Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1890

3 Uit dezo opgaven blijkt do waarheid van oen reeds vroeger geuit vermoeden dat de vogels langzamerhand aon het gevaar wennen en hot loeren vermijden zij worden niet zooals velen denken door het licht aangetrokken maar iu stormachtige nachten tegen den toren aangedreven De oudere vogels die den weg reeds meermalen hebben afgelegd waarschuwen de jongen en ook werd bij groote vluchten opgemerkt dat zij zoodra ze een vuurtoren naderen hooger gaan vliegeu en eens voorbij weer dalen om hun gewonen weg te vervolgen Hetzelfde wordt opgemerkt bij onze telegraafdraden Hoeveel gevederde zangers gingen er vroeger niet door to gronile Thans komt hot zelden voor Zoo is het ook te verwachten dat de vuurtorenssteeds minder offers zullen vragen Maar die offerszgn niet vorgeofs geweest want zij hebbon veel geleerd omtrent da wegen die sommige vogels bijhet trekken volgen onze farms ei na verloop Tan dieol De vijgoboom van eene hoogte en dikt zo bij ofas nimmer ziet leveren juist ojj blik den eersten pluk De vruchten iets kUinor dan een vuist bereiken hier haar volle rgpheid daar do zon geen enkelen dag in gebreke blijft haar warme stralen over ons dal uit te spreidon Het klimaat is hier overheerlijk veel had ik er mg van voorgesteld de werkelgkheid heeft tot heden echter alles over troffen Dag in dag u t oen blauwen hemel met heerIglAn zonneschijn die op het midden van den dag wel is waar zeer warm kan zijn doch niet van d n aard is dat men er last van heeft een gevolg van den heeriijken frissohen wind die steeds waait s Avonds wordt hot zelfs zeer koel men vergeet geheel do warmte van den dag en s nachts doet een wolIon deken soms uitstekende diensten De thermometer teekent dagelijks pi m 100 in do schaduw en de ïolgendo maanden kan de temperatuur tot 125 stijgen Zelfs met die hit o kan men overdag buiten werken Als het beste bewijs welk gezegend klimaat het hier is kan ik aanvoeren dat mijne gezondheid niets te wenschen overlaat en thans reeds nn een verblijf van slechts vier weken eeno gezonde kleur mijuo wangen teekent iets wat in Holland zelden of nooit het geval was Water do groote factor waardoor al e boomen enplanten als het ware uit den grond oprijzen is inovervloed in voorraad Alles bij el argenomen betreur ik het geen oogenblik hierheen to zijn gegaan en ben ik er vaa overtuigd dat do toekomst verzekerd is wanneer men slechts drie jaar geduld kan hebbeu en er niet togen opziet do handen flink uit do mouw te steken Uo vreemde en zonderlinge praatjes omtrent da Holland California Land Company worden ten sterkste tegengesproken Het eenige verwgt dat men de Company zouda kunnen maken is a dat niet alle huizen gereed waren toen wij hier aankwamen hetgeen evenwel grootendeels is toe te schrijven aan don regenachtigen winter tengevolge waarvan niet vóór April met bouwen een aanvang is kunnen worden gemaakt h dat een stal en omrastering voor de koeien dia in Holland niet waren opgegeven thans blijken noodzakelijk te zijn en de kosten daarvan dus nog moeten worden bijbetaald De Company weet thans evenwel precies wat elke kolonist voor een 30 acres farm behoeft en zal er ongetwijfeld wel voor zorg dragen dat hem dit vooruit bekend gemaakt wordt Bovendien interaseoren do heeren Crocker on Huffman wien het land en het water toebehooren en die beidon meermalen millionairs zijn zich zéér voor ons en tiet is hun wensch dat het hier eene omgeving wordt eenig in geheel Californié En dat hot zoo worden zal wanneer men zich niet laat misleiden door valscho geruchten en lasterlijk praatjes dat staat bij mij vast Een Amerikaan Joa Leffal dia lange jaren overal te zion is gowoost is voor eenige jaren in zijn vaderland teruggekeerd waar hg zich als