Goudsche Courant, dinsdag 22 juli 1890

ken trommels met een spleet in het deksel op dognfsteenen geplaatst om de kaartjes van bezoekerste ontvangen De familie van de afgestorrenenkunnen op die wqze tien wie onder de lerenden denagedachtenis hunner orerieden rriendeii nog in eere houden over het ruige gelaat haalde Sh des Zondagsaronds de geroelszenuwen van een talrijk kunstlievend publiek van streek bracht door ziju spel in Natuur en plicht of do zoon rtchtor orer zijn vader Zoo ook herinner ik mij een aanspreker die torens kleermaker was en die als de hoofdpersoon in AbaUico of de groote bandiel een schitterend succes behaalde met de beroemde woorden Aballino is Flodoardo en Flodoardo is Aballino woorden die wegens de eigenaardige wijze waarop zij gesproken moeten worden om het gewenschte effect teweeg te brengen eene groote mate van kunstvaardigheid vereischen De trouwe bezoekers van zoo n volksschouwburg vormden een dankbasr publiek Het schaadde volstrekt niet aan de illusie dat zij den vorigen dag AballinoElodoardo met een driekanten sloek met lamfer voor eene lijkkoets hadden zien loopen of wisten dat de edele jonkvrouw die in De Kruisvaarder in den muur werd ingemetseld des daagi negotie langs de straat dreef in tuUe en neige Was maar eenmaal de voorstelling goed op gang dan hield de fictie op het tooneel voor het publiek op fictie to zijn ü werd werkelijkheid dan leefde het publiek mee met hetgeen het zag vertoonen bet leed met de ongelukkigen het voelde zich het bloed koken over de ongerechtigheden waarvan de deugd het slachtoffer werd het slaakte een kreet van verademing als de onschuld aan bet licht kwam en juichte als do belager van eer en deugd gestraft werd Ik heb bet bqgewoond dat de arme heldin ran het stuk ran alle kanten retvolgd en bedreigd en van iedereen verlaten werd en dat toen op een oogenblik dat de toeschouwers in de angstige spanning waren een matroos zich van de gaanderij langs een pilaar liet afzakken op het toonoel sprong der vervolgde onschuld gul de beide handen toestak en haar toeriep Als er dan voor den drommel niemand is die je bijstaat dan zal ik het doen Laten ze maar opkomen als ze durven I Ik ben er ook bij tegenwoordig geweest dat Jsn Grader de valsche rol speelde eu velerlei kwaad bedreef tut eindelijk fie maat vol was en er in het parterre een trouwhartige kerel opstond die hem met ran verontwaardiging trillende stem toevoegde Zeg valsche bliksem kom s naar buiten dan zal ik jo zoo n lang end as je daar bent de libben stukslaan I Zulke uitingen van den indruk dien bet spel op naïeve naturen maakte wekten bij hen die er getuigen van waren niet den lafihlustop integendeel het publiek gevoelde do gewaarwordingen mee waaruit zij op zoo geheel natuurlijke wijze opwelden tn gaf daarvan door stormachtige toejuichingen blijk Al waren de trouwo bezoekers dezer voUo schouwburgen zeer gesteld op stukken die hun gemoed schokten hen tranen van medegevoel deden schreit n en van tqd tot tqd deden sidderen on beven toch stond ook de komiek bij hen hoog in aanzien Zij stelden echter aan eiken acteur eigenaardige eischen De valsche rol moest dadelijk horkenbaar wezen zoodra hij optrad moest men het hora kunnen aanzien dat hij de verrader do slechtaard was verder moest hij de letter r erg laten rollen on de oogen In China en Tonkin heeft men vliegers die roorlien i n ran een klankbodem ran bamboes gemaakt met drie gaton er in twee aan elk einde en een in t midden Zoodra nu die rliegers in de lucht zweren geeft die klankbodem een scherp klagend geluid dat op rerren afstand gehoord wordt Deze vliegers hebben den rorm van een paar rleugels loodat zij er uitxion als een rogel die door de lucht rliegt en 4ikwqls zijn zg zeer