrongen doch vorderden niet Daarop gingen zij heen en keerden met eenige kannen petroleum terug en met bet voornemen om geheel den schouwburg aan verschillende kanten tegelgk in brand te steken Dank zü da wacbthebbende vier marechaussees werd door de kalme vermaningen om toeh niet zoovele mensohenlevens in de waagschaal te stellen bet gevaar bezworen Men zou wachten tot na afloop der voorstelling en dan zouden de marechaussees voor Het werkvolk op betaling aandringen Zoo geschiedde dooh in dan begiime bleef men weigerachtig Eerst toen de politie gedreigd had den schouwburg te zullen verlaten indien niet oogenblikkeUjk werd uitbe taald ontving het werkvolk dat tegen 14 cent per uur was aangenomen een bekrompen loon van 8 a 10 cent per uur Op 12 Juli had te Helmond een feest glaata van een zeer eigenaardig karakter De Koninklijke Nederlandsche machinefabriek voorheen E H Begomann directeuren E H Begemonn en J B Kam herdacht de aflevering van de honderdste stoommachine door die fabriek vervaardigd Het geheele personeel der fabriek bestaande nit 150 personen met vrouwen en aanstaanden was bijeengekomen ifi de ruime feestzaal van den heer Jacques Stevens op het Stationplein waar men een zeer genoegelijken avond doorbracht Het feest werd opgeluisterd door de muziek van het fanfarekorps aan deze fabriek verbonden door eene goochelvoorstelling en door voordrachten van de genoodigden Door eeu der directeuren werd eene toespraak gehouden waarin vooral gewezen werd op de goede verstandhouding aan deze fabriek tusschen patroons en werklieden bestaat en die volgens de raeening der directie vooral te danken is aan het onderling overleg bij verschil van gevoelen Waar ons zoo luidde het bet bericht menigmaal gelukkig van verre ter oore komt dat op vele plaatsen de werkman tegenover den patroon staat als een vreemde laten wij het dan vooral op prijs stellen dat dit aan onze fabriek niet het geval is en laat ons de vriendschap die tusschen u en ons bestaat hoog honden opdat zij strekke tot voorspoed van u allen en tot bloei van onze schoone onderneming Deze toespraak werd met daverende toejuichingen beantwoord ec werd gevolgd door een heildronk op Z M den Koning waarbij vooral werd gewezen op de belangstelling die Z M steeds in deze onderneming had betoond o a door haar het recht te verleenen zich koninklijke fabriek te mogen noemen Staande het feest werd Z M in kennis gesteld van den heildronk en nog in den loop van den avond mochten de feestvierenden een telegram van Z M ontvangen waarin Hoogstdeszelfs dank werd betuigd niet alleen maar waarin Z M het personeel en de directie in alle opzichten voorspoed toewenschte Men bleef tot laat gezellig bijeen BuUenlandsch Overzicht Ernstige wanordelijkheden zijn te Maurita in de provincie Barcelona voorgevallen Al de werklieden der fabrieken hebbeu den arbeid gestaakt De overheden vroegen hulp en twee compagnieën jagers werden gezonden doch de meeste werklieden weigerden te voldoen aan den eisch om uiteen te gaan zoodat de troepeu genoodzaadt waren vuur te geven waarbij velen werden gewond De meeste fabrieken te Maurita zijn thans gesloten De cholera blijft in de provincie Valencia heerschen Maandag zijn 11 personen aan de ziekte overleden Door een Saksisch dagblad werd dezer dagen het bericht verspreid dat de Duitsche bondsregeeringen overeen waren gekomen tot het einde van het septennaat d i in 1894 geen nieuwe vorderingen voor het leger te zullen stellen Met begrijpelijk wantrouwen beschouwt men van andere zijde deze mededeeling slechts als oen kalmeerund middel tot bevrediging der misnoegde bevolking wijl alle vroegere dergelijke geruststellende verzekeringen steeds door nieuwe aanvragen zijn gevolgd Te minder gerust is men raet het oog op de voortdurend onuBfete verbeteringen in het systeem van geweren en kanonnen in den vestingbonw enz Dat het Duitsche rijk dan ook nog niet aan het einde zijner militaire lasten is bewgst een lang artikel in de Mimciener JUg Ztg over het plan tot reorganisatie van het Duitsche leger waarin opnieuw net door het Duitsch militairisme steeds als sterkste argument aangevoerd beweren opgesteld wordt dat de Duitsche armee numeriek noch tegen de Pranscho noch tegen de Buasische is opgewassen Wanneer in den laatsten tijd van gewapenden vredo waarin wg leven sprake was van do toenemende krggBtoerustingen waarin de groote mogendheden elkander zoeken te overtreffen dan werd ook van Franscho zijde zelve niet zelden het denkbeeld geopperd dat de groote staten thans op deze wijze elkander wilden vernietigen Men berinnert zich dat door den üostenrgkschen minister Von Bauer over wiens ontslag weder geruchten loopen ditzelfde idee in de delegation onlangs is verkondigd Bg deze nieuwe wijze van ooriogvoeren achtte men allo goede kansen aan de zgde van het rgke Frankrijk dat meende men op dit terrein het minder goed bedeelde Duitsche rgk met glans zou verslaan Wat beweert evenwel thans de Munchener Mig Ztg in bovengenoemd bericht Dat Frankrgk tot de grenzen van zijn militaire kracht is genaderd