kruidenier gevestigd heeft Lieffel werd nu spoedig rijk en onlangs is hij tot gemeenteraadslid van Springfield Ohio gekozen Hij is 57 jaar oud weegt slaohts 30 kilo ec is 46 duim lang men heeft oen bijzondoren zetel voor hem moeten maken Toen hij zijn candidatuur aan de kio ers voorstelde zeide Joe Leffel die zich kolonel noemt dat zij moesten weten dat goede waar altijd in kleine pakjes verkocht wordt Hoe lictt mon in Duitschland wegens poging tot omkooping van eon ambtenaar kan worden veroordeeld moest oulangs een schoenmaker te Berlijn ervaren Op oen avond werd het eerzame lappertje op straat door oen politieagent betrapt op het plegen van een betrekkelijk onschuldige overtreding die zoo diknijls voorkomt dat hot slechts zelden wordt aangegeven Do politio agent stolde de i tevreden met den man op zijne onbehoorlijkheid oprao fkzaam te maken Deze antwoordde Ja zoo iets zien do agenten nlirgd maar als men zo werkolgfc noodig heeft zijn zo niet te vinden Nu moest hij mede naar het bureau Op weg daarheen stelde do schoenmaker voor een glas bier to gaan drinken om zoo do zaak uit de wereld te helpen De politieagent zag daarin een poging tot omkooping do zaak kwam voor de rechtbank en do schoenlapper werd tot 23 Mark boeto veroordeold Iu do omstreken van Gendriugen is men aan hot visschen naar hooi I Wat toch is het geval Daar het in do laatsto weken zooveel en aanhoudend geregend heeft zijn de hooilanden overstroomd on drijft het hooi in den Ouden IJsel weg Om nu tenminste nog iets to redden trekken do landbouwers met hooivorken gewapend het hooi landwaarts doch kunnen niet verhinderen dat het grootste godeelto voor goed verdwgnt Daar nu het hooi thans hoog in prijs is en men zelfs yoor een wagonvraoht 50 i ƒ 60 besteed berojftent dit den Iweren groote schade En toch gaan do antiwatersohapsmannon nog steeds voort met opjusitie voeren Het zou bolacholgk zijn S t niet zoo treurig ware I Intusschen is het te hopen dat aan dien onhoudbaren toestand spoedig oen einde komt i Z Ct Onder hot opschrift Rotterdam Colony en de Holland California Land Company behelst de Jrnh Ct oon brief van den heer T J v Outoren dd 27 Juni 1890 On geschreven op Cornelia s Farm Na een beschrijving van do voorspoedige reis lezen wij Te Fresno twoo uur sporens van Merced kwam eene deputatie uit laatstgenoemde plaats ons reeds tegemoet om ons hut eerste welkom in ons nieuw vaderland toe te roepon De ontvangst te Merced was bgzondor hartelijk en hot schoen of de geheelo bevolking uitgoloopen was om ons te verwelkomen Een muziekcorps speelde hot goliofdo Wien Neerlandsch bloed en aan speochou ontbrak hot natuurliijk niet Alleen de in Europa gebruikelyke feestwijn bleef achterwege Onze nieuwe woonplaats New Eotterdam ligt 40 minuten rijdens van Merced en belooft de fraaiste kolome te zullen worden van geheel Californié en wel om do vdgoude rodepen De grond is volgens het oordeel van onpartijdige deskundigen van zéér goede hoedanigheid geschikt voor de teelt van allo mogelijke vruchtboomen o m vggen olgven sinaasappels wijn on rozgndruiven om niet te sproken van do alledaagsohe ook in Nederland groeiende vruchten en groente In ouzo onmiddelijko nabgbeid woont zekere heer Edwater die oen farm hooft welke reeds een 9tal jaren in cultuur is Een bezoek aan die plaats gaf mg eon denkbeeld hoe Aan de kust vau Istrie ton zuiden van Rovigno zijn de overblijfselen van oen weggezonken stad gevonden De Academie van Wetenschappen te Weenen hooft een onderzoek ingesteld Daaruit bleek dat do ïissohers reeds lang ten zuiden van Rovigno een plek kenden waar hun notten in metselfverk bloven haken on opgehaald dikwijls stukkon steen aan do oppervlakte brachten De archaeologen gelooven du overblijfselen gevonden to bobben van de stad Cissa