groot 4 6 roet hoog en breed Soms zijn er rerscheidene khinkbodems boren elkander en dan hoort men rerschillende zeer doordringende tonen In Hanoi kan men dikwijls honderden zulke rliegers met muziek in de lucht zien zweren In China en Tonkin bestaat het bijgeloof dat deze rliegers de booza geesten rerjagen daarom ziet men zo reelal op daken bij wijze ran Aéolusharp Een reiziger zag eens in eene eenzame streek in NoordA merika eene kudde tamme zwijnen die zich in den rorm ran een driehoek geschaard hadden en wel zóó dat aan twee zijden de koppen der grootste en best gewapende dieren uitstaken torwijl aan de derde zijde en in het midden de kleinsten eene plaats gekregen hadden Aan da spits ran deien driehoek stond de aanvoerder der kudde de grootste en moedigste ran allen Het geheel rormdo dus een narolging ran den rermaarden wig rormigen phalanx der Macedonicrs De reiziger ontdekte weldra de aanleiding tot deze krijgshaftige slagorde in de gedaante ran een grooten wolf die de kudde had pogen te orerrallen maar oreral den we rstand der Treeselqke tanden vond gereed hem te verscheuren Weldia lag de roover diq niet afhield door een stoot in de zijde verwond tor aarde en de kudde verstrooide zich Iets dergelijks moet ook wel in de Italiaansche wouden gezien zyn Wq deelden al iets mede ran den langsten tocht in een luchtballon door een paar Oostonrijksche officieren gemaakt Elf uren zinken in het niet bij rqf weken maar zoolang in een luchtballon reizen kunnoa ook allaen helden ran Jules Veme Belangwekkend is het de luitenants Homes en Eckert die roet hun ballon Radetzk ran Weenen naar Zweden en van daar naar Posen reisden zelf hunne lotgerallen te hooren rertollen Wij hadden op een lange reis gerekend zoo rerhalen ze Warme kleederen electrisch gloeilicht en aan ballast li zakken ran elk 20 kilogram hadden we bij ons en borendien hadden we 4 postduiven meegenomen Des avonds om 9 uur stegen wij op en kregen al dadelijk een p htig gezicht op Weenen dat met ontelbare lichten onder ons wegzonk Wij bevonden ons in de buurt van het Laisengebergte toen plotseling van 3 zijden onweersbuien kwamen opzetten Het weerlichtto in de verte rolde de donder maar tot onze vreugde bleek weldra dat de ballon niet in de wolken zon komen Terwijl bet roortdurend donkerder werd zetten wij oostwaarts koers nog steeds op een hoogte ran 1000 meter verdraaien üedtarste vrouwenrol als zij eene ongelukkige lijdende TOuw voorstelde en dat moest zij bij voorkeur moest als een lijk zoo bleek zijn liefst met hangende haren op het tooneel verschijnen onophoudelijk de handen wringen en veel huilen het toppunt van kunst bereikte zij eerst als zij wezenlijlce tranen kon storten Zoo ook moest de komiek al dadelijk nis hij optrad bet publiek doen lachen om het gezicht dat hij trok een komiek zonder een komiek gezicht was de rechte niet Hij moest voorts ook komiek gekleed zijn dat wil zeggen anders dan elk ander menscb Als hij een parapluie droeg dan moest bat een komieke parapluie wezen en als hij oen hoogen hoed op had dan diende het er een te wezen waar men om lachen moest Hoe komieker voorts de komiek was wat hier zeggen wilde hoe platter zijne aardigheden des te hooger stond hij in de gunst van het publiek Om een komiek wilde men nu eenmaal lachen en zelfs als zijne rol het meebracht dat hij p betische soms zelfs hoogdramatische oogenblikken had dan mocht zijn spel nog zoo gevoelig en aandoenlijk zqn het publiek vond er altijd aanleiding in om te lachen omdat de komiek nu eenmaal geschapen was om te laten lachen en niet om te laten huilen Bultenlandscli Overzicht trekken aan onze dankbetuiging Ijiter remam ik echter nog eenige nadere bijzonderheden ran haar die voor mq van belang waren te