Goudsche Courant, maandag 21 juli 1890

9 4277 Dinsdag IZ Joll 1890 aOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenm Oe insendlng van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Chemisclie Fabriek Zevenaar Gouda 8n lper drakv B A Bkhoocaii k Zoo Mevrouw TEMMINCK Terlangt tegen AUGUSTUS een P G die ook genegen is haiswerk te ve richten AUGUSTUS of later een nette GEVRAAGD kunnende koken itrgken en goed werken Zich in persoon te vervoegen bg den nitgever dezer Courant ZEER GEURIG en goed waterhoudend zijn mijn THEESOOBTEIf VAN 80 ct 1 l 2ö en 1 30 de 5 ons Wed C vao OIJE Kleiweg E No 2 Gouda TR J E MARK BS wm rJB van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bg P I OUDSHOORN Kleiweg en bg IG H LAKERVBLD Gonwe C 96 te Schoonhoven bg P FUN vam DRAAT Alblaaerdam bg de Wed J DC BOER Giesehdam bg Wed v d HEUVEL en Leerdam bg A vam WIJK Atpertn bg D VERMËIJ Al en bg Wed F G VBRDONK en J KOOLEN Oadêhoom bg M TOM Probeert g v p de SOÜCHON THEB No 3 it 1 25 per kilo BLOEMTENDBAAIEfiS GEVRAAGD door GUSTAV MAUERMANN BaUngen bg JDutieldor Zeer ITette Qesteendnikte NAAEAABTJES worden GELEVERD door A BRIi RMAlN en Zn UAAOBITTEfiEOONEEAUF nit de fabriek van G C REYMWIT te ANTWERPES verkrggbaar bg M PEETERS Jz Wgdstraat A 172 Gouwe C 13 Gouda li e ï o Jumbo Poetspomade is de beste en goedkoopgte der wereld Alom Terkragbaar in doozen a 5 7 en 12V Cents ITieuwe Echte Singer ITaaimacliijies Fabrikaat van de Singer Maatachappi te New York voor Familiegfebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen IIoO arm en dientengevolge flinke doorgangsruimte onder don arm Da naald kan liooger opgeliobt worden dan bij de gewone Singer familie Naaimaohines en is veel korter dan die van elke andere sobuitje nuaimacbine Het speeltje is bet eenvoudigste betwelk er bestaat Do draad beboeft niet ingestoken to worden maar is alleen onder een veertje door te balen Elk aren kan als onderdraad gebruikt worden aangezien breken vao den draad byna onmogelp is De wryfpanten dor boofddeelen kunnen zoo noodig bggedraaid worden Hierdoor wordt do maobine groote duurzaamheid verleend en belangryke reparatien zullen wel nooit noodig zyn Het naaMbreken komt in bet gebeel niet voor wegens den ronden vorm van het spoeltje Elke beweglD is positief en zeker en niet eene is van eene veer afbankelgk De ongehoord zachte t Bg der machine is verkregen door toepassing van eeno as ter vervanging van de kamradereO waardoor de beste garantie gegeven is dat deze nuobinea ook nog na jaren zacht zullen loopen Eenig Depot te AMSTERDAM m KALVERSTRAAT Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 TÊBfi boorden nianchetten en voorhemdjes zijn uit een sterk perkamentacbtig papier vervaardigd en met een weefstof overtrokken dat bun wat het uiterlyk aangaat verrassende overeenkomst met linnengoed geeft Ieder boord kan byna eene geheele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een nieuw boord Mey s boorden overtreffen echter de linnenboordon door hunne buigzaamheid waarmede i3i zich om den hals zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrjjven wat bjj te weinig of te veel gestreken boorden bat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Hoy s DOOrdJen eene eigensohap die zich in het dragen als voortreffelgk bewijst Oe knoopsgaten zijn i66 sterk dat hunne duurzaamheid bQ juist nitgeioehte halswgdte niets te wensehen overlaat Mey s boorden manchetten en voorhemdjes m po en zitten aangaat éénig in hunne soort en zijn afgezien van hunne elegantie en gemak welke zq ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zjj kosten nanwelijka meer als het waachloon voor linnengoed Een dozijn heerenbOOrden is toereikend voor lO l is weken Voor jongens dis zoo heel zindelyk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey s FapierUnnen fftbrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozyn zal inzion Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan zijn Mey s boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reizigen van onwaardeerbaar nnt Hinder als é u doznn van een formaat en eene wijdte wordt niet verkocht Mey s fabrikaat is verkrijgbaar in het magazgn van den Heer H A S Tiendeweg D 17 Wanneer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zgn zoo kan men Mey s fiibrikaat ook direct bij de Firma Mey fc Edllch VersandGesctüUt