Goudsche Courant, vrijdag 18 juli 1890

4S74 Vrijdag 18 Juli 1890 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ingeading van advertentito kan gegcMeden tot Mn uur des namiddagn van den dag der uitgave Vraag overal DERCRSEN s TAFELBESCHÜIT Lang e Tiendeweg GOUDA bcTelen zich beleefdelgk aan voor de LEVE BIN Q Tan BOEE EN STEEITDEÏÏEWEEEEU PLAATSING m ADVERTENTIES Gouda Snelpersdruk Tan A 6BnncKA l Zoo Van deien kant heeft Duitsohland volgeus het blad geen verdere vermeerdering van troepen aantal in tqd van vrede te vreezen maar een ander geval is het met het sterk bevolkte Rusland dat znn leger steeds meer uitbreidt Dal ook voor Duitsohland eindelgk het oogenblik zal aanbreken waar het aan de grenzen staat en volkomen buiten staat is meer soldaten af te leveren sohynt men in Duitsohe militaire kringen niet te bsgrypen Uit veisohillende teekenen zou men kannen opmaken dat er eene vrij sterke reactie is gekomen van de overdreven verwaohtingen van de arbeiders zooals doorgaans wanneer een zaak verder wordt gedreven dan de aard der dingeh meebrengt Z io heeft de directie der koninklgke fabrieken te Spandau bepaald dat arbeiders die vrijwiUig den dienst verlaten niet weer aangenomen zullen worden voor er zes weken zijn verstreken Deze bepaling is genomen omdat de arbeiders zoolang mogelyk in dienst worden gehouden al 18 er ook geen werk meer Berlijnsohe fabrikanten hebben zich bg dezen maatregel aangtsloten Te Hamburg zgn de werkstakingen van da metselaars en timmerlieden voor geëindigd verklaard maar in werkeIgkheid was dat reeds vroeger hel geval tengevolge van den grooten toevloed van werkzoekenden uit andere plaatsen en de ontrouw van velen Zg die nu nog hier of daar werk vinden moeten een sohriftalyke verklaring leekenen dat g in het vervolg niet meer tot een vakvereeniging zullen behooren De Echo hel orgaan van de vakvereenigingen voert daarorer wel een groot woord maar de arbeiders beginnen te begrijpen dal da vakvereenigingen hun tot een vloek zgn geworden dat zij aan het coalitierecht dat socialistische aanvoerders tot politieke doeleinden in hun naam gebruiken niets hebben en het hun vak op deze wgze volstrekt niet vooruit brengt De werkstaking van de poslliedea te Londen heeft ook volstrekt niet aan hel doel beantwoord evenmm als die van de politie mannen De ontslagen Brievenbestellers die hun achteratallig loon kwamen halen tegen teruggave van hun uniformen verscheurden woedend hun kaarten lan lidmaatschap van de vereemging waar zg zich hadden laten opruien Bij de uilvoering van het bekende vergelgk hetwelk lusschea de Duitschers en Oud Czechen ia Bohème is getroffen dreigt nog ter elfder ure een spaak m het wiel te worden gesloken Zg die dit doen zijn natuurlijk de joug Czechen die zich steeds legen hel vergelijk hebben verzet en nog altgd voortgaan het land in beweging la brengen Volgons het vergelijk moet de schoolraad in Bohème voortaan bestaan uit een Doitsche en een Czechische afdeeling De gemeenteraad van Praag heeft het recht twee leden te benoemen en weleen Duitacher on een Czech Nu hebben in den raad de jong Czechen verreweg de overhand en zoo gebeurde hel dal deze behalve een Czech als vertegenwoordiger van hel Duitsche element een zekeren heer Heicrich koos Nu is de heer Heinrich wel oen Duitacher maar de Duitsche partij wil nieto van hem weten omdat hij reeds lang tot de Czechische partij is overgeloopen De Duitschers weigeren daarom den heer Heinneh te erkennen als een vertegenwoordiger van het Duitsche deel der bevolking maar de Czechen die htm opzettelijk kozen om do Duitschers te hinderen zgn niet voornemens op hun besluit terug te komen Intusschen voegen zich steeds meer aanhangers van de oud Czech bij He legensUnders Zoo werden Zondag jl in verschillende sleden van Bohème negen bgeenkomsten gehouden waarin zoowel oud als jong Czechen tegen de aanneming van hel vergelgk protesteerden Indien dit verzet op deze wijze blgfl voortduren komt hel minislerie Taaffe in een moeiIqken toestand daar keizer Frans Jozef gelgk hg onlangs nog openigk verklaarde zeer op de tenuitvoerlegging van het vergelijk gesteld is Hel Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft gisteren eindelgk een aanvang gemaakt met de behandeling der M c Kmley wet Het ontwerp zal dus waarschgnlijk toch nog in deze zitting worden aangenomen Evenwel zal de beslissing zeker niet spoedig èorden genomen want de democraten zuUen het ontwerp hier krachtiger bestrijden dan in den Senaat Men verwacht dat de strijd ten minste twee of drie weken zal duren en dan met de aanneming van het ontwerp zal eindigen Kantongerecht te 6ouda Zitting van Woensdag 16 Jali 1890 Do Tolgende personen zijn Teroordeeld tregons Openbare dronkenschap en rerweiken van rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord L vao V te Gouda tot 2 geldboeten elk van 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Baggeren in de Holl Usel op verboden plaatsen C L en W L te Gouda ieder tot 2 of 2 dagen hechtenis Visscherijovertreding W van I te Gouda tot ƒ 6 of 2 dagen hechtenis Als gezagvoerder van oen stoomboot met te groote snelheid varen op de rivier de Gouwe J L la Haarlem lot 6 of 2 dagen hechtenis Als voerman van een hondenkar lo anders dan zydelings op die kar zitten 2a de aangespannen honden niet voorzien hebben van muilkorven J T te Niauwerkerk a d Usel tol 2 geldboeten van 3 of 1 dag hechtenis voor elke boete Spelen mol en om geld op den openbaren weg K H en P V te Beeuwgk en L G te Zwammerdara ieder lot 1 of 1 dag hechtenis Verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kon worden verstoord J van K W M en J A te Gouda ieder lot 2 pf 2 dagen hechtenis Zonder vergunning werpen van asch in een der grachten e Gouda J J W huisvrouw van T B van G te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis Zonder vergunning loopen langs den spoorweg D A M D en E J H te Gouda ieder tot rlO of 3 dagen hechtenis Openbare dronkensohap gepleegd bg 4e herhaling A L te Gouda lot 14 dagen hechtenis Openbare dronkenschap A B te Gouda tot 0 60 of 1 dag hechtenis F J van L A van der S en J A te Gouda tot 1 of 2 dagen heohtenis J van der W te Qouda en P H te Nieuwerkerk a d Ussel lot S of 2 dagen hechtenis C B te Kralidgen tol 3 of 3 dagen heohtenis Allen zgn levens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg Igfsdwang van e n dag PËTROLËUillVOTEËRINGËN van de Makelaars CtBtzlatr A SehalkwUk e Rotterdtm Do markt was heden onveranderd I eo Tankfust 8 Geïmporteerd fust 8 10 September October November en Decemberleveriog 8 16 APVERTENTIfiW V 0 Familie 8CHIEVBBN betuigt baar oprechten dank aan allen die tgdens de ziekte en na het orerlgden van hare innig geliefde Zoeter en Behuwdzoeter bigken van belangstelling hebben gi ven Gouda 15 Jnli 1890 Mevrouw VORSTER Weethaven Traagt tegen 1 AUGUSTUS eene eenTondige zindelgke Dienstbode of oodliiilp met koken bekend om met 1 AUGUSTUS in dienst te treden een flinke Dienstbode Tan bniten de groote wasch boiten huis Zich te verToegen in persoon aan de Wachtkamer 3 Klasse STATION BIJN8P00B Gouda NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP ZuidhoUandscli Landbouwcrediet Parkstraat 97 e Oravenhage Directeur J G D WATBLEE CommiMarisien Jhr Mr B A KLBfiCK E L Graaf van LIMBOBQ STIBÜM Mr e N C Baron tan TüYLL tak SEBOOSKIIU KEN Jhr e G VBESPYCK Verleent Credieten op aolMe en bOHfke voorwaarden Ontvangt geiden H deposito Inlichtingen te bekomen bg de Correspondenten de Heeren A van VEEN Wfldstraat Gouda A K08TBE Mz te Boikoop en D EIKBLBNBOOM te Bodegraven ƒ 0 90 1 en 1 20 de Flesch ƒ 0 90 1 en 1 40 per Flesch Brand Spiritus 30 centen per Flesch Wed C van OIJË Kleiweg No 2 te GOUDA Wordt gevraagd tegen 1 AUGUSTUS eene fatsoenlgke die goed kan koken en werken liefst P 6 Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres Blanwstraat U 11 Geen ïjs Haar meer De nieuwe ZO If DON is l ti4 de beste Tan alle bestaande par jti fumsriên om hetgrgze haar binoen enkele dagen te doen Terdwgnen Maakt het baar glansrgk en zacht en Terfi niet Prga 8S cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrjjgbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Zeer ITette G esteendrukte NAAmMES worde GELEVERD door 4 A BBINKMAN en Zn De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Akoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 