weten Nog gedurende het onderhoud van gisteren met mij was bij haar het denkbeeld opgekomen het vrouwelijke dienstpersoneel van ons huis aan een gestreng verhoor te onderwerpen ten einde U weten te komen wie hunner die avond wandelingen in het park maakte Haar scherpe blik had haar de overtuiging geschonken dat mijn kamermeisje in deze zaak betrokken was en het was haar niet moeilijk gevallen het meisje een bekentenis te ontlokken Haar besluit om daarop Henri te gaan opzoeken en hem zqne vergissing aan het verstond te brengen was eren spoedig opgevat als uitgeroerd Het duel dat s morgens rroog plaate had te rerhinderen was haar echter niet mogelqk Bodolf boette zqn lichtzinnig gedrag met een tamelijk ernstige rerwonding aan den schouder Op zqn ziekbed waar Henri hem nog voor zijn vertrek naar huis bezocht had hij althans nog zooreel eergeroel dat hq bekende rerkeerd gehandeld te hebben en alle rerklaringen ran mama berestigde Op den droerigen dag rolgde een gelukkige avond mama moest mij telkens tot kalmte aanmanen zijrreesde dat mijne grooto opgewondenheid mij ziekzon maken Ik beloofde baar alles te doen wat zqwilde doch iets moest zq zich getroosten nl dat ikhaar meer dan eens hartelijk omhelsde en bj hetnaar bed gaan tót haar zeide De Belgische Senaat heeft Vrijdag de wet aangenomen welke eene som van 2 millioen ter beschikking van de regeering stelt ten einde daarmede den grondslag te leggen voor een fonds tot verzekering tegen ongelukken bij den arbeid De wet werd aangenomen met 39 stemmen terwijl vier leden zich van stemming onthielden om dezelfde grief welke Het was teen middemaoht eenige wolken begonnen zich om ons heen te rerzamelea en losten zich op in een zwaren regen dia het net ran den ballon geheel doorweekte Daarbq daalde de temperatuur roortdurend Wij moesten om den ballon die door het water reel zwaarder geworden was op dezelfde hoogte te houden rier zakken ballast ledigen Van het ondereinde van den ballon droop het water op ons zoodat de dikke kleederen die we hadden meegenomen goed te pas kwamen Een sterke bries dreef ons razend snel rooruit slechts met behulp ran ons gloeilicht konden we ran den barometer lezen op welke hoogte we ons beronden Eensklaps bemerkten wij rrü kort róór ons uit een gebergte waar wij overheen moesten We zagen tegen de wauden opj de ballon was dus te laag Snel wierpen wij nogmaals een deel van den ballast weg bereikten een hoogte ran 1500 meter en gingen nu met een snelheid ran zoowat 30 tot 40 meter per seoonde over het begroeide gebergte heen Het was een geluk dat de regen eindelijlc ophield want de ballon had al zooreel rocht opgenomen dat op den duur onze ballast niet toereikend zou zijn geweest We hadden dan de hemel weet waar moeten landen en dit was zeker niet goed afgeloopen Nu kwam bij het aanbreken der morgenschemering de natuur ons te hulp Het opgezogen water rerdampte langzamerhand de ballon werd weder lichter en we konden de raart roortzetten zonder den ballast uit te werpen dien we roor den rerderen tocht noodig hadden Omstreeks 2 uur in den morgen werden wq op een hoogte ran 2000 meter langzaam roortgedreren met de wolken die nu en dan als da maan er door brak oen prachtig schouwspel oplererden Dit duurde ruim twee uur We wisten rolstrekt niet waar wij ons beronden doch ten laatste scheurden de nerelen en konden we heel beneden ons een bewoonde streek ontwaren een dorp en goed bebouwd heurelland Het uitzicht rerdween weer toen da ballon na eenigen tijd snel steeg Omstreeks 6 uur dreren we 3400 meter hoog toaschen dikke wolken boren en beneden ons en nu en dan scheen de zon daar doorheen Het was zeer gelukkig dat er zooreel nerelen waren vrant een snelle rerdamping ran het water op den