LelpsigFlagwltz bestellen die op verlangen gratis en porto vrij een rgk geillustreerden prgs courant toezendt over Mey s DOOrden manchetten en voorhemdjes Lange Tiendeweg GrOUDA bevelen zich beleefdelgk aan voor de LEVERING van BOEE EN STEENDEÏÏEWEEEEU PEAATSÏNGVA ADVERTEI TIËN 1 De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 Juli 1890 Do vorige week bad te Amsterdam het vergelijkend examen plaats voor kweekeling Maohinist aan de kweekschool voor Machinisten Onder hen die daarbij slaagden behoort onze stadgenoot C Prince die van 80 aspiranten No 9 behaalde Te Bodegraven is met algemeene stemmen tot onderwijzeres aan de openbare school B in de Meije benoemd moj C Kramers alhier De hb Henri en Okhuijsen die voornemens waren met hun theatre de kermis alhier te komen bezoeken zijn daarvan teruggekomen en komendusniet Gisteren had in de Korte Akkeren wedr een dronkemanstoonöeltje plaats zooals er des Zondags iu onze tod holaas te dikwijls voorkomen Ër scheen ruzie ontstaan door quaestis over oen sehuld waarvan de een betaling vorderde die de ander weigerde Buitenshuis begonnen werd de twist binnenshuis voortgezet die biermede eindigde dat de een den ander het huis uitwierp welke laatste daarop een paar ruiten insloeg Van de door den Ned Bbijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Oouda naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 120 personen gebruik Het Hoofdbestuur van bet Ned Tooneelterlmd is voornemens twee prijsvragen uit te scbrijren voor een tooneel of blijspM in ten minste 3 bedrijven Nederlandsch in toestand en karakterterkening en voor een blijspel in een bedrijf Kluchten charges caricaturen zqn uitgesloten Binnen weinige dagen FEUILLETOIM UIJNE SCHOONUOECEIl uit het Dagboek van eene Dame Uit het DuiUch 13 De onaangename wijze waarop ik mg tegenover mijn echtgenoot en zijne moeder gedragen had kwam mij voor den geest en hetgeen ik mij ten zijnen opzichte te verwijten had kwam mij duizend maal vergroot thans opnieuw te binnen en een knagend berouw over mijn ondankbaar gedrag vervulde mijn gemoed Bovendien maakte ik mijzelf doodelijk beangst over den uitslag van bet duel als Henri eens als slachtoffer viel t Ik kon alleen woorden vinden om een onsamenhangend gebed te stamelen Eindelijk brak de morgen aan grauw en troosteloos van mama was geen tijding gekomen had zij wellicht Henri niet gevonden was hij in het duel gewond Ik dacht er een oogenblik aan om iMt te geven tot inspannen ten einde zelf naar de sfiid te gaan doch wat zou ik daar eigenlijk doen Ik liep onrustig van bet eene venster naar het andere om een spoor van een naderend rijtuig te ontdekken Het sloeg negen uur tien uur een doffe smart zal het programma van den wedstrijd worden bekend gemaakt Blijkens mededeeling in de Slaalacmrant is te s Gravenhage gevestigd de vereeniging Aati OjiiumSond die zich ten doel stelt mei alle geoorloofde middelen het misbruik van opium in Nederlandsch Indie te bestrijden en te streven naar vermindering van het gobruik Ter bereiking van dit doei wensoht de Bond in de eerste plaats opheffing van bet pachtstelsel ten einde na ernstig onderzoek en degelijke voorbereiding zoodra mogelijk te komen tot eeno regeling waarbij niemand persoonlijk belang heeft bij den verkoop van opium en geleidelijke maar gestadige vermindering Tan hel verbruik op den voorgrond staat De Bond zal trachten door woord en geschrift kennis te verspreiden omtrent al wat met de opiumquaestie in verband staat ten einde bij betNederlandscbe volk de overtuiging te vestigen van de noodzakelijkheid van ingr pende verandering in deze Leden zijn ziJ die een contributie i f i per jaar betolen begunstigers zijn die ƒ 50 in eens of ƒ 5 per jaar betalen De handelskamer der rechtbank te Amsterdam beeft eene niet onbelangrijke beslissing genomen In 1888 werd ten verzoeke der Credietvereeniging aldaar foilliet verklaard dr J A Hes tandheelkundige De vordering berustte op het ten vervaldage onbetaald blijven eener acceptatie van ongeveer ƒ BOOO door eene orediethypotbeek gedekt en op het beweren dat de beer H was koopman in kunsttandon waarvan bij jaarlijks voor duizenden kocht en verkocht en tevens koopman in effecten omdat hij groote speculatién deed Tegen die faillietverkloring knam de heer H inmiddels naar Berlijn verhuisd in verzet hoofd scheen al mijne zenuwen te