welke in de 7e eeuw door do zoo verzwolgen werd Het onderzoek door den duiker verricht op eene diepte van 26 meter leidde tot do ontdekking dat op den bodem der zeo zeer duidelijk de bouwvallen waarneembaar zijn van muren welke allo in eeno rij staan en vermoedelijk oen sttaat gevormd hebbon Openingen van venstors en deuren kondon echter niet ondersjheidon worden waarschijnlijk omdat doze door puin gevuld zijn daarentegen is er oon ringmuur ter lengte van 30 meter nog zeer goed zichtbaar Tot staving zijner mededoelingon bracht do duiker eenige verweerde stukken metselwerk naar boven Na dezo voorloopigo onderzoekingen zal er nu een systematisch onderzoek plaats hebben naar de overblijfselen van de te gronde gegane stad BalteniaDdscb Overzicbt De Franscho Kamer van Afgevaardigden heeft gisteren art 5 van het voorstel betrelïenda do directe belastingen aangenomen Do avondbladen melden dat daar de Franscho en Nederlandsche rogeeringen het eens zijn geworden omtrent de grensregeling van Guyana de stukken welke op de zaak betrekking hebben door haar noar Petersburg zullen worden opgezonden Volgeus de laatsto te Madrid ontvangen berichten zgn in de provincie Valencia weder 15 cholerage allen waarvan 12 met doodelijken afloop De liberale afgevaardigden uit de Belgische Kamer hebben beraadslaagd over da houding welke do linkerzijde ten opzichte van het Congo ontwerp zal aannemen Dingen en Friesland voltallig tegen Van Mderland ontbrak de heer Van Nagel en stemden de andere B er voor van Over jsel ontbrak de heer Blijdenstein stemde de Voorzitter voor en de beer Stork togen Twee Limburgers stemden voor terwyl de heer Pgls Commissaris do Exploitatie Maatschappij rich eenigen t jd voor de stemming verwijderde De bfstryders voornamelijk waren aan het woord Natuurlijk stelden zg er allen prijs op te betuigen dat de politiek geheel vreemd was aan hun advies en hun stem waaraan inderdaad in het licht der jarenlange ondervinding ten opzichto van ons Hoogerhuis niet te twyfelen valt Nieuwe argumenten werden noch door den heer Kappejne noch door den heer Van de Putte aangevoerd of het moest zijn dat het by de onzekerheid der toekomst het veiligst was den bestaanden toestand te handhaven een bewering die bij elk nieuw voorstel dienst kan doen Ook da heer Van Koijen behoorde tot deze overvoorzichtige staatslieden terwijl de heer Alberda van Ekensteijn tegenstemde omdat concentratie en concurrentie de bekende leus der regeering elkander uitsluiten Gaf men er zich wel rekenschap van nu buiten abstracte rwieneeringen wat de regeering in werkelijkheid beoogde Te ver gedreven concurrentie op sp wrweggebied is schadelyk concentratie daartegenov gewenscht te ver gedreven concentratie maakt de exploitante oppermachtig daarom is een concurrentie tusschen twee maatschappijen van ongeveer getqke macht een veiligheidsklep derhalve cönceuttatie zooveel mogelijk zonder concurrentie uit te sluiten Het steüel is zeker voor bestrijding vatbaar maar waar zit de onmogelijkheid of ongerijmdheid De heer Hein kantte zich voornamelijk tegen het recht der maatschappijen om de overeenkomst op te zeggen hij vergat echter dat daar tegenover Btaat het recht der regeering om te naasten De minister van waterstaat was niet ongelukkig in zijne verdediging en had de voldoening van de vrucht van een tweejarigen arbeid in behouden haven te zien Terecht waarschuwde hy tegen de gevolgen eener verwerping voor de toekomst van ons spoorwegwesen Nu de overeenkomsten zijn aangenomen is het zeer wel mogelijk dat van enkele bezwaren zal blijken en dat niet alle gunstige voorspellingen uitkomen Men zal ze evenwel daarom a posteriori niet mogen veooordeelen want dat de toestand die xou ontstaan zyn bij verwerping op den duur had knncen bevredigen