ballon had Vader Bodetzk leelijk in bet nauw kunnen brengen Na eenige uren zagen we nog rer voor ons de zee Een eiland was duidelijk te herkennen we dachten dat het Bomholm was en weldra werden we de zuidkust ran Zweden gewaar Snel handelen was nu plicht we openden de klep da ballon daalde en beneden troffen ws een luchtstroom ran tegenorergestolde richting die ons omstreeks drie kwartier lang terug en landwaarts voerde Bij het dalen van den ballon van 4000 tot 1700 meter gingen we door een dichte wolkenloag Onze stemmen waren schor nauwelijks konden we elkaar verstaan We proelden herige hoofdpijn en in onze ooren suisde het We daalden zonder ongeral op den grond en remamen ran een herdersjongen dat wij ons in Posen bevonden Eenige heeren te paard Sprongen op ons toe Het was de heer Kürger met zijne rrionden die ons op zijn landgoed bij Wojcincbowa welkom heetto en gastrrij onthaalde De ballon werd ingepakt en naar Weenen gezonden en den rolgenden dag keerden wij zelven ook naar onze woonplaats terug Het stroorlechten is een industrie en een kunst Gij zijt voor mij meer dan een moeder geweest sto mij toe ran nu af geheel en al uw kind te zijn I De herfst is gekomen het komt mij roor als hadden wij nog nooit zulke rroolijke prettige dagen doorleefd en toch leren wij stiller en kalmer als ooit te voren Doch ik rerlang volstrekt niet meer naar genoegens buitenshuis daar ik heb onderranden dat ons huis onze wereld moet zijn Aan bezigheid ontbreekt het mij thans nooit sedert ik geheel roor Henri ben gaan leren schqnt het mij zoo natuurlqk toe dat ik hem help het in huis zoo gezellig mogelijk te maken Mama lacht orer den ij rer waarmede ik mij tegenwoordig voor het huishouden interesseer doch met blijkbaar genoegen staat zij mij bij met baar goeden raad en haar rriendelijken steun Bndolf heeft na zijne herstelling M verlaten Wij hebben hem niet weérgezien Henri met zijn edelmoedig karakter heeft hem reeds lang rergoren Wellicht heb ik aan hem indirect mijn geluk tedanken zeide hij lacbend zonder hem toch zoudit kleine trotsche hart iet zoo spoedig het mijnezqn geworden Gedurende de lange lironden die wij aan het hoekje ran den haard doorbrengen loerde ik mijn eerste kous breien Mama is ook daarin mijn onderwijzeres En het blijft natuurlijk niet daarbij maar alle mogelijke rrouwelijke handwerken zal ik lang waarin andere rolken het reel revder gebracht hebben dan de Hollanders Vooral in het rerraardigen ran stroohoedeu zijn de buitenlanders ons rer rooruit En toch zou die industrie indien er wat meer werk van gemaakt werd rooi reien een bron zijn ran rerdiensten die nu aan den werkman in rreemda landen wordt gegund Het rleohton ran stroo door da huiszittonde armen geraakt echter in alle landen ia rerral Het rleohtwerk dat in de fabrieken wordt gemaakt is zoo fraai en goedkoop dat de beatjes die oudtijds roor de deui barer hut zaten te rlec ten thans ander werk moeten zoeken om een duitje te verdienen Het is zonderling dat de stroo industrie ran Engeland eenigermato naar China ia orergebraoht Want het is een feit dat reel ran het rlechtverk dat in Engeland rerkocht wordt in het Hemelsche Bjjk wordt rerraardigd Daze bezigheid schijnt bijzonder in den smaak te rallen ran den tragen Chinees Z j rereisoht geen groote lichamelijke of geestesinspsnning en de Chinees die zich in de zon zit te koesteren rindt in het riechten ran stroo juist werk genoeg om hem bezig te houden terwijl bet hem torens in de gelegenheid stelt ran de hem aangeboren handigheid en rlugheid van vingers blyk te geven Daarenboven maakt hij elk patroon volmaakt na en wat meer zegt hij werkt roor een pri s die den Engelschen werkman in rerbazing brengt daar hij met de kleinste winst torreden