Goudsche Courant, maandag 21 juli 1890

Maandag 21 Juli N 4276 1890 GOUDSCHE COURANT JMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentièn kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefde gk aan voor de LEVERING van BOEE EN STEENDEUEWEEEEN PLAATSIl G VAN ADVERTBNTIÉN Een algemeen besluit werd niet genomen maar ieder afgetaardigde trordt rr jgelaten om te stemmen naar cyn overtuiging Zoavesl bleek echter wel uit de beraadslaging dat bgna alle liberalen voor bet ontwerp zullen stemmen deels omdat g een koloniale politiek Toor België voordeelig aohten deels omd t lij geen anderen weg zion ora koning Leopold den Congo staat te helpen handhaTen Slechts eenige loden zullen óf tegenstemmen óf buiten stemming blij ren Zelfs de radicale Brusselsche afgevaardigde de heer Janson verklaarde zich bereid terstond 5 000 000 fr Toor den Congo staat toe te staan ten einde een onderzoek naar den toestand van den Congo in te stellen Het ontwerp bevredigde hem niet maar overigens wss de heer Janson volstrekt niet in beginsel tegen de overneming van den Congo staat iooi België De heer Giroul betoogde dat de grondwet moet herzien worden indien de overeenkomst wordt aangenomen want de tegenwoordige Belgiache constitutie heeft geen bepalingen betreffende het verkrijgen en besturen van koloniale bezitiingen De slotsom is dus dat aan de aanneming van het ontwerp in geen geval te twijfelen valt Geheel Rome is vol van het ongehoorde feit dat de Paus plotseling zijn gevangenschap heeft verbroken en het Vaticaansche grondgebied verlatend over Italiaanschen grond heeft gereden t Is Dinsdag gebeurd Leo XII gevolgd door twee nobel garde s te paard reed de poort van het Vaticaan uit aan de zijde der Fondamentstraat en keerde weer aan de andere zijde door de Museumstraat terug De Italiaansche schildwachten voor do munt presenteerden het geweer eo de voorbijgangers knielden toen z j den Paus zagen rijden De Paus was uitgereden om het atelier te bezoeken van den beeldhouwer aan wien de vervaardiging is opgedragen van het standbeeld van Thomas van Aquino Men zegt dat men op het Vaticaan er niet minder over verbaasd was dan te Bome Niemand ook had vooraf iets geweten van s Pausen voornemen om zich buiten het Vaticaan te begeven Ook msgr Angeli die Leo XIII vergezelde was zeer verrast Toen de Paus den koetsier beval door den Portene della Fondamenta te rijden en door het Csncello dei Musel weer binnen te rijden zeide Msgr Angel ie Hoe ia dat mogelijk Men moet dan op het Italiaansche grondgebied komen I Leo XIII antwoordde Hot zou erger zyn indien het Turksch grondgebied ware Sommigen zoeken in het feit groote politieke beteekenis Waarschijnlijk is t echter heel eenvoudig wanneer Thomas Aquino in het spel is is Leo XIII in staat dingen te doen waarover bij zich zelf zoa hebben verbaasd in een ander geval De Oostennjksche regeerinij is tentend opgetreden ten einde den dreigenden twist tusscheo de Duitsckers en Cztcfaen in Bohème bij te leggen Toen de Praagsche gemeenteraad als vertegenwoordiger van het Duitsche deel der bevolking den renegaat Heinrich wel een Duitscher maar toch geen vriend der Duitschers tot lid van den schoolraad koos was het blijkbaar alleen het doel van den Czechischen raad om den Duitschers onaangenaam te zijn De stadhouder graaf Thnn heeft dit begrepen en is terstond tusscbenbeide getreden Het gevolg van deze bemiddeling was dat Heinrich verklaarde de benoeming tot lid van den schoolraad niet te kunnen aannemen De raad zal nu toch wel een echten Duitfcber moeten benoemen m il III III gg sagsgg gs I I BSB Burgerlijke Stand Zevenhuizen GEBOREN Jacob oaders G Groen eg K Hoi Antje Oiterdiu oeders n den Toom en P Rnu OTKRLEDEN W de Koainr 3 m Moordrecht GEBOREN Jtone Ant e oiden A Kool eo G Flomp GEHUWD U Veritoe 24 j U Gondenk en C