is volmaakt onaannemelijk Ten slotte nog deze opmerking Het Bandtldl hoorde van betrouwbare zijde spreken van een lid dat in de vergadering der Maatschappij waarvan hij commissaris is tegen de overeenkomst stemde omdat zij hem niet voorkwam in hot belang dier tiaahtAappij ie zijn Dat zelfde lid hetwelk uit ikieschheid aan de beslissing geen deelnam omdat het niet goed zou staan indien d beslissing van zgc stem had afgehangen zou in de Kamer voor gestemd hebben daar hij de overeenkomsten wel in het belang van het land achtte Een ander lid die in de vergadering zijner maatschappg voor stemde dacht tot den laatsten dag nog in de Kamer te komen om tegen te stemmen omdat hij de overeenkomst wel in het belang van de maatschappij doch niet in het landsbelang oordeelde Ten slotte zijn allen weggebleven uit kiesebheid Het zou zeker een nietonaardigen indruk teweeg hebben gebracht derder geworden waren Do onaangename wijze waarop mijn man hom in den laatsten tijd behandelde maakte het bom onmogelijls onsl thans persoonlijk te bezoeken daarom had hg ar toe besloten mij dit schriftelijk mede te doelen Ik slingerde den brief ver van mij weg Henri riep ik hartstochtelijk uit spreek slechts èéa woord één enkel woord om mij te zeggen dat gij mijn trouw niet verdenkt Hij zweeg Wat kunt gij na dozen brief nog tot uwe verdediging aanvoeren vroeg hij Geen man zou tot eeu vrouw zóó durven sproken als zij hem daartoe niet het recht gegeven had Ik gaf ham nimmer aanleiding mij zoo te beloedigen riep ik ik bemin hem volstrekt niet zou hem niet kunnen beminnen En hebt hem ook nooit bemind vroeg Henri en de loon waarop hij die woorden sprak klonk bgna ironisch Vol schrik kromp ik ineen Henri moest alzoo onze vroegere verhonding kennen Als ik in vroeger tyd voor Budolf eenige sympathie had antwoordde ik na eenige oogenblikken van angstige stilte dan zult gg mij toch wel willen gelooven als ik zeg dat daarvan sedert lang niets meer is overgebleven hij is voor mg thans niets meer en niets minder dan ieder andere bloedverwant Ik zou u gaarne gelooven zeide mgn echtgenoot op ernstigen toon wanneer i c niet bewgzen had indien deze leden waren opgekomen om practisoh aan hunne medeburgers te toouen dat zg iu het uitbrengen hunner stern het landsbelang zeer goed kunnen scheiden van de meer particuliere belangen die ook voor een doel aan hunne zorg zgn toevertrouwd Den minister van waterstaat zg eindelgk geluk gewenscht met het slagen van een arbeid waaraan door hem met zooveel inspanning en gver is gewerkt Moge de toekomst zgn goede bedoelingen en goede verwachtingen niet te leur stellen De Kamer is op reces uiteongegaan Omtrent den wielerwedstrijd van Tilburg naar Oorschot die den 13n jl heeft plaats gehad eh waaraan 13 liefhebbers deelnamen lezen wg in de Meier Ct De winner van den eersten prgs was zoo afgemat dat hg voor velen die hem hadden zien vertrekken onherkenbaar was Zou bet wel goed zijn in zulk een toestand e n volle Hesch wijn in ééa teug uit te drinken P Misschien kan het antwoord eerst later gegeven worden Een tweede kwam het bloed door den neus sommigen meenen zelfs gezien te hebben door den mond te voorschijn en toch was hg niet gevallen of had zich door geen ander toeval hefieeti maar was dit slechts een gevolg van tgefoiceerd rijden Een ander lag ademloos zwaar hggend en kreunend langs zijn rgwiel tusschen den weg en de sloot en antwoordde niet op de tot hem gerichte vragen Afgetobd wekte hg het medelgdon op der toeschouwers die luide hunne verontwaardiging uitdrukten over het toelaten van zulke wedstrgden Aan do Terneui Ct is het volgende ontleend omtrent de aanhouding van den pleger van den kerkdiefstal te Aksel Een zilversmid te Brussel wien een persoon eenig gesmolten zilver te koop aanbood