is Geen wonder dus dat bq de Engelache markt behoorlijk rqprziet De Chineezen zijn niet de eenige mededingers der Ëngelscbe stroorlectors De Itolianen de Duitschers en de Belgen dingen dapper mede Vooral do Italianen ziJn in die kunst bijzonder bedraren Italiaansche stroohoedeu zijn nog altijd weergaloos fraai bewerkt en ofschoon eenigszins duur blijven zq door alle tijden heen zeer gewild Da Engelsch n echter hebben ééu voordeel dit uamelqk dat hun stroo lichter ran kleur is dan wat in het buitenland wordt rerkocht zoodat er ondanks den wedq ver van andere landen nog veel stroo in Engeland wordt gevlochten Deze industrie verschaft nog werk aan honderden vrouwen en kinderen uit den handwerksstend in de steden waar stroomarkten worden gehouden In die streken wordt ook nog veel stroo gemaakt door de dorpelingen die hun werk aan da handelaars verkoopen of het in de dorpen en staden roudrenten De roomaamsU markt is te Luton het middelpunt der fabrieken waar stroo gevlochten wordt Daar rindt men ook eon monigto winkels waar niets dan stroowerk wordt rerkocht Aangezien de patronen Voortdurend veranderen kan do handelaar nooit met zekerheid van de eene week tot de andere bepalen naar welk werk het meeste navraag zal zijn Bovendien gebeurt het dikwijls dat het een of ander patroon zoozeer in dien smaak valt dat het roor de hoogsto prijzen wordt verkocht terwijl op andere marktdagen de verknopen blijde mogen zq n als zij met een kleine winst naar huis gaan De handelaars houden dikwijls hun vlechtwerk in voorraad en wachten geduldig totdat het patroon dat zij bezitten weder in de mode komt De zucht naar afwisseling ia toch op dit gebied zoo groot dat de oude patron B na verloop van tijd weder aan de orde komen en de handelaars als zij slechts hun tijd verbeiden hun ouden voorraad weder met roordeel ran de band kunnen doen zamerhand leeren Ik heb het alzoo drukker dan ooit te roren en zoowel Henri als Mama zien er zoo recht gelukkig uit als zij mij zoo druk bezig zien En thans wil ik dit dagboek sluiten Wellicht zal ik ia later jaren als mijn jeugd reeds lang achter mij ligt dit we r te roorschqn balen niet om het te rerrolgen maar om mijn rerleden met al zijn dwalingen en fouten we£r roor mq te doen rerschijnen Ik kan God niet genoeg dankon dat hij mij door de duisternis tot het licht heeft gebracht Naast Hem ben ik mijn ganschs geluk rertchuldigd aan de vrouw die ik aanrankelijk miskende bijna haatte doch thans waardeer en hartolqk liefheb nl mijne schoonmoeder I Eiken Maandagmorgen is er stroomarkt te Luton De handelaars in rleohtwerk zijn vroeg bij de hand en komen uren ver rijden om voor negen uur een goeden voorraad op de markt te hebben De massa verschillende soorten van stroowerk die op de Lutoisobe markt gorondou worden grenzen aan het ongeloofelijke en men rerbaast zich hoe het mogelijlf is dat er zoorele patronen en teekeningen kunnen worden uitgedacht In de fabrieken kan men de verschillende bereidingen zien die op het stroo moeten worden toegepast alvorens het in den beralligen vorm van een hoed die een dameshoofd moet versieren te voorschijn komt Het vlechtwerk wordt eerst chemisch gewasschen of geverfd Dan wordt het in den behoorlijken vorm genaaid door meisjes die daartoe machines gebruiken De hoed in kiem wordt vernist en dan in heet gestookte zalen gedroogd De Engelsche manufacturiers maken gewoonlijk de Parqsche modellen na en zenden dikwijls hunne agenten naar Parijs om uit te vinden wHt de mode zal worden Evenwel maken zij ook zelve modellen die een eigenaardig Engelsch karakter dragen Veel ran het Engelsohe stroowerk gaat naar Amerika omdat daar geen geschikte soorten gevonden worden voor het maken vnn hoeden De Amerikanen krijgen echter