ontspannen de ontzettende augat die mij verteerde al mijne bewegingen te verlammen Beeds half elf En ik nog steeds alleen Ik liet een onzer bedienden boven komen hij moest naar de slad om bericht in te winnen Terwijl ik hem de noodige aanwijzingen gaf dwaalde mijn blik voortdurend door het venster wat zie ik In de verte zie ik een stofwolk een rijtuig nadert ik gun mij geen tijd om af te wachten of hij het is of wellicht voelde ik zulks aan mijn hart hoe het zg ik vloog den verbaasden bediende voorbij beneden het huis uit ieder die mij zag moet mij wel voor krankzinnig gehouden hebben steeds voort het rijtuig te gemoet Mgne voeten raakten nauwlijks den grond Eindelijk was ik het rijtuig genaderd O goede God ja het was Henri die er met Mama in zat Het rijtuig hield stil ik voelde dat twoe stevige armen mij daarin tilden Door herige aandoening overmeesterd viel ik in onmacht Toen ik mijne oogen opende lag ik op de sopha in mijn kamer Mama zat naast mij en hield mijn rechterhand vast terwijl zij met natte doeken mij het hoofd koel hield Slechts weinige minuten waren noodig om mij al wat er gebeurd was in berinnering te brengen Plotseling maakte een hevige schrik zich van mij meester Henri riep ik vol angst Waar is ADVEBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentieu gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zakelijk op grond dat hij niet als koopman kon worden beschouwd indien hij als geëxamineerd tandarts ook kunstgebitten vervaardigde en dat hij evenmin kon beschouwd worden iot den bandelsstand te behooren omdat hij in eITeclen die hij door zijn commissionair liet koopen speculaties deed Bij baar vonnis werd door de rechtbank beslist dat art 8 der wet vau 25 Dec 4g78 aan het examen voor tandarts verbond de bekwaamheid tot het inzetten van tanden en kunstgebitten en mitsdien de tandheelkundige die handelingen niet als koopman verricht dat de heer H evenmin als koopman in effecten kon worden beschouwd omdat bjj zyne speeulatien niet deed op eigen naam maar de effecten liet inkoopen door en ten name van commissionairs Op deze gronden werd het vonnis van faillissement opgeheven en de nCredietvereeniging veroordeeld tot vergoeding van kasten schaden en interessen zoomede in de kosten In Turkije en Italië zijn wedei roevers aan het werk geweest Een ingenieur en een opzichter bg den Ismidt Angora spoorweg de hoeren De Gerson en Mejor werden door ciroassische bandieten gevangen genomen De roovers vragen 3000 turksche ponden losprijs Beide heeren zgn Oostenryksohe onderdanen en de Ooatenrijksche gezant heeft stappen gedaan bij de Porte voor hun bevrijding Omstreeks dezelfden tijd jijn luideus bericht uit Napels twee broeders de heeren Muscia die naar San Sever terugkeerden door een troep roovers aangehouden Een van hen namen zij gevangen en wilden zg niet dan tegen 40 000 frank in goud vrijlaten Do politie zette onmiddelijk de bandieten na en dwong ben den heer Muscia zonder losprijs vrij te laten Te Parijs komt een zonderling gebruik meer en meer in zwang Op ai de begraafplaatsen zgn blik mijn manP Doch op hetzelfde oogenbhk knielde hij aan mijho zijde en omhelsde mij bartstoohtolijk Schenk mij vergiffenis mijne Marie zeide hij Ach wat kon ik hem te vergeven hebben Ik sloeg mijne armen om zijn hals en weende Daarop volgden tal van verklaringen ophelderingen en oplossing van al het raadselachtige dat was voorgevallen Henri was ten gevolge van een onvoorzichtige uiting van Hugo op de hoogte gekomen van mgu vroegere sympathie voor Kudolf en het roekelooze gedrag van mijn neef had zijn orgwoan opgewekt en hem op bet denkbeeld gebracht dat de vroegere verstandbouding tusscben ons nog geen einde had genomen Die ongelukkige verwisseling die hem Bosette voor mij deed houden deed hem niet langer twijfelen aan mijn ontrouw en de brief van Sudolf was slechts eene bevestiging van hetgeen hij meende reeds ontdekt te hebben Toen kwam mama mijn beste aldus besloot bij zijne mededeeling welke mij bet leven teruggaf daar zij mij van uwe onschuld overtuigde En nu zeg mij of gij gelukkig zijt zoo gelukkig als ik het ben Dat vroeg hij nog die dwazo man i Vol erkentelijkheid drukte ik zijn hand doch vroeg daarop naar mama Ja waar was zij gebleven ilie goede moeder die ons zoo gelukkig had gemaakt Zij had zich stil uit de kamer verwijderd zich willende ont