waarschuwde de politie die den man die zijn adres aan den Üversmid had opgegeven arresteerde Hg heet Honoré Durocher en is een Frausch deserteur Hij is soldaat geweest bg het derde linie Bg zgn verhoor deelde hg mee dat hg gedeserteerd is in Juli van het vorig jaar na eene belangrijke som ontstolen te hebben aan eeu luitenant Lamblin wiens ordonnance hij was Hg nam voor 2900 frank aan obligatien mee 1000 frank aan juweelen en ongeveer 500 frank aan specie Van dezen diefstal is thans niets meer over Eerst ging hij naar Dnitschland waar hg verscheidene maanden bleef kwam daarna naar Nedorlaml en ging vervolgens naar België waar hg nu eens te Brussel dan weer te Luik Namen Fhiiippeville of Dinant verblgf hield en huurde den Sen Juli jl eene kamer in de rue de t Escaut te Antwerpen Toen de vruchten van zgn diefstal waren opgeteerd nam hg zgn toevlucht tot nieuwe diefitallen Hij veranderde voortdurend van woonplaats Voor 4r dagen was hij weer naar Brussel gekomen en maakte daar kennis met de jonge Louise Ëngleban die hg had overgehaahl hem te volgen Deze droog bg de arrestatie van D een gouden collier zeker eene voormalige kerkversiaring Het meisje heeft echter kunnen bewijzen dat zij niet medeplichtig is ofschoon het halssnoer dat zij droeg dit wel deed Tormoeden Durocher heeft haar dat geschonken tarwgl hg de herkomst voor haar verborgen hield Zq wist wel dat hg deser van het tegendeel tegenover deze moeten al uwe verzekeringen krachteloos en waardeloos blgken Bewijzen welke bewgien Kunt Éj bet loochenen dat gij den heer von Horneck in het park een rendez vous hebt toegestaan Dat was het alzoo I Die ongelukkige ontmoeting met Budolf zonder mijn woton zonder mijn wil geschied was hem verraden geworden on werd door hem op de beleedigendsto wijze uitgelegd Gij gelooft mij alzoo niet moer riep ik in luid weenen uitbarstende Neen ik geloof n niet meer zeide hg met do grootst mogelijke kalmte en dat ik zulks niet moer kan is voor mij de meest droeve ervaring die ik gedurende mijn ganscha leven ondervond Doch ik zal u toonen dat ik n nog genoeg lief heb om aan uw geluk oen groot offer ta brengen Mij is het niet gelukt tt gelukkig te taken Zoo laat ik u dan vrij om de inspraak van nw hart te volgen En ik hoop dat gij bij dien ander zult vinden wat ik u niet geven kou Ik zal mot den hoer von Homeck ééne enkele conferentie houden over de noodige formaliteiten en overigens kunt gij Marie onze verbintenis van heden af als ontbonden beschouwen Wat er met mij gebeurde bg het hooren van die voor mij zoo wreede woorden herinner ik mg niet Ik schgn in onmacht gevallen te zijn en toen ik eindelijk wéér tot mijzelf kwam was ik alleen Henri had mij verlaten voor sltgdl seide een stem in mgn binnenste Hij geloofde mg niet meer in zijne teur was maar zg was onbekend met den diefstal De gearresteerde bekende behalve den diefstal te Aksel er ook een te hebben bedreven in Antwerpen Hg hield vol geen medepliohtigen te hebben Hij is den 7en van Antwerpen naar Nederland vertrokken zouder bepaald doel Hg had wel het plan een goeden slag te slaan maar bet kon hem niet schelen waar Hg was den 8en te Aksel en meende in de kerk wel wat te zullen vindon Te middernacht is hij door de deur der sacristie die hg open brak in de kerk gekomen en bleef er tot s morgens 4 uur Hg verbrak de sloten der kasten en m akte zich moestor van alle voorwerpen van waarde bekers kelkschotels enz Hg stal van het altaar Christusbeelden en candelabres en de sieraden van het beeld van O L Vrouw en opende do otferblokken om don inhoud mede te uemen Bij VjBrschilloude juweliers zgn de voorwerpen opgespoord welke Durocher daar verkocht In de kamer die de dief te Antwerpen bewoonde zgn nog verscheidene van de gestolen voorwerpen gevonden Durocher