J ODdyli 24 j Qouderak GEBOREN Arie onden A Herreman ca A van der Poel OVERLEDEN A HirreiMD i i Beeuwük GEBOREN EliMbetb osileri J v n del Bestel en A ao Spengen ONDEBTBODWDA vin Miet en C A klsterveld GETBODWD K du Cloo en A van den Bovcs Stolwijk GEBOREN Jeeobe onden C Ueijeman en J C de Kock Klaai onder G van Meijeren en R Kloot OVEBLEDEN W M d Borat 3 m Elaastrecht GEBOREN lohanner onders I C Zijdeilaan en M M Verkaik OVERLEDEN T van Vliet 77 j W A de Gidi 7 J Vlist GEBOREN Teonii onden T Vermeij en A Hegkoop Gouda Snelpersdmk van A Bunkxak i Zoc ADVERTENTIËN A Gefeliciteerd Wu adv N v d Dag 12 dezer van U Gedachten wederkeerig 8 adres Kiosk Leidscbe plein Mevrouw JULIUS MARKT 144 vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene fatsoenlgke DIENSTBODE Wordt gevraagd tegen 1 AUGUSTUS eene fatsoenlgke die goed kan koken en werken liefst P G Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres Blaawstraat U 11 BLOEMTENSmiEIlS GEVRAAGD door GUSTAV MAUERMANN Èatingen bg Duiuldorf Zeer Uette CfesteendrtLkte NAAUEAAfiTJES worden GELEVERD door A BAli KNAI en Zn MT Algemeeo erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S nS ter in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cenU I ÏO en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Taudpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt I r POPP s Tandplomheersel Ur FOPP s K miden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venus zeep en Zonnebloemenzeep FOFF S krisUlliseerde en Transparant diycerloezeepen zgn de fijnste Toilet im gezond heidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen flg De namaaktels van Anatberiii IIondwatec verwoesten de tanden binnen korten tijd VB Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Jjj 53 CC3 5 J B PARIS C Expediteurs Rotterdam Boompjes 39 maken beeren Kaashandelaars opmerkzaam er 26 JULI en vervolgens om de 8 weken gelegenheid bestaat per directe boot tot verminderde vrachten KAAS te VERLADEN naar Litsabon Napels Port Said Suez Aden ZanMar Dar et Salaam Mozambique a en Delagoa bay ZAMENLADING van KAAS naar Panjt Marseille Tours Amiens enz enz Verzending dageljjks Tarieven op aanvraag verkr gbaar Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DRÜOGLEEVEE op MAANDAG 21 JULI 1890 des morgent te elf uren in het Koffiehois cHABHoiiib a de Markt van No 1 Een goed onderbonden op dmkken stand gelegen WOOJSHUIS en ERF aan den Korten Tiendeweg te Oouda Wgk D No 12 Terstond te aanvaarden No 2 Een enkele jann geleden gebouwd roim ingericht WINKELHUIS WOONHUIS BROODBAKKERIJ BERGPLAATS OPEN PLAATS en ERVEN aan de Nieowe Haven te Gouda Wgk N No 28 met een oitgang in de Vronwesteeg Te aanvaarden 15 Angastas a s No 3 en 4 Twee PAKHUIZEN en ERVEN in een gang aan den Langen Tiende weg te Oouda Wgk D No 8 en 68a Verhuurd voor 50 en ƒ 35 per jaar No 5 Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda Wp M No 127 Verhuurd bg de week voor ƒ 0 90 En No 6 Een HUIS en ERF in de Genzenstraat te Gouda Wgk L No 68 Verhuurd bg de week voor 1 De ter verkoop aangekondigde Zea Huixen en Erven aan den Turf singel te Oouda worden niet geveild alê zijnde uit de hand verkocht De perceelen zgn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der Verkooping des morgens van O tot 5 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft vgomoemde Notaris FORTULIN DROOGLEEVER te Gouda € De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BU deze Conrant behoort een Byvoeesel BINNENLAND GOUDA 19 Juli 1890 De heer N Vlasveld onderwijzer alhier staat No 1 op de voordracht voor derden onderi ijzer te Amsterdam Eergisteren passeerde tijdens het hevige onweer dat des avonds ongeveer 6 uur woedde een vrouw met een kind in de armen de Spoorstraat Door een rukwind werd ïy en haar kleine neergeworpen op de rails toen