Juli 1890 By Kon bealuit ii benoemd met ingang tbu 15 Augustus e k tot burgemeester van Boskoop do beer H Ie Coultre 1 cuDi lautii De heer W Konineks alhier deed te s Hage met gunstigen uitslag het examen der Nederlandsche Toonkunstenaars vereeniging vopr pia ft lager onderwgs Het Sohielauds Hoogeboezemgeld is voor het jaar 1890 vastgesteld op ï per hectare en hel Penninggeld op 1 90 per hectare De heeren De Yoa en Van Korlaar hebben mevr Albregtüngelraan aan hun tooneelgezelschap verbonden Door de politie te krslingen is proces verbaal opgem iakt tegen P 8 wonende aldaar als ordaclit van zich te hebben sobuldig gemaakt aan hot verbreken van een brief bg hem door een brievenbesteller bezorgd en bestemd voor een ander In dien brief bevond zieb een postwissel waarvan het bedrag ƒ 5 door hem aao hel postkantoor te Botterdam is in ontvangst genomen Naar het Fad verneemt zal de Se afdeeling der Staatscommissie van de arbeiders enquête voor hare eerstdaags beginnende verhooren te Leiden gebruik maken van de bevoegdheid haar bij art 4 der enquête wet gegeven De bevoegdheid namolgk om tot het bijwonen van hare zittingen uit te noodigen iemand buiten haar midden die met het onderwerp van het af te nemen verhoor bgzonder vertrouwd FEVILLETOM mi SCHOONMM Vit het Dagboek van eene Dame Uit iet DuUkA 10 Mama gedroeg zich nis altgd ook thans zeer verstandig uitte geen woord van verbazing hem hier te zien maar beloofde by Henri een goed woordje ten mijnen behoeve te zullen doen Daarop noodigde zij Eudolf beleefd doch wol eenigszins koel uit op het slot meê thee te gaan drinken Hy sloeg die nitnoodiging af Hy was op weg naar HoUfeld had mg uit de verte in den tuin zien wandelen en was toen in der haast voor eenige minuten bg mij gekomen om mg het verzoek zgner vrienden over te brengen Doch thans moest hg weder vertrekken Zoo ik mg ooit in mgn leven over iets geschaamd had dan thans over Eudolf en zijn manier van doen Hoe was het mogelgk dat hg in staat was zoo plotseling zoo n reeks van leugens op te disschenP Toen hij ons kort daarop verliet greep ik krampachtig met een gevoel van groote dankbaarheid den jrm van mgne schoonmoeder het was mij alsof ik kan worden geacht en die alsdan aan het verhoor mag deelnemoo De bedoeld Éiiituoadiging is gericht en aangenomen door den Srkman aan het observatorium te Leiden C H Spuw De Geneeskundige Baad van Zuid Holland heeft in zyne gisteren gehouden vergadering met algemeene stemmen als zyne overtuiging uitgesproken dat het door do regeering in haar ontwerp tot wijziging der epidemie wet voorgestelde ten aanzien der vaccinatie eene bron zou opleveren van groot gevaar voor de volksgezondheid en zou blaken eene ramp voor Nederland en daarom eene onverantwoordelijke wetsbepaling zou zyn Door den hoer Henrv Tindal is thans een open brief geschreven aan den heer W Booseboom lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal waarin schr opkomt tegen de meening door den beer Booseboom in s Lands Vergaderzaal geuit als zouden Bchryver s handelingen onvaderlandslievend zijn De keer Tindal toont nogmaals aan hoe hg er door den loop der zaken toe gedwongen werd te trachten hot gevoelen van de meest bekende autoriteiten op het gebied van volkenrecht te vernemen Weder heeft schr zich thans naar het buitenland begeven om over de ter sprake gebrachte uitwerking fan artillerievuur een der beroemdste deskundigen den generaal Brialmont te raadplegen Hot oordeel van dezen deskundige deelt schrijver in het kort als volgt mede Een vloot kau zeer goed voor den Haag komen en de residentie bombardeeren De uitwerking van een dergelijk bombardement zal vreeselyk zgn Ook berekent schr dat nooit bg de tegenwoor dige inrichting van onze weermiddelen de concen tratie of samentrekkking der gemobiliseerde troepen voor den vierden mobilisatiedagzal kunnen beginnen Exemplaren van dezen brief zijn voor zoolang do uit een groot gevaar was gered Zij keek mij ernstig doch niet onvriendelijk aan wellicht raadde zy wat er in myn ziel omging Op kalmeu toon sprak zy toen over verschillende zaken en gaf my daardoor tyd om wedei geheel tot mgzelf