ook veel gevlochten stroo uit China en Italië In het Iftr Dagblad komt een stuk voor ran een oudArasterdamraer over do volksschouwburgen uit den ouden tijd Wij ontleonen daaraan het rolgende Den schouwburg in oene der straten van den Jordaan waar in het roorportaal een bordje was opgehangen met het opschrift Men wordt rerzocbt zijns klompen aan de deur te laten staan kennen wij slechts bij overlerering Maar wel heugt het cna nog hoe des Zondagsaronds als het uur ran tienen naderde de regisseur soms midden in de roorstilling roor het roetlicht versoheen en tot het publiek de vriendelijke en zorgzame waarschuwing richtte Voor de dames die om tien uur in haar dienst moeten wezen is het tq d om weg te gaun Tot de meest gezochte volkskoraedies in vroegere dagen behoorden do Ooievaar die toen nog met eene q zijn naam spelde op de Joden Breestraat bü de Nieuwmarkt en de schouwburg van Grader op de Weteringschans In die schouwburgen werden goede zaken gemaakt Grader begon met voorstellingen te geven in de gelagknmer zijner herberg en liet later een afzonderlijk komedielokaal bouwen In zoo n volkssobouwburg ging het gewoonlijk recht huiselijk toe Als er veel volk op het toonoel moest wezon dan werden eenige bekenden uit de toeschouwers uilgenoodigd om tijijelqk als figuranten dienst to doen en men zag hen dan op de planken verschijnen in dezelfde plunje waarin zij gestoken waren toen z j in het parterre zaten de mannen gewoonlijk in hunne hemdsmouwen De goede bekendsobap tusschen de tooneelspelers en de trouwe bezoekers openbaarde zich ook op andere wijzen Als Lazaro do veehoeder of Karel yill van Engeland op het tooneol rerschoon dan ging er in de zaal vnn vele kanten de kreet op ha daar is Jsnl Jan namelqk was Jan Grader die in dan schouwburg van zijn vader da eerste rollen speelde en door zijne martiale houding hij was schermmeester zijne trillende stem zijne rollende oogen en zijn indrukwekkenden tooneelstop de toeschouwer in bewondering en verrukking bracht Het is gebeurd dat als in Menschenhaat en Berouw Eulalia op de avant icètte kwam eene stem vsn een der voorste banken in de zaal haar deelnemend toeriep Mie hoe is het thuis en dat dan Eulalia een oogenblik uit hare rol trad om te antwoorden O veel beter ze begint mooi an te sterken Onder de vertooners in zoo n volksschouwburg waren er lan wonderbaarlijk tolent menseben wie het tooueolspelen zoo maar was aangewaaid Ik hob in de Twee schijndooden eene Catharina Howard op de phinken gezien die vóór zij de kunst ging beoefenen turfvulster was geweest en ik heb een Maurits van Saksen gekend die achter een wagen met appelen had geloopen Een doge van Venetië met een plat Haarlemmerdijksch accent of eene Margaretha van Val met den sterk gepronoiiceerden eigenaardigcn tongval der bewoners van Vlooienburg of St Antonie Breestraat behoordeu geenszins tot de zeldzaamheden Niet al deze tooneelspelers waren kunstenaars van beroep roor reien hunner was de beoefening der dramatische kunst slechts bijzaak Op den dag bekleeden zij een onder dikwqls zeer weinig poëtisch beroep en s avonds rerrulden zij eene hoofdrol in drama of blijspel Zoo heb ik een barbiersknocht gekend die eene geheele week lang tot Zaterdage na middernacht toe de klanten an zijn meesier inzeepte of hen het scherpe mes reeds in de Kamer tegen de wet was ingebracht dat zij nl omtrent inrichting en werking van het fonds nagenoeg niets bepaalt en hierin de regeering wat al te vrije hand laat De heeren De Brouekère Montefiore Levi de Sclys Longchamps en Macau dia zich van stemming onthielden hadden niettemin allen in warme bewoordingen hulde gebracht aan de grondgedachte van het wetje waarvan het menschlievend initiatief uitsluitend aan den Koning