juist de stoomtram aankwam De conducteur zag het gelukkig waarschuwde den machinist en nog juist bij tyds kon worden gestopt zoodat de vrouw met den schrik vrijkwam Gisteren beeft bier ter stede eeo hond het leven van een kind gered In de Wetering viel namelijk zonder dat iemand het bemerkte een driejarig kind Daar niemand in de onmiddelijke nabijheid was zou het ongetwijfeld verdronken zijn zoo niet de hond die aan een ketting daar lag van den melkverkooper r U zoo n luid geblaf had aangeheven en zoo n leven gemaakt dat men kwam toeijlen op dit misbaar hot levensgevaar van haf kind opmerkte en dit gelukkig kon redden Zaterdag 12 Juli jl as het veertig jaren geleden dat de heer G J Spruijt te Ouderkerk a d IJsel tot Notaris werd benoemd Eene commissie uit de burgerij bood den waardigen man uit naam van vele ingezetenen die hem in zyn gewicbtig ambt en onverpoosde werkzaamheid hebben leeren kennen en waardeeren als stoffelijke blijken van hoogachting aan een fraaien stoel on een keurig bewerkt buffet FEVILLETOM ME SDHOOHUOEDEIt Uit bet Itaj boek vau eene Dame Uil het Dmbich 12 0 help mij help mij mama riep ik opnieuw in luid weenen uitbarstende gij hebt steeds in mij geloofd gij hebt immer vertrouwen in mij gesteld ook thans zult gy mij gelooven als ik verklaar Henri nooit te hebben bedrogen Ik erken het ik bon kinderachtig en dwaas geweest ik wist niet wat voor een man mijn echtgenoot eigenlijk was en heb hem niet gewaardeerd maar nooit neen nooit mama was ik hem ontrouw en ik zal sterven als Henri mij verstoot En mama God zegene haar daarvoor geloofde mij Bedaar mijn arm kind bedaar zeide zij op geruststellenden toon ik ben er zeker van dat mijne Marie misschien wel een weinig onvoorzichtig maar nooit trouweloos is geweest Ik kuste hartstochtelijk hare handen ditmaal niet uit plichtgevoel maar uit innige erkentelijkheid en toon vertelde ik baar illes van mijn dwaze km Do aanbieding der geschenken ging vergezeld van een warm woord van huldo aan de groote verdiensten van den jubilaris en Van den wensoh dat Ouderkerk s ingezetenen hem nog lang in hun midden mogen bebben wiens goede raad en beproefde trouw hen zoo menigmaal van groeten dienst zijn geweest De rekening van het hoogheemraadschap Krimpenerwaard dienstjaar 1889 90 welke iiv e vereenigde vergadering op 30 JqU a s zal behandeld worden vermeldt ƒ 167 072 02 s a n ontvangst f 158 693 12 aan uitgaaf batig saldo alzoo S 478 905 Voor de Utrechtsche Eechtbauk stond dezer dagen terecht W V te Oudewater beklaagd van mishandeling van M A H aldaar op 8 Juni jl gepleegd Tijdens t vieren van eene silveren bruiloft ten huize vac M A H waa bekl ougenoodigd daar binnen willen komen juist op een oogenblik dat H de deur wilde uitgaan en hat dozen daarbij eene lichte snede over den wang gehaald Bekl gaf voor vooraf hiq zijn strot gepakt te zijn Dronkenschap schijnt er by in t spel geweest te zgn en was nu oorzaak dat bekl reeds ten tweeden male wegens mishandeling terecht staat Werd geuischt gevangenisstraf voor den tijd van drie weken Uitspraak Donderdag 24 Juli o k In Berg Ambacht wordt voor zware Meikaas reeds tot 36 per 60 Kilo besteed TDe Gebroeders Bezemer te Berg Ambacht verkochten in don herfst oen kalf voor den buitengewoon grooten prijs van ƒ 100 thans bracht datzelfde beest ƒ 300 op Benoemd tot Heemraden van den Eendrachtspolder der verliefdheid van mijne spqedige verloving met Henri van de verandering die in mijn boezem plaats greep sinds ik de zijne was geworden hoe ik mij in het eerst schaamde te bekennen dat ik hem had leeren lie f kry geu en hoe mij dit eerst ten volle duidelijk was geworden sedert het oogenblik dat ik Rudolf bad woergezien en onwillekeurig gedwongen was geworden hen beiden te vergelijken Ook van Eudoirs onverstandig gedrag sprak ik en eveneens van die