tekojnen Op weg naar huis ontmoetten wij Henri die zoo somber eo toornig keek als anders nimmer het geval was Zgn voorhoofd werd plotseling helder toen hy ons bespeurde hij vroeg waar wij geweest waren Ik heb met Marie een wandeling gemaakt door bot park antwoordde mama Ik had verwacht dat zij nu ook Budoirs tegenwoordigheid zou gaan vertellen maar dit deed zij gelukkig niet Henri begeleidde ons naar huis hij was verstrooid en kortaf het scheen my toe alsof zijn oog meer dan eens mij strak aankeek of was het wellicht mgn ontwaakt schuldgevoel dat my zulke deed verbeelden P Ik weet niet hoe ik my Henri s plotselinge droefgeestigheid verklaren zal hy is gewoonlijk wel emsig maar nooit zooals cu Zou hy eenige verdenking hebbenP Of heeft Hugo wellicht zich onvoorzichtig uitgelatenP Hij weet toch dat Budolf indertgd tot mij in intieme verhouding stond Mama is de eenige van ons die hare gewone kalmte beeft behouden alleen waarschuwde zij mij op schertsenden toon toen ik gisteren weer het park in wilde gaan van niet te lang uit te blgven ADVBBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels II 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgni voorraad strekt grati verkrijgbaar bij de firma Ëllerman Harms Co te Amsterdam Ëen bruidje uit de Saenredamstraat te Amsterdam wg zullen maar niet zeggen hoe ze heet stond gereed om naar het stadhuis te gaan De gasten waren verschenen allen stonden op t punt om ia de rijtuigen te stappen toen een snuggere bol een echte slimmert ontdekte dat er nog ne kleinigheid ontbrak maar eene kleinigheid die in dit bgzondere geval volstiekt niet gemist kan worden om de feeststemming hare ware hoogte te doen bereiken namelijk de bruigom Jongens waar is de bruigom meisjes heb je m ook gezien Helaas niemand wist antwoord te geven maar men keek elkander verlei n en vragend aan Uitgekeken buren ondervaagd maar o jammer geen sterveling kon het bruidje uit de doodelijke verlegenheid helpen want hier hielp geen plaatsvervanger Plotseling verschenen er op een drafje twee jongens ware redders in den nood Juifer juffer riepen ze de bruid reeds van verre toe ae kt u uwees bruigom P Die ligt in het plantsoentje in het gras te slapen Br was geen minuut te verliezen De gefopte sohoone snelt weg naar het bewuste plantsoentje en binnen een kwarlier tgds keert ze in zegepraal terug met den nog half dtonken Kobus die er uitzag alsof hij ter slachtbank werd gevoerd De ontrouwe werd in allerijl wat opgeknapt en vóór hij nog goed wist welk heuglijk uur voor hem was aangebroken zat hy reeds in de koets aan de zijde der schuchtere maagd die den erg naar jenever riekenden hartevriend met beide handen vasthield In hare verbouwereerdheid had zg den koetsier den bruidsuiker ter hand gesteld en toen draafden de gelukkigen weg onder het gejuich der buren die natuurlijk met genoegen bespeurden dat t zonnetje weder in het water scheen Budolf was na eenigen tijd weggebleven te zyn weder bg ons zoo bet heette om de bijzouderheden van het eerstdaags te vieren feest te bespreken Er zou een klein tooneelstuk opgevoerd worden en hy verzocht mij daarin een rol te willen vervullen Ik had het steeds heel prettig gevonden komedie te spelen en vroeg derhalve aao Henri of hy het goed vond dat ik daaraan meedeed hoewel ik wist dat hij van dergelijke genoegens weinig hield Henri was ook thans in zgne gewone sombere stemming Ik zal uw genoegen niet in den weg staan antwoordde hij op koelen toon wanneer gij het prettig vindt komedie te spelen ik zal het u niet verhinderen Hoe kon hij toch by mogelijkheid zoo onvriendelijk zgn Ën nogal in tegenwoordigheid van Budolf Ik antwoordde bijna met tranen in mijn oogen dat ik mgne medewerking geheel zou doen afhangen van zg n wil en niet zelf beslissen Bg die woorden keek hij mij sjherp aan Werkelijk vroeg hij op sarcastischen toon Gaan mijne wenschen u boven alles En als kostte bet hem moeite niet nog meer te zeggen stond hij op en verliet de kamer Ik was er geheel van ontsteld zóó had hij mij nog nooit toegesproken Wat was er toch gebeurd dat bij zoo boos op mij was Ik verstond nauwlyks wat Kudolf tot mij zeide hem scheen dat echtelijk t