is te danken De Senaat en de Kamer beide hebben ook nog een wetjo aangenomen ten doel hebbende ter gelegenheid van de nationale feesten dezer week op ruime schaal amnestie te verleenen aan deserteurs en andere overtreders der krijgswetten die op dezen grond verplicht zijn zich buiten s lands op te houdea Maandag komen de beide Kamers slechts bijeen ten einde zich te rereenigen om de plechtige aanbieding ran het adres ran hulde en gelukwensching aan den Koning De eerstrolgende gewone zitting der Kamer is bepaald op Donderdag 24 Juli Hoewel voor het buitenland van weinig direct belang trekt toch de loop der behandeling van do wet op de middelen in de Fransche kamer algemeen de aandacht tengevolge van de onverklaarbare houding dor regoering en der begrootings commissio Door verschillende beslissingen heeft de kamer vrijwel de berekeningen van den minister van financiën omvergeworpen en niettemin laat de regeering haar maar rustig met do behandeling van het ontwerp voortgaan Doel van het ontwerp der regeering is de belasting op de ongebcunde eigendommen te onthefi en ten koste van de gebouwdo eigendommen Door het amendement van Lcon Say waardoor do bebouwde gronden op het platteland bijna geheel vrijgfsteld worden van de belasting is dit geheele plan van den heer Bouvier in duigen gevallen Na deze nederlaag van Bouvier is er een oogenblik sprake van zijn aftreden geweest doch zoover is het nog niet gekomen Ook liep er een gerucht dat de begrootings commissio haar ontslag heeft genomen maar dit blijkt een verzinsel De regeering schijnt nu verder want de kamer gaat ongestoord met haar beraadslagingen voort den loop der dingen in deze hoogst gewichtige quaestio kalm te willen afwachten om den senaat do door de kamer geschrapte bepalingen weder to lateg herstellen zooals algemeen wordt verwacht De heer Kieger de 72 jarige leider der Czechischo partij heeft zich eindohjk genoopt gezien zich uit het politieke leven terug te trekken In een openbaar schrijven verklaart Bieger zich niet langer opgewassen tegen don politieken strijd gelijk deze door du heftige Jong Czeohischa partij togen hem wordt gevoerd Voor tien jaren was Eioger nog de leider der eensgezinde Czeohische partij De gematigdo staatsman meende dat hij de radicale elementen onder do Czecheu wel zou kunnen bedwingen maar hot jongere gedeelte der partij wies hem boven het hoofd De leider der radicale Jong Czechische partij dr Gregr dio in de eersto plaats de herstelling van bet oude koninkrijk Bohème met d elfde voorrechten als Hongarije in zijn program schreef won steeds aau invloed zoodat do Jong Czeohen do Oiid Czeohen gebed dreigden te overvleugelen Do oonigo troost voor dr Eioger is dat zijn tegenstander dr Gregr nu reeds hetzelfde lot treft want onder de JongCzeohen hoeft zich nu ook al een radicale partij gevormd die een zuiver Bussische politiek volgt terwyl Gregr nog van geen geheele scheiding tusschen Bohème en Oostenrijk wil weten Indien de bejaardo Bieger die nog steeds grooten invloed had zich terugtrekt vermindert weer do kans op een spoedige uitvoering van het C iOchischDuitsche vergelijk Vandaar dan ook dat de JongCzechen het voornemen van Bieger om zich aan den politieken strijd to onttrekken als een gewichtige overwinning beschouwen 334 Staats loterij Ie Klasse Trekking vnn Maandag 21 Juli No 11618 ƒ 20 000 No 8635 ƒ 2 000 No 16325 ƒ 1600 No 7057 ƒ 1000 No 20727 ƒ 400 No 11338 13634 16127 200 No 2638 9654 15754 19179 ƒ 100 Prijzen ran ƒ 20 6 2671 6404 8003 10110 12863 15286 Isn T 41 2722 5416 8028 10194 12910 15329 SM 64 2725 6456 8029 10233 12928 15336 IMs 156 2768 6481 8040 10261 12967 15337 18 nl 160 2777 6515 8054 10284 12997 15478 ll it 379 Ï822 5525 8066 10285 13000 15532