ontmoeting in het park de eerste en eenigste maal dat er tusschen ons eene verklaring had plaats gehad Bij de vermelding van dat tooneel in het park moest ik plotseling ophouden daar op mama s gelaat eensklaps een geheel andere uitdrukking viel waar te nemen Gij zegt mij Marie dat hot toen de eenige keer was dat gij den beer von Horneck in het park ontmoette vroeg zij Ja de eerste en eenigste maal mama zeide ik Ijeslist en ook toen was het louter toeval dat ik hem daar zag althans wat mü betrof Dat is toch vreemd merkte mijn schoonmoeder op terwijl er op haar gelaat groote verbazing te lezen viel Wat is vreemd mama riep ik vol angst terwijl mij op datzelfde oogenblik Henri s woorden in de herinnering kwamen dat hij bewijzen tegen mij had Mijn kind sprak zij ik had even voordat gij ADVERTENTIËN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentièn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt te Zevenhuizen de beeren W G Dogterom en A Kroes aldaar Uit Zevenhuizen schrijft men ons Eergisterenavond ontlastte zieh boven deze streken een zwaar onweder dat op twee plaatsen in deze gemeente een boom velde en te Bleiswijk een koe doodsloeg Vooral hier ging het gepaard met hevige wind daar een geladen hooiwagen door den wind werd opgelicht on ueergesmakt Een der dagen van de olgende weck zullen H M de Koningin en H K H prinses Wilhelmina een bezoek brengen aan do veiligheidstentoonstelling en de werken aan het Merwede kanaal bij Zeeburg in oogouschouw nemen De groote stoomvaartmaatschsppijen en de roeien zeilvereenigingen zullen zorgen dal het IJ er dien dag vorstelijk en feestelijk uitziet Ubl Ter gelegenheid van de maskeradefeesten werd reeds door prof Tiele medegedeeld dat de I eutache UnwersiteitssticHing levensvatbaar was gebleken De voorloopige commissie heeft thans eene circulaire rondgezonden waarin zij mededeelt dat de statuten zijn goedgekeurd dat aan Z M den Koning oudkweokeling der universiteit het beschermheerschap zal worden aangeboden dat aan giften is ontvangen eene som van ƒ 12 300 en dat voor ruim ƒ 800 aan jaarlijksche bijdragen is toegezegd De secretaris der voorloopige commissie prof dr J M van Bemmelen Noordeinde Leiden zal zich met het in ontvangst nemen der giften en jaarlijksche bijdragen blijven belasten Gisteren ochtend had een werkman te KapoUe a d Use hot ongeluk bij vergissing eene flesch met loog aan den mond te zetten en daarvan te drinken Hij bij mij kwaamt een onderhoud met Henri hij voelde zich diep ongelukkig Had ik nu reeds vroeger met u over de zaak gesproken ik zou hem met moer beslistheid gerust hebben kunnen stellen Thans was ik zelf ofschoon ik hem poogde te kalmeeren niet geheel zeker van mijn zaak Maar hoe is het mogelijk vroeg ik Wat kan hij voor bewijzen tegen mij hebben behalve dien akeligen brief den eersten rtie ik sedert mijne verloving van Rudolf heb ontvangen en die mij diep beleedigd en gegriefd heeft Gij zegt dat gij uw neef slechts die ééne keer in het park ontmoet hebt ging mijn schoonmoeder voort en toch heeft mij Henn verzekerd dat hij u meermalen m het late avonduur met den keer von Horneck in de laantjes die naar hot pne l voeren heeft zien op en neCr wandelen Mij riep ik uit Mama ik word krankzinnig bij deze beschuldiging Ik zweer u bij de zaligheid mijner ziel dat ik nooit met Rudolf eene ontmoeting had in het park als die céue keer Stil mijn kind zeide zij op kalmen toon hier kan ja hior moet eene vergissing in het spel zijn Ik heb Henri gevraagd of hij u en den heer von Horneck duidelijk herkent heeft Er dezen laatsten herkende hij zoer duidelijk ant hij was zoo on voor ziehtig later in don helderen maDoscüijn vlal het huis voorbij te gaan en wat u betreft hij meende ook u te herkennon aan uw houding en aan het kleed dat gij dienzoifden dag nog gedragen had Gij hadt