bad bgna alles aan stukken geslagen alleen waren nog 3 kelksohotels on eenige lepels in hun geheel Dinsdag middag waren aan het strand op ongeveer l l uur afstand van Huisduinen twee knapen aan baden Hetzg door kramp bevangen of dooN dien zg in eene geul geraakten zonken zg eensklaps in de diepte weg De vader an oen dor beide jongens da kustlichtwachter A Y op hot ongeval opmerkzaam gemaakt begaf zich zoo spoedig doenlijk te water en had slechts het geluk een der twee te redden Voor zijn eigen 12jarigen zoon was geen redding meer mogelgk deze was reeds in de diepte Woensdagavond beleefde het tienjarig zoontje van don heer B te Delft eeu avontuur dat tot waarschuwing kan strekken van allen die met het toezicht op kinderen belast zgn De kleine K junior speelde dan omstreeks half ze nabg de ouderlijke woning op de Markt te Delft toen een vrachtwagen passeerde Zooals aan kinderen eigen is vroeg hij aan den voerman dien hg trouwens niet kende om oen eindje te mogen mode rgden Dit werd goreodelgk toetrestaao en weldra reed onze kleine pleizierreizigor in bet hom vreemde gezelschap do stad uit Toen de tocht zich al verder en verder uit strekte begon hij evenwel aan bet ouderlijke huis ta donken en gaf hij dan ook te kennen dat hg na wel terug wilde De voerman wilde evenwel daarvan niet hooren en nam den kleine mede al verder on verder tot in de Scheveningacho duinen Hier liet hij hem afstijgen en zonder eenige aanwijzing omtrent de plaats waar hg zich bevond werd het kind achtergelaten Intusschen had men een uur na zijn vertrek den kleine ta Delft gemüst er werd onderzocht bg da vriendjes en kennissen maar niemand wist eenig naricht te gaven Zoo werd bet onder vragen en zoeken en gissen ongeveer tien ure toen de pohtie met een en ander in kennis werd gesteld Hier wist man niets dan een vaag vermoeden ta uiten dat het knaapje wellicht in den Haag zou zgn De heel B begon dan aldaar zijn onderzoek Aan het hoofdbureau van politie bekwam hg per telephoon het oogen was ik een eervergetan vrouw die achter zijn rug bijeenkomstan hield met oen ander Henri was een van die mannen van staal en ijzer wiens eenmaal genomen besluiten onberroejMlgk zijn Wat moest ik doen om hem van mgn onschuld te overtuigen Als een bliksemstraal schoot da gedachte mg door hot brein mijne schoonmoeder I Ik moest tot haar gaan I Zg had mij steeds ge loofd zg had vertrouwen in mij gehad zij bad mijn karakter doorgrond en derhalve moest zg mg belpen Ik voelde dat ik het niet zou ovariaven als Henri mij van zich stiet ik begreep op dat oogenblik plotseling wat mijn trotsch hart zoo langen tijd had geloochend dat ik hem beminde hem alleen meer als mijn leven meer als eenig ander schepsel op aarde Hoe ik daarop naar boven gekomen ben op da kamer van mijn schoonmoeder weet ik niet genoeg ik kwam er mama die aan het venster zat te naaien zal dunkt mg wel een weinig geschrokken zijn toen ik zoo ademloos bij haar kwam binnenstormen en aanstonds zonder een woord to zeggen bg haar nederkniolde en in tranen uitbarstte Dank zij hare liefdergke pogingen om mg gerust te stallen kwam ik eindelijk weer tot mg zelf on kon haar Tortellen wat er was gebeurd Worit venolgtt bericht dat aan het bureau aan de Alexandorstraateen jongentje in bewaring was genomen En werkelijk bleek uit do verdere inlichtingen dat de vermiste zich aldaar bevond Een heer had hem nabgdo duinen aangetroften en hem in hot hotel Zoerusfhet oon en ander doen gebruiken Daarna had hgden kleinen zworvoling aan de zorg der Sohevoningscbo politie overgegeven die hom op hare beurt aanhet bureau in do Alexandorstraat aflovorde Na hierzijn naam on woonplaats tot zelfs het nummer vanzijn huis te hebben opgegeven werd hem eenslaapplaats aangewezen met het doel om hem bodenmorgen zgno besteraming naar Dolft onder bohoorlgkgeleide te doen opvolgen Met een verlicht hart konde beer H zich na hot hooren van dit nieuws naarDelft begeven waarheen hg heden door zijn verlorenzoon gevolgd werd Delfkcie Ct Het electrisoh licht wordt tegenwoordig in Noorwegen bg de baringvissoherij bij wijze van proef gebruikt In seko o naanden van het jaar trekken do haringen uit do vrije zeo in groote scharen naar de kusten en worden daar in de vele kleine bochten door netten gevangen Om dit ook des avonds of des nachts te kunnen doen moet men weten wanneer de haringen zich juist in de bocht bevinden Daartoe wordt dezo door middel van oen electrisch booglicht 011 scbgnworper welke op een verhoogd punt van de kust of aan den mast van een schip is vastgemaakt van tijd tot tijd verlicht Ue vele zilverwitte haringen die gewoonlijk hoog in de zee zwemmen worden dan direct gezien en do vangst kan beginnen Do foaaüche Zeiiung bovat een artikel over den Nodorlandsohon adel Het liberale Berlgnscho blad maakt iu dit opzicht een voor ons zeer vleiende vergelijking mot üuitscbo toestanden Wekt hot in Duitschland algomeene verwondering als iemand En dit is geen jong verschgnsol door den wetgeverof spontane oorzaken teweeggebracht Een geschiedkunuiga ontwikkeling gedurende eeuwen heeft totdozen toestand gevoerd Toen do Franscho omwenteling in Europa haro gevolgen deed gevoelen was deNederlandsche adel reeds sinds eeuwen geen factormeer mot welke gerekend behoefde te worden Dosdsl in Noord Nederland nam het werkzaamste doelin don strijd tegen Spanje moar allengs ontwikkeldezich oon rijke burgerstand en het patricierschap in desteden drong don adel geheel op don achtergrond In don voortdurenden strgd dien het volk tegende drukkende heerschappij dier plutocratie voordo zag hot in den adel zgn natuurigkon bondgenoottogen do hoersohzucht der regenten in de steden dioook het platteland trochtton to overboersohen Totdon geboorteadel behoorden eindelijk ook zg die in 1795 do vrijheidbrengende Fransohon met de moestegeestdrift inhaalden i De tegenwoordige Nedarlandsohe rogeering kent evenmin onderscheid tusschen steden en dorpen daar allo gemeenten haeten als tusschen burgers an edelen en de Eerste Kamer vertegenwoordigt niet golgk in Duitschland en Engeland da geboortearistrocatie maar het zijn de hoogstaangeslagenen terwijl bg de nieuwe grondwet ook andere verdiensteli lko mannen tot loden kunnen worden gekozen Het blad aqht hot zeer opraerkolijk en het is een eenig voorbsaknu Europa dat do Eerste Kamer in Noderftnd op dit oogenblik het laatste bolwerk van het liberalisme vormt Behalve aan hot hof ia in Nederland geen enkel openbaar beroep dat alloen door adellijken kan worden uitgeoefend De generaals zgn voor 80 pCt oiet adellijk in do lange rij van ministers van oorlog in de laatste 25 jaren is maar één van adel graaf Vau Limburg Stirum Alleen in den Haag is er oon soort van adelspartij of liever adelskliek maar deze heeft volgens de FoMuc eZ to geen staatkundigen invloed daar een conservatieve partg hier te lande niet meer bestoat Men hoort vaak van do groote verwoestingen die de vuurtorens in de vogolwereld aanrichten voornamelijk in den trektgd zouden ontelbare vogels naar men berichtte op het licht losvlicgen en tegen de dikke glasachjjvon der lantarens nek en vlerken breken Nauwkeurige onderzoekingen hebben aangetoond dat dezo feiten wel juist zijn doch niet de opgaven van bet aantal der omgekomen vogels De wachter Gaebol van den vuurtoren in Horst bg Treptow aan de Bega heeft in dezen nauwgezette waarnemingen gedaan en nu blijkt dat de gelallen veel geringer zijn Zoo vonden bij genoemden toren in het jaar van 1884 1886 slechts 190 vogels hun dood da jaren daarop achtereenvolgens 168 140 en 22